Klavye BaşvurusuKeyword Reference

Bu konu, tüm F# dil anahtar kelimeleri hakkında bilgi bağlantıları içerir.This topic contains links to information about all F# language keywords.

F# Anahtar Kelime TablosuF# Keyword Table

Aşağıdaki tabloda, tüm F# anahtar kelimeleri alfabetik sırayla, kısa açıklamalar ve daha fazla bilgi içeren ilgili konulara bağlantılar gösterilmektedir.The following table shows all F# keywords in alphabetical order, together with brief descriptions and links to relevant topics that contain more information.

Anahtar kelimeKeyword BağlantıLink AçıklamaDescription
abstract ÜyelerMembers

Soyut SınıflarAbstract Classes
Beyan edildiği türde uygulama olmayan veya sanal olan ve varsayılan bir uygulaması olan bir yöntemi gösterir.Indicates a method that either has no implementation in the type in which it is declared or that is virtual and has a default implementation.
and letBağlamalet Bindings

KayıtlarRecords

ÜyelerMembers

KısıtlamalarConstraints
Karşılıklı özyinelemeli bağlamalarda ve kayıtlarda, özellik bildirimlerinde ve genel parametrelerüzerinde birden çok kısıtlamayla kullanılır.Used in mutually recursive bindings and records, in property declarations, and with multiple constraints on generic parameters.
as SınıflarClasses

Desen EşleştirmePattern Matching
Geçerli sınıf nesnesine bir nesne adı vermek için kullanılır.Used to give the current class object an object name. Ayrıca bir desen maç içinde bütün bir desen için bir ad vermek için kullanılır.Also used to give a name to a whole pattern within a pattern match.
assert OnaylamalarAssertions Hata ayıklama sırasında kodu doğrulamak için kullanılır.Used to verify code during debugging.
base SınıflarClasses

DevralmaInheritance
Taban sınıf nesnesinin adı olarak kullanılır.Used as the name of the base class object.
begin Ayrıntılı SözdizimiVerbose Syntax Ayrıntılı sözdiziminde, kod bloğunun başlangıcını gösterir.In verbose syntax, indicates the start of a code block.
class SınıflarClasses Ayrıntılı sözdiziminde, sınıf tanımının başlangıcını gösterir.In verbose syntax, indicates the start of a class definition.
default ÜyelerMembers Soyut bir yöntemin uygulanmasını gösterir; sanal bir yöntem oluşturmak için soyut bir yöntem bildirimi ile birlikte kullanılır.Indicates an implementation of an abstract method; used together with an abstract method declaration to create a virtual method.
delegate TemsilcilerDelegates Bir temsilci ilan etmek için kullanılır.Used to declare a delegate.
do do Bağlamalarıdo Bindings

Döngüler: for...to İfadeLoops: for...to Expression

Döngüler: for...in İfadeLoops: for...in Expression

Döngüler: while...do İfadeLoops: while...do Expression
Döngü yapıları veya zorunlu kod yürütmek için kullanılır.Used in looping constructs or to execute imperative code.
done Ayrıntılı SözdizimiVerbose Syntax Ayrıntılı sözdiziminde, döngü ifadesinde bir kod bloğunun sonunu gösterir.In verbose syntax, indicates the end of a block of code in a looping expression.
downcast Atama ve DönüştürmelerCasting and Conversions Kalıtım zincirinde daha düşük bir türe dönüştürmek için kullanılır.Used to convert to a type that is lower in the inheritance chain.
downto Döngüler: for...to İfadeLoops: for...to Expression Ters for sayma kullanılırken kullanılan bir ifadede.In a for expression, used when counting in reverse.
elif Koşullu İfadeler:if...then...elseConditional Expressions: if...then...else Koşullu dallanmada kullanılır.Used in conditional branching. Kısa bir else ifform .A short form of else if.
else Koşullu İfadeler:if...then...elseConditional Expressions: if...then...else Koşullu dallanmada kullanılır.Used in conditional branching.
end YapılarStructures

Ayrılmış BirleşimlerDiscriminated Unions

KayıtlarRecords

Tür GenişletmeleriType Extensions

Ayrıntılı SözdizimiVerbose Syntax
Tür tanımlarında ve tür uzantılarında, üye tanımlarının bir bölümünün sonunu gösterir.In type definitions and type extensions, indicates the end of a section of member definitions.

