Özel sayısal biçim dizeleriCustom numeric format strings

Sayısal verinin nasıl biçimlendirileceğini tanımlamak için bir veya daha fazla özel sayısal tanımlayıcıdan oluşan özel bir sayısal biçim dizesi oluşturabilirsiniz.You can create a custom numeric format string, which consists of one or more custom numeric specifiers, to define how to format numeric data. Özel bir sayısal biçim dizesi, Standart sayısal biçim dizesiolmayan herhangi bir biçim dizesidir.A custom numeric format string is any format string that is not a standard numeric format string.

Özel sayısal biçim dizeleri, tüm sayısal türlerde ToString yönteminin bazı aşırı yüklemeleri tarafından desteklenir.Custom numeric format strings are supported by some overloads of the ToString method of all numeric types. Örneğin, Int32 türünün ToString(String) ve ToString(String, IFormatProvider) yöntemlerine bir sayısal biçim dizesi sağlayabilirsiniz.For example, you can supply a numeric format string to the ToString(String) and ToString(String, IFormatProvider) methods of the Int32 type. Özel sayısal biçim dizeleri Ayrıca, Console ve StreamWriter sınıflarının, String.Format yönteminin ve StringBuilder.AppendFormat yönteminin bazı Write ve WriteLine yöntemleri tarafından kullanılan .NET Bileşik biçimlendirme özelliğitarafından da desteklenir.Custom numeric format strings are also supported by the .NET composite formatting feature, which is used by some Write and WriteLine methods of the Console and StreamWriter classes, the String.Format method, and the StringBuilder.AppendFormat method. Dize ilişkilendirme özelliği de özel sayısal biçim dizelerini destekler.String interpolation feature also supports custom numeric format strings.

İpucu

Sayısal veya tarih ve saat değerlerine biçim dizeleri uygulamanızı sağlayan ve sonuç dizesini görüntüleyen bir .NET Core Windows Forms uygulaması olan biçimlendirme yardımcı programınıindirebilirsiniz.You can download the Formatting Utility, a .NET Core Windows Forms application that lets you apply format strings to either numeric or date and time values and displays the result string. Kaynak kodu, ve C# Visual Basiciçin kullanılabilir.Source code is available for C# and Visual Basic.

Aşağıdaki tabloda özel sayısal biçim belirticileri açıklanmakta ve her biçim belirticisi tarafından üretilen örnek çıktı görüntülenir.The following table describes the custom numeric format specifiers and displays sample output produced by each format specifier. Özel sayısal biçim dizeleri kullanma hakkında ek bilgi için Notlar bölümüne ve kullanımlarının kapsamlı bir gösterimi için örnek bölümüne bakın.See the Notes section for additional information about using custom numeric format strings, and the Example section for a comprehensive illustration of their use.

Biçim belirteciFormat specifier NameName AçıklamaDescription ÖrneklerExamples
"0""0" Sıfır yer tutucuZero placeholder Eğer varsa, karşılık gelen rakamı sıfır ile değiştirir; aksi halde sonuç dizesinde sıfır görünür.Replaces the zero with the corresponding digit if one is present; otherwise, zero appears in the result string.

Daha fazla bilgi: "0" özel Belirleyicisi.More information: The "0" Custom Specifier.
1234.5678 ("00000") -> 012351234.5678 ("00000") -> 01235

0,45678 ("0,00", en-US)-> 0,460.45678 ("0.00", en-US) -> 0.46

0,45678 ("0,00", fr-FR)-> 0, 460.45678 ("0.00", fr-FR) -> 0,46
"#""#" Basamak yer tutucusuDigit placeholder Eğer varsa, karşılık gelen rakamı "#" sembolü ile değiştirir; aksi halde sonuç dizesinde hiçbir rakam gözükmez.Replaces the "#" symbol with the corresponding digit if one is present; otherwise, no digit appears in the result string.

Giriş dizesindeki karşılık gelen basamak, önemli olmayan 0 ise sonuç dizesinde bir basamak göründüğünü unutmayın.Note that no digit appears in the result string if the corresponding digit in the input string is a non-significant 0. Örneğin, 0003 ("# # # #")-> 3.For example, 0003 ("####") -> 3.

Daha fazla bilgi: "#" özel Belirleyicisi.More information: The "#" Custom Specifier.
1234.5678 ("#####") -> 12351234.5678 ("#####") -> 1235

0,45678 ("#. # #", en-US)->. 460.45678 ("#.##", en-US) -> .46

0,45678 ("#. # #", fr-FR)->, 460.45678 ("#.##", fr-FR) -> ,46
".""." Ondalık noktasıDecimal point Sonuç dizesindeki ondalık ayracının konumunu belirler.Determines the location of the decimal separator in the result string.

Daha fazla bilgi: "." Özel tanımlayıcı.More information: The "." Custom Specifier.
0,45678 ("0,00", en-US)-> 0,460.45678 ("0.00", en-US) -> 0.46

0,45678 ("0,00", fr-FR)-> 0, 460.45678 ("0.00", fr-FR) -> 0,46
",""," Grup ayırıcısı ve numara ölçeklemeGroup separator and number scaling Hem bir grup ayracı, hem de sayı ölçekleme tanımlayıcısı olarak kullanılır.Serves as both a group separator and a number scaling specifier. Grup ayracı olarak, her grup arasında yerelleştirilmiş bir grup ayracı karakteri ekler.As a group separator, it inserts a localized group separator character between each group. Sayı ölçekleme tanımlayıcısı olarak, bir sayıyı belirtilen her virgül için 1000'e böler.As a number scaling specifier, it divides a number by 1000 for each comma specified.

Daha fazla bilgi: "," özel Belirleyicisi.More information: The "," Custom Specifier.
Grup ayracı tanımlayıcısı:Group separator specifier:

2147483647 ("# #, #", en-US)-> 2.147.483.6472147483647 ("##,#", en-US) -> 2,147,483,647

2147483647 ("# #, #", ES-ES)-> 2.147.483.6472147483647 ("##,#", es-ES) -> 2.147.483.647

Ölçekleme tanımlayıcısı:Scaling specifier:

2147483647 ("#, #,,", en-US)-> 2.1472147483647 ("#,#,,", en-US) -> 2,147

2147483647 ("#, #,,", ES-ES)-> 2,1472147483647 ("#,#,,", es-ES) -> 2.147
"%""%" Yüzde yer tutucuPercentage placeholder Sayıyı 100 ile çarpar ve sonuç dizesine yerelleştirilmiş bir yüzde simgesi ekler.Multiplies a number by 100 and inserts a localized percentage symbol in the result string.

Daha fazla bilgi: "%" özel Belirleyicisi.More information: The "%" Custom Specifier.
0,3697 ("% #0.00", en-US)->% 36,970.3697 ("%#0.00", en-US) -> %36.97

0,3697 ("% #0 00", el-GR)-> %36, 970.3697 ("%#0.00", el-GR) -> %36,97

0,3697 ("# #. 0%", en-US)-> 37,0%0.3697 ("##.0 %", en-US) -> 37.0 %

0,3697 ("# #. 0%", el-GR)-> 37, %00.3697 ("##.0 %", el-GR) -> 37,0 %
"‰""‰" Her mille yer tutucuPer mille placeholder Sayıyı 1000 ile çarpar ve sonuç dizesine yerelleştirilmiş bir binde simgesi ekler.Multiplies a number by 1000 and inserts a localized per mille symbol in the result string.

