Regasm.exe (Derleme Kayıt Aracı)Regasm.exe (Assembly Registration Tool)

Derleme Kayıt aracı, derleme içindeki meta verileri okur ve kayıt defterine gerekli girişleri ekler, bu da COM istemcilerinin şeffaf olarak .NET Framework sınıfları oluşturmalarına izin verir.The Assembly Registration tool reads the metadata within an assembly and adds the necessary entries to the registry, which allows COM clients to create .NET Framework classes transparently. Sınıf kaydettirildikten sonra, COM istemcileri artık sınıfı bir COM sınıfıymış gibi kullanabilir.Once a class is registered, any COM client can use it as though the class were a COM class. Sınıf yalnızca bir defa, derleme yüklenirken kaydettirilir.The class is registered only once, when the assembly is installed. Derleme içindeki sınıf örnekleri gerçekten kaydettirilene kadar COM'dan oluşturulamaz.Instances of classes within the assembly cannot be created from COM until they are actually registered.

Aracı çalıştırmak için Visual Studio için geliştirici Komut İstemi'ni kullanın.To run the tool, use the Developer Command Prompt for Visual Studio. Daha fazla bilgi için komut istemleri.For more information, see Command Prompts.

Komut satırına şunu yazın:At the command prompt, type the following:

SözdizimiSyntax

regasm assemblyFile [options]

ParametrelerParameters

ParametreParameter AçıklamaDescription
assemblyFileassemblyFile COM ile kaydettirilecek derleme.The assembly to be registered with COM.
SeçenekOption AçıklamaDescription
/ codebase/codebase Kayıt defterinde bir Kod Temeli girişi oluşturur.Creates a Codebase entry in the registry. Kod Temeli girişi, genel derleme önbelleğinde yüklü olmayan bir derleme için dosya yolunu belirtir.The Codebase entry specifies the file path for an assembly that is not installed in the global assembly cache. Sonrasında genel derleme önbelleğine kaydettiriyor olduğunuz derlemeyi yükleyecekseniz bu seçeneği belirtmemelisiniz.You should not specify this option if you will subsequently install the assembly that you are registering into the global assembly cache. AssemblyFile ile belirttiğiniz bağımsız değişken / codebase seçeneği olmalıdır bir tanımlayıcı adlı derleme.The assemblyFile argument that you specify with the /codebase option must be a strong-named assembly.
/ kayıtlı/registered Bu aracın yalnızca zaten kayıtlı durumdaki tür kitaplıklarına başvuracağını belirtir.Specifies that this tool will only refer to type libraries that have already been registered.
/asmpath:directory/asmpath:directory Derleme başvuruları içeren bir dizini belirtir.Specifies a directory containing assembly references. İle birlikte kullanılmalıdır /regfile seçeneği.Must be used with the /regfile option.
/nologo/nologo Microsoft başlangıç başlığı görüntüsünü bastırır.Suppresses the Microsoft startup banner display.
/ regfile [: regFile]/regfile [: regFile] Gerekli kayıt defteri girdilerini içeren derleme için belirtilen .reg dosyasını oluşturur.Generates the specified .reg file for the assembly, which contains the needed registry entries. Bu seçeneği belirtmek kayıt defterini değiştirmez.Specifying this option does not change the registry. Bu seçeneği kullanamazsınız /u veya /TLB seçenekleri.You cannot use this option with the /u or /tlb options.
/ silent veya /s/silent or /s Başarı iletilerinin görüntülenmesini bastırır.Suppresses the display of success messages.
/ TLB [: typeLibFile]/tlb [: typeLibFile] Belirtilen derlemeden, derleme içinde tanımlanmış erişilebilir türlerin tanımlarını içeren bir tür kitaplığı oluşturur.Generates a type library from the specified assembly containing definitions of the accessible types defined within the assembly.
/ unregister veya /u/unregister or /u İçinde bulunan oluşturulabilir sınıfların kaydını siler assemblyFile.Unregisters the creatable classes found in assemblyFile. Bu seçeneği kullanmamak, Regasm.exe'nin derlemedeki oluşturulabilir sınıfları kaydettirmesine neden olur.Omitting this option causes Regasm.exe to register the creatable classes in the assembly.
/verbose/verbose Ayrıntılı modu belirtir; görüntüler herhangi bir listesini başvurulan derlemeler birlikte belirtildiğinde oluşturulması gereken bir tür kitaplığı için gereken /TLB seçeneği.Specifies verbose mode; displays a list of any referenced assemblies for which a type library needs to be generated, when specified with the /tlb option.
/?/? veya /helpor /help Araç için komut sözdizimini ve seçenekleri görüntüler.Displays command syntax and options for the tool.

