.NET Framework ile çalışmaya başlamaGet started with the .NET Framework

.NET Framework hedefleyen .NET Framework uygulamaları yöneten bir çalışma zamanı yürütme ortamıdır.The .NET Framework is a runtime execution environment that manages apps that target the .NET Framework. Bu bellek yönetimi ve diğer sistem hizmetleri ve sağlam yararlanmak programcıları sağlayan bir kapsamlı sınıf kitaplığı sağlayan ortak dil çalışma zamanını, uygulama geliştirme, tüm önemli alanlar için güvenilir kod oluşur.It consists of the common language runtime, which provides memory management and other system services, and an extensive class library, which enables programmers to take advantage of robust, reliable code for all major areas of app development.

Not

.NET Framework yalnızca Windows sistemlerinde kullanılabilir.The .NET Framework is available on Windows systems only. Kullanabileceğiniz .NET Core Windows, MacOS ve Linux uygulamaları çalıştırmak için.You can use .NET Core to run apps on Windows, MacOS, and Linux.

.NET Framework nedir?What is the .NET Framework?

.NET Framework, çeşitli hizmetlere çalışan kendi uygulamalarını sağlayan bir Windows için bir yönetilen yürütme ortamıdır.The .NET Framework is a managed execution environment for Windows that provides a variety of services to its running apps. İki ana bileşenden oluşur: uygulamaları ve test kitaplığını sağlar, .NET Framework sınıf kitaplığı, çalışan işleme yürütme altyapısı, ortak dil çalışma zamanı (CLR), geliştiricilerin kendi uygulamalardan çağırabilirsiniz yeniden kullanılabilir kod.It consists of two major components: the common language runtime (CLR), which is the execution engine that handles running apps, and the .NET Framework Class Library, which provides a library of tested, reusable code that developers can call from their own apps. Çalışan uygulamalar için .NET Framework sağladığı hizmetler şunlardır:The services that the .NET Framework provides to running apps include the following:

 • Bellek yönetimi.Memory management. Birçok programlama dilindeki programcıları ayırma ve belleği serbest bırakma ve nesne yaşam süresi işleme için sorumludur.In many programming languages, programmers are responsible for allocating and releasing memory and for handling object lifetimes. .NET Framework uygulamalarında CLR uygulama adına bu hizmetleri sağlar.In .NET Framework apps, the CLR provides these services on behalf of the app.

 • Ortak tür sistemi.A common type system. Geleneksel programlama dillerinde temel türleri diller arası birlikte çalışabilirlik karmaşıklaştırır derleyici tarafından tanımlanır.In traditional programming languages, basic types are defined by the compiler, which complicates cross-language interoperability. .NET Framework'te temel türleri .NET Framework türü sistem tarafından tanımlanır ve .NET Framework hedefleyen tüm diller için ortak olan.In the .NET Framework, basic types are defined by the .NET Framework type system and are common to all languages that target the .NET Framework.

 • Bir kapsamlı sınıf kitaplığı.An extensive class library. Çok büyük miktarda ortak alt düzey programlama işlemleri işlemek için kod yazmaya gerek yerine programcıları .NET Framework Sınıf Kitaplığı ' türleri ve üyeleri erişilmeye kitaplığını kullanın.Instead of having to write vast amounts of code to handle common low-level programming operations, programmers use a readily accessible library of types and their members from the .NET Framework Class Library.

 • Geliştirme çerçeveleri ve teknolojiler.Development frameworks and technologies. .NET Framework kitaplıkları için uygulama geliştirme, ASP.NET web uygulamaları için ADO.NET veri erişimi için Windows Communication Foundation Hizmet odaklı uygulamalar ve Masaüstü uygulamaları için Windows Presentation Foundation Windows gibi belirli alanları içerir.The .NET Framework includes libraries for specific areas of app development, such as ASP.NET for web apps, ADO.NET for data access, Windows Communication Foundation for service-oriented apps, and Windows Presentation Foundation for Windows desktop apps.

