DataAdapters ve DataReadersDataAdapters and DataReaders

ADO.NET kullanarak DataReader bir veritabanından veri salt okunur, salt iletme akışını almak için.You can use the ADO.NET DataReader to retrieve a read-only, forward-only stream of data from a database. Sonuçları döndüren sorguyu yürütür ve bunları isteyen kadar istemci üzerinde ağ arabellekteki depolanır kullanarak okuma yöntemi DataReader.Results are returned as the query executes, and are stored in the network buffer on the client until you request them using the Read method of the DataReader. Kullanarak DataReader hem kullanılabilir duruma geldiği veri alarak ve (varsayılan) uygulama performansını artırabilir sistem yükünü azaltarak bellekte bir anda yalnızca bir satır depolama.Using the DataReader can increase application performance both by retrieving data as soon as it is available, and (by default) storing only one row at a time in memory, reducing system overhead.

A DataAdapter bir veri kaynağından veri alabilir ve tablolarına doldurmak için kullanılan bir DataSet.A DataAdapter is used to retrieve data from a data source and populate tables within a DataSet. DataAdapter Yapılan değişiklikleri de çözümler DataSet veri kaynağına geri dönün.The DataAdapter also resolves changes made to the DataSet back to the data source. DataAdapter Kullanan Connection nesne veri kaynağı ve bu bağlantı için .NET Framework Veri Sağlayıcısı'nın kullandığı Command verileri almak ve değişiklikleri veri kaynağına çözmek için nesneleri.The DataAdapter uses the Connection object of the .NET Framework data provider to connect to a data source, and it uses Command objects to retrieve data from and resolve changes to the data source.

.NET Framework ile dahil her .NET Framework veri sağlayıcısı sahip bir DbDataReader ve DbDataAdapter nesne: OLE DB için .NET Framework veri sağlayıcısı içerir bir OleDbDataReader ve bir OleDbDataAdapter nesne, SQL için .NET Framework veri sağlayıcısı Server içeren bir SqlDataReader ve SqlDataAdapter nesnesi, ODBC için .NET Framework veri sağlayıcısı içerir bir OdbcDataReader ve OdbcDataAdapter nesne ve Oracle için .NET Framework veri sağlayıcısı içerir bir OracleDataReader ve bir OracleDataAdapter nesne.Each .NET Framework data provider included with the .NET Framework has a DbDataReader and a DbDataAdapter object: the .NET Framework Data Provider for OLE DB includes an OleDbDataReader and an OleDbDataAdapter object, the .NET Framework Data Provider for SQL Server includes a SqlDataReader and a SqlDataAdapter object, the .NET Framework Data Provider for ODBC includes an OdbcDataReader and an OdbcDataAdapter object, and the .NET Framework Data Provider for Oracle includes an OracleDataReader and an OracleDataAdapter object.

Bu BölümdeIn This Section

DataReader Kullanarak Veri AlmaRetrieving Data Using a DataReader
ADO.NET açıklar DataReader nesnesi ve bir veri kaynağından bir akışa sonuçlarının döndürmek için kullanma.Describes the ADO.NET DataReader object and how to use it to return a stream of results from a data source.

DataAdapter’dan bir DataSet DoldurmaPopulating a DataSet from a DataAdapter
Nasıl doldurulacağını açıklar bir DataSet tabloları, sütunları ve satırları kullanarak ile bir DataAdapter.Describes how to fill a DataSet with tables, columns, and rows by using a DataAdapter.

DataAdapter ParametreleriDataAdapter Parameters
Parametreler ile komut özelliklerini kullanmayı açıklar bir DataAdapter bir sütunda içeriğini eşlemeyle ilgili bilgi de dahil olmak üzere bir DataSet için komut parametresi.Describes how to use parameters with the command properties of a DataAdapter including how to map the contents of a column in a DataSet to a command parameter.

DataSet’e Var Olan Kısıtlamaları EklemeAdding Existing Constraints to a DataSet
Mevcut kısıtlamalar eklemeyi açıklar bir DataSet.Describes how to add existing constraints to a DataSet.

DataAdapter DataTable ve DataColumn EşlemeleriDataAdapter DataTable and DataColumn Mappings
Nasıl ayarlanacağını açıklar DataTableMappings ve ColumnMappings için bir DataAdapter.Describes how to set up DataTableMappings and ColumnMappings for a DataAdapter.

Sorgu Sonucunu SayfalamaPaging Through a Query Result
Bir sorgunun sonuçlarını veri sayfasını görüntüleme bir örnek sağlar.Provides an example of viewing the results of a query as pages of data.

Veri Kaynaklarını DataAdapters ile GüncelleştirmeUpdating Data Sources with DataAdapters
Nasıl kullanılacağını açıklayan bir DataAdapter değişiklikleri çözmek için bir DataSet veritabanına.Describes how to use a DataAdapter to resolve changes in a DataSet back to the database.

DataAdapter Olaylarını İşlemeHandling DataAdapter Events
Açıklar DataAdapter olayları ve bunların nasıl kullanıldığı.Describes DataAdapter events and how to use them.

DataAdapters Kullanarak Toplu İşlemleri GerçekleştirmePerforming Batch Operations Using DataAdapters
Güncelleştirmeleri uygularken SQL Server gidiş dönüş sayısını azaltarak geliştirerek uygulama performansını açıklar DataSet.Describes enhancing application performance by reducing the number of round trips to SQL Server when applying updates from the DataSet.

Ayrıca bkz.See also