.NET Framework sürümleri ve bağımlılıkları.NET Framework versions and dependencies

.NET Framework'ün her sürümü ortak dil çalışma saatini (CLR), taban sınıf kitaplıklarını ve yönetilen diğer kitaplıkları içerir.Each version of .NET Framework contains the common language runtime (CLR), the base class libraries, and other managed libraries. Bu makalede, .NET Framework'ün temel özellikleri nin sürümüne göre açıklanır, temel CLR sürümleri ve ilişkili geliştirme ortamları hakkında bilgi sağlar ve Windows işletim sistemi (OS) tarafından yüklenen sürümleri tanımlar.This article describes the key features of .NET Framework by version, provides information about the underlying CLR versions and associated development environments, and identifies the versions that are installed by the Windows operating system (OS).

.NET Framework'ün her yeni sürümü yeni özellikler ekler, ancak önceki sürümlerden özellikleri korur.Each new version of .NET Framework adds new features but retains features from previous versions.

CLR kendi sürüm numarası ile tanımlanır.The CLR is identified by its own version number. .NET Framework sürüm numarası her sürümde artımlanır, ancak CLR sürümü her zaman artışlı değildir.The .NET Framework version number is incremented at each release, but the CLR version is not always incremented. Örneğin, .NET Framework 4, 4.5 ve sonraki sürümler CLR 4 içerir, ancak .NET Framework 2.0, 3.0 ve 3.5 CLR 2.0 içerir.For example, .NET Framework 4, 4.5, and later releases include CLR 4, but .NET Framework 2.0, 3.0, and 3.5 include CLR 2.0. (CLR'nin sürüm 3'ü yoktur.)(There was no version 3 of the CLR.)

İpucu

Sürüm bilgileriVersion information

Bunu izleyen tablolar .NET Framework sürüm geçmişini özetler ve her sürümü Visual Studio, Windows ve Windows Server ile ilişkilendirir.The tables that follow summarize .NET Framework version history and correlate each version with Visual Studio, Windows, and Windows Server. Visual Studio çoklu hedeflemeyi destekler, bu nedenle listelenen .NET Framework sürümüyle sınırlı değildir.Visual Studio supports multi-targeting, so you're not limited to the version of .NET Framework that's listed.

 • onay işareti simgesi ✔️ .NET Framework yüklü ancak Denetim Masası (Windows için) veya Server Manager (Windows Server için) aracılığıyla etkinleştirilmesi gereken işletim sistemi sürümlerini gösterir.The check mark icon ✔️ denotes OS versions on which .NET Framework is installed but must be enabled in Control Panel (for Windows) or through the Server Manager (for Windows Server).
 • artı işareti simgesi ➕ .NET Framework yüklü gelmiyor ama yüklenebilir işletim sistemi sürümleri gösterir.The plus sign icon ➕ denotes OS versions on which .NET Framework doesn't come installed but can be installed.
.NET Çerçeve 4.8.NET Framework 4.8 .NET Çerçeve 4.7.2.NET Framework 4.7.2 .NET Çerçeve 4.7.1.NET Framework 4.7.1 .NET Çerçeve 4.7.NET Framework 4.7
.NET Framework 4.6.2.NET Framework 4.6.2 .NET Framework 4.6.1.NET Framework 4.6.1 .NET Framework 4.6.NET Framework 4.6 .NET Framework 4.5.2.NET Framework 4.5.2
.NET Framework 4.5.1.NET Framework 4.5.1 .NET Framework 4.5.NET Framework 4.5 .NET Framework 4.NET Framework 4 .NET Framework 3.5.NET Framework 3.5
.NET Framework 3.0.NET Framework 3.0 .NET Framework 2.0.NET Framework 2.0 .NET Framework 1.1.NET Framework 1.1 .NET Framework 1.0.NET Framework 1.0