 • Diller arası birlikte çalışabilirlik.Language interoperability. .NET Framework hedefleyen dil derleyicileri ortak Ara dili (hangi sırayla, ortak dil çalışma zamanı tarafından çalışma zamanında derlenen CIL), adlandırılmış bir ara kod yayma.Language compilers that target the .NET Framework emit an intermediate code named Common Intermediate Language (CIL), which, in turn, is compiled at runtime by the common language runtime. Bu özellik ile bir dilde yordamları diğer dillere ve bunların tercih edilen dillerde uygulamalar oluşturma programcıları odak erişilebilir.With this feature, routines written in one language are accessible to other languages, and programmers focus on creating apps in their preferred languages.

 • Sürüm uyumluluğu.Version compatibility. Nadir istisnalar belirli bir .NET Framework sürümü kullanılarak geliştirilen uygulamaları değişiklik yapmadan sonraki bir sürümünü çalıştırın.With rare exceptions, apps that are developed by using a particular version of the .NET Framework run without modification on a later version.

 • Yan yana yürütme.Side-by-side execution. .NET Framework sürüm çakışmaları birden çok sürümü aynı bilgisayarda mevcut için ortak dil çalışma zamanı sağlayarak yardımcı olur.The .NET Framework helps resolve version conflicts by allowing multiple versions of the common language runtime to exist on the same computer. Bunun anlamı uygulamaların birden fazla sürümleri bulunabilir ve bir uygulama ile oluşturulan .NET Framework sürümünde çalıştırabilirsiniz.This means that multiple versions of apps can coexist and that an app can run on the version of the .NET Framework with which it was built. Yan yana yürütme, .NET Framework sürümü gruplarını 1.0/1.1, 2.0/3.0/3.5 ve 4/4.5.x/4.6.x/4.7.x için geçerlidir.Side-by-side execution applies to the .NET Framework version groups 1.0/1.1, 2.0/3.0/3.5, and 4/4.5.x/4.6.x/4.7.x.

 • Çoklu sürüm desteği.Multitargeting. Hedefleyerek .NET standart, geliştiricilerin standart bu sürümü tarafından desteklenen birden çok .NET Framework platformlar üzerinde çalışacak sınıf kitaplıkları oluşturun.By targeting .NET Standard, developers create class libraries that work on multiple .NET Framework platforms supported by that version of the standard. Örneğin, .NET standart 2.0 hedefleyen kitaplıklar hedef .NET Framework 4.6.1, .NET Core 2.0 ve UWP 10.0.16299 uygulamalar tarafından kullanılabilir.For example, libraries that target the .NET Standard 2.0 can be used by apps that target the .NET Framework 4.6.1, .NET Core 2.0, and UWP 10.0.16299.

Kullanıcılar için .NET FrameworkThe .NET Framework for users

.NET Framework uygulamalarını geliştirmek yoktur, ancak bunları kullanmak, .NET Framework veya çalışması hakkındaki belirli bilgileri sağlamak için gerekli değil.If you don't develop .NET Framework apps, but you use them, you aren't required to have specific knowledge about the .NET Framework or its operation. Çoğunlukla, .NET Framework kullanıcılara tamamen saydamdır.For the most part, the .NET Framework is completely transparent to users.

Windows işletim sistemi kullanıyorsanız, .NET Framework zaten bilgisayarınızda yüklü olabilir.If you're using the Windows operating system, the .NET Framework may already be installed on your computer. Ayrıca, .NET Framework gerektiren bir uygulama yüklerseniz, uygulamanın Kurulum programının bilgisayarınızda belirli bir .NET Framework sürümünü yükleyebilirsiniz.In addition, if you install an app that requires the .NET Framework, the app's setup program might install a specific version of the .NET Framework on your computer. Bazı durumlarda, .NET Framework'ü yüklemek için soran bir iletişim kutusu görebilirsiniz.In some cases, you may see a dialog box that asks you to install the .NET Framework. Bu iletişim kutusu görüntülendiğinde ve bilgisayarınızda Internet erişimi varsa, bir uygulamayı çalıştırmak yalnızca çalıştınız varsa, .NET Framework'ün eksik sürümünü yüklemenize olanak tanıyan bir Web sayfasına gidebilirsiniz.If you've just tried to run an app when this dialog box appears and if your computer has Internet access, you can go to a webpage that lets you install the missing version of the .NET Framework. Daha fazla bilgi için bkz: Yükleme Kılavuzu.For more information, see the Installation guide.

