break (C# Başvurusu)break (C# Reference)

break Deyimi en yakın kapsayan döngüyü sonlandırır veya geçiş göründüğü deyimi.The break statement terminates the closest enclosing loop or switch statement in which it appears. Denetim, varsa, sonlandırılmış deyimi takip eden deyime geçirilir.Control is passed to the statement that follows the terminated statement, if any.

ÖrnekExample

Bu örnekte, 100'e 1 ila count için beklenen sayaç koşullu deyim içerir. Ancak, break deyimi sonra 4 sayıları döngüyü sonlandırır.In this example, the conditional statement contains a counter that is supposed to count from 1 to 100; however, the break statement terminates the loop after 4 counts.

class BreakTest
{
  static void Main()
  {
    for (int i = 1; i <= 100; i++)
    {
      if (i == 5)
      {
        break;
      }
      Console.WriteLine(i);
    }

    // Keep the console open in debug mode.
    Console.WriteLine("Press any key to exit.");
    Console.ReadKey();
  }
}
/* 
 Output:
  1
  2
  3
  4 
*/

ÖrnekExample

Bu örnekte, break deyimi bir iç iç içe geçmiş döngüden ve denetim için dış döngü döndürmek için kullanılır.In this example, the break statement is used to break out of an inner nested loop, and return control to the outer loop.

class BreakInNestedLoops
{
  static void Main(string[] args)
  {

    int[] numbers = { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 };
    char[] letters = { 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j' };

    // Outer loop
    for (int x = 0; x < numbers.Length; x++)
    {
      Console.WriteLine("num = {0}", numbers[x]);

      // Inner loop
      for (int y = 0; y < letters.Length; y++)
      {
        if (y == x)
        {
          // Return control to outer loop
          break;
        }
        Console.Write(" {0} ", letters[y]);
      }
      Console.WriteLine();
    }

    // Keep the console open in debug mode.
    Console.WriteLine("Press any key to exit.");
    Console.ReadKey();
  }
}

/*
 * Output:
  num = 0

  num = 1
   a
  num = 2
   a b
  num = 3
   a b c
  num = 4
   a b c d
  num = 5
   a b c d e
  num = 6
   a b c d e f
  num = 7
   a b c d e f g
  num = 8
   a b c d e f g h
  num = 9
   a b c d e f g h i
 */

ÖrnekExample

Bu örnek kullanımını gösterir break içinde bir geçiş deyimi.This example demonstrates the use of break in a switch statement.

class Switch
{
  static void Main()
  {
    Console.Write("Enter your selection (1, 2, or 3): ");
    string s = Console.ReadLine();
    int n = Int32.Parse(s);

    switch (n)
    {
      case 1:
        Console.WriteLine("Current value is {0}", 1);
        break;
      case 2:
        Console.WriteLine("Current value is {0}", 2);
        break;
      case 3:
        Console.WriteLine("Current value is {0}", 3);
        break;
      default:
        Console.WriteLine("Sorry, invalid selection.");
        break;
    }

    // Keep the console open in debug mode.
    Console.WriteLine("Press any key to exit.");
    Console.ReadKey();
  }
}
/*
Sample Input: 1
 
Sample Output:
Enter your selection (1, 2, or 3): 1
Current value is 1
*/

Girerseniz 4, çıktı aşağıdaki gibi olur:If you entered 4, the output would be:

Enter your selection (1, 2, or 3): 4
Sorry, invalid selection.

C# dili belirtimiC# language specification

Daha fazla bilgi edinmek için, bkz. C# Dil Belirtimi.For more information, see the C# Language Specification. Dil belirtimi, C# sözdizimi ve kullanımı için kesin bir kaynaktır.The language specification is the definitive source for C# syntax and usage.

Ayrıca bkz.See also