ADO.NETADO.NET

ADO.NET, .NET Framework programcıları için veri erişim hizmetlerini kullanıma sunan bir sınıf kümesidir.ADO.NET is a set of classes that expose data access services for .NET Framework programmers. ADO.NET, dağıtılmış, veri paylaşımı uygulamaları oluşturmaya yönelik zengin bir bileşen kümesi sağlar.ADO.NET provides a rich set of components for creating distributed, data-sharing applications. İlişkisel, XML ve uygulama verilerine erişim sağlayan .NET Framework integral bir parçasıdır.It is an integral part of the .NET Framework, providing access to relational, XML, and application data. ADO.NET, ön uç veritabanı istemcilerinin oluşturulması ve uygulamalar, Araçlar, diller veya Internet tarayıcıları tarafından kullanılan orta katman iş nesnelerinin oluşturulması dahil olmak üzere çeşitli geliştirme gereksinimlerini destekler.ADO.NET supports a variety of development needs, including the creation of front-end database clients and middle-tier business objects used by applications, tools, languages, or Internet browsers.

Bu BölümdeIn This Section

ADO.NET’teki YeniliklerWhat's New in ADO.NET
ADO.NET ' de yeni olan özellikleri tanıtır.Introduces features that are new in ADO.NET.

ADO.NET’e Genel BakışADO.NET Overview
ADO.NET 'in tasarımına ve bileşenlerine bir giriş sağlar.Provides an introduction to the design and components of ADO.NET.

Varlık ÇerçevesiEntity Framework
Entity Framework kullanarak uygulama oluşturmayı açıklar.Describes how to create applications using the Entity Framework.

ADO.NET Uygulamalarının Güvenliğini SağlamaSecuring ADO.NET Applications
ADO.NET kullanılırken güvenli kodlama uygulamalarını açıklar.Describes secure coding practices when using ADO.NET.

ADO.NET’te Veri Türü EşlemeleriData Type Mappings in ADO.NET
.NET Framework veri türleri ve .NET Framework veri sağlayıcıları arasındaki veri türü eşlemelerini açıklar.Describes data type mappings between .NET Framework data types and the .NET Framework data providers.

DataSets, DataTables ve DataViewsDataSets, DataTables, and DataViews
' DataSetsNin nasıl oluşturulduğunu ve kullanılacağını açıklar, DataSets DataTablestürü, ve DataViews.Describes how to create and use DataSets, typed DataSets, DataTables, and DataViews.

LINQ to DataSetLINQ to DataSet
Programlama örnekleri de dahil olmak üzere LINQ to DataSet hakkında bilgi sağlar.Provides information about LINQ to DataSet, including programming examples.

ADO.NET’te Veri Alma ve DeğiştirmeRetrieving and Modifying Data in ADO.NET
Bir veri kaynağına bağlanmayı ve Commands DataReaders ve DataAdapterskullanarak verilerin nasıl alınacağını ve değiştirileceğini açıklar.Describes how to connect to a data source and how to retrieve and modify data using Commands, DataReaders and DataAdapters.

SQL Server ve ADO.NETSQL Server and ADO.NET
SQL Server özgü özellikler ve işlevlerle nasıl çalışabileceğinizi açıklar.Describes how to work with features and functionality that are specific to SQL Server.

Oracle ve ADO.NETOracle and ADO.NET
Oracle için .NET Framework Veri Sağlayıcısı özgü özellikleri ve davranışları açıklar.Describes features and behaviors that are specific to the .NET Framework Data Provider for Oracle.

Dil ile tümleşik sorgu (LINQ)-C#Language-Integrated Query (LINQ) - C#
Kullanılarak C#LINQ konularına ve örneklere bağlantılar sağlar.Provides links to LINQ topics and samples using C#.

Dil ile tümleşik sorgu (LINQ)-Visual BasicLanguage-Integrated Query (LINQ) - Visual Basic
Visual Basic kullanarak LINQ konularına ve örneklere bağlantılar sağlar.Provides links to LINQ topics and samples using Visual Basic.

WCF Veri Hizmetleri 4.5WCF Data Services 4.5
Web 'de veya açık WCF Veri HizmetleriWCF Data Services veri Protokolü 'nü (OData) uygulayan bir intranette veri hizmetleri dağıtmak için ' nin nasıl kullanılacağını açıklar.Describes how to use WCF Veri HizmetleriWCF Data Services to deploy data services on the Web or an intranet that implement the Open Data Protocol (OData).

.NET Framework geliştirme Kılavuzu.NET Framework Development Guide
.NET Framework standart geliştirme görevleriyle ilgili bilgilere bağlantılar sağlar.Provides links to information about standard development tasks in the .NET Framework.

Örnekler ve öğreticilerSamples and tutorials
.NET örnekleri ve öğreticilerin bir listesini sağlar.Provides a list of .NET samples and tutorials.

Ayrıca bkz.See also