override (C# Başvurusu)override (C# Reference)

override Değiştiricisi, genişletme veya soyut ya da sanal uygulaması devralınan yöntemi, özelliği, dizin oluşturucusu veya olayı değiştirmek için gereklidir.The override modifier is required to extend or modify the abstract or virtual implementation of an inherited method, property, indexer, or event.

ÖrnekExample

Bu örnekte, Square sınıfı, geçersiz kılınan bir uygulamasını sağlaması gerektiği Area çünkü Area Özet devralınan ShapesClass:In this example, the Square class must provide an overridden implementation of Area because Area is inherited from the abstract ShapesClass:

abstract class Shape
{
  public abstract int GetArea();
}

class Square : Shape
{
  int side;

  public Square(int n) => side = n;

  // GetArea method is required to avoid a compile-time error.
  public override int GetArea() => side * side;

  static void Main() 
  {
    var sq = new Square(12);
    Console.WriteLine($"Area of the square = {sq.GetArea()}");
  }

  interface I
  {
    void M();
  }
  abstract class C : I
  {
    public abstract void M();
  }

}
// Output: Area of the square = 144

Bir override yöntemi, bir temel sınıftan devralınan bir üyenin yeni bir uygulamasını sağlar.An override method provides a new implementation of a member that is inherited from a base class. Yöntemi tarafından geçersiz kılınan bir override bildirimi geçersiz kılınan taban yöntemi bilinir.The method that is overridden by an override declaration is known as the overridden base method. Geçersiz kılınan taban yöntemi olarak aynı imzaya sahip olmalıdır override yöntemi.The overridden base method must have the same signature as the override method. Devralma hakkında daha fazla bilgi için bkz: devralma.For information about inheritance, see Inheritance.

Sanal olmayan veya statik bir yöntemi geçersiz kılınamıyor.You cannot override a non-virtual or static method. Geçersiz kılınan taban yöntemi olmalıdır virtual, abstract, veya override.The overridden base method must be virtual, abstract, or override.

Bir override bildirimi erişilebilirliğini değiştiremez virtual yöntemi.An override declaration cannot change the accessibility of the virtual method. Her iki override yöntemi ve virtual yöntemi aynı olmalıdır erişim düzeyi değiştiricisi.Both the override method and the virtual method must have the same access level modifier.

Kullanamazsınız new, static, veya virtual değiştirmek için değiştiriciler bir override yöntemi.You cannot use the new, static, or virtual modifiers to modify an override method.

Devralınan özellik olarak geçersiz kılan bir özellik bildirimi tam olarak aynı erişim değiştiricisi, türü ve adı belirtmeniz gerekir ve geçersiz kılınan özelliğin olmalıdır virtual, abstract, veya override.An overriding property declaration must specify exactly the same access modifier, type, and name as the inherited property, and the overridden property must be virtual, abstract, or override.

Nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi için override anahtar sözcüğü, bkz: geçersiz kılma ve yeni anahtar sözcüklerle sürüm oluşturma ve geçersiz kılma ve yeni anahtar sözcüklerin ne zaman kullanılacağını bilme.For more information about how to use the override keyword, see Versioning with the Override and New Keywords and Knowing when to use Override and New Keywords.

ÖrnekExample

Bu örnek adlı bir temel sınıf tanımlar Employeeve adlı bir türetilmiş sınıf SalesEmployee.This example defines a base class named Employee, and a derived class named SalesEmployee. SalesEmployee Sınıfı içeren ek bir alan salesbonusve metot geçersiz kılmaları CalculatePay hesaba katması için.The SalesEmployee class includes an extra field, salesbonus, and overrides the method CalculatePay in order to take it into account.

class TestOverride
{
  public class Employee
  {
    public string name;

    // Basepay is defined as protected, so that it may be 
    // accessed only by this class and derived classes.
    protected decimal basepay;

    // Constructor to set the name and basepay values.
    public Employee(string name, decimal basepay)
    {
      this.name = name;
      this.basepay = basepay;
    }

    // Declared virtual so it can be overridden.
    public virtual decimal CalculatePay()
    {
      return basepay;
    }
  }

  // Derive a new class from Employee.
  public class SalesEmployee : Employee
  {
    // New field that will affect the base pay.
    private decimal salesbonus;

    // The constructor calls the base-class version, and
    // initializes the salesbonus field.
    public SalesEmployee(string name, decimal basepay, 
         decimal salesbonus) : base(name, basepay)
    {
      this.salesbonus = salesbonus;
    }

    // Override the CalculatePay method 
    // to take bonus into account.
    public override decimal CalculatePay()
    {
      return basepay + salesbonus;
    }
  }

  static void Main()
  {
    // Create some new employees.
    var employee1 = new SalesEmployee("Alice", 
           1000, 500);
    var employee2 = new Employee("Bob", 1200);

    Console.WriteLine("Employee4 " + employee1.name + 
         " earned: " + employee1.CalculatePay());
    Console.WriteLine("Employee4 " + employee2.name + 
         " earned: " + employee2.CalculatePay());
  }
}
/*
  Output:
  Employee4 Alice earned: 1500
  Employee4 Bob earned: 1200
*/

C# dili belirtimiC# language specification

Daha fazla bilgi edinmek için, bkz. C# Dil Belirtimi.For more information, see the C# Language Specification. Dil belirtimi, C# sözdizimi ve kullanımı için kesin bir kaynaktır.The language specification is the definitive source for C# syntax and usage.

Ayrıca bkz.See also