Daha fazla bilgi: "‰" özel Belirleyicisi.More information: The "‰" Custom Specifier.
0,03697 ("#0.00‰", en-US)-> 36,97‰0.03697 ("#0.00‰", en-US) -> 36.97‰

0,03697 ("#0 00‰", ru-RU)-> 36, 97‰0.03697 ("#0.00‰", ru-RU) -> 36,97‰
"E0""E0"

"E+0""E+0"

"E-0""E-0"

"e0""e0"

"e+0""e+0"

"e-0""e-0"
Üstel simgelemeExponential notation Eğer ardından en az bir 0 (sıfır) geliyorsa, sonucu üstel gösterim kullanarak biçimlendirir.If followed by at least one 0 (zero), formats the result using exponential notation. "E" veya "e" harfi üs sembolünün sonuç dizesinde büyük veya küçük harf olduğunu belirtir.The case of "E" or "e" indicates the case of the exponent symbol in the result string. "E" veya "e" karakterini izleyen sıfır sayısı üsteki en az basamak sayısını belirler.The number of zeros following the "E" or "e" character determines the minimum number of digits in the exponent. Artı işareti (+) üsten önce her zaman bir işaret karakterinin bulunacağını belirtir.A plus sign (+) indicates that a sign character always precedes the exponent. Eksi işareti (-), işaret karakterinin yalnızca negatif üslerin önünde bulunacağını belirtir.A minus sign (-) indicates that a sign character precedes only negative exponents.

Daha fazla bilgi: "e" ve "e" özel belirticileri.More information: The "E" and "e" Custom Specifiers.
987654 ("#0.0e0")-> 98.8 E4987654 ("#0.0e0") -> 98.8e4

1503,92311 ("0,0 # #e + 00")-> 1.504 e + 031503.92311 ("0.0##e+00") -> 1.504e+03

1.8901385 e-16 ("0.0 e + 00")-> 1.9 e-161.8901385E-16 ("0.0e+00") -> 1.9e-16
"\""\" Atlatma karakteriEscape character Sonraki karakterin özel biçim tanımlayıcısı yerine bir sabit karakter olarak yorumlanmasını sağlar.Causes the next character to be interpreted as a literal rather than as a custom format specifier.

Daha fazla bilgi: "\" kaçış karakteri.More information: The "\" Escape Character.
987654 ("\###00\#") -> #987654#987654 ("\###00\#") -> #987654#
'String''string'

"String""string"
Değişmez dize sınırlayıcısıLiteral string delimiter İçinde bulunan karakterlerin sonuç dizesine değiştirilmeden kopyalanacağını belirtir.Indicates that the enclosed characters should be copied to the result string unchanged.

Daha fazla bilgi: karakter sabit değerleri.More information: Character literals.
68 ("#" derece ' ")-> 68 derece68 ("# 'degrees'") -> 68 degrees

68 ("#" derece ' ")-> 68 derece68 ("#' degrees'") -> 68 degrees
;; Bölüm ayırıcıSection separator Pozitif, negatif ve sıfır değerine sahip sayılar için ayrı biçim dizeleri tanımlar.Defines sections with separate format strings for positive, negative, and zero numbers.

Daha fazla bilgi: ";" Bölüm ayırıcısı.More information: The ";" Section Separator.
12.345 ("#0.0#;(#0.0#);-\0-") -> 12.3512.345 ("#0.0#;(#0.0#);-\0-") -> 12.35

0 ("#0.0#;(#0.0#);-\0-") -> -0-0 ("#0.0#;(#0.0#);-\0-") -> -0-

-12.345 ("#0.0#;(#0.0#);-\0-") -> (12.35)-12.345 ("#0.0#;(#0.0#);-\0-") -> (12.35)

12.345 ("#0.0#;(#0.0#)") -> 12.3512.345 ("#0.0#;(#0.0#)") -> 12.35

0 ("#0.0#;(#0.0#)") -> 0.00 ("#0.0#;(#0.0#)") -> 0.0

-12.345 ("#0.0#;(#0.0#)") -> (12.35)-12.345 ("#0.0#;(#0.0#)") -> (12.35)
DiğerOther Diğer karakterlerAll other characters Karakter, değişmeyen sonuç dizesine kopyalanır.The character is copied to the result string unchanged.

Daha fazla bilgi: karakter sabit değerleri.More information: Character literals.
68 ("# °") -> 68 °68 ("# °") -> 68 °

Aşağıdaki bölümler her özel sayısal biçim tanımlayıcısı hakkında ayrıntılı bilgi sağlar.The following sections provide detailed information about each of the custom numeric format specifiers.

Not

Bu makalede, C# örnekleri bazılarını çalıştırmak Try.NET satır içi kod Çalıştırıcısı ve oyun alanı.Some of the C# examples in this article run in the Try.NET inline code runner and playground. Seçin çalıştırma bir etkileşimli penceresinde bir örnek çalıştırmak için düğme.Select the Run button to run an example in an interactive window. Kod yürüttükten sonra değiştirmek ve seçerek değiştirilmiş kodu çalıştırmak çalıştırma yeniden.Once you execute the code, you can modify it and run the modified code by selecting Run again. Değiştirilmiş ya da çalıştırmalarını etkileşimli pencerede kod ya da derleme başarısız olursa, tüm C# Derleyici hata iletilerini etkileşimli pencere görüntüler.The modified code either runs in the interactive window or, if compilation fails, the interactive window displays all C# compiler error messages.

"0" özel belirticisiThe "0" custom specifier

"0" özel biçim tanımlayıcısı sıfır için yer tutucu sembol olarak kullanılır.The "0" custom format specifier serves as a zero-placeholder symbol. Eğer biçimlendirilen değerin, biçim dizesinde sıfırın bulunduğu konumunda bir sayı varsa o sayı sonuç dizesine kopyalanır, aksi halde sonuç dizesinde sıfır görünür.If the value that is being formatted has a digit in the position where the zero appears in the format string, that digit is copied to the result string; otherwise, a zero appears in the result string. Ondalık noktasından önceki en sol sıfır ve ondalık noktasından sonraki en sağ sıfır, sonuç dizesinde her zaman bulunacak basamak aralığını belirler.The position of the leftmost zero before the decimal point and the rightmost zero after the decimal point determines the range of digits that are always present in the result string.

"00" tanımlayıcısı değerin ondalıktan önceki en yakın sayıya yuvarlanmasını sağlar ve her zaman sıfırdan öteye yuvarlama uygulanır.The "00" specifier causes the value to be rounded to the nearest digit preceding the decimal, where rounding away from zero is always used. Örneğin, 34.5 değeri "00" ile biçimlendirildiğinde 35 olur.For example, formatting 34.5 with "00" would result in the value 35.

Aşağıdaki örnek sıfır yer tutucu karakterleri içeren özel biçim dizelerini kullanarak biçimlendirilen birkaç değeri gösterir.The following example displays several values that are formatted by using custom format strings that include zero placeholders.

double value;

value = 123;
Console::WriteLine(value.ToString("00000"));
Console::WriteLine(String::Format("{0:00000}", value));
// Displays 00123

value = 1.2;
Console::WriteLine(value.ToString("0.00", CultureInfo::InvariantCulture));
Console::WriteLine(String::Format(CultureInfo::InvariantCulture, 
         "{0:0.00}", value));
// Displays 1.20

Console::WriteLine(value.ToString("00.00", CultureInfo::InvariantCulture));
Console::WriteLine(String::Format(CultureInfo::InvariantCulture, 
                "{0:00.00}", value));
// Displays 01.20

CultureInfo^ daDK = CultureInfo::CreateSpecificCulture("da-DK");
Console::WriteLine(value.ToString("00.00", daDK)); 
Console::WriteLine(String::Format(daDK, "{0:00.00}", value));
// Displays 01,20

value = .56;
Console::WriteLine(value.ToString("0.0", CultureInfo::InvariantCulture));
Console::WriteLine(String::Format(CultureInfo::InvariantCulture, 
                "{0:0.0}", value));
// Displays 0.6

value = 1234567890;
Console::WriteLine(value.ToString("0,0", CultureInfo::InvariantCulture));	
Console::WriteLine(String::Format(CultureInfo::InvariantCulture, 
                "{0:0,0}", value));	
// Displays 1,234,567,890   

