Standart tarih ve saat biçimi dizeleriStandard date and time format strings

Standart tarih ve saat biçimi dizesi tek biçim belirleyici bir tarih ve saat değerinin metin gösterimini tanımlamak için kullanır.A standard date and time format string uses a single format specifier to define the text representation of a date and time value. Beyaz boşluk da dahil olmak üzere birden fazla karakter içeren herhangi bir tarih ve saat biçimi dizesi, özel bir tarih ve saat biçimi dizesi olarak yorumlanır; daha fazla bilgi için bkz: Özel tarih ve saat biçimi dizeleri.Any date and time format string that contains more than one character, including white space, is interpreted as a custom date and time format string; for more information, see Custom date and time format strings. Standart veya özel bir biçim dizesi iki şekilde kullanılabilir:A standard or custom format string can be used in two ways:

 • Bir biçimlendirme işleminin sonucunda ortaya çıkan dizeyi tanımlamak için.To define the string that results from a formatting operation.

 • Ayrışdırma işlemi yle bir DateTime veya DateTimeOffset değere dönüştürülebilen bir tarih ve saat değerinin metin gösterimini tanımlamak için.To define the text representation of a date and time value that can be converted to a DateTime or DateTimeOffset value by a parsing operation.

İpucu

Biçimlendirme Yardımcı Programı'nıindirebilirsiniz , bir .NET Core Windows Forms uygulamasını, biçim dizelerini sayısal veya tarih ve saat değerlerine uygulamanızı ve sonuç dizesini görüntülemenizi sağlar.You can download the Formatting Utility, a .NET Core Windows Forms application that lets you apply format strings to either numeric or date and time values and displays the result string. Kaynak kodu C# ve Visual Basiciçin kullanılabilir.Source code is available for C# and Visual Basic.

Standart tarih ve saat biçimi dizeleri DateTime DateTimeOffset hem de değerlerle kullanılabilir.Standard date and time format strings can be used with both DateTime and DateTimeOffset values.

Not

Bu makaledeki C# örneklerinden bazıları Try.NET satır lı kod koşucusu ve oyun alanında çalışır.Some of the C# examples in this article run in the Try.NET inline code runner and playground. Etkileşimli bir pencerede bir örnek çalıştırmak için Çalıştır düğmesini seçin.Select the Run button to run an example in an interactive window. Kodu çalıştırdıktan sonra, yeniden Çalıştır'ı seçerek kodu değiştirebilir ve değiştirilmiş kodu çalıştırabilirsiniz.Once you execute the code, you can modify it and run the modified code by selecting Run again. Değiştirilen kod etkileşimli pencerede çalışır veya derleme başarısız olursa, etkileşimli pencere tüm C# derleyici hata iletilerini görüntüler.The modified code either runs in the interactive window or, if compilation fails, the interactive window displays all C# compiler error messages.

Try.NET satır lı kod koşucusu ve oyun alanının yerel saat dilimi, Eşgüdümlü Evrensel Saat veya UTC'dir.The local time zone of the Try.NET inline code runner and playground is Coordinated Universal Time, or UTC. Bu DateTimedavranış ve , , DateTimeOffsettürleri ve TimeZoneInfo üyeleri gösteren örneklerin çıktısını etkileyebilir.This may affect the behavior and the output of examples that illustrate the DateTime, DateTimeOffset, and TimeZoneInfo types and their members.

Aşağıdaki tabloda standart tarih ve saat biçimi belirteciler açıklanmaktadır.The following table describes the standard date and time format specifiers. Aksi belirtilmedikçe, belirli bir standart tarih ve saat biçimi belirtimi, bir DateTime DateTimeOffset değerle mi yoksa bir değerle mi kullanıldığına bakılmaksızın aynı dize gösterimi üretir.Unless otherwise noted, a particular standard date and time format specifier produces an identical string representation regardless of whether it is used with a DateTime or a DateTimeOffset value. Standart tarih ve saat biçimi dizelerini kullanma hakkında ek bilgi için Notlar bölümüne bakın.See the Notes section for additional information about using standard date and time format strings.

Biçim belirteciFormat specifier AçıklamaDescription ÖrneklerExamples
"d""d" Kısa Tarih ModeliShort date pattern.

Daha fazla bilgi:Kısa Tarih ("d") Biçim Belirtici.More information:The Short Date ("d") Format Specifier.
2009-06-15T13:45:30 -> 15.06.2009 (tr-US)2009-06-15T13:45:30 -> 6/15/2009 (en-US)

2009-06-15T13:45:30 -> 15/06/2009 (fr-FR)2009-06-15T13:45:30 -> 15/06/2009 (fr-FR)

2009-06-15T13:45:30 -> 2009/06/15 (ja-JP)2009-06-15T13:45:30 -> 2009/06/15 (ja-JP)
"D""D" Uzun tarih deseni.Long date pattern.

Daha fazla bilgi:Uzun Tarih ("D") Biçim Belirtici.More information:The Long Date ("D") Format Specifier.
2009-06-15T13:45:30 -> Pazartesi, Haziran 15, 2009 (tr-ABD)2009-06-15T13:45:30 -> Monday, June 15, 2009 (en-US)

2009-06-15T13:45:30 -> 15 ияня 2009 г.2009-06-15T13:45:30 -> 15 июня 2009 г. (ru-RU)(ru-RU)

2009-06-15T13:45:30 -> Montaj, 15.2009-06-15T13:45:30 -> Montag, 15. Juni 2009 (de-DE)Juni 2009 (de-DE)
"f""f" Tam tarih veya saat deseni (süre).Full date/time pattern (short time).

