return (C# Başvurusu)return (C# Reference)

return Deyimi yöntemin hangi görüntülenir ve çağıran Metoda döndürür denetim yürütülmesini sonlandırır.The return statement terminates execution of the method in which it appears and returns control to the calling method. Ayrıca, isteğe bağlı bir değer de döndürebilir.It can also return an optional value. Yöntem ise bir void türü return ifade atlanabilir.If the method is a void type, the return statement can be omitted.

Return deyimi içinde ise bir try bloğu finally bloğu, varsa, yürütülecek önce denetimini çağıran Metoda döndürür.If the return statement is inside a try block, the finally block, if one exists, will be executed before control returns to the calling method.

ÖrnekExample

Aşağıdaki örnekte, yöntem CalculateArea() yerel değişkeni döndürür area olarak bir double değeri.In the following example, the method CalculateArea() returns the local variable area as a double value.

class ReturnTest
{
  static double CalculateArea(int r)
  {
    double area = r * r * Math.PI;
    return area;
  }

  static void Main()
  {
    int radius = 5;
    double result = CalculateArea(radius);
    Console.WriteLine("The area is {0:0.00}", result);

    // Keep the console open in debug mode.
    Console.WriteLine("Press any key to exit.");
    Console.ReadKey();
  }
}
// Output: The area is 78.54

C# dili belirtimiC# language specification

Daha fazla bilgi edinmek için, bkz. C# Dil Belirtimi.For more information, see the C# Language Specification. Dil belirtimi, C# sözdizimi ve kullanımı için kesin bir kaynaktır.The language specification is the definitive source for C# syntax and usage.

Ayrıca bkz.See also