.NET Framework 4.8.NET Framework 4.8

CLR sürümüCLR version 44
Windows sürümleriWindows versions ✔️ 10 Mayıs 2019 Güncelleme✔️ 10 May 2019 Update
➕ 10 Ekim 2018 Güncellemesi (Sürüm 1809)➕ 10 October 2018 Update (Version 1809)
➕ 10 Nisan 2018 Güncellemesi (Sürüm 1803)➕ 10 April 2018 Update (Version 1803)
➕ 10 Güz Creators Güncelleme (Sürüm 1709)➕ 10 Fall Creators Update (Version 1709)
➕ 10 Creators Güncellemesi (Sürüm 1703)➕ 10 Creators Update (Version 1703)
➕ 10 Yıldönümü Güncellemesi (Sürüm 1607)➕ 10 Anniversary Update (Version 1607)
➕ 8.1➕ 8.1
➕7➕7
Windows Server sürümleriWindows Server versions ➕ Windows Server 2019➕ Windows Server 2019
➕ Windows Server, sürüm 1809➕ Windows Server, version 1809
➕ Windows Server, sürüm 1803➕ Windows Server, version 1803
➕ 2016➕ 2016
➕ 2012 R2➕ 2012 R2
➕ 2012➕ 2012
➕ 2008 R2 SP1➕ 2008 R2 SP1
Yüklü .NET sürümünü belirlemek içinTo determine installed .NET version DWORD kullanın: ReleaseUse Release DWORD:
- 528040 (Windows 10 Mayıs 2019 Güncellemesi)- 528040 (Windows 10 May 2019 Update)
- 528049 (diğer tüm işletim sistemi sürümleri)- 528049 (all other OS versions)
(Talimatlarabakın)(See instructions)

.NET Framework 4.7.2.NET Framework 4.7.2

CLR sürümüCLR version 44
Visual Studio sürümüne dahilIncluded in Visual Studio version 2019120191
Windows sürümleriWindows versions ✔️ 10 Ekim 2018 Güncellemesi (Sürüm 1809)✔️ 10 October 2018 Update (Version 1809)
✔️ 10 Nisan 2018 Güncellemesi (Sürüm 1803)✔️ 10 April 2018 Update (Version 1803)
➕ 10 Güz Creators Güncelleme (Sürüm 1709)➕ 10 Fall Creators Update (Version 1709)
➕ 10 Creators Güncellemesi (Sürüm 1703)➕ 10 Creators Update (Version 1703)
➕ 10 Yıldönümü Güncellemesi (Sürüm 1607)➕ 10 Anniversary Update (Version 1607)
➕ 8.1➕ 8.1
➕7➕7
Windows Server sürümleriWindows Server versions ✔️ Windows Server 2019✔️ Windows Server 2019
✔️ Windows Server, sürüm 1809✔️ Windows Server, version 1809
✔️ Windows Server, sürüm 1803✔️ Windows Server, version 1803
➕ Windows Server, sürüm 1709➕ Windows Server, version 1709
➕ 2016➕ 2016
➕ 2012 R2➕ 2012 R2
➕ 2012➕ 2012
➕ 2008 R2 SP1➕ 2008 R2 SP1
Yüklü .NET sürümünü belirlemek içinTo determine installed .NET version DWORD kullanın: ReleaseUse Release DWORD:
- 461814 (Windows 10 Ekim 2018 Güncellemesi)- 461814 (Windows 10 October 2018 Update)
- 461808 (Windows 10 Nisan 2018 Güncelleme ve Windows Server, sürüm 1803)- 461808 (Windows 10 April 2018 Update and Windows Server, version 1803)
- 461814 (diğer tüm işletim sistemi sürümleri)- 461814 (all other OS versions)
(Talimatlarabakın)(See instructions)

1 .NET masaüstü geliştirme, ASP.NET ve web geliştirme, Azure geliştirme, Office/SharePoint geliştirme,.NET veya .NET Core çapraz platform geliştirme iş yüklerini içeren mobil geliştirmeyiyüklemeyi gerektirir.1 Requires installing the .NET desktop development, ASP.NET and web development, Azure development, Office/SharePoint development, Mobile development with .NET, or .NET Core cross-platform development workloads.

.NET Çerçeve 4.7.1.NET Framework 4.7.1

CLR sürümüCLR version 44
Windows sürümleriWindows versions ✔️ 10 Güz Creators Güncelleme (Sürüm 1709)✔️ 10 Fall Creators Update (Version 1709)
➕ 10 Creators Güncellemesi (Sürüm 1703)➕ 10 Creators Update (Version 1703)
➕ 10 Yıldönümü Güncellemesi (Sürüm 1607)➕ 10 Anniversary Update (Version 1607)
➕ 8.1➕ 8.1
➕7➕7
Windows Server sürümleriWindows Server versions ➕ Windows Server, sürüm 1803➕ Windows Server, version 1803
✔️ Windows Server, sürüm 1709✔️ Windows Server, version 1709
➕ 2016➕ 2016
➕ 2012 R2➕ 2012 R2
➕ 2012➕ 2012
➕ 2008 R2 SP1➕ 2008 R2 SP1
Yüklü .NET sürümünü belirlemek içinTo determine installed .NET version DWORD kullanın: ReleaseUse Release DWORD:
- 461308 (Windows 10 Creators Update ve Windows Server, sürüm 1709)- 461308 (Windows 10 Creators Update and Windows Server, version 1709)
- 461310 (diğer tüm işletim sistemi sürümleri)- 461310 (all other OS versions)
(Talimatlarabakın)(See instructions)