Verbose sözdiziminde, begin anahtar kelimeyle başlayan bir kod bloğunun sonunu belirtmek için kullanılır.In verbose syntax, used to specify the end of a code block that starts with the begin keyword.
exception Özel Durum İşlemeException Handling

Özel Durum TürleriException Types
Özel durum türünü bildirmek için kullanılır.Used to declare an exception type.
extern Dış İşlevlerExternal Functions Bildirilen program öğesinin başka bir ikili veya derlemede tanımlandığını gösterir.Indicates that a declared program element is defined in another binary or assembly.
false İlkel TürlerPrimitive Types Boolean edebi olarak kullanılır.Used as a Boolean literal.
finally Özel Durumlar: try...finally İfadeExceptions: The try...finally Expression Özel durum try oluşup oluşmadığına bakılmaksızın çalıştıran bir kod bloğu tanıtmak için birlikte kullanılır.Used together with try to introduce a block of code that executes regardless of whether an exception occurs.
fixed SabitFixed Çöp toplanmasını önlemek için yığındaki bir işaretçiyi "sabitlemek" için kullanılır.Used to "pin" a pointer on the stack to prevent it from being garbage collected.
for Döngüler: for...to İfadeLoops: for...to Expression

Döngüler: for...in İfadesiLoops: for...in Expression
Döngü yapılarda kullanılır.Used in looping constructs.
fun Lambda İfadeler: fun Anahtar KelimeLambda Expressions: The fun Keyword Anonim işlevler olarak da bilinen lambda ifadelerinde kullanılır.Used in lambda expressions, also known as anonymous functions.
function Eşleşme İfadeleriMatch Expressions

Lambda İfadeleri: fun Anahtar SözcüğüLambda Expressions: The fun Keyword
fun Tek bir bağımsız değişkende desen match eşleşen bir lambda ifadesinde anahtar kelimeye ve ifadeye daha kısa bir alternatif olarak kullanılır.Used as a shorter alternative to the fun keyword and a match expression in a lambda expression that has pattern matching on a single argument.
global Ad AlanlarıNamespaces Üst düzey .NET ad alanına başvurmak için kullanılır.Used to reference the top-level .NET namespace.
if Koşullu İfadeler:if...then...elseConditional Expressions: if...then...else Koşullu dallanma yapılarında kullanılır.Used in conditional branching constructs.
in Döngüler: for...in İfadesiLoops: for...in Expression

Ayrıntılı SözdizimiVerbose Syntax
Sıra ifadeleri ve ayrıntılı sözdiziminde ifadeleri bağlamalardan ayırmak için kullanılır.Used for sequence expressions and, in verbose syntax, to separate expressions from bindings.
inherit DevralmaInheritance Taban sınıf veya taban arabirimi belirtmek için kullanılır.Used to specify a base class or base interface.
inline IşlevFunctions

Satır İçi İşlevlerInline Functions
Doğrudan arayanın koduna entegre edilmesi gereken bir işlevi belirtmek için kullanılır.Used to indicate a function that should be integrated directly into the caller's code.
interface ArabirimlerInterfaces Arabirimleri bildirmek ve uygulamak için kullanılır.Used to declare and implement interfaces.
internal Erişim DenetimiAccess Control Bir üyenin bir derlemenin içinde görünür olduğunu, ancak dışında olmadığını belirtmek için kullanılır.Used to specify that a member is visible inside an assembly but not outside it.
lazy Gecikmeli İfadelerLazy Expressions Yalnızca bir sonuç gerektiğinde gerçekleştirilecek bir ifadeyi belirtmek için kullanılır.Used to specify an expression that is to be performed only when a result is needed.
let letBağlamalet Bindings Bir adı bir değere veya işleve ilişkilendirmek veya bağlamak için kullanılır.Used to associate, or bind, a name to a value or function.
let! Zaman Uyumsuz İş AkışlarıAsynchronous Workflows

