C# Anahtar SözcükleriC# Keywords

Anahtar sözcükler, derleyiciye özel anlamları olan önceden tanımlanmış, ayrılmış tanıtıcılardır.Keywords are predefined, reserved identifiers that have special meanings to the compiler. Bunların içerdiği sürece bunlar programlarınızda tanımlayıcı olarak kullanılamaz @ öneki olarak.They cannot be used as identifiers in your program unless they include @ as a prefix. Örneğin, @if geçerli bir tanıtıcı ancak if değil çünkü if bir anahtar sözcüktür.For example, @if is a valid identifier, but if is not because if is a keyword.

İlk tablonun bu konuda bir C# programı herhangi bir parçası olarak ayrılmış tanıtıcılardır anahtar sözcükleri listeler.The first table in this topic lists keywords that are reserved identifiers in any part of a C# program. Bu konudaki ikinci tablo bağlamsal anahtar sözcükler C# listeler.The second table in this topic lists the contextual keywords in C#. Bağlamsal anahtar sözcükler yalnızca sınırlı program bağlamında özel bir anlamı yoktur ve bu bağlam dışında tanımlayıcıları olarak kullanılabilir.Contextual keywords have special meaning only in a limited program context and can be used as identifiers outside that context. Genel olarak, C# dili için eklenen yeni anahtar sözcüklerle olarak önceki sürümlerde yazılan programlar bozmayı önlemek için bağlamsal anahtar sözcükler olarak eklenir.Generally, as new keywords are added to the C# language, they are added as contextual keywords in order to avoid breaking programs written in earlier versions.

abstractabstract asas basebase boolbool
breakbreak bytebyte casecase Yakalamacatch
charchar checkedchecked classclass constconst
continuecontinue decimaldecimal defaultdefault delegatedelegate
dodo doubledouble elseelse enumenum
eventevent explicitexplicit externextern falsefalse
finallyfinally düzeltildifixed floatfloat forfor
Foreachforeach gotogoto ifif implicitimplicit
inin intint interfaceinterface internalinternal
isis locklock longlong namespacenamespace
newnew nullnull objectobject operatoroperator
outout overrideoverride paramsparams privateprivate
protectedprotected publicpublic readonlyreadonly refref
returnreturn sbytesbyte sealedsealed shortshort
sizeofsizeof stackallocstackalloc staticstatic stringstring
structstruct switchswitch thisthis throwthrow
truetrue deneyintry typeoftypeof uintuint
ulongulong uncheckedunchecked unsafeunsafe ushortushort
usingusing ' Using staticusing static virtualvirtual voidvoid
volatilevolatile whilewhile

Bağlamsal anahtar sözcüklerContextual keywords

Kodda özel bir anlamı sağlamak için bağlamsal anahtar sözcüğü kullanılır, ancak C# ' de ayrılmış bir sözcük değil.A contextual keyword is used to provide a specific meaning in the code, but it is not a reserved word in C#. Bazı bağlamsal anahtar sözcükler gibi partial ve where, iki veya daha fazla bağlamlarda özel anlamları vardır.Some contextual keywords, such as partial and where, have special meanings in two or more contexts.

addadd Diğer adalias ascendingascending
asyncasync awaitawait byby
descendingdescending dynamicdynamic equalsequals
fromfrom getget globalglobal
Grupgroup intointo Katılınjoin
letlet nameofnameof onon
OrderByorderby partial (tür)partial (type) partial (yöntem)partial (method)
removeremove Seçinselect setset
valuevalue varvar when (filtre koşulu)when (filter condition)
where (genel tür kısıtlaması)where (generic type constraint) Burada (sorgu yan tümcesi)where (query clause) yieldyield

Ayrıca bkz.See also