.NET Framework 4.7.NET Framework 4.7

CLR sürümüCLR version 44
Windows sürümleriWindows versions ✔️ 10 Creators Güncellemesi (Sürüm 1703)✔️ 10 Creators Update (Version 1703)
➕ 10 Yıldönümü Güncellemesi (Sürüm 1607)➕ 10 Anniversary Update (Version 1607)
➕ 8.1➕ 8.1
➕7➕7
Windows Server sürümleriWindows Server versions ➕ 2016➕ 2016
➕ 2012 R2➕ 2012 R2
➕ 2012➕ 2012
➕ 2008 R2 SP1➕ 2008 R2 SP1
Yüklü .NET sürümünü belirlemek içinTo determine installed .NET version DWORD kullanın: ReleaseUse Release DWORD:
- 460798 (Windows 10 Creators Update)- 460798 (Windows 10 Creators Update)
- 460805 (diğer tüm işletim sistemi sürümleri)- 460805 (all other OS versions)
(Talimatlarabakın)(See instructions)

.NET Framework 4.6.2.NET Framework 4.6.2

CLR sürümüCLR version 44
Windows sürümleriWindows versions ✔️ 10 Yıldönümü Güncellemesi (Sürüm 1607)✔️ 10 Anniversary Update (Version 1607)
➕ 10 Kasım Güncellemesi (Sürüm 1511)➕ 10 November Update (Version 1511)
➕ 10➕ 10
➕ 8.1➕ 8.1
➕ 7➕ 7
Windows Server sürümleriWindows Server versions ✔️ 2016✔️ 2016

➕ 2012 R2➕ 2012 R2
➕ 2012➕ 2012
➕ 2008 R2 SP1➕ 2008 R2 SP1
Yüklü .NET sürümünü belirlemek içinTo determine installed .NET version DWORD kullanın: ReleaseUse Release DWORD:

- 394802 (Windows 10 Yıldönümü Güncellemesi ve Windows Server 2016)- 394802 (Windows 10 Anniversary Update and Windows Server 2016)
- 394806 (diğer tüm işletim sistemi sürümleri)- 394806 (all other OS versions)

(Talimatlarabakın)(See instructions)

.NET Framework 4.6.1.NET Framework 4.6.1

CLR sürümüCLR version 44
Visual Studio sürümüne dahilIncluded in Visual Studio version 2017120171
Windows sürümleriWindows versions ✔️ 10 Kasım Güncellemesi (Sürüm 1511)✔️ 10 November Update (Version 1511)
➕ 10➕ 10
➕ 8.1➕ 8.1
➕ 8➕ 8
➕ 7➕ 7
Windows Server sürümleriWindows Server versions ➕ 2012 R2➕ 2012 R2
➕ 2012➕ 2012
➕ 2008 R2 SP1➕ 2008 R2 SP1
Yüklü .NET sürümünü belirlemek içinTo determine installed .NET version DWORD kullanın: ReleaseUse Release DWORD:

- 394254 (Windows 10 Kasım Güncellemesi)- 394254 (Windows 10 November Update)
- 394271 (diğer tüm işletim sistemi sürümleri)- 394271 (all other OS versions)

(Talimatlarabakın)(See instructions)

1 .NET masaüstü geliştirme, ASP.NET ve web geliştirme, Azure geliştirme, Office/SharePoint geliştirme,.NET veya .NET Core çapraz platform geliştirme iş yüklerini içeren mobil geliştirmeyiyüklemeyi gerektirir.1 Requires installing the .NET desktop development, ASP.NET and web development, Azure development, Office/SharePoint development, Mobile development with .NET, or .NET Core cross-platform development workloads.

