struct (C# Başvurusu)struct (C# Reference)

struct türü, genellikle bir dikdörtgenin koordinatları veya Stoktaki bir öğenin özellikleri gibi ilgili değişkenlerin küçük gruplarını kapsüllemek için kullanılan bir değer türüdür.A struct type is a value type that is typically used to encapsulate small groups of related variables, such as the coordinates of a rectangle or the characteristics of an item in an inventory. Aşağıdaki örnek, basit bir struct bildirimini göstermektedir:The following example shows a simple struct declaration:

public struct Book
{
    public decimal price;
    public string title;
    public string author;
}

AçıklamalarRemarks

Yapılar, birçok üye olsa da, oluşturucular, sabitler, alanlar, Yöntemler, Özellikler, Dizin oluşturucular, işleçler, Olaylarve iç içe türleriçerebilir. gerekli, bunun yerine bir sınıf yazmanız gerekir.Structs can also contain constructors, constants, fields, methods, properties, indexers, operators, events, and nested types, although if several such members are required, you should consider making your type a class instead.

Örnekler için bkz. yapıları kullanma.For examples, see Using Structs.

Yapılar bir arabirim uygulayabilir, ancak başka bir struct 'tan devralınabilir.Structs can implement an interface but they cannot inherit from another struct. Bu nedenle, yapı üyeleri protectedolarak bildirilemez.For that reason, struct members cannot be declared as protected.

Daha fazla bilgi için bkz. yapılar.For more information, see Structs.

ÖrneklerExamples

Örnekler ve daha fazla bilgi için bkz. yapıları kullanma.For examples and more information, see Using Structs.

C# dili belirtimiC# language specification

Örnekler için bkz. yapıları kullanma.For examples, see Using Structs.

Ayrıca bkz.See also