CultureInfo^ elGR = CultureInfo::CreateSpecificCulture("el-GR");
Console::WriteLine(value.ToString("0,0", elGR));	
Console::WriteLine(String::Format(elGR, "{0:0,0}", value));	
// Displays 1.234.567.890

value = 1234567890.123456;
Console::WriteLine(value.ToString("0,0.0", CultureInfo::InvariantCulture));	
Console::WriteLine(String::Format(CultureInfo::InvariantCulture, 
                "{0:0,0.0}", value));	
// Displays 1,234,567,890.1 

value = 1234.567890;
Console::WriteLine(value.ToString("0,0.00", CultureInfo::InvariantCulture));	
Console::WriteLine(String::Format(CultureInfo::InvariantCulture, 
                "{0:0,0.00}", value));	
// Displays 1,234.57 
 double value;
 
 value = 123;
 Console.WriteLine(value.ToString("00000"));
 Console.WriteLine(String.Format("{0:00000}", value));
 // Displays 00123
 
 value = 1.2;
 Console.WriteLine(value.ToString("0.00", CultureInfo.InvariantCulture));
 Console.WriteLine(String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, 
          "{0:0.00}", value));
 // Displays 1.20

 Console.WriteLine(value.ToString("00.00", CultureInfo.InvariantCulture));
 Console.WriteLine(String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, 
                 "{0:00.00}", value));
 // Displays 01.20

 CultureInfo daDK = CultureInfo.CreateSpecificCulture("da-DK");
 Console.WriteLine(value.ToString("00.00", daDK)); 
 Console.WriteLine(String.Format(daDK, "{0:00.00}", value));
 // Displays 01,20
 
 value = .56;
 Console.WriteLine(value.ToString("0.0", CultureInfo.InvariantCulture));
 Console.WriteLine(String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, 
                 "{0:0.0}", value));
 // Displays 0.6

 value = 1234567890;
 Console.WriteLine(value.ToString("0,0", CultureInfo.InvariantCulture));	
 Console.WriteLine(String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, 
                 "{0:0,0}", value));	
 // Displays 1,234,567,890   
 
 CultureInfo elGR = CultureInfo.CreateSpecificCulture("el-GR");
 Console.WriteLine(value.ToString("0,0", elGR));	
Console.WriteLine(String.Format(elGR, "{0:0,0}", value));	
 // Displays 1.234.567.890
 
 value = 1234567890.123456;
 Console.WriteLine(value.ToString("0,0.0", CultureInfo.InvariantCulture));	
 Console.WriteLine(String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, 
                 "{0:0,0.0}", value));	
 // Displays 1,234,567,890.1 
 
 value = 1234.567890;
 Console.WriteLine(value.ToString("0,0.00", CultureInfo.InvariantCulture));	
 Console.WriteLine(String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, 
                 "{0:0,0.00}", value));	
 // Displays 1,234.57 
Dim value As Double

value = 123
Console.WriteLine(value.ToString("00000"))
Console.WriteLine(String.Format("{0:00000}", value))
' Displays 00123

value = 1.2
Console.Writeline(value.ToString("0.00", CultureInfo.InvariantCulture))
Console.Writeline(String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, 
         "{0:0.00}", value))
' Displays 1.20
Console.WriteLine(value.ToString("00.00", CultureInfo.InvariantCulture))
Console.WriteLine(String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, 
                "{0:00.00}", value))
' Displays 01.20
Dim daDK As CultureInfo = CultureInfo.CreateSpecificCulture("da-DK")
Console.WriteLine(value.ToString("00.00", daDK))
Console.WriteLine(String.Format(daDK, "{0:00.00}", value))
' Displays 01,20

value = .56
Console.WriteLine(value.ToString("0.0", CultureInfo.InvariantCulture))
Console.WriteLine(String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, 
                "{0:0.0}", value))
' Displays 0.6

value = 1234567890
Console.WriteLine(value.ToString("0,0", CultureInfo.InvariantCulture))	
Console.WriteLine(String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, 
                "{0:0,0}", value))	
' Displays 1,234,567,890   
Dim elGR As CultureInfo = CultureInfo.CreateSpecificCulture("el-GR")
Console.WriteLine(value.ToString("0,0", elGR))
Console.WriteLine(String.Format(elGR, "{0:0,0}", value))	
' Displays 1.234.567.890

value = 1234567890.123456
Console.WriteLine(value.ToString("0,0.0", CultureInfo.InvariantCulture))	
Console.WriteLine(String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, 
                "{0:0,0.0}", value))	
' Displays 1,234,567,890.1 

value = 1234.567890
Console.WriteLine(value.ToString("0,0.00", CultureInfo.InvariantCulture))	
Console.WriteLine(String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, 
                "{0:0,0.00}", value))	
' Displays 1,234.57 

Tabloya dönBack to table

"#" Özel belirticisiThe "#" custom specifier

"#" özel biçim tanımlayıcısı basamak için yer tutucu sembol olarak kullanılır.The "#" custom format specifier serves as a digit-placeholder symbol. Eğer biçimlendirilen değerin, biçim dizesinde "#" sembolünün bulunduğu konumunda bir sayı varsa o sayı sonuç dizesine kopyalanır.If the value that is being formatted has a digit in the position where the "#" symbol appears in the format string, that digit is copied to the result string. Aksi halde, sonuç dizesinin o konumuna hiçbir şey tutulmaz.Otherwise, nothing is stored in that position in the result string.

Bu tanımlayıcının önemli basamak olmayan bir sıfırı, sıfır dizedeki tek basamak olsa bile asla göstermediğini unutmayın.Note that this specifier never displays a zero that is not a significant digit, even if zero is the only digit in the string. Sıfırı ancak sayıdaki gösterilen bir önemli basamak olduğunda gösterir.It will display zero only if it is a significant digit in the number that is being displayed.

"##" tanımlayıcısı değerin ondalıktan önceki en yakın sayıya yuvarlanmasını sağlar ve her zaman sıfırdan öteye yuvarlama uygulanır.The "##" format string causes the value to be rounded to the nearest digit preceding the decimal, where rounding away from zero is always used. Örneğin, 34.5 değeri "##" ile biçimlendirildiğinde 35 olur.For example, formatting 34.5 with "##" would result in the value 35.

Aşağıdaki örnek basamak yer tutucu karakterleri içeren özel biçim dizelerini kullanarak biçimlendirilen birkaç değeri gösterir.The following example displays several values that are formatted by using custom format strings that include digit placeholders.

 double value;
 
 value = 1.2;
 Console::WriteLine(value.ToString("#.##", CultureInfo::InvariantCulture));
 Console::WriteLine(String::Format(CultureInfo::InvariantCulture, 
                 "{0:#.##}", value));
 // Displays 1.2
 
 value = 123;
 Console::WriteLine(value.ToString("#####"));
 Console::WriteLine(String::Format("{0:#####}", value));
 // Displays 123

 value = 123456;
 Console::WriteLine(value.ToString("[##-##-##]"));   
 Console::WriteLine(String::Format("{0:[##-##-##]}", value));   
// Displays [12-34-56]

 value = 1234567890;
 Console::WriteLine(value.ToString("#"));
 Console::WriteLine(String::Format("{0:#}", value));
 // Displays 1234567890
 
 Console::WriteLine(value.ToString("(###) ###-####"));
 Console::WriteLine(String::Format("{0:(###) ###-####}", value));
 // Displays (123) 456-7890
double value;

value = 1.2;
Console.WriteLine(value.ToString("#.##", CultureInfo.InvariantCulture));
Console.WriteLine(String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, 
                "{0:#.##}", value));
// Displays 1.2

value = 123;
Console.WriteLine(value.ToString("#####"));
Console.WriteLine(String.Format("{0:#####}", value));
// Displays 123

value = 123456;
Console.WriteLine(value.ToString("[##-##-##]"));   
Console.WriteLine(String.Format("{0:[##-##-##]}", value));   
 // Displays [12-34-56]

value = 1234567890;
Console.WriteLine(value.ToString("#"));
Console.WriteLine(String.Format("{0:#}", value));
// Displays 1234567890

