Başvuru türleri (C# başvuru)Reference types (C# Reference)

C#'de iki çeşit tür vardır: başvuru türleri ve değer türleri.There are two kinds of types in C#: reference types and value types. Başvuru türlerinin değişkenleri başvuruları kendi verilerine (nesneler) depolarken, değer türlerinin değişkenleri kendi verilerini doğrudan içerir.Variables of reference types store references to their data (objects), while variables of value types directly contain their data. Başvuru türleri ile, iki değişken aynı nesneye başvurabilir; bu nedenle, bir değişken üzerinde yapılan işlemler diğer değişkenin başvurduğu nesneyi etkileyebilir.With reference types, two variables can reference the same object; therefore, operations on one variable can affect the object referenced by the other variable. Değer türleriyle, her değişken kendi verilerinin kopyasına sahiptir ve bir değişkende diğer işlemler (ın, ref ve out parametre değişkenleri hariç) için bir değişken üzerinde işlemler yapılamaz; bkz. ın, ref ve Out parametre değiştiricisi.With value types, each variable has its own copy of the data, and it is not possible for operations on one variable to affect the other (except in the case of in, ref and out parameter variables; see in, ref and out parameter modifier).

Aşağıdaki anahtar sözcükler, başvuru türlerini bildirmek için kullanılır:The following keywords are used to declare reference types:

C# ayrıca aşağıdaki yerleşik başvuru türlerini de sağlar:C# also provides the following built-in reference types:

Ayrıca bkz.See also