add (C# Başvurusu)add (C# Reference)

Bağlamsal add anahtar sözcüğü, istemci kodu olayınız için abone olduğunda çağrılan özel bir olay erişimcisini tanımlamak için kullanılır .The add contextual keyword is used to define a custom event accessor that is invoked when client code subscribes to your event. Özel add bir erişimci sağlarsanız Ayrıca bir kaldırma erişimcisi sağlamanız gerekir.If you supply a custom add accessor, you must also supply a remove accessor.

ÖrnekExample

Aşağıdaki örnek, özel add ve kaldırma erişimcileri olan bir olay gösterir.The following example shows an event that has custom add and remove accessors. Tam örnek için bkz . nasıl yapılır: Arabirim olaylarınıuygulayın.For the full example, see How to: Implement Interface Events.

class Events : IDrawingObject
{
  event EventHandler PreDrawEvent;

  event EventHandler IDrawingObject.OnDraw
  {
    add => PreDrawEvent += value;
    remove => PreDrawEvent -= value;
  }
}

Genellikle kendi özel olay erişimcilerini sağlamanız gerekmez.You do not typically need to provide your own custom event accessors. Bir olay bildirdiğinizde derleyici tarafından otomatik olarak oluşturulan erişimciler çoğu senaryo için yeterlidir.The accessors that are automatically generated by the compiler when you declare an event are sufficient for most scenarios.

Ayrıca bkz.See also