orderby tümcesi (C# Başvurusu)orderby clause (C# Reference)

Bir sorgu ifadesinde orderby yan tümcesi döndürülen dizi veya alt diziyi artan veya azalan düzende sıralanmasını (grubu) neden olur.In a query expression, the orderby clause causes the returned sequence or subsequence (group) to be sorted in either ascending or descending order. Birden çok anahtar, bir veya daha fazla ikincil sıralama işlemlerini gerçekleştirmek için belirtilebilir.Multiple keys can be specified in order to perform one or more secondary sort operations. Sıralama, öğe türü için varsayılan karşılaştırıcı tarafından gerçekleştirilir.The sorting is performed by the default comparer for the type of the element. Varsayılan sıralama artan düzendedir.The default sort order is ascending. Özel bir karşılaştırıcı de belirtebilirsiniz.You can also specify a custom comparer. Ancak, yalnızca yöntem tabanlı sözdizimi kullanılarak kullanılabilir.However, it is only available by using method-based syntax. Daha fazla bilgi için veri sıralama.For more information, see Sorting Data.

ÖrnekExample

Aşağıdaki örnekte, A'dan başlayarak alfabetik sırada sözcükleri ilk sorgu sıralar ve ikinci sorgu aynı sözcükler azalan düzende sıralar.In the following example, the first query sorts the words in alphabetical order starting from A, and second query sorts the same words in descending order. ( ascending Anahtar sözcüğü atlanabilir ve varsayılan sıralama değerdir.)(The ascending keyword is the default sort value and can be omitted.)

class OrderbySample1
{
  static void Main()
  {      
    // Create a delicious data source.
    string[] fruits = { "cherry", "apple", "blueberry" };

    // Query for ascending sort.
    IEnumerable<string> sortAscendingQuery =
      from fruit in fruits
      orderby fruit //"ascending" is default
      select fruit;

    // Query for descending sort.
    IEnumerable<string> sortDescendingQuery =
      from w in fruits
      orderby w descending
      select w;      

    // Execute the query.
    Console.WriteLine("Ascending:");
    foreach (string s in sortAscendingQuery)
    {
      Console.WriteLine(s);
    }

    // Execute the query.
    Console.WriteLine(Environment.NewLine + "Descending:");
    foreach (string s in sortDescendingQuery)
    {
      Console.WriteLine(s);
    }

    // Keep the console window open in debug mode.
    Console.WriteLine("Press any key to exit.");
    Console.ReadKey();
  }
}
/* Output:
Ascending:
apple
blueberry
cherry

Descending:
cherry
blueberry
apple
*/

ÖrnekExample

Aşağıdaki örnek, ilk adlarına öğrencilerinin adların birincil bir sıralama ve ikincil sıralama gerçekleştirir.The following example performs a primary sort on the students' last names, and then a secondary sort on their first names.

class OrderbySample2
{
  // The element type of the data source.
  public class Student
  {
    public string First { get; set; }
    public string Last { get; set; }
    public int ID { get; set; }
  }

  public static List<Student> GetStudents()
  {
    // Use a collection initializer to create the data source. Note that each element
    // in the list contains an inner sequence of scores.
    List<Student> students = new List<Student>
    {
      new Student {First="Svetlana", Last="Omelchenko", ID=111},
      new Student {First="Claire", Last="O'Donnell", ID=112},
      new Student {First="Sven", Last="Mortensen", ID=113},
      new Student {First="Cesar", Last="Garcia", ID=114},
      new Student {First="Debra", Last="Garcia", ID=115} 
    };

    return students;

  }
  static void Main(string[] args)
  {
    // Create the data source.
    List<Student> students = GetStudents();
    
    // Create the query.
    IEnumerable<Student> sortedStudents =
      from student in students
      orderby student.Last ascending, student.First ascending
      select student;

    // Execute the query.
    Console.WriteLine("sortedStudents:");
    foreach (Student student in sortedStudents)
      Console.WriteLine(student.Last + " " + student.First);      

    // Now create groups and sort the groups. The query first sorts the names
    // of all students so that they will be in alphabetical order after they are
    // grouped. The second orderby sorts the group keys in alpha order.      
    var sortedGroups =
      from student in students
      orderby student.Last, student.First
      group student by student.Last[0] into newGroup
      orderby newGroup.Key
      select newGroup;

    // Execute the query.
    Console.WriteLine(Environment.NewLine + "sortedGroups:");
    foreach (var studentGroup in sortedGroups)
    {
      Console.WriteLine(studentGroup.Key);
      foreach (var student in studentGroup)
      {
        Console.WriteLine("  {0}, {1}", student.Last, student.First);
      }
    }

    // Keep the console window open in debug mode
    Console.WriteLine("Press any key to exit.");
    Console.ReadKey();
  }
}
/* Output: 
sortedStudents:
Garcia Cesar
Garcia Debra
Mortensen Sven
O'Donnell Claire
Omelchenko Svetlana

sortedGroups:
G
  Garcia, Cesar
  Garcia, Debra
M
  Mortensen, Sven
O
  O'Donnell, Claire
  Omelchenko, Svetlana
*/

AçıklamalarRemarks

Derleme zamanında orderby yan tümcesi bir çağrısına çevrilir OrderBy yöntemi.At compile time, the orderby clause is translated to a call to the OrderBy method. Birden çok anahtarı orderby yan tümcesi çevirmek için ThenBy yöntemi çağırır.Multiple keys in the orderby clause translate to ThenBy method calls.

Ayrıca bkz.See also