.NET Framework 4.6.NET Framework 4.6

CLR sürümüCLR version 44
Visual Studio sürümüne dahilIncluded in Visual Studio version 20152015
Windows sürümleriWindows versions ✔️ 10✔️ 10

➕ 8.1➕ 8.1
➕ 8➕ 8
➕ 7➕ 7
➕ Vista➕ Vista
Windows Server sürümleriWindows Server versions ➕ 2012 R2➕ 2012 R2
➕ 2012➕ 2012
➕ 2008 R2 SP1➕ 2008 R2 SP1
➕ 2008 SP2➕ 2008 SP2
Yüklü .NET sürümünü belirlemek içinTo determine installed .NET version DWORD kullanın: ReleaseUse Release DWORD:

- 393295 (Windows 10)- 393295 (Windows 10)
- 393297 (diğer tüm işletim sistemi sürümleri)- 393297 (all other OS versions)

(Talimatlarabakın)(See instructions)

.NET Framework 4.5.2.NET Framework 4.5.2

CLR sürümüCLR version 44
Windows sürümleriWindows versions ➕ 8.1➕ 8.1
➕ 8➕ 8
➕ 7➕ 7
➕ Vista➕ Vista
Windows Server sürümleriWindows Server versions ➕ 2012 R2➕ 2012 R2
➕ 2012➕ 2012
➕ 2008 R2 SP1➕ 2008 R2 SP1
➕ 2008 SP2➕ 2008 SP2
Yüklü .NET sürümünü belirlemek içinTo determine installed .NET version DWORD 379893 kullanın ReleaseUse Release DWORD 379893

(Talimatlarabakın)(See instructions)

.NET Framework 4.5.1.NET Framework 4.5.1

CLR sürümüCLR version 44
Visual Studio sürümüne dahilIncluded in Visual Studio version 20132013
Windows sürümleriWindows versions ✔️ 8.1✔️ 8.1

➕ 8➕ 8
➕ 7➕ 7
➕ Vista➕ Vista
Windows Server sürümleriWindows Server versions ✔️ 2012 R2✔️ 2012 R2

➕ 2012➕ 2012
➕ 2008 R2 SP1➕ 2008 R2 SP1
➕ 2008 SP2➕ 2008 SP2
Yüklü .NET sürümünü belirlemek içinTo determine installed .NET version DWORD kullanın: ReleaseUse Release DWORD:

- 378675 (Windows 8.1)- 378675 (Windows 8.1)
- 378758 (diğer tüm)- 378758 (all other)

(Talimatlarabakın)(See instructions)

.NET Framework 4.5.NET Framework 4.5

CLR sürümüCLR version 44
Visual Studio sürümüne dahilIncluded in Visual Studio version 20122012
Windows sürümleriWindows versions ✔️ 8✔️ 8
➕ 7➕ 7
➕ Vista➕ Vista
Windows Server sürümleriWindows Server versions ✔️ 2012✔️ 2012
➕ 2008 R2 SP1➕ 2008 R2 SP1
➕ 2008 SP2➕ 2008 SP2
Yüklü .NET sürümünü belirlemek içinTo determine installed .NET version DWORD 378389 kullanın ReleaseUse Release DWORD 378389

(Talimatlarabakın)(See instructions)

.NET Framework 4.NET Framework 4

Yeni özelliklerNew features

CLR sürümüCLR version 44
Visual Studio sürümüne dahilIncluded in Visual Studio version 20102010
Windows sürümleriWindows versions ➕ 7➕ 7
➕ Vista➕ Vista
Windows Server sürümleriWindows Server versions ➕ 2008 R2 SP1➕ 2008 R2 SP1
➕ 2008 SP2➕ 2008 SP2
➕ 2003➕ 2003
Yüklü .NET sürümünü belirlemek içinTo determine installed .NET version Talimatlara bakınSee instructions

.NET Framework 3.5.NET Framework 3.5

Yeni özellikler:New features:

 • LINQLINQ
 • İfade ağaçlarıExpression trees
 • AJAX gelişimi için geliştirilmiş ASP.NET desteğiImproved ASP.NET support for AJAX development
 • HashSet koleksiyonlarıHashSet collections
 • DateTimeOffsetDateTimeOffset
 • WCF ve WF entegrasyonuWCF and WF integration
 • Eşler Arası ağPeer-to-Peer networking
 • Genişletilebilirlik için eklentilerAdd-ins for extensibility
CLR sürümüCLR version 2,02.0
Visual Studio sürümüne dahilIncluded in Visual Studio version 20082008
Windows sürümleriWindows versions ✔️ 10*✔️ 10*
✔️ 8.1*✔️ 8.1*
✔️ 8*✔️ 8*
✔️ 7✔️ 7

