return (C# Başvurusu)return (C# Reference)

İfade, return görüntülendiği yöntemin yürütülmesini sonlandırır ve denetimi arama yöntemine döndürür.The return statement terminates execution of the method in which it appears and returns control to the calling method. İsteğe bağlı bir değer de döndürebilir.It can also return an optional value. Yöntem bir void türse, return deyim atlanabilir.If the method is a void type, the return statement can be omitted.

İade deyimi bir try blok içindeyse, finally denetim arama yöntemine dönmeden önce blok, varsa yürütülür.If the return statement is inside a try block, the finally block, if one exists, will be executed before control returns to the calling method.

ÖrnekExample

Aşağıdaki örnekte, yöntem CalculateArea() yerel değişkeni area double bir değer olarak döndürür.In the following example, the method CalculateArea() returns the local variable area as a double value.

class ReturnTest
{
  static double CalculateArea(int r)
  {
    double area = r * r * Math.PI;
    return area;
  }

  static void Main()
  {
    int radius = 5;
    double result = CalculateArea(radius);
    Console.WriteLine("The area is {0:0.00}", result);

    // Keep the console open in debug mode.
    Console.WriteLine("Press any key to exit.");
    Console.ReadKey();
  }
}
// Output: The area is 78.54

C# dili belirtimiC# language specification

Daha fazla bilgi edinmek için, bkz. C# Dil Belirtimi.For more information, see the C# Language Specification. Dil belirtimi, C# sözdizimi ve kullanımı için kesin bir kaynaktır.The language specification is the definitive source for C# syntax and usage.

Ayrıca bkz.See also