Hesaplama İfadeleriComputation Expressions
Bir adı asenkron hesaplama nın sonucuna bağlamak için asenkron iş akışlarında veya diğer hesaplama ifadelerinde, bir adı bir sonuca bağlamak için kullanılan ve hesaplama türünden olan bir sonuca bağlamak için kullanılır.Used in asynchronous workflows to bind a name to the result of an asynchronous computation, or, in other computation expressions, used to bind a name to a result, which is of the computation type.
match Eşleşme İfadeleriMatch Expressions Bir değeri bir desenle karşılaştırarak dallandırmak için kullanılır.Used to branch by comparing a value to a pattern.
match! Hesaplama İfadeleriComputation Expressions Bir hesaplama ifadesive sonucuyla eşleşen desen için bir çağrının satır satırını almak için kullanılır.Used to inline a call to a computation expression and pattern match on its result.
member ÜyelerMembers Nesne türünde bir özelliği veya yöntemi bildirmek için kullanılır.Used to declare a property or method in an object type.
module ModulesModules Bir adı mantıksal olarak diğer kodlardan ayırmak için ilgili türler, değerler ve işlevler grubuyla ilişkilendirmek için kullanılır.Used to associate a name with a group of related types, values, and functions, to logically separate it from other code.
mutable let Bağlamalarılet Bindings Bir değişkeni, yani değiştirilebilen bir değeri bildirmek için kullanılır.Used to declare a variable, that is, a value that can be changed.
namespace Ad AlanlarıNamespaces Bir adı mantıksal olarak diğer kodlardan ayırmak için ilgili tür ve modüllerden oluşan bir grupla ilişkilendirmek için kullanılır.Used to associate a name with a group of related types and modules, to logically separate it from other code.
new OluşturucularConstructors

KısıtlamalarConstraints
Bir nesne oluşturan veya oluşturabilen bir oluşturucusu bildirmek, tanımlamak veya çağırmak için kullanılır.Used to declare, define, or invoke a constructor that creates or that can create an object.

Ayrıca, bir türün belirli bir oluşturucuya sahip olması gerektiğini belirtmek için genel parametre kısıtlamalarında da kullanılır.Also used in generic parameter constraints to indicate that a type must have a certain constructor.
not Simge ve İşleç BaşvurusuSymbol and Operator Reference

KısıtlamalarConstraints
Aslında bir anahtar kelime değil.Not actually a keyword. Ancak, not struct birlikte genel bir parametre kısıtlaması olarak kullanılır.However, not struct in combination is used as a generic parameter constraint.
null Boş DeğerlerNull Values

KısıtlamalarConstraints
Nesnenin yokluğunu gösterir.Indicates the absence of an object.

Ayrıca genel parametre kısıtlamaları kullanılır.Also used in generic parameter constraints.
of Ayrılmış BirleşimlerDiscriminated Unions

TemsilcilerDelegates

Özel Durum TürleriException Types
Değer kategorilerinin türünü belirtmek için ayrımcı birliş ve temsilci ve özel durum bildirimlerinde kullanılır.Used in discriminated unions to indicate the type of categories of values, and in delegate and exception declarations.
open İthalat Bildirimleri: open Anahtar KelimeImport Declarations: The open Keyword Bir ad alanının veya modülün içeriğini niteliksiz olarak kullanılabilir hale getirmek için kullanılır.Used to make the contents of a namespace or module available without qualification.
or Simge ve İşleç BaşvurusuSymbol and Operator Reference

KısıtlamalarConstraints
Boolean operatörleri olarak boolean or koşullarında kullanılır.Used with Boolean conditions as a Boolean or operator. ||Eşdeğeri .Equivalent to ||.