Console.WriteLine(value.ToString("(###) ###-####"));
Console.WriteLine(String.Format("{0:(###) ###-####}", value));
// Displays (123) 456-7890
Dim value As Double

value = 1.2
Console.WriteLine(value.ToString("#.##", CultureInfo.InvariantCulture))
Console.WriteLine(String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, 
                "{0:#.##}", value))
' Displays 1.2

value = 123
Console.WriteLine(value.ToString("#####"))
Console.WriteLine(String.Format("{0:#####}", value))
' Displays 123

value = 123456
Console.WriteLine(value.ToString("[##-##-##]"))   
Console.WriteLine(String.Format("{0:[##-##-##]}", value))   
 ' Displays [12-34-56]

value = 1234567890
Console.WriteLine(value.ToString("#"))
Console.WriteLine(String.Format("{0:#}", value))
' Displays 1234567890

Console.WriteLine(value.ToString("(###) ###-####"))
Console.WriteLine(String.Format("{0:(###) ###-####}", value))
' Displays (123) 456-7890

Eksik basamakların veya baştaki sıfırların boşluklarla değiştirildiği bir sonuç dizesi döndürmek için, Bileşik biçimlendirme özelliğini kullanın ve aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi bir alan genişliği belirleyin.To return a result string in which absent digits or leading zeroes are replaced by spaces, use the composite formatting feature and specify a field width, as the following example illustrates.

using namespace System;

void main()
{
  Double value = .324;
  Console::WriteLine("The value is: '{0,5:#.###}'", value);
}
// The example displays the following output if the current culture
// is en-US:
//   The value is: ' .324'
using System;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   Double value = .324;
   Console.WriteLine("The value is: '{0,5:#.###}'", value);
  }
}
// The example displays the following output if the current culture
// is en-US:
//   The value is: ' .324'
Module Example
  Public Sub Main()
   Dim value As Double = .324
   Console.WriteLine("The value is: '{0,5:#.###}'", value)
  End Sub
End Module
' The example displays the following output if the current culture
' is en-US:
'   The value is: ' .324'

Tabloya dönBack to table

"." Özel BelirleyicisiThe "." custom specifier

"." özel biçim tanımlayıcısı sonuç dizesine yerelleştirilmiş bir ondalık ayracı ekler.The "." custom format specifier inserts a localized decimal separator into the result string. Biçim dizesindeki ilk nokta biçimlendirilen değerdeki ondalık ayracının konumunu belirler; diğer ek noktalar göz ardı edilir.The first period in the format string determines the location of the decimal separator in the formatted value; any additional periods are ignored.

Sonuç dizesinde ondalık ayırıcı olarak kullanılan karakter her zaman bir nokta değildir; biçimlendirmeyi denetleyen NumberFormatInfo nesnesinin NumberDecimalSeparator özelliği tarafından belirlenir.The character that is used as the decimal separator in the result string is not always a period; it is determined by the NumberDecimalSeparator property of the NumberFormatInfo object that controls formatting.

Aşağıdaki örnek birkaç sonuç dizesindeki ondalık noktasının konumunu tanımlamak için "." biçim tanımlayıcısını kullanır.The following example uses the "." format specifier to define the location of the decimal point in several result strings.

 double value;
 
 value = 1.2;
 Console::WriteLine(value.ToString("0.00", CultureInfo::InvariantCulture));
 Console::WriteLine(String::Format(CultureInfo::InvariantCulture, 
                 "{0:0.00}", value));
 // Displays 1.20

 Console::WriteLine(value.ToString("00.00", CultureInfo::InvariantCulture));
 Console::WriteLine(String::Format(CultureInfo::InvariantCulture, 
                 "{0:00.00}", value));
 // Displays 01.20

 Console::WriteLine(value.ToString("00.00", 
          CultureInfo::CreateSpecificCulture("da-DK")));
 Console::WriteLine(String::Format(CultureInfo::CreateSpecificCulture("da-DK"),
          "{0:00.00}", value));
 // Displays 01,20

 value = .086;
 Console::WriteLine(value.ToString("#0.##%", CultureInfo::InvariantCulture)); 
 Console::WriteLine(String::Format(CultureInfo::InvariantCulture, 
                 "{0:#0.##%}", value)); 
 // Displays 8.6%
 
 value = 86000;
 Console::WriteLine(value.ToString("0.###E+0", CultureInfo::InvariantCulture));
 Console::WriteLine(String::Format(CultureInfo::InvariantCulture, 
          "{0:0.###E+0}", value));
// Displays 8.6E+4
double value;

value = 1.2;
Console.WriteLine(value.ToString("0.00", CultureInfo.InvariantCulture));
Console.WriteLine(String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, 
                "{0:0.00}", value));
// Displays 1.20

Console.WriteLine(value.ToString("00.00", CultureInfo.InvariantCulture));
Console.WriteLine(String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, 
                "{0:00.00}", value));
// Displays 01.20

Console.WriteLine(value.ToString("00.00", 
         CultureInfo.CreateSpecificCulture("da-DK")));
Console.WriteLine(String.Format(CultureInfo.CreateSpecificCulture("da-DK"),
         "{0:00.00}", value));
// Displays 01,20

value = .086;
Console.WriteLine(value.ToString("#0.##%", CultureInfo.InvariantCulture)); 
Console.WriteLine(String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, 
                "{0:#0.##%}", value)); 
// Displays 8.6%
 
value = 86000;
Console.WriteLine(value.ToString("0.###E+0", CultureInfo.InvariantCulture));
Console.WriteLine(String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, 
         "{0:0.###E+0}", value));
 // Displays 8.6E+4
Dim value As Double

value = 1.2
Console.Writeline(value.ToString("0.00", CultureInfo.InvariantCulture))
Console.Writeline(String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, 
                "{0:0.00}", value))
' Displays 1.20

Console.WriteLine(value.ToString("00.00", CultureInfo.InvariantCulture))
Console.WriteLine(String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, 
                "{0:00.00}", value))
' Displays 01.20

Console.WriteLine(value.ToString("00.00", _
         CultureInfo.CreateSpecificCulture("da-DK")))
Console.WriteLine(String.Format(CultureInfo.CreateSpecificCulture("da-DK"),
         "{0:00.00}", value))
' Displays 01,20

value = .086
Console.WriteLine(value.ToString("#0.##%", CultureInfo.InvariantCulture)) 
Console.WriteLine(String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, 
                "{0:#0.##%}", value)) 
' Displays 8.6%
 
value = 86000
Console.WriteLine(value.ToString("0.###E+0", CultureInfo.InvariantCulture))
Console.WriteLine(String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, 
         "{0:0.###E+0}", value))
 ' Displays 8.6E+4

Tabloya dönBack to table

"," Özel BelirleyicisiThe "," custom specifier

"," karakteri hem bir grup ayracı, hem de sayı ölçekleme tanımlayıcısı olarak kullanılır.The "," character serves as both a group separator and a number scaling specifier.

 • Grup ayracı: Eğer bir sayının tamsayı basamaklarını biçimlendiren iki basamak yer tutucu karakteri (0 veya #) arasında bir veya daha fazla virgül belirtilirse, çıktının tamsayı bölümündeki her sayı grubunun arasında bir grup ayracı karakteri eklenir.Group separator: If one or more commas are specified between two digit placeholders (0 or #) that format the integral digits of a number, a group separator character is inserted between each number group in the integral part of the output.

  Geçerli NumberFormatInfo nesnesinin NumberGroupSeparator ve NumberGroupSizes özellikleri, sayı Grup ayırıcısı olarak kullanılan karakteri ve her bir sayı grubunun boyutunu belirlemektir.The NumberGroupSeparator and NumberGroupSizes properties of the current NumberFormatInfo object determine the character used as the number group separator and the size of each number group. Örneğin, 1000 sayısını biçimlendirmek için "#,#" dizesi ve sabit kültür kullanılırsa, çıktı "1,000" olur.For example, if the string "#,#" and the invariant culture are used to format the number 1000, the output is "1,000".