Daha fazla bilgi: Tam Tarih Kısa Saat ("f") Format Specifier.More information: The Full Date Short Time ("f") Format Specifier.
2009-06-15T13:45:30 -> Pazartesi, Haziran 15, 2009 1:45 PM (tr-US)2009-06-15T13:45:30 -> Monday, June 15, 2009 1:45 PM (en-US)

2009-06-15T13:45:30 -> den 15 juni 2009 13:45 (sv-SE)2009-06-15T13:45:30 -> den 15 juni 2009 13:45 (sv-SE)

2009-06-15T13:45:30 -> Δευτρα, 15 Ιουνίου 2009 1:45 μμ (el-GR)2009-06-15T13:45:30 -> Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2009 1:45 μμ (el-GR)
"F""F" Tam tarih veya saat deseni (uzun süre).Full date/time pattern (long time).

Daha fazla bilgi: Tam Tarih Uzun Süre ("F") Format Belirtimi.More information: The Full Date Long Time ("F") Format Specifier.
2009-06-15T13:45:30 -> 15 Haziran 2009 Pazartesi 13:45:30 (tr-US)2009-06-15T13:45:30 -> Monday, June 15, 2009 1:45:30 PM (en-US)

2009-06-15T13:45:30 -> den 15 juni 2009 13:45:30 (sv-SE)2009-06-15T13:45:30 -> den 15 juni 2009 13:45:30 (sv-SE)

2009-06-15T13:45:30 -> Δευτρα, 15 Ιουνίου 2009 1:45:30 μμ (el-GR)2009-06-15T13:45:30 -> Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2009 1:45:30 μμ (el-GR)
"g""g" Genel tarih veya saat deseni (süre).General date/time pattern (short time).

Daha fazla bilgi: Genel Tarih Kısa Saat ("g") Biçim Belirtimi.More information: The General Date Short Time ("g") Format Specifier.
2009-06-15T13:45:30 -> 15.06.2009 13:45 (tr-US)2009-06-15T13:45:30 -> 6/15/2009 1:45 PM (en-US)

2009-06-15T13:45:30 -> 15.06.2009 13:45 (es-ES)2009-06-15T13:45:30 -> 15/06/2009 13:45 (es-ES)

2009-06-15T13:45:30 -> 2009/6/15 13:45 (zh-CN)2009-06-15T13:45:30 -> 2009/6/15 13:45 (zh-CN)
"G""G" Genel tarih veya saat deseni (uzun süre).General date/time pattern (long time).

Daha fazla bilgi: Genel Tarih Uzun Süre ("G") Biçim Belirtici.More information: The General Date Long Time ("G") Format Specifier.
2009-06-15T13:45:30 -> 15.06.2009 13:45:30 (tr-US)2009-06-15T13:45:30 -> 6/15/2009 1:45:30 PM (en-US)

2009-06-15T13:45:30 -> 15.06.2009 13:45:30 (es-ES)2009-06-15T13:45:30 -> 15/06/2009 13:45:30 (es-ES)

2009-06-15T13:45:30 -> 2009/6/15 13:45:30 (zh-CN)2009-06-15T13:45:30 -> 2009/6/15 13:45:30 (zh-CN)
"M", "m""M", "m" Ay/gün deseni.Month/day pattern.

Daha fazla bilgi: Ay ("M", "m") Biçim Belirtimi.More information: The Month ("M", "m") Format Specifier.
2009-06-15T13:45:30 -> 15 Haziran (tr-ABD)2009-06-15T13:45:30 -> June 15 (en-US)

2009-06-15T13:45:30 -> 15.2009-06-15T13:45:30 -> 15. juni (da-DK)juni (da-DK)

2009-06-15T13:45:30 -> 15 Juni (id-ID)2009-06-15T13:45:30 -> 15 Juni (id-ID)
"O", "o""O", "o" Gidiş tarihi/saati desen.Round-trip date/time pattern.

Daha fazla bilgi: Gidiş-Dönüş ("O", "o") Biçim Belirtimi.More information: The Round-trip ("O", "o") Format Specifier.
DateTimeDeğer:DateTime values:

2009-06-15T13:45:30 (DateTimeKind.Local) --> 2009-06-15T13:45:30.000000-07:002009-06-15T13:45:30 (DateTimeKind.Local) --> 2009-06-15T13:45:30.0000000-07:00

2009-06-15T13:45:30 (DateTimeKind.Utc) --> 2009-06-15T13:45:30.000000Z2009-06-15T13:45:30 (DateTimeKind.Utc) --> 2009-06-15T13:45:30.0000000Z

2009-06-15T13:45:30 (DateTimeKind.Belirtilmemiş) --> 2009-06-15T13:45:30.0000002009-06-15T13:45:30 (DateTimeKind.Unspecified) --> 2009-06-15T13:45:30.0000000

DateTimeOffsetDeğer:DateTimeOffset values:

2009-06-15T13:45:30-07:00 --> 2009-06-15T13:45:30.000000-07:002009-06-15T13:45:30-07:00 --> 2009-06-15T13:45:30.0000000-07:00
"R", "r""R", "r" Desen: RFC1123RFC1123 pattern.

