internal (C# Başvurusu)internal (C# Reference)

internal Anahtar sözcüğü bir erişim değiştiricisi türler ve tür üyeleri için.The internal keyword is an access modifier for types and type members.

Bu sayfa kapsayan internal erişim.This page covers internal access. internal Anahtar sözcüğü, ayrıca parçası protected internal erişim değiştiricisi.The internal keyword is also part of the protected internal access modifier.

İç türleri veya üyeleri yalnızca bu örnekte olduğu gibi aynı derleme dosyalarında erişilebilir:Internal types or members are accessible only within files in the same assembly, as in this example:

public class BaseClass  
{ 
  // Only accessible within the same assembly.
  internal static int x = 0;
} 

Bir karşılaştırması internal diğer erişim değiştiricileri ile bkz erişilebilirlik düzeyleri ve erişim değiştiricileri.For a comparison of internal with the other access modifiers, see Accessibility Levels and Access Modifiers.

Derlemeler hakkında daha fazla bilgi için bkz. .NET derlemeleri.For more information about assemblies, see Assemblies in .NET.

Bir grup için uygulama kodunun kalanı görmeden özel bir şekilde işbirliği bileşenlerinin sağladığından bir ortak iç erişim bileşeni tabanlı geliştirme kullanılır.A common use of internal access is in component-based development because it enables a group of components to cooperate in a private manner without being exposed to the rest of the application code. Örneğin, grafik kullanıcı arabirimleri oluşturmaya yönelik bir çerçeve sağlayabilir Control ve Form iç erişimle üyeleri kullanarak iş Birliği sınıfları.For example, a framework for building graphical user interfaces could provide Control and Form classes that cooperate by using members with internal access. Bu üyeleri iç olduğundan, framework kullanan kodu sunulmaz.Since these members are internal, they are not exposed to code that is using the framework.

Bu bir tür veya üye, içinde tanımlandı derleme dışından iç erişimle başvurmak için bir hatadır.It is an error to reference a type or a member with internal access outside the assembly within which it was defined.

ÖrnekExample

Bu örnek iki dosyayı içeren Assembly1.cs ve Assembly1_a.cs.This example contains two files, Assembly1.cs and Assembly1_a.cs. İlk dosya içeren bir iç temel sınıf BaseClass.The first file contains an internal base class, BaseClass. İkinci örneğini oluşturma girişiminde dosyasında BaseClass hataya neden olur.In the second file, an attempt to instantiate BaseClass will produce an error.

// Assembly1.cs 
// Compile with: /target:library 
internal class BaseClass  
{ 
  public static int intM = 0; 
} 
// Assembly1_a.cs 
// Compile with: /reference:Assembly1.dll 
class TestAccess  
{ 
  static void Main()  
  { 
   var myBase = new BaseClass();  // CS0122 
  } 
} 

ÖrnekExample

Bu örnekte, örnek 1 kullanılan de indirdiğiniz dosyaları kullanarak ve erişilebilirlik düzeyini değiştirme BaseClass için public.In this example, use the same files you used in example 1, and change the accessibility level of BaseClass to public. Ayrıca üyenin erişilebilirlik düzeyi değiştirme intM için internal.Also change the accessibility level of the member intM to internal. Bu durumda, sınıfın örneğini oluşturabilir, ancak iç üyeye erişemez.In this case, you can instantiate the class, but you cannot access the internal member.

// Assembly2.cs 
// Compile with: /target:library 
public class BaseClass  
{ 
  internal static int intM = 0; 
} 
// Assembly2_a.cs 
// Compile with: /reference:Assembly2.dll 
public class TestAccess  
{ 
  static void Main()  
  { 
   var myBase = new BaseClass();  // Ok. 
   BaseClass.intM = 444;  // CS0117 
  } 
} 

C# Dil BelirtimiC# Language Specification

Daha fazla bilgi için erişilebilirlik bildirilen içinde C# dil belirtimi.For more information, see Declared accessibility in the C# Language Specification. Dil belirtimi, C# sözdizimi ve kullanımı için kesin bir kaynaktır.The language specification is the definitive source for C# syntax and usage.

Ayrıca bkz.See also