void (C# Başvurusu)void (C# Reference)

Bir yöntem için dönüş türü olarak kullanıldığında void yöntemi bir değer döndürmediğini belirtir.When used as the return type for a method, void specifies that the method doesn't return a value.

void bir yöntemin parametre listesinde izin verilmez.void isn't allowed in the parameter list of a method. Hiçbir parametre almayan ve hiçbir değer döndürmeyen bir yöntem şu şekilde bildirilir:A method that takes no parameters and returns no value is declared as follows:

public void SampleMethod()
{
    // Body of the method.
}

void Ayrıca güvenli olmayan bir bağlamda, bir işaretçi türü bilinmiyor bildirmek için kullanılır.void is also used in an unsafe context to declare a pointer to an unknown type. Daha fazla bilgi için işaretçi türleri.For more information, see Pointer types.

void .NET Framework için bir diğer addır System.Void türü.void is an alias for the .NET Framework System.Void type.

C# dili belirtimiC# language specification

Daha fazla bilgi edinmek için, bkz. C# Dil Belirtimi.For more information, see the C# Language Specification. Dil belirtimi, C# sözdizimi ve kullanımı için kesin bir kaynaktır.The language specification is the definitive source for C# syntax and usage.

Ayrıca bkz.See also