Daha fazla bilgi: RFC1123 ("R", "r") Biçim Belirtimi.More information: The RFC1123 ("R", "r") Format Specifier.
2009-06-15T13:45:30 -> Pzt, 15 Jun 2009 20:45:30 GMT2009-06-15T13:45:30 -> Mon, 15 Jun 2009 20:45:30 GMT
"s""s" Sıralanabilir tarih veya saat deseni.Sortable date/time pattern.

Daha fazla bilgi: Sıralanabilir ("s") Biçim Belirtici.More information: The Sortable ("s") Format Specifier.
2009-06-15T13:45:30 (DateTimeKind.Local) -> 2009-06-15T13:45:302009-06-15T13:45:30 (DateTimeKind.Local) -> 2009-06-15T13:45:30

2009-06-15T13:45:30 (DateTimeKind.Utc) -> 2009-06-15T13:45:302009-06-15T13:45:30 (DateTimeKind.Utc) -> 2009-06-15T13:45:30
"t""t" Kısa bir süre deseni.Short time pattern.

Daha fazla bilgi: Kısa Süre ("t") Biçim Belirtici.More information: The Short Time ("t") Format Specifier.
2009-06-15T13:45:30 -> 13:45 (tr-ABD)2009-06-15T13:45:30 -> 1:45 PM (en-US)

2009-06-15T13:45:30 -> 13:45 (hr-HR)2009-06-15T13:45:30 -> 13:45 (hr-HR)

2009-06-15T13:45:30 -> 01:45 م (ar-EG)2009-06-15T13:45:30 -> 01:45 م (ar-EG)
"T""T" Uzun süre deseni.Long time pattern.

Daha fazla bilgi: Uzun Süre ("T") Biçim Belirtici.More information: The Long Time ("T") Format Specifier.
2009-06-15T13:45:30 -> 1:45:30 (tr-US)2009-06-15T13:45:30 -> 1:45:30 PM (en-US)

2009-06-15T13:45:30 -> 13:45:30 (hr-HR)2009-06-15T13:45:30 -> 13:45:30 (hr-HR)

2009-06-15T13:45:30 -> 01:45:30 م (ar-EG)2009-06-15T13:45:30 -> 01:45:30 م (ar-EG)
"u""u" Evrensel sıralanabilir tarih/saat deseni.Universal sortable date/time pattern.

Daha fazla bilgi: Evrensel Sıralanabilir ("u") Biçim Belirtici.More information: The Universal Sortable ("u") Format Specifier.
DateTime Bir değer le: 2009-06-15T13:45:30 -> 2009-06-15 13:45:30ZWith a DateTime value: 2009-06-15T13:45:30 -> 2009-06-15 13:45:30Z

DateTimeOffset Bir değer ile: 2009-06-15T13:45:30 -> 2009-06-15 20:45:30ZWith a DateTimeOffset value: 2009-06-15T13:45:30 -> 2009-06-15 20:45:30Z
"U""U" Evrensel tam tarih/saat deseni.Universal full date/time pattern.

Daha fazla bilgi: Evrensel Tam ("U") Biçim Belirtimi.More information: The Universal Full ("U") Format Specifier.
2009-06-15T13:45:30 -> 15 Haziran 2009 Pazartesi 20:45:30 (tr-US)2009-06-15T13:45:30 -> Monday, June 15, 2009 8:45:30 PM (en-US)

2009-06-15T13:45:30 -> den 15 juni 2009 20:45:30 (sv-SE)2009-06-15T13:45:30 -> den 15 juni 2009 20:45:30 (sv-SE)

2009-06-15T13:45:30 -> Δευτρα, 15 Ιουνοου 2009 8:45:30 μμ (el-GR)2009-06-15T13:45:30 -> Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2009 8:45:30 μμ (el-GR)
"Y", "y""Y", "y" Yıl ay deseni.Year month pattern.

Daha fazla bilgi: Yıl Ay ("Y") Biçim Belirtimi.More information: The Year Month ("Y") Format Specifier.
2009-06-15T13:45:30 -> Haziran 2009 (tr-ABD)2009-06-15T13:45:30 -> June 2009 (en-US)

2009-06-15T13:45:30 -> juni 2009 (da-DK)2009-06-15T13:45:30 -> juni 2009 (da-DK)

2009-06-15T13:45:30 -> Juni 2009 (id-ID)2009-06-15T13:45:30 -> Juni 2009 (id-ID)
Başka bir tek karakterAny other single character Bilinmeyen tanımlayıcı.Unknown specifier. Bir çalışma zamanı FormatExceptionatar.Throws a run-time FormatException.