Üye kısıtlamalarında da kullanılır.Also used in member constraints.
override ÜyelerMembers Temel sürümden farklı soyut veya sanal bir yöntemin sürümünü uygulamak için kullanılır.Used to implement a version of an abstract or virtual method that differs from the base version.
private Erişim DenetimiAccess Control Bir üyeye erişimi aynı türde veya modülde kodla sınırlandıran.Restricts access to a member to code in the same type or module.
public Erişim DenetimiAccess Control Bir üyeye dışarıdan giriş izni verir.Allows access to a member from outside the type.
rec IşlevFunctions Bir işlevin özyinelemeli olduğunu belirtmek için kullanılır.Used to indicate that a function is recursive.
return Zaman Uyumsuz İş AkışlarıAsynchronous Workflows

Hesaplama İfadeleriComputation Expressions
Bir hesaplama ifadesinin sonucu olarak sağlamak için bir değer belirtmek için kullanılır.Used to indicate a value to provide as the result of a computation expression.
return! Hesaplama İfadeleriComputation Expressions

Zaman Uyumsuz İş AkışlarıAsynchronous Workflows
Değerlendirildiğinde, içeren hesaplama ifadesinin sonucunu sağlayan bir hesaplama ifadesini belirtmek için kullanılır.Used to indicate a computation expression that, when evaluated, provides the result of the containing computation expression.
select Sorgu İfadeleriQuery Expressions Sorgu ifadelerinde hangi alanların veya sütunların ayıklanması gerektiğini belirtmek için kullanılır.Used in query expressions to specify what fields or columns to extract. Bunun bağlamsal bir anahtar kelime olduğunu, bunun da aslında ayrılmış bir sözcük olmadığı ve yalnızca uygun bağlamda bir anahtar kelime gibi davrandığı anlamına geldiğini unutmayın.Note that this is a contextual keyword, which means that it is not actually a reserved word and it only acts like a keyword in appropriate context.
static ÜyelerMembers Bir tür örneği olmadan çağrılabilen bir yöntem veya özelliği veya bir türün tüm örnekleri arasında paylaşılan bir değer üyesini belirtmek için kullanılır.Used to indicate a method or property that can be called without an instance of a type, or a value member that is shared among all instances of a type.
struct YapılarStructures

DemetlerTuples

KısıtlamalarConstraints
Yapı türünü bildirmek için kullanılır.Used to declare a structure type.

Bir yapı tuple belirtmek için kullanılır.Used to specify a struct tuple.

Ayrıca genel parametre kısıtlamaları kullanılır.Also used in generic parameter constraints.

Modül tanımlarında OCaml uyumluluğu için kullanılır.Used for OCaml compatibility in module definitions.
then Koşullu İfadeler:if...then...elseConditional Expressions: if...then...else

OluşturucularConstructors
Koşullu ifadelerde kullanılır.Used in conditional expressions.

Ayrıca nesne yapımından sonra yan etkileri gerçekleştirmek için kullanılır.Also used to perform side effects after object construction.
to Döngüler: for...to İfadeLoops: for...to Expression Bir for aralığı belirtmek için döngüler halinde kullanılır.Used in for loops to indicate a range.
true İlkel TürlerPrimitive Types Boolean edebi olarak kullanılır.Used as a Boolean literal.
try Özel Durumlar: try...with İfadesiExceptions: The try...with Expression

Özel Durumlar: try...finally İfadesiExceptions: The try...finally Expression
Özel durum oluşturabilecek bir kod bloğu tanıtmak için kullanılır.Used to introduce a block of code that might generate an exception. Birlikte kullanılır with finallyveya .Used together with with or finally.
type F# TürleriF# Types

SınıflarClasses

KayıtlarRecords

YapılarStructures

NumaralandırmaEnumerations

Ayrılmış BirleşimlerDiscriminated Unions

Tür KısaltmalarıType Abbreviations

Ölçü BirimleriUnits of Measure
Bir sınıf, kayıt, yapı, ayrımcı birleşim, numaralandırma türü, ölçü birimi veya tür kısaltması bildirmek için kullanılır.Used to declare a class, record, structure, discriminated union, enumeration type, unit of measure, or type abbreviation.
upcast Atama ve DönüştürmelerCasting and Conversions Kalıtım zincirinde daha yüksek bir türe dönüştürmek için kullanılır.Used to convert to a type that is higher in the inheritance chain.
use Kaynak Yönetimi: use Anahtar KelimeResource Management: The use Keyword Özgür kaynaklariçin çağrılması gereken let Dispose değerler yerine kullanılır.Used instead of let for values that require Dispose to be called to free resources.
use! Hesaplama İfadeleriComputation Expressions