 • Sayı ölçekleme tanımlayıcısı: Eğer açık veya örtülü ondalık noktasının hemen solunda bir veya daha fazla virgül belirtilirse, biçimlendirilen sayı her virgül için 1000 ile bölünür.Number scaling specifier: If one or more commas are specified immediately to the left of the explicit or implicit decimal point, the number to be formatted is divided by 1000 for each comma. Örneğin, eğer 100 milyon sayısını biçimlendirmek için "0,," dizesi kullanılırsa, çıktı "100" olur.For example, if the string "0,," is used to format the number 100 million, the output is "100".

Aynı biçim dizesinde grup ayracı ve sayı ölçekleme tanımlayıcılarını kullanabilirsiniz.You can use group separator and number scaling specifiers in the same format string. Örneğin, eğer bir milyar sayısını biçimlendirmek için "#,0,," dizesi ve sabit kültür kullanılırsa, çıktı "1,000" olur.For example, if the string "#,0,," and the invariant culture are used to format the number one billion, the output is "1,000".

Aşağıdaki örnek virgülün bir grup ayracı olarak kullanımını gösterir.The following example illustrates the use of the comma as a group separator.

double value = 1234567890;
Console::WriteLine(value.ToString("#,#", CultureInfo::InvariantCulture));
Console::WriteLine(String::Format(CultureInfo::InvariantCulture, 
                "{0:#,#}", value));
// Displays 1,234,567,890   

Console::WriteLine(value.ToString("#,##0,,", CultureInfo::InvariantCulture));
Console::WriteLine(String::Format(CultureInfo::InvariantCulture, 
                "{0:#,##0,,}", value));
// Displays 1,235   	
double value = 1234567890;
Console.WriteLine(value.ToString("#,#", CultureInfo.InvariantCulture));
Console.WriteLine(String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, 
                "{0:#,#}", value));
// Displays 1,234,567,890   

Console.WriteLine(value.ToString("#,##0,,", CultureInfo.InvariantCulture));
Console.WriteLine(String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, 
                "{0:#,##0,,}", value));
// Displays 1,235   	
Dim value As Double = 1234567890
Console.WriteLine(value.ToString("#,#", CultureInfo.InvariantCulture))
Console.WriteLine(String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, 
                "{0:#,#}", value))
' Displays 1,234,567,890   

Console.WriteLine(value.ToString("#,##0,,", CultureInfo.InvariantCulture))
Console.WriteLine(String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, 
                "{0:#,##0,,}", value))
' Displays 1,235   	

Aşağıdaki örnek virgülün sayı ölçekleme için bir tanımlayıcı olarak kullanımını gösterir.The following example illustrates the use of the comma as a specifier for number scaling.

 double value = 1234567890;
 Console::WriteLine(value.ToString("#,,", CultureInfo::InvariantCulture));	
 Console::WriteLine(String::Format(CultureInfo::InvariantCulture, 
                 "{0:#,,}", value));	
 // Displays 1235  
 
 Console::WriteLine(value.ToString("#,,,", CultureInfo::InvariantCulture));
 Console::WriteLine(String::Format(CultureInfo::InvariantCulture, 
                 "{0:#,,,}", value));
// Displays 1 
 
 Console::WriteLine(value.ToString("#,##0,,", CultureInfo::InvariantCulture));    
 Console::WriteLine(String::Format(CultureInfo::InvariantCulture, 
                 "{0:#,##0,,}", value));    
// Displays 1,235
double value = 1234567890;
Console.WriteLine(value.ToString("#,,", CultureInfo.InvariantCulture));	
Console.WriteLine(String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, 
                "{0:#,,}", value));	
// Displays 1235  

Console.WriteLine(value.ToString("#,,,", CultureInfo.InvariantCulture));
Console.WriteLine(String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, 
                "{0:#,,,}", value));
// Displays 1 

Console.WriteLine(value.ToString("#,##0,,", CultureInfo.InvariantCulture));    
Console.WriteLine(String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, 
                "{0:#,##0,,}", value));    
// Displays 1,235
Dim value As Double = 1234567890
Console.WriteLine(value.ToString("#,,", CultureInfo.InvariantCulture))	
Console.WriteLine(String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, "{0:#,,}", value))	
' Displays 1235  

Console.WriteLine(value.ToString("#,,,", CultureInfo.InvariantCulture))
Console.WriteLine(String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, 
                "{0:#,,,}", value))
 ' Displays 1 

Console.WriteLine(value.ToString("#,##0,,", CultureInfo.InvariantCulture))    
Console.WriteLine(String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, 
                "{0:#,##0,,}", value))    
 ' Displays 1,235

Tabloya dönBack to table

"%" Özel BelirleyicisiThe "%" custom specifier

Biçim dizesindeki bir yüzde işareti (%) sayının biçimlendirilmeden önce 100 ile çarpılmasına neden olur.A percent sign (%) in a format string causes a number to be multiplied by 100 before it is formatted. Sayıya, % karakterinin biçim dizesinde bulunduğu konumda yerelleştirilmiş bir yüzde sembolü eklenir.The localized percent symbol is inserted in the number at the location where the % appears in the format string. Kullanılan yüzde karakteri geçerli NumberFormatInfo nesnesinin PercentSymbol özelliği tarafından tanımlanır.The percent character used is defined by the PercentSymbol property of the current NumberFormatInfo object.

Aşağıdaki örnek "%" özel tanımlayıcısını içeren birkaç özel biçim dizesini tanımlar.The following example defines several custom format strings that include the "%" custom specifier.

double value = .086;
Console::WriteLine(value.ToString("#0.##%", CultureInfo::InvariantCulture));
Console::WriteLine(String::Format(CultureInfo::InvariantCulture, 
                "{0:#0.##%}", value));
// Displays 8.6%   
double value = .086;
Console.WriteLine(value.ToString("#0.##%", CultureInfo.InvariantCulture));
Console.WriteLine(String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, 
                "{0:#0.##%}", value));
// Displays 8.6%   
Dim value As Double = .086
Console.WriteLine(value.ToString("#0.##%", CultureInfo.InvariantCulture))
Console.WriteLine(String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, 
                "{0:#0.##%}", value))
' Displays 8.6%   

Tabloya dönBack to table

"‰" Özel BelirleyicisiThe "‰" custom specifier

Biçim dizesindeki binde bir karakteri (‰ veya \u2030) sayının biçimlendirilmeden önce 1000 ile çarpılmasına neden olur.A per mille character (‰ or \u2030) in a format string causes a number to be multiplied by 1000 before it is formatted. Dönüş dizesine, ‰ karakterinin biçim dizesinde bulunduğu konumda uygun bir binde bir karakteri eklenir.The appropriate per mille symbol is inserted in the returned string at the location where the ‰ symbol appears in the format string. Kullanılan Mille başına karakter, nesneye kültüre özgü biçimlendirme bilgileri sağlayan NumberFormatInfo.PerMilleSymbol özelliği tarafından tanımlanır.The per mille character used is defined by the NumberFormatInfo.PerMilleSymbol property of the object that provides culture-specific formatting information.