➕ Vista➕ Vista
Windows Server sürümleriWindows Server versions ➕ Windows Server, sürüm 1803*➕ Windows Server, version 1803*
➕ Windows Server, sürüm 1709*➕ Windows Server, version 1709*
➕ 2016*➕ 2016*
➕ 2012 R2*➕ 2012 R2*
➕ 2012*➕ 2012*

✔️2008 R2 SP1*✔️2008 R2 SP1*

➕ 2008 SP2➕ 2008 SP2
➕ 2003➕ 2003
Yüklü .NET sürümünü belirlemek içinTo determine installed .NET version Talimatlara bakınSee instructions

.NET Framework 3.0.NET Framework 3.0

Yeni özellikler:New features:

 • Windows Presentation FoundationWindows Presentation Foundation
 • Windows Communication FoundationWindows Communication Foundation
 • Windows Workflow FoundationWindows Workflow Foundation
 • Windows CardSpaceWindows CardSpace
CLR sürümüCLR version 2,02.0
Windows sürümleriWindows versions ✔️ Vista✔️ Vista
Windows Server sürümleriWindows Server versions ✔️ 2008 R2 SP1*✔️ 2008 R2 SP1*
✔️ 2008 SP2*✔️ 2008 SP2*

➕ 2003➕ 2003
Yüklü .NET sürümünü belirlemek içinTo determine installed .NET version Bkz. yönergeler.See instructions.

.NET Framework 2.0.NET Framework 2.0

Yeni özellikler:New features:

 • Genel TürlerGenerics
 • Hata ayıklama ve devamDebugger edit and continue
 • Geliştirilmiş ölçeklenebilirlik ve performansImproved scalability and performance
 • ClickOnce dağıtımıClickOnce deployment
 • ASP.NET 2.0'da, geniş bir tarayıcı dizisi için yeni denetimler ve destekIn ASP.NET 2.0, new controls and support for a broad array of browsers
 • 64-bit desteği64-bit support
CLR sürümüCLR version 2,02.0
Visual Studio sürümüne dahilIncluded in Visual Studio version 20052005
Windows sürümleriWindows versions YokN/A
Windows Server sürümleriWindows Server versions ✔️ 2008 R2 SP1✔️ 2008 R2 SP1
✔️ 2008 SP2✔️ 2008 SP2
✔️ 2003✔️ 2003
Yüklü .NET sürümünü belirlemek içinTo determine installed .NET version Talimatlara bakınSee instructions

.NET Framework 1.1.NET Framework 1.1

Yeni özellikler:New features:

 • ASP.NET mobil kontrollerASP.NET mobile controls
 • Yan yana yürütmeSide-by-side execution
 • IPv6 desteğiIPv6 support
CLR sürümüCLR version 1.11.1
Visual Studio sürümüne dahilIncluded in Visual Studio version 20032003
Windows sürümleriWindows versions YokN/A
Windows Server sürümleriWindows Server versions ✔️ 2003✔️ 2003
Yüklü .NET sürümünü belirlemek içinTo determine installed .NET version Talimatlara bakınSee instructions

.NET Framework 1.0.NET Framework 1.0

CLR sürümüCLR version 1.01.0
Visual Studio sürümüne dahilIncluded in Visual Studio version Visual Studio .NETVisual Studio .NET
Windows sürümleriWindows versions YokN/A
Windows Server sürümleriWindows Server versions YokN/A
Yüklü .NET sürümünü belirlemek içinTo determine installed .NET version Talimatlara bakınSee instructions

Not

 • .NET Framework bu işletim sisteminde Control Panel (Windows için) veya Server Manager (Windows Server için)aracılığıyla etkinleştirilmelidir..NET Framework must be enabled on this operating system through Control Panel (for Windows) or the Server Manager (for Windows Server).
 • Genel olarak, .NET Framework'ün bilgisayarınıza yüklenen sürümlerini kaldırmamalısınız, çünkü kullandığınız bir uygulama belirli bir sürüme bağlı olabilir ve bu sürüm kaldırılırsa kırılabilir.In general, you should not uninstall any versions of .NET Framework that are installed on your computer, because an application you use may depend on a specific version and may break if that version is removed. .NET Framework'ün birden çok sürümüne aynı anda tek bir bilgisayara yükleyebilirsiniz.You can load multiple versions of .NET Framework on a single computer at the same time. Bu, önceki sürümleri kaldırmak zorunda kalmadan .NET Framework yükleyebileceğiniz anlamına gelir.This means that you can install .NET Framework without having to uninstall previous versions. Daha fazla bilgi için bkz.For more information, see Getting Started.

