<remove>İçin için öğesi <listeners><trace><remove> Element for <listeners> for <trace>

Dinleyicileri koleksiyondan bir dinleyiciyi kaldırır.Removes a listener from the Listeners collection.

<configuration>
  <system.diagnostics>
    <trace>
      <listeners>
        <remove>

SyntaxSyntax

<remove name="listener name" /> 

Öznitelikler ve ÖğelerAttributes and Elements

Öznitelikler, alt ve üst öğeler aşağıdaki bölümlerde açıklanmaktadır.The following sections describe attributes, child elements, and parent elements.

ÖzniteliklerAttributes

ÖznitelikAttribute AçıklamaDescription
adaname Gerekli öznitelik.Required attribute.

Dinleyici koleksiyonundan kaldırılacak dinleyicinin adı.The name of the listener to remove from the Listeners collection.

Alt ÖğelerChild Elements

Yok.None.

Üst ÖğelerParent Elements

ÖğeElement AçıklamaDescription
configuration Her yapılandırma dosyasında yer alan ve ortak dil çalışma zamanı ve .NET Framework uygulamaları tarafından kullanılan kök öğe.The root element in every configuration file used by the common language runtime and .NET Framework applications.
listeners İletileri toplayan, depolayan ve yönlendiren bir dinleyici belirtir.Specifies a listener that collects, stores, and routes messages. Dinleyiciler izleme çıkışını uygun bir hedefe yönlendirir.Listeners direct the tracing output to an appropriate target.
system.diagnostics İletileri ve bir izleme anahtarının ayarlandığı düzeyi depolayan, depolayan ve yönlendiren izleme dinleyicilerini belirtir.Specifies trace listeners that collect, store, and route messages and the level where a trace switch is set.
trace ASP.NET izleme hizmetini yapılandırır.Configures the ASP.NET trace service.

AçıklamalarRemarks

Not

Koleksiyonundan kaldırma DefaultTraceListener ,,, Listeners Debug.Assert Trace.Assert Debug.Fail ve Trace.Fail yöntemlerinin davranışını değiştirir.Removing the DefaultTraceListener from the Listeners collection alters the behavior of the Debug.Assert, Trace.Assert, Debug.Fail, and Trace.Fail methods. AssertYa da Fail yöntemini çağırmak normalde bir ileti kutusunun görüntülenmesine neden olur, ancak koleksiyonda değilse ileti kutusu görüntülenmez DefaultTraceListener Listeners .Calling an Assert or Fail method normally results in the display of a message box, however the message box is not displayed if the DefaultTraceListener is not in the Listeners collection.

ÖrnekExample

Aşağıdaki örnek, izleme dinleyicileri koleksiyonundan varsayılan izleme dinleyicisinin nasıl kaldırılacağını gösterir.The following example shows how to remove the default trace listener from the trace Listeners collection.

<configuration> 
  <system.diagnostics> 
   <trace autoflush="true" indentsize="0"> 
     <listeners> 
      <remove name="Default" /> 
     </listeners> 
   </trace> 
  </system.diagnostics> 
</configuration> 

Ayrıca bkz.See also