Standart Biçim Dizeleri Nasıl ÇalışırHow Standard Format Strings Work

Bir biçimlendirme işleminde, standart biçim dizesi aslında bir özel biçim dizesi için diğer addır.In a formatting operation, a standard format string is simply an alias for a custom format string. Bir özel biçim dizesine başvururken diğer ad kullanmanın yararı, diğer ad değişmez iken özel biçim dizesinin kendisinin değişebilmesidir.The advantage of using an alias to refer to a custom format string is that, although the alias remains invariant, the custom format string itself can vary. Bu, tarih ve saat değerleri genellikle kültüre göre değiştiği için önemlidir.This is important because the string representations of date and time values typically vary by culture. Örneğin, "d" standart biçim dizesi bir tarih ve saat değerinin kısa tarih deseni kullanılarak görüntüleneceğini belirtir.For example, the "d" standard format string indicates that a date and time value is to be displayed using a short date pattern. Sabit kültür için bu desen "MM/dd/yyyy" şeklindedir.For the invariant culture, this pattern is "MM/dd/yyyy". fr-FR kültürü için "dd/MM/yyyy" şeklindedir.For the fr-FR culture, it is "dd/MM/yyyy". ja-JP kültürü için "yyyy/MM/dd" şeklindedir.For the ja-JP culture, it is "yyyy/MM/dd".

Eğer bir biçimlendirme işleminde standart format dizesi belirli bir kültürün özel biçim dizesiyle eşleniyorsa, uygulamanız özel biçim dizeleri aşağıdaki şekillerden birinde kullanılan belirli kültürü tanımlayabilir:If a standard format string in a formatting operation maps to a particular culture's custom format string, your application can define the specific culture whose custom format strings are used in one of these ways:

 • Varsayılan (veya geçerli( kültürü kullanabilirsiniz.You can use the default (or current) culture. Aşağıdaki örnek geçerli kültürün kısa tarih biçimini kullanarak bir tarih görüntüler.The following example displays a date using the current culture's short date format. Bu durumda geçerli kültür en-US değeridir.In this case, the current culture is en-US.

  // Display using current (en-us) culture's short date format
  DateTime thisDate = new DateTime(2008, 3, 15);
  Console.WriteLine(thisDate.ToString("d"));      // Displays 3/15/2008
  
  ' Display using current (en-us) culture's short date format
  Dim thisDate As Date = #03/15/2008#
  Console.WriteLine(thisDate.ToString("d"))   ' Displays 3/15/2008
  
 • Biçimlendirme si parametresi olan bir yöntemiçin kullanılacak olan kültürü IFormatProvider temsil eden bir CultureInfo nesneyi geçirebilirsiniz.You can pass a CultureInfo object representing the culture whose formatting is to be used to a method that has an IFormatProvider parameter. Aşağıdaki örnek pt-BR kültürünün kısa tarih biçimini kullanarak bir tarih görüntüler.The following example displays a date using the short date format of the pt-BR culture.

  // Display using pt-BR culture's short date format
  DateTime thisDate = new DateTime(2008, 3, 15);
  CultureInfo culture = new CultureInfo("pt-BR");   
  Console.WriteLine(thisDate.ToString("d", culture)); // Displays 15/3/2008
  
  ' Display using pt-BR culture's short date format
  Dim thisDate As Date = #03/15/2008#
  Dim culture As New CultureInfo("pt-BR")   
  Console.WriteLine(thisDate.ToString("d", culture))  ' Displays 15/3/2008
  
 • DateTimeFormatInfo Parametresi olan bir yönteme biçimlendirme bilgileri IFormatProvider sağlayan bir nesneyi geçirebilirsiniz.You can pass a DateTimeFormatInfo object that provides formatting information to a method that has an IFormatProvider parameter. Aşağıdaki örnek, Hr-HR kültürü için DateTimeFormatInfo bir nesnenin kısa tarih biçimini kullanarak bir tarih görüntüler.The following example displays a date using the short date format from a DateTimeFormatInfo object for the hr-HR culture.

  // Display using date format information from hr-HR culture
  DateTime thisDate = new DateTime(2008, 3, 15);
  DateTimeFormatInfo fmt = (new CultureInfo("hr-HR")).DateTimeFormat;
  Console.WriteLine(thisDate.ToString("d", fmt));   // Displays 15.3.2008
  
  ' Display using date format information from hr-HR culture
  Dim thisDate As Date = #03/15/2008#
  Dim fmt As DateTimeFormatInfo = (New CultureInfo("hr-HR")).DateTimeFormat
  Console.WriteLine(thisDate.ToString("d", fmt))  ' Displays 15.3.2008
  

Not

Tarih ve saat değerlerini biçimlendirmede kullanılan desenleri veya dizeleri NumberFormatInfo özelleştirme hakkında bilgi için sınıf konusuna bakın.For information about customizing the patterns or strings used in formatting date and time values, see the NumberFormatInfo class topic.

Bazı durumlarda, standart biçim dizesi sabit olan daha uzun bir özel biçim dizesi için uygun bir kısaltma görevi görür.In some cases, the standard format string serves as a convenient abbreviation for a longer custom format string that is invariant. Dört standart biçim dizesi bu kategoriye girer: "O" (veya "o"), "R" (veya "r"), "s" ve "u".Four standard format strings fall into this category: "O" (or "o"), "R" (or "r"), "s", and "u". Bu dizeler sabit kültür tarafından tanımlanan özel biçim dizelerine karşılık gelir.These strings correspond to custom format strings defined by the invariant culture. Kültürler arası aynı olan tarih ve saat değerlerinin dize temsillerini oluştururlar.They produce string representations of date and time values that are intended to be identical across cultures. Aşağıdaki tablo bu dört standart tarih ve saat biçim dizesi hakkında bilgi verir.The following table provides information on these four standard date and time format strings.