Sürüm 4.5 ve sonrası için açıklamalarRemarks for version 4.5 and later

.NET Framework 4.5, bilgisayarınızdaki .NET Framework 4'ün yerini alan ve benzer şekilde .NET Framework 4.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2 ve 4.8'in yerine gelen bir güncellemedir..NET Framework 4.5 is an in-place update that replaces .NET Framework 4 on your computer, and similarly, .NET Framework 4.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2, and 4.8 are in-place updates to .NET Framework 4.5. Yerinde güncelleştirme, aynı çalışma zamanı sürümünü kullandıkları, ancak derleme sürümlerinin güncelleştirilip yeni türleri ve üyeleri içerdiği anlamına gelir.In-place update means that they use the same runtime version, but the assembly versions are updated and include new types and members. Bu güncelleştirmelerden birini yükledikten sonra ,NET Framework 4, .NET Framework 4.5, .NET Framework 4.6 veya .NET Framework 4.7 uygulamalarınız yeniden derleme gerektirmeden çalışmaya devam etmelidir.After you install one of these updates, your .NET Framework 4, .NET Framework 4.5, .NET Framework 4.6, or .NET Framework 4.7 apps should continue to run without requiring recompilation. Ancak tersi doğru değildir.However, the reverse is not true. .NET Framework'ün daha önceki bir sürümünü hedefleyen uygulamaları önceki bir sürümde çalıştırmanızı önermiyoruz.We do not recommend running apps that target a later version of .NET Framework on an earlier version. Örneğin, bir uygulamayı .NET Framework 4.5'te .NET Framework 4.6 hedefleri ile çalıştırmanızı önermiyoruz.For example, we do not recommend that you run an app the targets .NET Framework 4.6 on .NET Framework 4.5.

Aşağıdaki kurallar uygulanır:The following guidelines apply:

 • Visual Studio'da, .NET Framework 4.5'i bir projenin hedef GetReferenceAssemblyPaths.TargetFrameworkMoniker çerçevesi olarak (bu özelliği ayarlar) seçip projeyi .NET Framework 4.5 derleme veya çalıştırılabilir olarak seçebilirsiniz.In Visual Studio, you can choose .NET Framework 4.5 as the target framework for a project (this sets the GetReferenceAssemblyPaths.TargetFrameworkMoniker property) to compile the project as a .NET Framework 4.5 assembly or executable. Bu derleme veya çalıştırılabilir sonra .NET Framework 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2 veya 4.8 yüklü olan herhangi bir bilgisayarda kullanılabilir.This assembly or executable can then be used on any computer that has the .NET Framework 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2, or 4.8 installed.

 • Visual Studio'da ,NET Framework 4.5.1'i bir projenin .NET Framework 4.5.1 derlemesi veya çalıştırılabilir olarak derlemesi için hedef çerçeve olarak seçebilirsiniz.In Visual Studio, you can choose .NET Framework 4.5.1 as the target framework for a project to compile it as a .NET Framework 4.5.1 assembly or executable. Bu derlemeyi yalnızca .NET Framework 4.5.1 veya daha sonra yüklenmiş bilgisayarlarda çalıştırın.Only run this assembly or executable on computers that have .NET Framework 4.5.1 or later installed. .NET Framework 4.5.1'i hedefleyen bir yürütülebilir, .NET Framework 4.5 gibi .NET Framework 4.5'in daha önceki bir sürümüne sahip bir bilgisayarda çalıştırılması engellenir.An executable that targets .NET Framework 4.5.1 will be blocked from running on a computer that only has an earlier version of .NET Framework, such as .NET Framework 4.5, installed. Kullanıcıdan .NET Framework 4.5.1'i yüklemesi istenecektir.The user will be prompted to install .NET Framework 4.5.1. Ayrıca, .NET Framework 4.5.1 derlemeleri ,NET Framework 4.5 gibi .NET Framework'ün önceki bir sürümünü hedefleyen bir uygulamadan çağrılmamalıdır.In addition, .NET Framework 4.5.1 assemblies should not be called from an app that targets an earlier version of .NET Framework, such as .NET Framework 4.5.

