C# Anahtar SözcükleriC# Keywords

Anahtar sözcükler, derleyiciye özel anlamlara sahip olan önceden tanımlanmış, ayrılmış tanımlayıcılardır.Keywords are predefined, reserved identifiers that have special meanings to the compiler. Bunlar, ön ek olarak içermedikleri @ sürece programınızda tanımlayıcı olarak kullanılamaz.They cannot be used as identifiers in your program unless they include @ as a prefix. Örneğin, @if geçerli bir tanımlayıcıdır, ancak if bunun nedeni if bir anahtar sözcüktür.For example, @if is a valid identifier, but if is not because if is a keyword.

Bu konudaki ilk tablo, bir programın herhangi bir C# bölümünde ayrılmış tanımlayıcılar olan anahtar sözcükleri listeler.The first table in this topic lists keywords that are reserved identifiers in any part of a C# program. Bu konudaki ikinci tablo, içindeki C#bağlamsal anahtar sözcükleri listeler.The second table in this topic lists the contextual keywords in C#. Bağlamsal anahtar sözcüklerde yalnızca sınırlı program bağlamında özel anlamı vardır ve bu bağlamın dışında tanımlayıcılar olarak kullanılabilir.Contextual keywords have special meaning only in a limited program context and can be used as identifiers outside that context. Genellikle, C# dile yeni anahtar sözcükler eklendikçe, önceki sürümlerde yazılmış programları bozmamak için bağlamsal anahtar sözcükler olarak eklenirler.Generally, as new keywords are added to the C# language, they are added as contextual keywords in order to avoid breaking programs written in earlier versions.

abstractabstract asas basebase boolbool
breakbreak bytebyte casecase yakalayacatch
charchar checkedchecked classclass constconst
continuecontinue decimaldecimal defaultdefault delegatedelegate
dodo doubledouble değilseelse enumenum
eventevent explicitexplicit externextern falsefalse
finallyfinally Düzenlefixed floatfloat forfor
Foreachforeach gotogoto ifif implicitimplicit
inin intint interfaceinterface internalinternal
isis locklock longlong namespacenamespace
newnew nullnull objectobject operatoroperator
outout overrideoverride paramsparams privateprivate
protectedprotected publicpublic readonlyreadonly refref
returnreturn sbytesbyte sealedsealed shortshort
sizeofsizeof stackallocstackalloc staticstatic stringstring
structstruct switchswitch thisthis throwthrow
truetrue almayatry typeoftypeof uintuint
ulongulong uncheckedunchecked unsafeunsafe ushortushort
usingusing statik kullanmausing static virtualvirtual voidvoid
volatilevolatile whilewhile

Bağlamsal anahtar sözcüklerContextual keywords

Bağlam anahtar sözcüğü, kodda belirli bir anlamı sağlamak için kullanılır, ancak içinde C#ayrılmış bir sözcük değildir.A contextual keyword is used to provide a specific meaning in the code, but it is not a reserved word in C#. partial Vewheregibi bazı bağlamsal anahtar sözcükler, iki veya daha fazla bağlamda özel anlamlara sahiptir.Some contextual keywords, such as partial and where, have special meanings in two or more contexts.

addadd ekalias ascendingascending
asyncasync awaitawait byby
descendingdescending dynamicdynamic equalsequals
fromfrom getget globalglobal
grubugroup intointo ayrılmajoin
atalımlet nameofnameof onon
OrderByorderby Kısmi (tür)partial (type) partial (Yöntem)partial (method)
removeremove seçinselect setset
valuevalue varvar when (filtre koşulu)when (filter condition)
where (genel tür kısıtlaması)where (generic type constraint) WHERE (sorgu yan tümcesi)where (query clause) yieldyield

Ayrıca bkz.See also