Standart biçim dizeleriStandard format string DateTimeFormatInfo.InvariantInfo özelliği tarafından tanımıDefined by DateTimeFormatInfo.InvariantInfo property Özel biçim dizesiCustom format string
"O" veya "o""O" or "o" NoneNone yyyy'-'MM'-'dd'T'HH':'mm':'ss'.'fffffffzzyyyy'-'MM'-'dd'T'HH':'mm':'ss'.'fffffffzz
"R" ya da "r""R" or "r" RFC1123Pattern ddd, dd MMM yyyy HH':'mm':'ss 'GMT'ddd, dd MMM yyyy HH':'mm':'ss 'GMT'
"s""s" SortableDateTimePattern yyyy'-'MM'-'dd'T'HH':'mm':'ssyyyy'-'MM'-'dd'T'HH':'mm':'ss
"u""u" UniversalSortableDateTimePattern yyyy'-'MM'-'dd HH':'mm':'ss'Z'yyyy'-'MM'-'dd HH':'mm':'ss'Z'

Standart biçim dizeleri, ayrışma işleminin DateTime.ParseExact başarılı DateTimeOffset.ParseExact olması için belirli bir desenin tam olarak uyumlu olmasını gerektiren giriş dizesi gerektiren işlemlerle ayrışma işlemlerinde de kullanılabilir.Standard format strings can also be used in parsing operations with the DateTime.ParseExact or DateTimeOffset.ParseExact methods, which require an input string to exactly conform to a particular pattern for the parse operation to succeed. Birçok standart biçim dizesi birden çok özel biçim dizesine eşlenir, yani bir tarih ve saat değeri çeşitli biçimlerde temsil edilebilir ve ayrıştırma işlemi yine de başarılı olur.Many standard format strings map to multiple custom format strings, so a date and time value can be represented in a variety of formats and the parse operation will still succeed. Yöntemi çağırarak, standart biçim dizesine karşılık gelen özel DateTimeFormatInfo.GetAllDateTimePatterns(Char) biçim dizesini veya dizeleri belirleyebilirsiniz.You can determine the custom format string or strings that correspond to a standard format string by calling the DateTimeFormatInfo.GetAllDateTimePatterns(Char) method. Aşağıdaki örnek "d" (kısa tarih deseni) standart biçim dizesiyle eşlenen özel biçim dizelerini görüntüler.The following example displays the custom format strings that map to the "d" (short date pattern) standard format string.

using System;
using System.Globalization;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   Console.WriteLine("'d' standard format string:");
   foreach (var customString in DateTimeFormatInfo.CurrentInfo.GetAllDateTimePatterns('d'))
     Console.WriteLine("  {0}", customString);
  }
}
// The example displays the following output:
//    'd' standard format string:
//     M/d/yyyy
//     M/d/yy
//     MM/dd/yy
//     MM/dd/yyyy
//     yy/MM/dd
//     yyyy-MM-dd
//     dd-MMM-yy
Imports System.Globalization

Module Example
  Public Sub Main()
   Console.WriteLine("'d' standard format string:")
   For Each customString In DateTimeFormatInfo.CurrentInfo.GetAllDateTimePatterns("d"c)
     Console.WriteLine("  {0}", customString)
   Next                 
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'  'd' standard format string:
'    M/d/yyyy
'    M/d/yy
'    MM/dd/yy
'    MM/dd/yyyy
'    yy/MM/dd
'    yyyy-MM-dd
'    dd-MMM-yy

Aşağıdaki bölümlerde standart biçim belirteciler DateTime DateTimeOffset ve değerler açıklayınız.The following sections describe the standard format specifiers for DateTime and DateTimeOffset values.

Kısa Tarih ("d") Biçim TanımlayıcısıThe Short Date ("d") Format Specifier

"d" standart biçim belirtimi, belirli bir kültürün DateTimeFormatInfo.ShortDatePattern özelliği tarafından tanımlanan özel bir tarih ve saat biçimi dizesini temsil eder.The "d" standard format specifier represents a custom date and time format string that is defined by a specific culture's DateTimeFormatInfo.ShortDatePattern property. Örneğin, değişmez kültürün ShortDatePattern özelliği tarafından döndürülen özel biçim dizesi "MM/dd/yyyy"dir.For example, the custom format string that is returned by the ShortDatePattern property of the invariant culture is "MM/dd/yyyy".

Aşağıdaki tabloda DateTimeFormatInfo döndürülen dize biçimlendirmeyi denetleyen nesne özellikleri listelenmektedir.The following table lists the DateTimeFormatInfo object properties that control the formatting of the returned string.

ÖzellikProperty AçıklamaDescription
ShortDatePattern Sonuç dizesinin genel biçimini tanımlar.Defines the overall format of the result string.
DateSeparator Bir tarihin yıl, ay ve gün bileşenlerini ayıran dizeyi tanımlar.Defines the string that separates the year, month, and day components of a date.

Aşağıdaki örnek bir tarih ve saat değerini görüntülemek için "d" biçim tanımlayıcısını kullanır.The following example uses the "d" format specifier to display a date and time value.

