Nasıl yapılır: RowGroups Özelliği Aracılığıyla bir Tablonun Satır Gruplarını DüzenlemeHow to: Manipulate a Table's Row Groups through the RowGroups Property

Bu örnek, özelliği aracılığıyla bir tablonun satır gruplarında gerçekleştirilebilecek daha yaygın işlemlerden bazılarını gösterir RowGroups .This example demonstrates some of the more common operations that can be performed on a table's row groups through the RowGroups property.

ÖrnekExample

Aşağıdaki örnek yeni bir tablo oluşturur ve ardından Add Tablo koleksiyonuna sütun eklemek için yöntemini kullanır RowGroups .The following example creates a new table and then uses the Add method to add columns to the table's RowGroups collection.

Table tbl = new Table();
int rowGroupsToAdd = 4;
for (int x = 0; x < rowGroupsToAdd; x++)
  tbl.RowGroups.Add(new TableRowGroup());
Dim tbl As New Table()
Dim rowGroupsToAdd As Integer = 4
For x As Integer = 0 To rowGroupsToAdd - 1
  tbl.RowGroups.Add(New TableRowGroup())
Next x

ÖrnekExample

Aşağıdaki örnek yeni bir ekler TableRowGroup .The following example inserts a new TableRowGroup. Yeni sütun, 0 dizin konumuna eklenir ve tablodaki yeni bir ilk satır grubu haline gelir.The new column is inserted at index position 0, making it the new first row group in the table.

Not

TableRowGroupCollectionKoleksiyon standart sıfır tabanlı dizin oluşturmayı kullanır.The TableRowGroupCollection collection uses standard zero-based indexing.

tbl.RowGroups.Insert(0, new TableRowGroup());
tbl.RowGroups.Insert(0, New TableRowGroup())

ÖrnekExample

Aşağıdaki örnek, tablosuna belirli bir TableRowGroup (dizinine göre belirtilen) birkaç satır ekler.The following example adds several rows to a particular TableRowGroup (specified by index) in the table.

int rowsToAdd = 10;
for (int x = 0; x < rowsToAdd; x++)
  tbl.RowGroups[0].Rows.Add(new TableRow());
Dim rowsToAdd As Integer = 10
For x As Integer = 0 To rowsToAdd - 1
  tbl.RowGroups(0).Rows.Add(New TableRow())
Next x

ÖrnekExample

Aşağıdaki örnek, tablodaki ilk satır grubundaki satırlarda bazı rastgele özelliklere erişir.The following example accesses some arbitrary properties on rows in the first row group in the table.

// Alias the working TableRowGroup for ease in referencing.
TableRowGroup trg = tbl.RowGroups[0];
trg.Rows[0].Background = Brushes.CornflowerBlue;
trg.Rows[1].FontSize = 24;
trg.Rows[2].ToolTip = "This row's tooltip";
' Alias the working TableRowGroup for ease in referencing.
Dim trg As TableRowGroup = tbl.RowGroups(0)
trg.Rows(0).Background = Brushes.CornflowerBlue
trg.Rows(1).FontSize = 24
trg.Rows(2).ToolTip = "This row's tooltip"

ÖrnekExample

Aşağıdaki örnek, tablodaki belirli bir TableRow (dizinine göre belirtilen) için birkaç hücre ekler.The following example adds several cells to a particular TableRow (specified by index) in the table.

int cellsToAdd = 10;
for (int x = 0; x < cellsToAdd; x++)
  tbl.RowGroups[0].Rows[0].Cells.Add(new TableCell(new Paragraph(new Run("Cell " + (x + 1)))));
Dim cellsToAdd As Integer = 10
For x As Integer = 0 To cellsToAdd - 1
  tbl.RowGroups(0).Rows(0).Cells.Add(New TableCell(New Paragraph(New Run("Cell " & (x + 1)))))
Next x

ÖrnekExample

Aşağıdaki örnek, ilk satır grubundaki ilk satırdaki hücrelerde bazı rastgele yöntemlere ve özelliklere erişir.The following example access some arbitrary methods and properties on cells in the first row in the first row group.

// Alias the working for for ease in referencing.
TableRow row = tbl.RowGroups[0].Rows[0];
row.Cells[0].Background = Brushes.PapayaWhip;
row.Cells[1].FontStyle = FontStyles.Italic;
// This call clears all of the content from this cell.
row.Cells[2].Blocks.Clear();
' Alias the working for for ease in referencing.
Dim row As TableRow = tbl.RowGroups(0).Rows(0)
row.Cells(0).Background = Brushes.PapayaWhip
row.Cells(1).FontStyle = FontStyles.Italic
' This call clears all of the content from this cell.
row.Cells(2).Blocks.Clear()

ÖrnekExample

Aşağıdaki örnek, TableRowGroup tablosunun barındırdığı öğe sayısını döndürür.The following example returns the number of TableRowGroup elements hosted by the table.

int rowGroups = tbl.RowGroups.Count;
Dim rowGroups As Integer = tbl.RowGroups.Count

ÖrnekExample

Aşağıdaki örnek, belirli bir satır grubunu başvuruya göre kaldırır.The following example removes a particular row group by reference.

tbl.RowGroups.Remove(tbl.RowGroups[0]);
tbl.RowGroups.Remove(tbl.RowGroups(0))

ÖrnekExample

Aşağıdaki örnek, belirli bir satır grubunu dizine göre kaldırır.The following example removes a particular row group by index.

tbl.RowGroups.RemoveAt(0);
tbl.RowGroups.RemoveAt(0)

ÖrnekExample

Aşağıdaki örnek, tüm satır gruplarını tablonun satır grupları koleksiyonundan kaldırır.The following example removes all row groups from the table's row groups collection.

tbl.RowGroups.Clear();
tbl.RowGroups.Clear()

Ayrıca bkz.See also