Aşağıdaki örnek "‰" özel tanımlayıcısını içeren bir özel biçim dizesi tanımlar.The following example defines a custom format string that includes the "‰" custom specifier.

double value = .00354;
String^ perMilleFmt = "#0.## " + '\u2030';
Console::WriteLine(value.ToString(perMilleFmt, CultureInfo::InvariantCulture));
Console::WriteLine(String::Format(CultureInfo::InvariantCulture, 
                "{0:" + perMilleFmt + "}", value));
// Displays 3.54‰   
double value = .00354;
string perMilleFmt = "#0.## " + '\u2030';
Console.WriteLine(value.ToString(perMilleFmt, CultureInfo.InvariantCulture));
Console.WriteLine(String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, 
                "{0:" + perMilleFmt + "}", value));
// Displays 3.54‰   
Dim value As Double = .00354
Dim perMilleFmt As String = "#0.## " & ChrW(&h2030)
Console.WriteLine(value.ToString(perMilleFmt, CultureInfo.InvariantCulture))
Console.WriteLine(String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, 
                "{0:" + perMilleFmt + "}", value))
' Displays 3.54 ‰   

Tabloya dönBack to table

"E" ve "e" özel belirticileriThe "E" and "e" custom specifiers

Eğer biçim dizesinde "E", "E+", "E-", "e", "e+" veya "e-" dizelerinden herhangi biri bulunuyorsa ve hemen ardından en az bir sıfır geliyorsa, sayı bilimsel gösterim kullanılarak biçimlendirilir ve sayı ile üs arasına bir "E" veya "e" eklenir.If any of the strings "E", "E+", "E-", "e", "e+", or "e-" are present in the format string and are followed immediately by at least one zero, the number is formatted by using scientific notation with an "E" or "e" inserted between the number and the exponent. Bilimsel gösterim göstergesinin ardından gelen sıfırların sayısı üs için çıktıda bulunacak en az basamak sayısını belirler.The number of zeros following the scientific notation indicator determines the minimum number of digits to output for the exponent. "E+" ve "e+" biçimleri üssün önünde her zaman bir artı veya eksi işareti bulunacağını belirtir.The "E+" and "e+" formats indicate that a plus sign or minus sign should always precede the exponent. "E", "E-", "e" veya "e-" biçimleri işaret karakterinin yalnızca negatif üslerin önünde bulunacağını belirtir.The "E", "E-", "e", or "e-" formats indicate that a sign character should precede only negative exponents.

Aşağıdaki örnek bilimsel gösterim tanımlayıcılarını kullanarak birkaç sayısal değeri biçimlendirir.The following example formats several numeric values using the specifiers for scientific notation.

double value = 86000;
Console::WriteLine(value.ToString("0.###E+0", CultureInfo::InvariantCulture));
Console::WriteLine(String::Format(CultureInfo::InvariantCulture, 
                "{0:0.###E+0}", value));
// Displays 8.6E+4

Console::WriteLine(value.ToString("0.###E+000", CultureInfo::InvariantCulture));
Console::WriteLine(String::Format(CultureInfo::InvariantCulture, 
                "{0:0.###E+000}", value));
// Displays 8.6E+004

Console::WriteLine(value.ToString("0.###E-000", CultureInfo::InvariantCulture));
Console::WriteLine(String::Format(CultureInfo::InvariantCulture, 
                "{0:0.###E-000}", value));
// Displays 8.6E004
double value = 86000;
Console.WriteLine(value.ToString("0.###E+0", CultureInfo.InvariantCulture));
Console.WriteLine(String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, 
                "{0:0.###E+0}", value));
// Displays 8.6E+4

Console.WriteLine(value.ToString("0.###E+000", CultureInfo.InvariantCulture));
Console.WriteLine(String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, 
                "{0:0.###E+000}", value));
// Displays 8.6E+004

Console.WriteLine(value.ToString("0.###E-000", CultureInfo.InvariantCulture));
Console.WriteLine(String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, 
                "{0:0.###E-000}", value));
// Displays 8.6E004
Dim value As Double = 86000
Console.WriteLine(value.ToString("0.###E+0", CultureInfo.InvariantCulture))
Console.WriteLine(String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, 
                "{0:0.###E+0}", value))
' Displays 8.6E+4

Console.WriteLine(value.ToString("0.###E+000", CultureInfo.InvariantCulture))
Console.WriteLine(String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, 
                "{0:0.###E+000}", value))
' Displays 8.6E+004

Console.WriteLine(value.ToString("0.###E-000", CultureInfo.InvariantCulture))
Console.WriteLine(String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, 
                "{0:0.###E-000}", value))
' Displays 8.6E004

Tabloya dönBack to table

"\" kaçış karakteriThe "\" escape character

Biçimlendirme dizesindeki "#", "0", ".", ",", "%" ve "‰" sembolleri sabit karakterler yerine biçim tanımlayıcıları olarak yorumlanır.The "#", "0", ".", ",", "%", and "‰" symbols in a format string are interpreted as format specifiers rather than as literal characters. Özel biçim dizesindeki konumlarına göre, büyük / küçük harf "E" ve + ve - sembolleri de biçim tanımlayıcıları olarak yorumlanabilir.Depending on their position in a custom format string, the uppercase and lowercase "E" as well as the + and - symbols may also be interpreted as format specifiers.

Bir karakterin biçim belirleyicisi olarak yorumlanmasını önlemek için önüne kaçış karakteri olan ters eğik çizgi koyabilirsiniz.To prevent a character from being interpreted as a format specifier, you can precede it with a backslash, which is the escape character. Çıkış karakteri, aşağıdaki karakterin değiştirilmeden sonuç dizesini dahil edilmesi gereken bir karakter sabiti olduğunu belirtir.The escape character signifies that the following character is a character literal that should be included in the result string unchanged.

Bir sonuç dizesinde ters eğik çizgi eklemek için, başka bir ters eğik çizgiyle (\\) kaçış yapmanız gerekir.To include a backslash in a result string, you must escape it with another backslash (\\).

Not

C++ ve C# derleyicileri gibi bazı derleyiciler, tek bir ters eğik çizgiyi çıkış karakteri olarak yorumlayabilir.Some compilers, such as the C++ and C# compilers, may also interpret a single backslash character as an escape character. Bir dizenin yalnızca düzgün biçimlendirildiğinde yorumlanmasını sağlamak için C# içinde dizeden önce değişmez değer karakterini (@ karakteri) kullanabilirsiniz veya C# ve C++ içinde her ters eğik çizgiden önce bir ters eğik çizgi daha ekleyebilirsiniz.To ensure that a string is interpreted correctly when formatting, you can use the verbatim string literal character (the @ character) before the string in C#, or add another backslash character before each backslash in C# and C++. Aşağıdaki C# örneği her iki yaklaşımı da gösterir.The following C# example illustrates both approaches.

Aşağıdaki örnek, biçimlendirme işleminin "#", "0" ve "\" karakterlerinin kaçış karakterleri veya biçim belirticileri olarak yorumlanmasını engellemek için kaçış karakterini kullanır.The following example uses the escape character to prevent the formatting operation from interpreting the "#", "0", and "\" characters as either escape characters or format specifiers. C# örnekleri ters eğik çizginin sabit karakter olarak yorumlanması için ek bir ters eğik çizgi kullanır.The C# examples uses an additional backslash to ensure that a backslash is interpreted as a literal character.

int value = 123;
Console::WriteLine(value.ToString("\\#\\#\\# ##0 dollars and \\0\\0 cents \\#\\#\\#"));
Console::WriteLine(String::Format("{0:\\#\\#\\# ##0 dollars and \\0\\0 cents \\#\\#\\#}",
                 value));
// Displays ### 123 dollars and 00 cents ###

Console::WriteLine(value.ToString("\\#\\#\\# ##0 dollars and \0\0 cents \\#\\#\\#"));
Console::WriteLine(String::Format("{0:\\#\\#\\# ##0 dollars and \0\0 cents \\#\\#\\#}",
                value));
// Displays ### 123 dollars and 00 cents ###

Console::WriteLine(value.ToString("\\\\\\\\\\\\ ##0 dollars and \\0\\0 cents \\\\\\\\\\\\"));
Console::WriteLine(String::Format("{0:\\\\\\\\\\\\ ##0 dollars and \\0\\0 cents \\\\\\\\\\\\}",
                value));
// Displays \\\ 123 dollars and 00 cents \\\

