private (C# Başvurusu)private (C# Reference)

private Anahtar sözcüğü, bir üye erişim değiştiricisi.The private keyword is a member access modifier.

Bu sayfa kapsayan private erişim.This page covers private access. private Anahtar sözcüğü, ayrıca parçası private protected erişim değiştiricisi.The private keyword is also part of the private protected access modifier.

Özel erişim en katı erişim düzeyidir.Private access is the least permissive access level. Özel üyeler, yalnızca sınıf veya yapı içinde bu örnekte olduğu gibi bildirildikleri gövdesi içinde erişilebilir:Private members are accessible only within the body of the class or the struct in which they are declared, as in this example:

class Employee
{
  private int i;
  double d;  // private access by default
}

İç içe geçmiş türler aynı gövdesinde, bu özel üyeler de erişebilirsiniz.Nested types in the same body can also access those private members.

Bu sınıf veya yapı birimi içinde bildirildiği dışındaki özel üye başvurmak için bir derleme zamanı hatasıdır.It is a compile-time error to reference a private member outside the class or the struct in which it is declared.

Bir karşılaştırması private diğer erişim değiştiricileri ile bkz erişilebilirlik düzeyleri ve erişim değiştiricileri.For a comparison of private with the other access modifiers, see Accessibility Levels and Access Modifiers.

ÖrnekExample

Bu örnekte, Employee sınıfı içeren iki özel veri üyeleri, name ve salary.In this example, the Employee class contains two private data members, name and salary. Özel üyeler bunlar dışında üye yöntemleri tarafından erişilemez.As private members, they cannot be accessed except by member methods. Genel yöntemler adlı GetName ve Salary özel üyeler denetimli erişim izni vermek için eklenir.Public methods named GetName and Salary are added to allow controlled access to the private members. name Genel bir yöntem aracılığıyla erişilen üyenin ve salary genel bir salt okunur özelliği yoluyla erişilen üyenin.The name member is accessed by way of a public method, and the salary member is accessed by way of a public read-only property. (Bkz özellikleri daha fazla bilgi için.)(See Properties for more information.)

class Employee2
{
  private string name = "FirstName, LastName";
  private double salary = 100.0;

  public string GetName()
  {
    return name;
  }

  public double Salary
  {
    get { return salary; }
  }
}

class PrivateTest
{
  static void Main()
  {
    Employee2 e = new Employee2();

    // The data members are inaccessible (private), so
    // they can't be accessed like this:
    //  string n = e.name;
    //  double s = e.salary;

    // 'name' is indirectly accessed via method:
    string n = e.GetName();

    // 'salary' is indirectly accessed via property
    double s = e.Salary;
  }
}

C# dili belirtimiC# language specification

Daha fazla bilgi için erişilebilirlik bildirilen içinde C# dil belirtimi.For more information, see Declared accessibility in the C# Language Specification. Dil belirtimi, C# sözdizimi ve kullanımı için kesin bir kaynaktır.The language specification is the definitive source for C# syntax and usage.

Ayrıca bkz.See also