DateTime date1 = new DateTime(2008,4, 10);
Console.WriteLine(date1.ToString("d", DateTimeFormatInfo.InvariantInfo));
// Displays 04/10/2008
Console.WriteLine(date1.ToString("d", 
         CultureInfo.CreateSpecificCulture("en-US")));
// Displays 4/10/2008            
Console.WriteLine(date1.ToString("d", 
         CultureInfo.CreateSpecificCulture("en-NZ")));
// Displays 10/04/2008            
Console.WriteLine(date1.ToString("d", 
         CultureInfo.CreateSpecificCulture("de-DE")));
// Displays 10.04.2008            
Dim date1 As Date = #4/10/2008#
Console.WriteLine(date1.ToString("d", DateTimeFormatInfo.InvariantInfo))
' Displays 04/10/2008
Console.WriteLine(date1.ToString("d", _
         CultureInfo.CreateSpecificCulture("en-US")))
' Displays 4/10/2008            
Console.WriteLine(date1.ToString("d", _
         CultureInfo.CreateSpecificCulture("en-NZ")))
' Displays 10/04/2008            
Console.WriteLine(date1.ToString("d", _
         CultureInfo.CreateSpecificCulture("de-DE")))
' Displays 10.04.2008            

Tabloya geri dönBack to table

Uzun Tarih ("D") Biçim TanımlayıcısıThe Long Date ("D") Format Specifier

"D" standart biçim belirtimi, geçerli DateTimeFormatInfo.LongDatePattern özellik tarafından tanımlanan özel bir tarih ve saat biçimi dizesini temsil eder.The "D" standard format specifier represents a custom date and time format string that is defined by the current DateTimeFormatInfo.LongDatePattern property. Örneğin, sabit kültür için özel biçim dizesi "dddd, dd MMMM yyyy" değeridir.For example, the custom format string for the invariant culture is "dddd, dd MMMM yyyy".

Aşağıdaki tabloda, döndürülen DateTimeFormatInfo dize biçimlendirmeyi denetleyen nesnenin özellikleri listelenmektedir.The following table lists the properties of the DateTimeFormatInfo object that control the formatting of the returned string.

ÖzellikProperty AçıklamaDescription
LongDatePattern Sonuç dizesinin genel biçimini tanımlar.Defines the overall format of the result string.
DayNames Sonuç dizesinde görünebilen yerelleştirilmiş gün adlarını tanımlar.Defines the localized day names that can appear in the result string.
MonthNames Sonuç dizesinde görünebilen yerelleştirilmiş ay adlarını tanımlar.Defines the localized month names that can appear in the result string.

Aşağıdaki örnek bir tarih ve saat değerini görüntülemek için "D" biçim tanımlayıcısını kullanır.The following example uses the "D" format specifier to display a date and time value.

DateTime date1 = new DateTime(2008, 4, 10);
Console.WriteLine(date1.ToString("D", 
         CultureInfo.CreateSpecificCulture("en-US")));
// Displays Thursday, April 10, 2008            
Console.WriteLine(date1.ToString("D", 
         CultureInfo.CreateSpecificCulture("pt-BR")));
// Displays quinta-feira, 10 de abril de 2008            
Console.WriteLine(date1.ToString("D", 
         CultureInfo.CreateSpecificCulture("es-MX")));
// Displays jueves, 10 de abril de 2008            
Dim date1 As Date = #4/10/2008#
Console.WriteLine(date1.ToString("D", _
         CultureInfo.CreateSpecificCulture("en-US")))
' Displays Thursday, April 10, 2008            
Console.WriteLine(date1.ToString("D", _
         CultureInfo.CreateSpecificCulture("pt-BR")))
' Displays quinta-feira, 10 de abril de 2008            
Console.WriteLine(date1.ToString("D", _
         CultureInfo.CreateSpecificCulture("es-MX")))
' Displays jueves, 10 de abril de 2008            

Tabloya geri dönBack to table

Tam Tarih Kısa Saat ("f") Biçim TanımlayıcısıThe Full Date Short Time ("f") Format Specifier

"f" standart biçim tanımlayıcısı uzun tarih ("D") ve kısa saat ("t") desenlerinin bir boşlukla ayrılarak birleştirilmiş şeklini temsil eder.The "f" standard format specifier represents a combination of the long date ("D") and short time ("t") patterns, separated by a space.

Sonuç dizesi belirli bir DateTimeFormatInfo nesnenin biçimlendirme bilgietkilenir.The result string is affected by the formatting information of a specific DateTimeFormatInfo object. Aşağıdaki tabloda DateTimeFormatInfo döndürülen dize biçimlendirmeyi denetleyebilecek nesne özellikleri listelenmektedir.The following table lists the DateTimeFormatInfo object properties that may control the formatting of the returned string. Bazı kültürlerin DateTimeFormatInfo.LongDatePattern özellikleri ve DateTimeFormatInfo.ShortTimePattern özellikleri tarafından döndürülen özel biçim belirtici tüm özellikleri kullanmayabilir.The custom format specifier returned by the DateTimeFormatInfo.LongDatePattern and DateTimeFormatInfo.ShortTimePattern properties of some cultures may not make use of all properties.

