goto (C# Başvurusu)goto (C# Reference)

İfade, goto program denetimini doğrudan etiketli bir bildirime aktarMaktadır.The goto statement transfers the program control directly to a labeled statement.

Denetimin goto yaygın kullanımı, denetimi belirli bir anahtar-servis talebi etiketine veya bir switch deyimdeki varsayılan etikete aktarmaktır.A common use of goto is to transfer control to a specific switch-case label or the default label in a switch statement.

İfade, goto derin iç içe giden döngülerden çıkmak için de yararlıdır.The goto statement is also useful to get out of deeply nested loops.

ÖrnekExample

Aşağıdaki örnek, bir goto anahtar deyiminde kullanımı gösterir.The following example demonstrates using goto in a switch statement.

class SwitchTest
{
  static void Main()
  {
    Console.WriteLine("Coffee sizes: 1=Small 2=Medium 3=Large");
    Console.Write("Please enter your selection: ");
    string s = Console.ReadLine();
    int n = int.Parse(s);
    int cost = 0;
    switch (n)
    {
      case 1:
        cost += 25;
        break;
      case 2:
        cost += 25;
        goto case 1;
      case 3:
        cost += 50;
        goto case 1;
      default:
        Console.WriteLine("Invalid selection.");
        break;
    }
    if (cost != 0)
    {
      Console.WriteLine($"Please insert {cost} cents.");
    }
    Console.WriteLine("Thank you for your business.");

    // Keep the console open in debug mode.
    Console.WriteLine("Press any key to exit.");
    Console.ReadKey();
  }
}
/*
Sample Input: 2

Sample Output:
Coffee sizes: 1=Small 2=Medium 3=Large
Please enter your selection: 2
Please insert 50 cents.
Thank you for your business.
*/

ÖrnekExample

Aşağıdaki örnek, iç goto içe giden döngülerden çıkmak için kullanımı gösterir.The following example demonstrates using goto to break out from nested loops.

public class GotoTest1
{
  static void Main()
  {
    int x = 200, y = 4;
    int count = 0;
    string[,] array = new string[x, y];

    // Initialize the array.
    for (int i = 0; i < x; i++)

      for (int j = 0; j < y; j++)
        array[i, j] = (++count).ToString();

    // Read input.
    Console.Write("Enter the number to search for: ");

    // Input a string.
    string myNumber = Console.ReadLine();

    // Search.
    for (int i = 0; i < x; i++)
    {
      for (int j = 0; j < y; j++)
      {
        if (array[i, j].Equals(myNumber))
        {
          goto Found;
        }
      }
    }

    Console.WriteLine($"The number {myNumber} was not found.");
    goto Finish;

  Found:
    Console.WriteLine($"The number {myNumber} is found.");

  Finish:
    Console.WriteLine("End of search.");

    // Keep the console open in debug mode.
    Console.WriteLine("Press any key to exit.");
    Console.ReadKey();
  }
}
/*
Sample Input: 44

Sample Output
Enter the number to search for: 44
The number 44 is found.
End of search.
*/

C# dili belirtimiC# language specification

Daha fazla bilgi edinmek için, bkz. C# Dil Belirtimi.For more information, see the C# Language Specification. Dil belirtimi, C# sözdizimi ve kullanımı için kesin bir kaynaktır.The language specification is the definitive source for C# syntax and usage.

Ayrıca bkz.See also