Arka Plan Kod ve WPF İçindeki XAMLCode-Behind and XAML in WPF

Arka plan kod biçimlendirme tanımlı nesneler ile birleştirilen kodu açıklamak için kullanılan bir terim olduğu durumlarda bir XAMLXAML sayfasıdır biçimlendirme derlenmiş.Code-behind is a term used to describe the code that is joined with markup-defined objects, when a XAMLXAML page is markup-compiled. Bu konuda, arka plan kod gereksinimleri yanı sıra bir kod için alternatif satır içi kod mekanizması açıklanmaktadır XAMLXAML.This topic describes requirements for code-behind as well as an alternative inline code mechanism for code in XAMLXAML.

Bu konu aşağıdaki bölümleri içermektedir:This topic contains the following sections:

ÖnkoşullarPrerequisites

Bu konuda, okuduğunuz varsayılır XAML genel bakış (WPF) ve bazı temel bilgiye sahip CLRCLR ve nesne yönelimli programlama.This topic assumes that you have read the XAML Overview (WPF) and have some basic knowledge of the CLRCLR and object-oriented programming.

Arka plan kod ve XAML diliCode-Behind and the XAML Language

XAML dil biçimlendirme dosyalarıyla, biçimlendirme dosyası tarafından kod dosyaları ilişkilendirilecek olanaklı kılan dil düzeyi özellikleri içerir.The XAML language includes language-level features that make it possible to associate code files with markup files, from the markup file side. Özellikle, XAML dili dil özellikleri tanımlar x: Class yönergesi, x: Subclass yönergesi, ve x: ClassModifier yönergesi.Specifically, the XAML language defines the language features x:Class Directive, x:Subclass Directive, and x:ClassModifier Directive. Tam kod üretme ve işaretleme ve kod, tümleştirme ne XAML dili belirtir bir parçası değil.Exactly how the code should be produced, and how to integrate markup and code, is not part of what the XAML language specifies. Kodu tümleştirmek nasıl belirlemek için WPF gibi çerçeveleri kadar sola, XAML uygulama ve programlama modelleri ve yapı kullanmak için Eylemler veya diğer destek nasıl tüm bu gerektirir.It is left up to frameworks such as WPF to determine how to integrate the code, how to use XAML in the application and programming models, and the build actions or other support that all this requires.

Arka plan kod, olay işleyicisi ve kısmi sınıf gereksinimleri ' WPF'deCode-behind, Event Handler, and Partial Class Requirements in WPF

 • Kısmi sınıf kök öğe yedekler türünden türetilmesi gerekir.The partial class must derive from the type that backs the root element.

 • Altında biçimlendirmesi derleme yapı eylemleri varsayılan davranışını türetme arka plan kod tarafında kısmi sınıf tanımında boş bırakabilirsiniz, unutmayın.Note that under the default behavior of the markup compile build actions, you can leave the derivation blank in the partial class definition on the code-behind side. Bunu belirtilmemiş olsa bile derlenen sonuçtaki sayfa kökünün yedekleme türünün kısmi bir sınıf için temel olarak varsayar.The compiled result will assume the page root's backing type to be the basis for the partial class, even if it not specified. Ancak, bu davranışına güvenmek en iyi yöntem değildir.However, relying on this behavior is not a best practice.

 • Gerideki kod yazma olay işleyicileri örnek yöntemleri olmalıdır ve statik yöntemler olamaz.The event handlers you write in the code-behind must be instance methods and cannot be static methods. Bu yöntemler tarafından kısmi bir sınıf tarafından tanımlanan CLR ad alanı içinde tanımlanmalıdır x:Class.These methods must be defined by the partial class within the CLR namespace identified by x:Class. İstemek için bir olay işleyicisi adı uygun edilemez bir XAMLXAML olay kablolama farklı sınıf kapsamı içinde bir olay işleyicisi aramak için işlemci.You cannot qualify the name of an event handler to instruct a XAMLXAML processor to look for an event handler for event wiring in a different class scope.

 • İşleyici yedekleme türü sistemindeki uygun olay için temsilci eşleşmelidir.The handler must match the delegate for the appropriate event in the backing type system.