Zaman Uyumsuz İş AkışlarıAsynchronous Workflows
Serbest kaynaklara let! çağrılması gereken Dispose değerler için eşzamanlı iş akışları ve diğer hesaplama ifadeleri yerine kullanılır.Used instead of let! in asynchronous workflows and other computation expressions for values that require Dispose to be called to free resources.
val Belirtik Alanlar: val Anahtar SözcüğüExplicit Fields: The val Keyword

İmzalarSignatures

ÜyelerMembers
Bir değeri belirtmek için imzada veya bir üyeyi sınırlı durumlarda beyan etmek için bir türde kullanılır.Used in a signature to indicate a value, or in a type to declare a member, in limited situations.
void İlkel TürlerPrimitive Types .NET void türünü gösterir.Indicates the .NET void type. Diğer .NET dilleriyle çalışırken kullanılır.Used when interoperating with other .NET languages.
when KısıtlamalarConstraints Desen eşleşmelerinde Boolean koşulları (korumaları) için ve genel bir tür parametresi için bir kısıtlama yan tümcesi tanıtmak için kullanılır.Used for Boolean conditions (when guards) on pattern matches and to introduce a constraint clause for a generic type parameter.
while Döngüler: while...do İfadeLoops: while...do Expression Bir döngü yapısı tanıttı.Introduces a looping construct.
with Eşleşme İfadeleriMatch Expressions

Nesne İfadeleriObject Expressions

Kayıt İfadelerini Kopyalama ve GüncelleştirmeCopy and Update Record Expressions

Tür GenişletmeleriType Extensions

Özel Durumlar: try...with İfadeExceptions: The try...with Expression
Desen eşleştirme match ifadelerinde anahtar kelimeyle birlikte kullanılır.Used together with the match keyword in pattern matching expressions. Ayrıca nesne ifadeleri, kayıt kopyalama ifadeleri ve üye tanımları tanıtmak ve özel durum işleyicileri tanıtmak için uzantıları yazın kullanılır.Also used in object expressions, record copying expressions, and type extensions to introduce member definitions, and to introduce exception handlers.
yield Listeler, Diziler, DizilerLists, Arrays, Sequences Bir dizi için değer üretmek için liste, dizi veya sıra lı ifadede kullanılır.Used in a list, array, or sequence expression to produce a value for a sequence. Çoğu durumda örtülü olduğu gibi genellikle atlanabilir.Typically can be omitted, as it is implicit in most situations.
yield! Hesaplama İfadeleriComputation Expressions

Zaman Uyumsuz İş AkışlarıAsynchronous Workflows
Belirli bir hesaplama ifadesinin sonucunu içeren hesaplama ifadesi için sonuç koleksiyonuna eklemek için bir hesaplama ifadesinde kullanılır.Used in a computation expression to append the result of a given computation expression to a collection of results for the containing computation expression.

OCaml dilinde anahtar kelimeler olduğundan aşağıdaki belirteçler F# olarak ayrılmıştır:The following tokens are reserved in F# because they are keywords in the OCaml language:

 • asr
 • land
 • lor
 • lsl
 • lsr
 • lxor
 • mod
 • sig

--mlcompatibility Derleyici seçeneğini kullanıyorsanız, yukarıdaki anahtar kelimeler tanımlayıcı olarak kullanılabilir.If you use the --mlcompatibility compiler option, the above keywords are available for use as identifiers.

Aşağıdaki belirteçler, F# dilinin gelecekteki genişlemesi için anahtar kelime olarak ayrılmıştır:The following tokens are reserved as keywords for future expansion of the F# language:

 • atomic
 • break
 • checked
 • component
 • const
 • constraint
 • constructor
 • continue
 • eager
 • event
 • external
 • functor
 • include
 • method
 • mixin
 • object
 • parallel
 • process
 • protected
 • pure
 • sealed
 • tailcall
 • trait
 • virtual
 • volatile

Ayrıca bkz.See also