  Not

  .NET Framework 4.5.1 ve .NET Framework 4.5 burada sadece örnek olarak kullanılmaktadır..NET Framework 4.5.1 and .NET Framework 4.5 are used here only as examples. Açıklanan ilke, .NET Framework'ün daha sonraki bir sürümünü, üzerinde çalıştığının sisteme yüklenen uygulamadan daha sonraki bir sürümünü hedefleyen herhangi bir uygulama için geçerlidir.The principle described applies to any app that targets a later version of .NET Framework than the one installed on the system on which it's running.

.NET Framework'deki bazı değişiklikler uygulama kodunuzda değişiklik gerektirebilir; mevcut uygulamalarınızı .NET Framework 4.5 veya sonraki sürümlerle çalıştırmadan önce Uygulama Uyumluluğu'na bakın.Some changes in .NET Framework may require changes to your app code; see Application Compatibility before you run your existing apps with .NET Framework 4.5 or later versions. Geçerli sürümü yükleme hakkında daha fazla bilgi için geliştiriciler için .NET Framework'e yükleyin'ebakın.For more information about installing the current version, see Install the .NET Framework for developers. .NET Framework desteği hakkında bilgi için .NET web sitesindeki .NET Framework resmi destek politikasına bakın.For information about support for the .NET Framework, see .NET Framework official support policy on the .NET website.

Eski sürümler için açıklamalarRemarks for older versions

.NET Framework sürümleri 2.0, 3.0 ve 3.5 CLR (CLR 2.0) aynı sürümü ile oluşturulur..NET Framework versions 2.0, 3.0, and 3.5 are built with the same version of the CLR (CLR 2.0). Bu sürümler, tek bir kurulumun ardışık katmanlarını temsil eder.These versions represent successive layers of a single installation. Her sürüm kademeli olarak önceki sürümlerin üzerine yerleştirilir.Each version is built incrementally on top of the earlier versions. Bilgisayarda 2.0, 3.0 ve 3.5 sürümlerini yan yana çalıştırmak mümkün değildir.It's not possible to run versions 2.0, 3.0, and 3.5 side by side on a computer. Sürüm 3.5'i yüklediğinizde, 2.0 ve 3.0 katmanlarını otomatik olarak alırsınız ve 2.0, 3.0 ve 3.5 sürümleri için oluşturulmuş olan uygulamaların tümü 3.5 sürümü üzerinde çalıştırılabilir.When you install version 3.5, you get the 2.0 and 3.0 layers automatically, and apps that were built for versions 2.0, 3.0, and 3.5 can all run on version 3.5. Ancak, .NET Framework 4 bu katmanlama yaklaşımını sona erdirer ve daha sonra yayımlar (.NET Framework 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.7, 4.7.1, 4.7.2 ve 4.8) de tek bir yüklemenin ardışık katmanlarını temsil eder.However, .NET Framework 4 ends this layering approach, and it and later releases (.NET Framework 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2, and 4.8) also represent successive layers of a single installation. .NET Framework 4'ten başlayarak, CLR'nin birden fazla sürümüne tek bir işlemde çalıştırmak için yan yana barındırma işlemini kullanabilirsiniz.Starting with .NET Framework 4, you can use in-process, side by side hosting to run multiple versions of the CLR in a single process. Daha fazla bilgi için Montajlar ve Yan Yana Yürütme'yebakın.For more information, see Assemblies and Side-by-Side Execution.

Ayrıca, uygulamanız sürüm 2.0, 3.0 veya 3.5'i hedefliyorsa, kullanıcılarınızın uygulamanızı çalıştırabilmeleri için önce bir Windows 8, Windows 8.1 veya Windows 10 bilgisayarında .NET Framework 3.5'i etkinleştirmesi gerekebilir.In addition, if your app targets version 2.0, 3.0, or 3.5, your users may be required to enable .NET Framework 3.5 on a Windows 8, Windows 8.1, or Windows 10 computer before they can run your app. Daha fazla bilgi için windows 10, Windows 8.1 ve Windows 8'de .NET Framework 3.5'i yükleyin.For more information, see Install the .NET Framework 3.5 on Windows 10, Windows 8.1, and Windows 8.

Sonraki adımlarNext steps

Ayrıca bkz.See also