Console::WriteLine(value.ToString("\\\\\\ ##0 dollars and \0\0 cents \\\\\\"));
Console::WriteLine(String::Format("{0:\\\\\\ ##0 dollars and \0\0 cents \\\\\\}",
                value));
// Displays \\\ 123 dollars and 00 cents \\\
int value = 123;
Console.WriteLine(value.ToString("\\#\\#\\# ##0 dollars and \\0\\0 cents \\#\\#\\#"));
Console.WriteLine(String.Format("{0:\\#\\#\\# ##0 dollars and \\0\\0 cents \\#\\#\\#}",
                value));
// Displays ### 123 dollars and 00 cents ###

Console.WriteLine(value.ToString(@"\#\#\# ##0 dollars and \0\0 cents \#\#\#"));
Console.WriteLine(String.Format(@"{0:\#\#\# ##0 dollars and \0\0 cents \#\#\#}",
                value));
// Displays ### 123 dollars and 00 cents ###

Console.WriteLine(value.ToString("\\\\\\\\\\\\ ##0 dollars and \\0\\0 cents \\\\\\\\\\\\"));
Console.WriteLine(String.Format("{0:\\\\\\\\\\\\ ##0 dollars and \\0\\0 cents \\\\\\\\\\\\}",
                value));
// Displays \\\ 123 dollars and 00 cents \\\

Console.WriteLine(value.ToString(@"\\\\\\ ##0 dollars and \0\0 cents \\\\\\"));
Console.WriteLine(String.Format(@"{0:\\\\\\ ##0 dollars and \0\0 cents \\\\\\}",
                value));
// Displays \\\ 123 dollars and 00 cents \\\
Dim value As Integer = 123
Console.WriteLine(value.ToString("\#\#\# ##0 dollars and \0\0 cents \#\#\#"))
Console.WriteLine(String.Format("{0:\#\#\# ##0 dollars and \0\0 cents \#\#\#}", 
                value))
' Displays ### 123 dollars and 00 cents ###

Console.WriteLine(value.ToString("\\\\\\ ##0 dollars and \0\0 cents \\\\\\"))
Console.WriteLine(String.Format("{0:\\\\\\ ##0 dollars and \0\0 cents \\\\\\}", 
                value))
' Displays \\\ 123 dollars and 00 cents \\\

Tabloya dönBack to table

";" Bölüm ayırıcısıThe ";" section separator

Noktalı virgül (;), sayının değerinin pozitif, negatif veya sıfır olma durumuna göre farklı biçimlendirme işlemi uygulayan bir koşullu biçim tanımlayıcısıdır.The semicolon (;) is a conditional format specifier that applies different formatting to a number depending on whether its value is positive, negative, or zero. Bu davranışı oluşturmak için, bir özel biçim dizesi noktalı virgüllerle ayrılan en çok üç bölüm içerebilir.To produce this behavior, a custom format string can contain up to three sections separated by semicolons. Bu bölümler aşağıdaki tabloda açıklanır.These sections are described in the following table.

Bölüm sayısıNumber of sections AçıklamaDescription
Bir bölümOne section Biçim dizesi tüm değerlere uygulanır.The format string applies to all values.
İki bölümTwo sections İlk bölüm pozitif değerlere ve sıfırlara, ikinci bölüm de negatif değerlere uygulanır.The first section applies to positive values and zeros, and the second section applies to negative values.

Eğer biçimlendirilen değer negatif ise, ama ikinci bölümdeki biçimlendirmeden sonra yuvarlama ile sıfır olursa, sonuçtaki sıfır ilk bölüme göre biçimlendirilir.If the number to be formatted is negative, but becomes zero after rounding according to the format in the second section, the resulting zero is formatted according to the first section.
Üç bölümThree sections İlk bölüm pozitif değerlere, ikinci bölüm negatif değerlere, ve üçüncü bölüm sıfırlara uygulanır.The first section applies to positive values, the second section applies to negative values, and the third section applies to zeros.

İkinci bölüm boş bırakılabilir (noktalı virgüller arasına hiçbir şey konmayarak), ki bu durumda ilk bölüm tüm sıfır olmayan değerlere uygulanır.The second section can be left empty (by having nothing between the semicolons), in which case the first section applies to all nonzero values.

Eğer biçimlendirile sayı sıfır değil ise, ama ilk veya ikinci bölümdeki biçimlendirmeden sonra yuvarlama ile sıfır olursa, sonuçtaki sıfır üçüncü bölüme göre biçimlendirilir.If the number to be formatted is nonzero, but becomes zero after rounding according to the format in the first or second section, the resulting zero is formatted according to the third section.

Bölüm ayıraçları, son değer biçimlendirilirken sayıyla ilişkili önceden bulunan biçimlendirmeyi göz ardı eder.Section separators ignore any preexisting formatting associated with a number when the final value is formatted. Örneğin, bölüm ayıraçları kullanıldığında negatif değerler her zaman eksi işareti olmadan görüntülenir.For example, negative values are always displayed without a minus sign when section separators are used. Eğer biçimlendirilen son değerin eksi işaretine sahip olmasını istiyorsanız, eksi işaretini özel biçim tanımlayıcısına açıkça eklemeniz gerekir.If you want the final formatted value to have a minus sign, you should explicitly include the minus sign as part of the custom format specifier.

Aşağıdaki örnek pozitif, negatif ve sıfır değerine sahip sayıları farklı biçimlendirmek için ";" biçim tanımlayıcısını kullanır.The following example uses the ";" format specifier to format positive, negative, and zero numbers differently.

double posValue = 1234;
double negValue = -1234;
double zeroValue = 0;

String^ fmt2 = "##;(##)";
String^ fmt3 = "##;(##);**Zero**";

Console::WriteLine(posValue.ToString(fmt2)); 
Console::WriteLine(String::Format("{0:" + fmt2 + "}", posValue));  
// Displays 1234

Console::WriteLine(negValue.ToString(fmt2)); 
Console::WriteLine(String::Format("{0:" + fmt2 + "}", negValue));  
// Displays (1234)

Console::WriteLine(zeroValue.ToString(fmt3)); 
Console::WriteLine(String::Format("{0:" + fmt3 + "}", zeroValue));
// Displays **Zero**
double posValue = 1234;
double negValue = -1234;
double zeroValue = 0;

string fmt2 = "##;(##)";
string fmt3 = "##;(##);**Zero**";

Console.WriteLine(posValue.ToString(fmt2)); 
Console.WriteLine(String.Format("{0:" + fmt2 + "}", posValue));  
// Displays 1234

Console.WriteLine(negValue.ToString(fmt2)); 
Console.WriteLine(String.Format("{0:" + fmt2 + "}", negValue));  
// Displays (1234)

Console.WriteLine(zeroValue.ToString(fmt3)); 
Console.WriteLine(String.Format("{0:" + fmt3 + "}", zeroValue));
// Displays **Zero**
Dim posValue As Double = 1234
Dim negValue As Double = -1234
Dim zeroValue As Double = 0

Dim fmt2 As String = "##;(##)"
Dim fmt3 As String = "##;(##);**Zero**"

Console.WriteLine(posValue.ToString(fmt2))  
Console.WriteLine(String.Format("{0:" + fmt2 + "}", posValue))  
' Displays 1234

Console.WriteLine(negValue.ToString(fmt2))  
Console.WriteLine(String.Format("{0:" + fmt2 + "}", negValue))  
' Displays (1234)

Console.WriteLine(zeroValue.ToString(fmt3)) 
Console.WriteLine(String.Format("{0:" + fmt3 + "}", zeroValue))
' Displays **Zero**

Tabloya dönBack to table

Karakter sabit değerleriCharacter literals

Özel bir sayısal biçim dizesinde görüntülenen biçim belirticileri her zaman biçimlendirme karakterleri olarak yorumlanır ve hiçbir zaman değişmez karakterler değildir.Format specifiers that appear in a custom numeric format string are always interpreted as formatting characters and never as literal characters. Bu, aşağıdaki karakterleri içerir:This includes the following characters:

Tüm diğer karakterler her zaman karakter değişmezleri olarak yorumlanır ve bir biçimlendirme işleminde, sonuç dizesine değiştirilmeden dahil edilir.All other characters are always interpreted as character literals and, in a formatting operation, are included in the result string unchanged. Bir ayrıştırma işleminde, giriş dizesindeki karakterlerle tam olarak eşleşmesi gerekir; Karşılaştırma büyük/küçük harfe duyarlıdır.In a parsing operation, they must match the characters in the input string exactly; the comparison is case-sensitive.