Genel olarak, bilgisayarınızda yüklü .NET Framework sürümlerini kaldırmanız gerekir.In general, you shouldn't uninstall versions of the .NET Framework that are installed on your computer. Bu iki nedeni vardır:There are two reasons for this:

 • Belirli bir .NET Framework sürümünü kullandığınız uygulama bağımlı olması durumunda, bu uygulama bu sürümü kaldırılırsa kesilebilir.If an app that you use depends on a specific version of the .NET Framework, that app may break if that version is removed.

 • .NET Framework'ün bazı sürümlerinde, önceki sürümlerin yerinde güncelleştirmelerdir.Some versions of the .NET Framework are in-place updates to earlier versions. Örneğin, .NET Framework 3.5.NET Framework 3.5 bir yerinde güncelleştirmesidir sürüm 2.0 ve .NET Framework 4.7.2 sürümlere 4 4.7.1 aracılığıyla bir yerinde güncelleştirmesidir.For example, the .NET Framework 3.5.NET Framework 3.5 is an in-place update to version 2.0, and the .NET Framework 4.7.2 is an in-place update to versions 4 through 4.7.1. Daha fazla bilgi için bkz: .NET Framework sürümleri ve bağımlılıkları.For more information, see .NET Framework Versions and Dependencies.

Windows 8 önce Windows sürümlerinde .NET Framework'ü seçerseniz, her zaman kullan programlar ve Özellikler kaldırmak için Denetim Masası'ndan.On Windows versions before Windows 8, if you do choose to remove the .NET Framework, always use Programs and Features from Control Panel to uninstall it. Hiçbir zaman, .NET Framework sürümünü el ile kaldırın.Never remove a version of the .NET Framework manually. Windows 8 ve üzeri, .NET Framework bir işletim sistemi bileşenidir ve bağımsız olarak kaldırılamaz.On Windows 8 and above, the .NET Framework is an operating system component and cannot be independently uninstalled.

.NET Framework'ün birden çok sürümü aynı anda tek bir bilgisayarda bulunabilir unutmayın.Note that multiple versions of the .NET Framework can coexist on a single computer at the same time. Başka bir deyişle, sonraki bir sürümünü yüklemek için önceki sürümlerini kaldırmanız gerekmez.This means that you don't have to uninstall previous versions in order to install a later version.

Geliştiriciler için .NET FrameworkThe .NET Framework for developers

Bir geliştirici değilseniz, uygulamalarınızı oluşturmak için .NET Framework'ü destekleyen herhangi bir programlama dili seçin.If you're a developer, choose any programming language that supports the .NET Framework to create your apps. .NET Framework dil bağımsızlığı ve birlikte çalışabilirlik sağladığından, diğer .NET Framework uygulamaları ve bileşenleri ile bunların geliştirilen dil bakılmaksızın ile etkileşim.Because the .NET Framework provides language independence and interoperability, you interact with other .NET Framework apps and components regardless of the language with which they were developed.

.NET Framework uygulamaları veya bileşenleri geliştirmek için aşağıdakileri yapın:To develop .NET Framework apps or components, do the following:

 1. İşletim sisteminizde önceden değil, uygulamanızı hedeflediğini .NET Framework sürümünü yükleyin.If it's not preinstalled on your operating system, install the version of the .NET Framework that your app will target. .NET Windows üzerinde önceden Framework 4.7.2, en son üretim sürümüdür 10 Nisan 2018 güncelleştirmesi ve Windows işletim sisteminin önceki sürümlerinde indirilebilir.The most recent production version is the .NET Framework 4.7.2, which is preinstalled on Windows 10 April 2018 Update and is available for download on earlier versions of the Windows operating system. .NET Framework sistem gereksinimleri için bkz: sistem gereksinimleri.For .NET Framework system requirements, see System Requirements. Diğer .NET Framework sürümlerini yükleme hakkında daha fazla bilgi için bkz: Yükleme Kılavuzu.For information on installing other versions of the .NET Framework, see Installation Guide. Ek .NET Framework paketler herhangi normal veya zamanlanmış yayın döngüsü dışında çalışırken temelinde kullanıma, yani bant dışı bırakılır.Additional .NET Framework packages are released out of band, which means that they're released on a rolling basis outside of any regular or scheduled release cycle. Bu paketleri hakkında daha fazla bilgi için bkz: .NET Framework ve bant dışı sürümler.For information about these packages, see The .NET Framework and Out-of-Band Releases.

 2. Dil veya uygulamalarınızı geliştirmek için kullanmak istediğiniz .NET Framework tarafından desteklenen dilleri seçin.Select the language or languages supported by the .NET Framework that you intend to use to develop your apps. Dilleri sayısı dahil olmak üzere, kullanılabilir Visual Basic, C#, F #ve C + +/ CLI Microsoft'tan.A number of languages are available, including Visual Basic, C#, F#, and C++/CLI from Microsoft. (.NET Framework aynılarını için uygulamalar geliştirmenize olanak tanıyan bir programlama dili ortak dil altyapısı (CLI) belirtimi.)(A programming language that allows you to develop apps for the .NET Framework adheres to the Common Language Infrastructure (CLI) specification.)

 3. Seçin ve geliştirme yükleyin ve, uygulamalarınızı oluşturmak için kullanılacak ortamı seçili programlama dili veya dilleri destekler.Select and install the development environment to use to create your apps and that supports your selected programming language or languages. .NET Framework uygulamaları için Microsoft tümleşik geliştirme ortamı (IDE) Visual Studio.The Microsoft integrated development environment (IDE) for .NET Framework apps is Visual Studio. Sürümleri bir süre içinde kullanılabilir.It's available in a number of editions.

.NET Framework hedefleyen uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz: geliştirme Kılavuzu.For more information on developing apps that target the .NET Framework, see the Development Guide.

BaşlıkTitle AçıklamaDescription
Genel bakışOverview .NET Framework hedefleyen uygulamalar oluşturan geliştiriciler için ayrıntılı bilgiler sağlar.Provides detailed information for developers who build apps that target the .NET Framework.
Yükleme kılavuzuInstallation guide .NET Framework yükleme hakkında bilgi sağlar.Provides information about installing the .NET Framework.
.NET Framework ve Bant Dışı YayınlarThe .NET Framework and Out-of-Band Releases Bandı serbest bırakır ve bunları uygulamanızda nasıl kullanacağınızı dışında .NET Framework'ü açıklar.Describes the .NET Framework out of band releases and how to use them in your app.
Sistem GereksinimleriSystem Requirements .NET Framework çalıştırmak için gereken donanım ve yazılım gereksinimleri listelenmiştir.Lists the hardware and software requirements for running the .NET Framework.
.NET Core ve Açık Kaynak.NET Core and Open-Source .NET Framework ve açık kaynaklı .NET Core projelere erişmek nasıl bağlantılı olarak .NET Core açıklar.Describes .NET Core in relation to the .NET Framework and how to access the open-source .NET Core projects.
.NET core belgeleri.NET Core documentation Kavramsal sağlar ve .NET Core API başvuru belgeleri.Provides the conceptual and API reference documentation for .NET Core.
.NET Standard.NET Standard Standart .NET tutarlı bir dizi API birden çok platformda kullanılabilir olduğundan emin olmasını garanti etmek için tek tek .NET uygulamaları destekleyen bir sürüm bilgisi belirtimi açıklanır.Discusses .NET Standard, a versioned specification that individual .NET implementations support to guarantee that a consistent set of APIs are available on multiple platforms.

Ayrıca bkz.See also

.NET framework Kılavuzu .NET Framework Guide
Yenilikler What's New
.NET API tarayıcı .NET API Browser
Geliştirme KılavuzuDevelopment Guide