Not

Regasm.exe komut satırı seçenekleri büyük/küçük harfe duyarsızdır.The Regasm.exe command-line options are case insensitive. Seçeneğin, yalnızca onu benzersiz şekilde tanımlamaya yetecek kadarını sağlamanız yeterlidir.You only need to provide enough of the option to uniquely identify it. Örneğin, /n eşdeğerdir /nologo ve /t: outfile.tlb eşdeğerdir /TLB: OutFile.tlb.For example, /n is equivalent to /nologo and /t: outfile.tlb is equivalent to /tlb: outfile.tlb.

AçıklamalarRemarks

Kullanabileceğiniz /regfile yerine doğrudan kayıt defterinde değişiklik yapmadan kayıt defteri girdilerini içeren bir .reg dosyası oluşturmak için seçeneği.You can use the /regfile option to generate a .reg file that contains the registry entries instead of making the changes directly to the registry. Kayıt Defteri Düzenleyicisi (Regedit.exe) aracı ile .reg dosyasını içe aktararak, bir bilgisayarda kayıt defterini güncelleştirebilirsiniz.You can update the registry on a computer by importing the .reg file with the Registry Editor tool (Regedit.exe). .reg dosyasının, kullanıcı tarafından tanımlanan kayıt işlevleriyle yapılabilen kayıt defteri güncelleştirmelerini içermediğini unutmayın.Note that the .reg file does not contain any registry updates that can be made by user-defined register functions. Unutmayın /regfile seçeneği, yalnızca yönetilen sınıflar için kayıt defteri girdileri yayar.Note that the /regfile option only emits registry entries for managed classes. Bu seçenek girişlerini vermez TypeLibIDs veya InterfaceIDs.This option does not emit entries for TypeLibIDs or InterfaceIDs.

Belirttiğinizde /TLB seçeneği, Regasm.exe oluşturur ve derlemesinde bulunan türleri açıklayan bir tür kitaplığını kaydeder.When you specify the /tlb option, Regasm.exe generates and registers a type library describing the types found in the assembly. RegAsm.exe oluşturulan tür kitaplıklarını geçerli çalışma dizinine veya çıktı dosyası için belirtilen dizine yerleştirir.Regasm.exe places the generated type libraries in the current working directory or the directory specified for the output file. Diğer derlemelere başvuran bir derleme için tür kitaplığı oluşturmak, bazı tür kitaplıklarının tek seferde oluşturulmasına neden olabilir.Generating a type library for an assembly that references other assemblies may cause several type libraries to be generated at once. Visual Studio gibi geliştirme araçlarına tür bilgileri sağlamak için tür kitaplığını kullanabilirsiniz.You can use the type library to provide type information to development tools like Visual Studio. Kullanmamalısınız /TLB kaydettiriyor olduğunuz derleme tür kitaplığı içeri Aktarıcı tarafından üretilmişse seçeneğini (Tlbimp.exe).You should not use the /tlb option if the assembly you are registering was produced by the Type Library Importer (Tlbimp.exe). Bir tür kitaplığından içeri aktarılmış bir derlemeden bir tür kitaplığını dışarı aktaramazsınız.You cannot export a type library from an assembly that was imported from a type library. Kullanarak /TLB seçeneği, tür kitaplığı dışarı Aktarıcı kullanmakla aynı etkiye sahiptir (Tlbexp.exe) ve RegAsm.exe'yi, durumla Tlbexp.exe'nin ürettiği tür kitaplığını kaydetmez.Using the /tlb option has the same effect as using the Type Library Exporter (Tlbexp.exe) and Regasm.exe, with the exception that Tlbexp.exe does not register the type library it produces. Kullanırsanız /TLB seçeneği için kayıtlı bir tür kitaplığı, kullanabileceğiniz /TLB seçeneğini / unregister seçeneği için tür kitaplığı kaydı silindi.If you use the /tlb option to registered a type library, you can use /tlb option with the /unregister option to unregistered the type library. İki seçeneği birlikte kullandığınızda tür kitaplığının ve arabirim girdilerinin kaydını kaldırırsınız, bu da kayıt defterini önemli ölçüde temizleyebilir.Using the two options together will unregister the type library and interface entries, which can clean the registry considerably.