ÖzellikProperty AçıklamaDescription
LongDatePattern Sonuç dizesinin tarih bileşeninin biçimini tanımlar.Defines the format of the date component of the result string.
ShortTimePattern Sonuç dizesinin saat bileşeninin biçimini tanımlar.Defines the format of the time component of the result string.
DayNames Sonuç dizesinde görünebilen yerelleştirilmiş gün adlarını tanımlar.Defines the localized day names that can appear in the result string.
MonthNames Sonuç dizesinde görünebilen yerelleştirilmiş ay adlarını tanımlar.Defines the localized month names that can appear in the result string.
TimeSeparator Bir saatin saat, dakika ve saniye bileşenlerini ayıran dizeyi tanımlar.Defines the string that separates the hour, minute, and second components of a time.
AMDesignator 12 saatlik bir saatte gece yarısı ile öğleden önce arasındaki saatleri belirten dizeyi tanımlar.Defines the string that indicates times from midnight to before noon in a 12-hour clock.
PMDesignator 12 saatlik bir saatte öğleden önce ile gece yarısı arasındaki saatleri belirten dizeyi tanımlar.Defines the string that indicates times from noon to before midnight in a 12-hour clock.

Aşağıdaki örnek bir tarih ve saat değerini görüntülemek için "f" biçim tanımlayıcısını kullanır.The following example uses the "f" format specifier to display a date and time value.

DateTime date1 = new DateTime(2008, 4, 10, 6, 30, 0);
Console.WriteLine(date1.ToString("f", 
         CultureInfo.CreateSpecificCulture("en-US")));
// Displays Thursday, April 10, 2008 6:30 AM            
Console.WriteLine(date1.ToString("f", 
         CultureInfo.CreateSpecificCulture("fr-FR")));
// Displays jeudi 10 avril 2008 06:30            
Dim date1 As Date = #4/10/2008 6:30AM#
Console.WriteLine(date1.ToString("f", _
         CultureInfo.CreateSpecificCulture("en-US")))
' Displays Thursday, April 10, 2008 6:30 AM            
Console.WriteLine(date1.ToString("f", _
         CultureInfo.CreateSpecificCulture("fr-FR")))
' Displays jeudi 10 avril 2008 06:30            

Tabloya geri dönBack to table

Tam Tarih Uzun Saat ("F") Biçim TanımlayıcısıThe Full Date Long Time ("F") Format Specifier

"F" standart biçim belirtimi, geçerli DateTimeFormatInfo.FullDateTimePattern özellik tarafından tanımlanan özel bir tarih ve saat biçimi dizesini temsil eder.The "F" standard format specifier represents a custom date and time format string that is defined by the current DateTimeFormatInfo.FullDateTimePattern property. Örneğin, sabit kültür için özel biçim dizesi "dddd, dd MMMM yyyy HH:mm:ss" değeridir.For example, the custom format string for the invariant culture is "dddd, dd MMMM yyyy HH:mm:ss".

Aşağıdaki tabloda DateTimeFormatInfo döndürülen dize biçimlendirmeyi denetleyebilecek nesne özellikleri listelenmektedir.The following table lists the DateTimeFormatInfo object properties that may control the formatting of the returned string. Bazı kültürlerin FullDateTimePattern özelliği tarafından döndürülen özel biçim belirtimi tüm özellikleri kullanmayabilir.The custom format specifier that is returned by the FullDateTimePattern property of some cultures may not make use of all properties.

ÖzellikProperty AçıklamaDescription
FullDateTimePattern Sonuç dizesinin genel biçimini tanımlar.Defines the overall format of the result string.
DayNames Sonuç dizesinde görünebilen yerelleştirilmiş gün adlarını tanımlar.Defines the localized day names that can appear in the result string.
MonthNames Sonuç dizesinde görünebilen yerelleştirilmiş ay adlarını tanımlar.Defines the localized month names that can appear in the result string.
TimeSeparator Bir saatin saat, dakika ve saniye bileşenlerini ayıran dizeyi tanımlar.Defines the string that separates the hour, minute, and second components of a time.
AMDesignator 12 saatlik bir saatte gece yarısı ile öğleden önce arasındaki saatleri belirten dizeyi tanımlar.Defines the string that indicates times from midnight to before noon in a 12-hour clock.
PMDesignator 12 saatlik bir saatte öğleden önce ile gece yarısı arasındaki saatleri belirten dizeyi tanımlar.Defines the string that indicates times from noon to before midnight in a 12-hour clock.

Aşağıdaki örnek bir tarih ve saat değerini görüntülemek için "F" biçim tanımlayıcısını kullanır.The following example uses the "F" format specifier to display a date and time value.

DateTime date1 = new DateTime(2008, 4, 10, 6, 30, 0);
Console.WriteLine(date1.ToString("F", 
         CultureInfo.CreateSpecificCulture("en-US")));
// Displays Thursday, April 10, 2008 6:30:00 AM            
Console.WriteLine(date1.ToString("F", 
         CultureInfo.CreateSpecificCulture("fr-FR")));
// Displays jeudi 10 avril 2008 06:30:00            
Dim date1 As Date = #4/10/2008 6:30AM#
Console.WriteLine(date1.ToString("F", _
         CultureInfo.CreateSpecificCulture("en-US")))
' Displays Thursday, April 10, 2008 6:30:00 AM            
Console.WriteLine(date1.ToString("F", _
         CultureInfo.CreateSpecificCulture("fr-FR")))
' Displays jeudi 10 avril 2008 06:30:00            

Tabloya geri dönBack to table

Genel Tarih Kısa Saat ("g") Biçim TanımlayıcısıThe General Date Short Time ("g") Format Specifier

"g" standart biçim tanımlayıcısı kısa tarih ("d") ve kısa saat ("t") desenlerinin bir boşlukla ayrılarak birleştirilmiş şeklini temsil eder.The "g" standard format specifier represents a combination of the short date ("d") and short time ("t") patterns, separated by a space.