 • Microsoft Visual Basic dili için özellikle, dile özgü kullanabileceğiniz Handles örnekler ve öznitelikleri ile işleyicileri eklemek yerine işleyici bildirimde, olaylara işleyiciler ilişkilendirmek için anahtar sözcüğü XAMLXAML.For the Microsoft Visual Basic language specifically, you can use the language-specific Handles keyword to associate handlers with instances and events in the handler declaration, instead of attaching handlers with attributes in XAMLXAML. Ancak, bu tekniği bazı sınırlamalar nedeniyle sahip Handles anahtar sözcüğü belirli özelliklerin tümünü destekleyemez WPFWPF gibi belirli bir olay sistemi yönlendirilmiş olay senaryoları veya ekli olaylar.However, this technique does have some limitations because the Handles keyword cannot support all of the specific features of the WPFWPF event system, such as certain routed event scenarios or attached events. Ayrıntılar için bkz Visual Basic ve WPF olay işleme.For details, see Visual Basic and WPF Event Handling.

x: Codex:Code

x: Code yönerge bir öğenin tanımlandığı XAMLXAML.x:Code is a directive element defined in XAMLXAML. Bir x:Code yönergesi öğesi, satır içi programlama kodu içerebilir.An x:Code directive element can contain inline programming code. Satır içi olarak tanımlanan kod ile etkileşim kurabilir XAMLXAML aynı sayfa üzerinde.The code that is defined inline can interact with the XAMLXAML on the same page. Aşağıdaki örnek, satır içi C# kodunu gösterir.The following example illustrates inline C# code. Kod içinde olduğuna dikkat edin x:Code öğesi ve kod tarafından alınmalıdır <CDATA[... ]]> içeriğini kaçış XMLXML, böylece bir XAMLXAML işlemci (ya da yorumlama XAMLXAML şema veya WPFWPF şema) içeriği yorumlamak denemez tam anlamıyla olarak XMLXML.Notice that the code is inside the x:Code element and that the code must be surrounded by <CDATA[...]]> to escape the contents for XMLXML, so that a XAMLXAML processor (interpreting either the XAMLXAML schema or the WPFWPF schema) will not try to interpret the contents literally as XMLXML.

<Page
 xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
 xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
 x:Class="MyNamespace.MyCanvasCodeInline"
>
 <Button Name="button1" Click="Clicked">Click Me!</Button>
 <x:Code><![CDATA[
  void Clicked(object sender, RoutedEventArgs e)
  {
    button1.Content = "Hello World";
  }
 ]]></x:Code>
</Page>

Satır içi kod sınırlamalarıInline Code Limitations

Engelleme veya satır içi kod kullanımını sınırlama düşünmelisiniz.You should consider avoiding or limiting the use of inline code. Mimari ve kodlama felsefesi bakımından, biçimlendirme ve arka plan kod arasında ayrımları Tasarımcısı ve geliştirici rolleri çok daha farklı tutar.In terms of architecture and coding philosophy, maintaining a separation between markup and code-behind keeps the designer and developer roles much more distinct. Her zaman içinde yazıyorsanız daha teknik bir düzeyde için satır içi kod yazdığınız kod yazmak garip olabilir XAMLXAML kısmi sınıf oluşturulur ve varsayılan XML ad alanı eşlemeleri yalnızca kullanabilirsiniz.On a more technical level, the code that you write for inline code can be awkward to write, because you are always writing into the XAMLXAML generated partial class, and can only use the default XML namespace mappings. Ekleme yapamazsınız çünkü using deyimleri, tam olarak nitelemeniz gerekir birçok APIAPI yaptığınız çağırır.Because you cannot add using statements, you must fully qualify many of the APIAPI calls that you make. Varsayılan WPFWPF eşlemeleri dahil tümü değil en CLRCLR bulunan ad alanlarını WPFWPF derlemeler; türleri ve üyeleri bir CLR ad içinde yer alan çağrıları tam olarak nitelemek gerekir.The default WPFWPF mappings include most but not all CLRCLR namespaces that are present in the WPFWPF assemblies; you will have to fully qualify calls to types and members contained within the other CLR namespaces. Kısmi sınıf dışında herhangi bir şey de satır içi kod tanımlayamazsınız ve tüm kullanıcı kodu varlıkları başvuru olarak bir üye veya değişken üretilen kısmi sınıf içinde bulunmalıdır.You also cannot define anything beyond the partial class in the inline code, and all user code entities you reference must exist as a member or variable within the generated partial class. Dil belirli programlama gibi diğer özelliklerin makroları veya #ifdef genel değişkenler veya yapı değişkenleri karşı da kullanılabilir değil.Other language specific programming features, such as macros or #ifdef against global variables or build variables, are also not available. Daha fazla bilgi için x: Code iç XAML türü.For more information, see x:Code Intrinsic XAML Type.

Ayrıca bkz.See also