ADO.NET’e Genel BakışADO.NET Overview

ADO.NET, SQL Server ve XML gibi veri kaynaklarına ve OLE DB ve ODBC aracılığıyla sunulan veri kaynaklarına tutarlı erişim sağlar.ADO.NET provides consistent access to data sources such as SQL Server and XML, and to data sources exposed through OLE DB and ODBC. Veri paylaşımı tüketici uygulamaları, bu veri kaynaklarına bağlanmak ve içerdikleri verileri almak, işlemek ve güncelleştirmek için ADO.NET kullanabilir.Data-sharing consumer applications can use ADO.NET to connect to these data sources and retrieve, handle, and update the data that they contain.

ADO.NET veri işlemesini, ayrı ayrı veya art arda kullanılabilecek ayrı bileşenlere ayırır.ADO.NET separates data access from data manipulation into discrete components that can be used separately or in tandem. ADO.NET, bir veritabanına bağlanmak, komutları yürütmek ve sonuçları almak için .NET Framework veri sağlayıcıları içerir.ADO.NET includes .NET Framework data providers for connecting to a database, executing commands, and retrieving results. Bu sonuçlar doğrudan işlenirler, bir ADO.NET nesnesine yerleştirilmiş, DataSet birden fazla kaynaktaki verilerle birleştirilmiş veya katmanlar arasında geçilen bir nesnesine yerleştirildi.Those results are either processed directly, placed in an ADO.NET DataSet object in order to be exposed to the user in an ad hoc manner, combined with data from multiple sources, or passed between tiers. Bu DataSet nesne ayrıca bir .NET Framework veri sağlayıcısından bağımsız olarak, uygulamadaki yerel verileri yönetmek için veya XML 'den kaynaklıdır.The DataSet object can also be used independently of a .NET Framework data provider to manage data local to the application or sourced from XML.

ADO.NET sınıfları System.Data.dll bulunur ve System.Xml.dll bulunan XML sınıflarıyla tümleşiktir.The ADO.NET classes are found in System.Data.dll, and are integrated with the XML classes found in System.Xml.dll. Veritabanına bağlanan, verileri alan ve ardından bir konsol penceresinde görüntüleyen örnek kod için, bkz. ADO.net Code Examples.For sample code that connects to a database, retrieves data from it, and then displays that data in a console window, see ADO.NET Code Examples.

ADO.NET, yerel bileşen nesne modeli (COM) geliştiricilerine ActiveX Data Objects (ADO) tarafından sağlanan işlevselliğe benzer şekilde yönetilen kod yazan geliştiricilere işlevsellik sağlar.ADO.NET provides functionality to developers who write managed code similar to the functionality provided to native component object model (COM) developers by ActiveX Data Objects (ADO). .NET uygulamalarınızda verilere erişmek için ADO değil ADO.NET kullanmanızı öneririz.We recommend that you use ADO.NET, not ADO, for accessing data in your .NET applications.

ADO.NET, .NET Framework içinde en doğrudan veri erişimi yöntemini sağlar.ADO.NET provides the most direct method of data access within the .NET Framework. Uygulamaların temel depolama modeli yerine kavramsal bir modelde çalışmasına izin veren üst düzey bir soyutlama için, bkz. ADO.NET Entity Framework.For a higher-level abstraction that allows applications to work against a conceptual model instead of the underlying storage model, see the ADO.NET Entity Framework.

Gizlilik bildirimi: System.Data.dll, System.Data.Design.dll, System.Data.OracleClient.dll, System.Data.SqlXml.dll, System.Data.Linq.dll, System.Data.SqlServerCe.dll ve System.Data.DataSetExtensions.dll derlemeleri bir kullanıcının özel verileri ile özel olmayan veriler arasında ayrım yapmazlar.Privacy Statement: The System.Data.dll, System.Data.Design.dll, System.Data.OracleClient.dll, System.Data.SqlXml.dll, System.Data.Linq.dll, System.Data.SqlServerCe.dll, and System.Data.DataSetExtensions.dll assemblies do not distinguish between a user's private data and non-private data. Bu derlemeler kullanıcının özel verilerini toplamaz, depolamaz veya taşımıyor.These assemblies do not collect, store, or transport any user's private data. Ancak, üçüncü taraf uygulamalar bu derlemeleri kullanarak bir kullanıcının özel verilerini toplayabilir, saklayabilir veya taşıbilirler.However, third-party applications might collect, store, or transport a user's private data using these assemblies.

Bu BölümdeIn This Section

ADO.NET MimarisiADO.NET Architecture
ADO.NET mimarisi ve bileşenlerine genel bir bakış sağlar.Provides an overview of the architecture and components of ADO.NET.

ADO.NET Teknoloji Seçenekleri ve YönergeleriADO.NET Technology Options and Guidelines
Varlık veri platformuna dahil olan ürünleri ve teknolojileri açıklar.Describes the products and technologies included with the Entity Data Platform.

LINQ ve ADO.NETLINQ and ADO.NET
Dil ile tümleşik sorgunun (LINQ) ADO.NET 'de nasıl uygulandığını ve ilgili konuların bağlantılarını sağladığını açıklar.Describes how Language-Integrated Query (LINQ) is implemented in ADO.NET and provides links to relevant topics.

.NET Framework Veri Sağlayıcıları.NET Framework Data Providers
.NET Framework veri sağlayıcısının tasarımına ve ADO.NET ile birlikte bulunan .NET Framework veri sağlayıcılarına genel bir bakış sağlar.Provides an overview of the design of the .NET Framework data provider and of the .NET Framework data providers that are included with ADO.NET.

ADO.NET Veri KümeleriADO.NET DataSets
Tasarıma ve bileşenlere genel bir bakış sağlar DataSet .Provides an overview of the DataSet design and components.

ADO.NET’te Yan Yana YürütmeSide-by-Side Execution in ADO.NET
ADO.NET sürümlerindeki farklılıkları ve yan yana yürütme ve uygulama uyumluluğuna ilişkin etkilerini açıklar.Discusses differences in ADO.NET versions and their effect on side-by-side execution and application compatibility.

ADO.NET Kod ÖrnekleriADO.NET Code Examples
ADO.NET veri sağlayıcılarını kullanarak veri alan kod örnekleri sağlar.Provides code samples that retrieve data using the ADO.NET data providers.

ADO.NET’teki YeniliklerWhat's New in ADO.NET
ADO.NET ' de yeni olan özellikleri tanıtır.Introduces features that are new in ADO.NET.

ADO.NET Uygulamalarının Güvenliğini SağlamaSecuring ADO.NET Applications
ADO.NET kullanılırken güvenli kodlama uygulamalarını açıklar.Describes secure coding practices when using ADO.NET.

ADO.NET’te Veri Türü EşlemeleriData Type Mappings in ADO.NET
.NET Framework veri türleri ve .NET Framework veri sağlayıcıları arasındaki veri türü eşlemelerini açıklar.Describes data type mappings between .NET Framework data types and the .NET Framework data providers.

ADO.NET’te Veri Alma ve DeğiştirmeRetrieving and Modifying Data in ADO.NET
Bir veri kaynağına bağlanmayı, verileri almayı ve verileri değiştirmeyi açıklar.Describes how to connect to a data source, retrieve data, and modify data. Bu DataReaders ve içerir DataAdapters .This includes DataReaders and DataAdapters.

Ayrıca bkz.See also