Bir derlemeyi COM tarafından kullanılması için kaydettirdiğinize, Regasm.exe girdileri yerel bilgisayardaki kayıt defterine ekler.When you register an assembly for use by COM, Regasm.exe adds entries to the registry on the local computer. Daha ayrıntılı şekilde söylemek gerekirse, aynı derlemenin birden fazla sürümünün bir bilgisayarda yan yana çalışmasına olanak veren sürüme bağlı kayıt defteri anahtarları oluşturur.More specifically, it creates version-dependent registry keys that allow multiple versions of the same assembly to run side by side on a computer. Bir derleme ilk kez kaydettirildiğinde, derleme için bir üst düzey anahtar, o sürüm için de benzersiz bir alt anahtar oluşturulur.The first time an assembly is registered, one top-level key is created for the assembly and a unique subkey is created for the specific version. Derlemenin yeni bir sürümünü her kaydettirdiğinizde, Regasm.exe yeni sürüm için bir alt anahtar oluşturur.Each time you register a new version of the assembly, Regasm.exe creates a subkey for the new version.

Örneğin, COM tarafından kullanılmak üzere yönetilen bileşen myComp.dll'yi (sürüm 1.0.0.0) kaydettirdiğiniz bir senaryo düşünün.For example, consider a scenario where you register the managed component, myComp.dll, version 1.0.0.0 for use by COM. Daha sonra myComp.dll sürüm 2.0.0.0'ı kaydettiriyorsunuz.Later, you register myComp.dll, version 2.0.0.0. Bilgisayardaki tüm COM istemci uygulamalarının myComp.dll sürüm 2.0.0.0 kullandığını öğreniyor ve myComponent.dll sürüm 1.0.0.0'ın kaydını kaldırmaya karar veriyorsunuz.You determine that all COM client applications on the computer are using myComp.dll version 2.0.0.0 and you decide to unregister myComponent.dll version 1.0.0.0. Bu kayıt defteri düzeni myComp.dll sürüm 1.0.0.0'ın kaydını kaldırmanıza olanak verir, çünkü yalnızca sürüm 1.0.0.0 alt anahtarı kaldırılmıştır.This registry scheme allows you to unregister myComp.dll version 1.0.0.0 because only the version 1.0.0.0 subkey is removed.

RegAsm.exe'yi kullanarak derlemeyi kaydettirdikten sonra onu yükleyebilirsiniz genel derleme önbelleği böylece herhangi bir COM istemcisi tarafından etkinleştirilebilir.After registering an assembly using Regasm.exe, you can install it in the global assembly cache so that it can be activated from any COM client. Derleme yalnızca tek bir uygulamayla etkinleştirilecekse, onu söz konusu uygulamanın dizinine yerleştirebilirsiniz.If the assembly is only going to be activated by a single application, you can place it in that application's directory.

ÖrneklerExamples

Aşağıdaki komut içinde bulunan tüm ortak sınıfları kaydettirir myTest.dll.The following command registers all public classes contained in myTest.dll.

regasm myTest.dll

Aşağıdaki komut dosyasını oluşturur myTest.reg, tüm gerekli kayıt defteri girdilerini içeriyor.The following command generates the file myTest.reg, which contains all the necessary registry entries. Bu komut, kayıt defterini güncelleştirmez.This command does not update the registry.

regasm myTest.dll /regfile:myTest.reg

Aşağıdaki komut içinde bulunan tüm ortak sınıfları kaydettirir myTest.dll, oluşturur ve tür kitaplığını kaydeder myTest.tlb, tanımlanan tüm ortak türlerin tanımlarını içeren myTest.dll.The following command registers all public classes contained in myTest.dll, and generates and registers the type library myTest.tlb, which contains definitions of all the public types defined in myTest.dll.

regasm myTest.dll /tlb:myTest.tlb

Ayrıca bkz.See also