on (C# Başvurusu)on (C# Reference)

on Bağlamsal anahtar sözcüğü kullanılır JOIN yan tümcesi birleşim koşulu belirtmek için bir sorgu ifadesinin.The on contextual keyword is used in the join clause of a query expression to specify the join condition.

ÖrnekExample

Aşağıdaki örnek kullanımını gösterir on içinde bir join yan tümcesi.The following example shows the use of on in a join clause.

var innerJoinQuery =
    from category in categories
    join prod in products on category.ID equals prod.CategoryID
    select new { ProductName = prod.Name, Category = category.Name };

Ayrıca bkz.See also