<gcAllowVeryLargeObjects> öğesi<gcAllowVeryLargeObjects> element

64-bit platformlarda toplam boyutu 2 gigabayttan (GB) büyük olan dizileri etkinleştirir.On 64-bit platforms, enables arrays that are greater than 2 gigabytes (GB) in total size.

<configuration>
  <runtime>
    <gcAllowVeryLargeObjects>

SyntaxSyntax

<gcAllowVeryLargeObjects enabled="true|false" /> 

ÖzniteliklerAttributes

ÖznitelikAttribute AçıklamaDescription
enabled Gerekli öznitelik.Required attribute.

Toplam boyutu 2 GB'tan büyük dizilerin 64-Bit platformlarda etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini belirtir.Specifies whether arrays that are greater than 2 GB in total size are enabled on 64-bit platforms.

enabled özniteliğienabled attribute

DeğerValue AçıklamaDescription
false Toplam boyutu 2 GB'den büyük diziler etkin değildir.Arrays greater than 2 GB in total size are not enabled. Bu varsayılan seçenektir.This is the default.
true Toplam boyutu 2 GB'den büyük diziler 64-bit platformlarda etkindir.Arrays greater than 2 GB in total size are enabled on 64-bit platforms.

Alt öğeleriChild elements

Yok.None.

Üst öğelerParent elements

ÖğeElement AçıklamaDescription
configuration Her yapılandırma dosyasında yer alan ve ortak dil çalışma zamanı ve .NET Framework uygulamaları tarafından kullanılan kök öğe.The root element in every configuration file used by the common language runtime and .NET Framework applications.
runtime Çalışma zamanı başlatma seçenekleri hakkında bilgi içerir.Contains information about runtime initialization options.

AçıklamalarRemarks

Uygulama yapılandırma dosyanızda bu öğenin kullanılması, boyutu 2 GB'tan büyük dizileri etkinleştirir, ancak nesne boyutu veya dizi boyutundaki diğer sınırlamaları değiştirmez:Using this element in your application configuration file enables arrays that are larger than 2 GB in size, but does not change other limits on object size or array size:

 • Bir dizideki öğelerin sayısı en fazla şudur: UInt32.MaxValue.The maximum number of elements in an array is UInt32.MaxValue.

 • Tek boyuttaki maksimum boyut, bayt dizileri ve tek baytlık yapıların dizileri için 2.147.483.591 (0x7FFFFFC7) ve diğer türleri içeren diziler için 2.146.435.071 (0X7FEFFFFF).The maximum size in any single dimension is 2,147,483,591 (0x7FFFFFC7) for byte arrays and arrays of single-byte structures, and 2,146,435,071 (0X7FEFFFFF) for arrays containing other types.

 • Dizeler ve dizi olmayan diğer nesnelerin en büyük boyutu değiştirilmez.The maximum size for strings and other non-array objects is unchanged.

Dikkat

Bu özelliği etkinleştirmeden önce uygulamanızın, tüm dizilerin 2 GB'dan daha küçük olduğunu varsayan güvenli olmayan kod içermediğinden emin olun.Before enabling this feature, ensure that your application does not include unsafe code that assumes that all arrays are smaller than 2 GB in size. Örneğin, arabellekler olarak dizileri kullanan güvenli olmayan kod, dizilerin 2 GB 'ı aşmaması durumunda yazılmışsa arabellek taşmalarına açıktır.For example, unsafe code that uses arrays as buffers might be susceptible to buffer overruns if it's written on the assumption that arrays will not exceed 2 GB.

ÖrnekExample

Aşağıdaki örnek, bir uygulama için bu özelliğin nasıl etkinleştirileceğini göstermektedir.The following example shows how to enable this feature for an application.

<configuration> 
 <runtime> 
  <gcAllowVeryLargeObjects enabled="true" /> 
 </runtime> 
</configuration> 

Destekleyen:Supported in

.NET Framework 4,5 ve sonraki sürümler.NET Framework 4.5 and later versions

Ayrıca bkz.See also