value (C# Başvurusu)value (C# Reference)

Bağlamsal anahtar sözcüğü value sıradan özellik bildiriminde kümesi erişimcisi kullanılır.The contextual keyword value is used in the set accessor in ordinary property declarations. Yöntemi giriş parametresi benzerdir.It is similar to an input parameter on a method. Word value istemci kodu özelliğe atanacak çalışıyor değeri başvuruyor.The word value references the value that client code is attempting to assign to the property. Aşağıdaki örnekte, MyDerivedClass adlı bir özelliğe sahiptir Name kullanan value yedekleme alanına yeni bir dize atamak için parametre name.In the following example, MyDerivedClass has a property called Name that uses the value parameter to assign a new string to the backing field name. Bakış açısıyla, istemci kodu, işlem bir basit atama yazılır.From the point of view of client code, the operation is written as a simple assignment.

class MyBaseClass
{
  // virtual auto-implemented property. Overrides can only
  // provide specialized behavior if they implement get and set accessors.
  public virtual string Name { get; set; }

  // ordinary virtual property with backing field
  private int num;
  public virtual int Number
  {
    get { return num; }
    set { num = value; }
  }
}

class MyDerivedClass : MyBaseClass
{
  private string name;

  // Override auto-implemented property with ordinary property
  // to provide specialized accessor behavior.
  public override string Name
  {
    get
    {
      return name;
    }
    set
    {
      if (!string.IsNullOrEmpty(value))
      {
        name = value;
      }
      else
      {
        name = "Unknown";
      }
    }
  } 
}

Kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi için value, bkz: özellikleri.For more information about the use of value, see Properties.

C# dili belirtimiC# language specification

Daha fazla bilgi edinmek için, bkz. C# Dil Belirtimi.For more information, see the C# Language Specification. Dil belirtimi, C# sözdizimi ve kullanımı için kesin bir kaynaktır.The language specification is the definitive source for C# syntax and usage.

Ayrıca bkz.See also