Aşağıdaki örnek, değişmez karakter birimlerinin yaygın olarak kullanılan bir kullanımını gösterir (Bu durumda, binlerce):The following example illustrates one common use of literal character units (in this case, thousands):

double n = 123.8;
Console.WriteLine($"{n:#,##0.0K}");
// The example displays the following output:
//   123.8K  
Dim n As Double = 123.8
Console.WriteLine($"{n:#,##0.0K}")
' The example displays the following output:
'    123.8K

Karakterlerin, bir sonuç dizesine eklenebilir veya bir giriş dizesinde başarıyla ayrıştırılabilmeleri için, biçimlendirme karakterleri olarak değil, karakterlerin değişmez karakter olarak yorumlanabileceğini belirten iki yol vardır:There are two ways to indicate that characters are to be interpreted as literal characters and not as formatting characters, so that they can be included in a result string or successfully parsed in an input string:

 • Bir biçimlendirme karakterini kaçış.By escaping a formatting character. Daha fazla bilgi için bkz. "\" kaçış karakteri.For more information, see The "\" escape character.

 • Tüm sabit değer dizesini tırnak işareti içine alarak.By enclosing the entire literal string in quotation apostrophes.

Aşağıdaki örnek, özel bir sayısal biçim dizesinde ayrılmış karakterleri dahil etmek için her iki yaklaşımı kullanır.The following example uses both approaches to include reserved characters in a custom numeric format string.

double n = 9.3;
Console.WriteLine($@"{n:##.0\%}");
Console.WriteLine($@"{n:\'##\'}");
Console.WriteLine($@"{n:\\##\\}");
Console.WriteLine();
Console.WriteLine($"{n:##.0'%'}");
Console.WriteLine($@"{n:'\'##'\'}");
// The example displays the following output:
//   9.3%
//   '9'
//   \9\
//
//   9.3%
//   \9\
Dim n As Double = 9.3
Console.WriteLine($"{n:##.0\%}") 
Console.WriteLine($"{n:\'##\'}")
Console.WriteLine($"{n:\\##\\}")
Console.WriteLine()
Console.WriteLine($"{n:##.0'%'}")
Console.WriteLine($"{n:'\'##'\'}")
' The example displays the following output:
'   9.3%
'   '9'
'   \9\
'
'   9.3%
'   \9\

NotlarNotes

Kayan nokta sonsuz ve NaNFloating-Point infinities and NaN

Biçim dizesinden bağımsız olarak, bir Single veya Double kayan nokta türünün değeri pozitif sonsuzluk, negatif sonsuzluk veya sayı değil (NaN), biçimlendirilen dize geçerli geçerli NaNSymbol nesnesi tarafından belirtilen ilgili PositiveInfinitySymbol, NegativeInfinitySymbolveya NumberFormatInfo özelliğinin değeridir.Regardless of the format string, if the value of a Single or Double floating-point type is positive infinity, negative infinity, or not a number (NaN), the formatted string is the value of the respective PositiveInfinitySymbol, NegativeInfinitySymbol, or NaNSymbol property specified by the currently applicable NumberFormatInfo object.

Denetim Masası AyarlarıControl Panel settings

Denetim Masası 'ndaki bölge ve dil seçenekleri öğesindeki ayarlar, bir biçimlendirme işlemi tarafından üretilen sonuç dizesini etkiler.The settings in the Regional and Language Options item in Control Panel influence the result string produced by a formatting operation. Bu ayarlar, geçerli iş parçacığı kültürü ile ilişkili NumberFormatInfo nesnesini başlatmak için kullanılır ve geçerli iş parçacığı kültürü, biçimlendirmeyi yönetmek için kullanılan değerleri sağlar.Those settings are used to initialize the NumberFormatInfo object associated with the current thread culture, and the current thread culture provides values used to govern formatting. Farklı ayarları kullanan bilgisayarlar farklı sonuç dizeleri üretir.Computers that use different settings generate different result strings.

Ayrıca, geçerli sistem kültürüyle aynı kültürü temsil eden yeni bir CultureInfo nesnesini başlatmak için CultureInfo.CultureInfo(String) oluşturucusunu kullanırsanız, Denetim Masası 'ndaki bölge ve dil seçenekleri öğesi tarafından belirlenen tüm özelleştirmeler yeni CultureInfo nesnesine uygulanır.In addition, if you use the CultureInfo.CultureInfo(String) constructor to instantiate a new CultureInfo object that represents the same culture as the current system culture, any customizations established by the Regional and Language Options item in Control Panel will be applied to the new CultureInfo object. Bir sistemin özelleştirmelerini yansıtmayan bir CultureInfo nesnesi oluşturmak için CultureInfo.CultureInfo(String, Boolean) oluşturucusunu kullanabilirsiniz.You can use the CultureInfo.CultureInfo(String, Boolean) constructor to create a CultureInfo object that does not reflect a system's customizations.

Yuvarlama ve sabit nokta biçim dizeleriRounding and fixed-point format strings

Sabit nokta biçim dizeleri için (yani, bilimsel gösterim biçim karakterleri içermeyen biçim dizeleri için), sayılar ondalık noktasının sağındaki basamak yer tutucuları sayısı kadar ondalık konuma yuvarlanır.For fixed-point format strings (that is, format strings that do not contain scientific notation format characters), numbers are rounded to as many decimal places as there are digit placeholders to the right of the decimal point. Eğer biçim dizesi bir ondalık noktası içermiyorsa, sayı en yakın tamsayıya yuvarlanır.If the format string does not contain a decimal point, the number is rounded to the nearest integer. Eğer sayının, ondalık noktanın solundaki basamak yer tutucularından daha çok basamağı var ise, ek basamaklar sonuç dizesine ilk basamak yer tutucusundan hemen önce kopyalanır.If the number has more digits than there are digit placeholders to the left of the decimal point, the extra digits are copied to the result string immediately before the first digit placeholder.

Tabloya dönBack to table

ÖrnekExample

Aşağıdaki örnek iki özel sayısal biçim dizesini gösterir.The following example demonstrates two custom numeric format strings. Her iki durumda da, rakam yer tutucusu (#) sayısal verileri, diğer tüm karakterler sonuç dizesine kopyalanır.In both cases, the digit placeholder (#) displays the numeric data, and all other characters are copied to the result string.

double number1 = 1234567890;
String^ value1 = number1.ToString("(###) ###-####");
Console::WriteLine(value1);

int number2 = 42;
String^ value2 = number2.ToString("My Number = #");
Console::WriteLine(value2);
// The example displays the following output:
//    (123) 456-7890
//    My Number = 42
double number1 = 1234567890;
string value1 = number1.ToString("(###) ###-####");
Console.WriteLine(value1);

int number2 = 42;
string value2 = number2.ToString("My Number = #");
Console.WriteLine(value2);
// The example displays the following output:
//    (123) 456-7890
//    My Number = 42
Dim number1 As Double = 1234567890
Dim value1 As String = number1.ToString("(###) ###-####")
Console.WriteLine(value1)

Dim number2 As Integer = 42
Dim value2 As String = number2.ToString("My Number = #")
Console.WriteLine(value2)
' The example displays the following output:
'    (123) 456-7890
'    My Number = 42

Tabloya dönBack to table

Ayrıca bkz.See also