equals (C# Başvurusu)equals (C# Reference)

equals Bağlamsal anahtar sözcük kullanılan bir join iki sıranın öğelerini karşılaştırmak için bir sorgu ifadesinde yan tümcesi.The equals contextual keyword is used in a join clause in a query expression to compare the elements of two sequences. Daha fazla bilgi için JOIN yan tümcesi.For more information, see join clause.

ÖrnekExample

Aşağıdaki örnek kullanımını gösterir equals anahtar sözcüğü bir join yan tümcesi.The following example shows the use of the equals keyword in a join clause.

var innerJoinQuery =
    from category in categories
    join prod in products on category.ID equals prod.CategoryID
    select new { ProductName = prod.Name, Category = category.Name };

Ayrıca bkz.See also