Sonuç dizesi belirli bir DateTimeFormatInfo nesnenin biçimlendirme bilgietkilenir.The result string is affected by the formatting information of a specific DateTimeFormatInfo object. Aşağıdaki tabloda DateTimeFormatInfo döndürülen dize biçimlendirmeyi denetleyebilecek nesne özellikleri listelenmektedir.The following table lists the DateTimeFormatInfo object properties that may control the formatting of the returned string. Bazı kültürlerin DateTimeFormatInfo.ShortDatePattern özellikleri ve DateTimeFormatInfo.ShortTimePattern özellikleri tarafından döndürülen özel biçim belirtimi tüm özellikleri kullanmayabilir.The custom format specifier that is returned by the DateTimeFormatInfo.ShortDatePattern and DateTimeFormatInfo.ShortTimePattern properties of some cultures may not make use of all properties.

ÖzellikProperty AçıklamaDescription
ShortDatePattern Sonuç dizesinin tarih bileşeninin biçimini tanımlar.Defines the format of the date component of the result string.
ShortTimePattern Sonuç dizesinin saat bileşeninin biçimini tanımlar.Defines the format of the time component of the result string.
DateSeparator Bir tarihin yıl, ay ve gün bileşenlerini ayıran dizeyi tanımlar.Defines the string that separates the year, month, and day components of a date.
TimeSeparator Bir saatin saat, dakika ve saniye bileşenlerini ayıran dizeyi tanımlar.Defines the string that separates the hour, minute, and second components of a time.
AMDesignator 12 saatlik bir saatte gece yarısı ile öğleden önce arasındaki saatleri belirten dizeyi tanımlar.Defines the string that indicates times from midnight to before noon in a 12-hour clock.
PMDesignator 12 saatlik bir saatte öğleden önce ile gece yarısı arasındaki saatleri belirten dizeyi tanımlar.Defines the string that indicates times from noon to before midnight in a 12-hour clock.

Aşağıdaki örnek bir tarih ve saat değerini görüntülemek için "g" biçim tanımlayıcısını kullanır.The following example uses the "g" format specifier to display a date and time value.

DateTime date1 = new DateTime(2008, 4, 10, 6, 30, 0);
Console.WriteLine(date1.ToString("g", 
         DateTimeFormatInfo.InvariantInfo));
// Displays 04/10/2008 06:30           
Console.WriteLine(date1.ToString("g", 
         CultureInfo.CreateSpecificCulture("en-us")));
// Displays 4/10/2008 6:30 AM            
Console.WriteLine(date1.ToString("g", 
         CultureInfo.CreateSpecificCulture("fr-BE")));
// Displays 10/04/2008 6:30            
Dim date1 As Date = #4/10/2008 6:30AM#
Console.WriteLine(date1.ToString("g", _
         DateTimeFormatInfo.InvariantInfo))
' Displays 04/10/2008 06:30           
Console.WriteLine(date1.ToString("g", _
         CultureInfo.CreateSpecificCulture("en-us")))
' Displays 4/10/2008 6:30 AM            
Console.WriteLine(date1.ToString("g", _
         CultureInfo.CreateSpecificCulture("fr-BE")))
' Displays 10/04/2008 6:30            

Tabloya geri dönBack to table

Genel Tarih Uzun Saat ("G") Biçim TanımlayıcısıThe General Date Long Time ("G") Format Specifier

"G" standart biçim tanımlayıcısı kısa tarih ("d") ve uzun saat ("T") desenlerinin bir boşlukla ayrılarak birleştirilmiş şeklini temsil eder.The "G" standard format specifier represents a combination of the short date ("d") and long time ("T") patterns, separated by a space.

Sonuç dizesi belirli bir DateTimeFormatInfo nesnenin biçimlendirme bilgietkilenir.The result string is affected by the formatting information of a specific DateTimeFormatInfo object. Aşağıdaki tabloda DateTimeFormatInfo döndürülen dize biçimlendirmeyi denetleyebilecek nesne özellikleri listelenmektedir.The following table lists the DateTimeFormatInfo object properties that may control the formatting of the returned string. Bazı kültürlerin DateTimeFormatInfo.ShortDatePattern özellikleri ve DateTimeFormatInfo.LongTimePattern özellikleri tarafından döndürülen özel biçim belirtimi tüm özellikleri kullanmayabilir.The custom format specifier that is returned by the DateTimeFormatInfo.ShortDatePattern and DateTimeFormatInfo.LongTimePattern properties of some cultures may not make use of all properties.

ÖzellikProperty AçıklamaDescription
ShortDatePattern Sonuç dizesinin tarih bileşeninin biçimini tanımlar.Defines the format of the date component of the result string.
LongTimePattern Sonuç dizesinin saat bileşeninin biçimini tanımlar.Defines the format of the time component of the result string.
DateSeparator Bir tarihin yıl, ay ve gün bileşenlerini ayıran dizeyi tanımlar.Defines the string that separates the year, month, and day components of a date.
TimeSeparator Bir saatin saat, dakika ve saniye bileşenlerini ayıran dizeyi tanımlar.Defines the string that separates the hour, minute, and second components of a time.
AMDesignator 12 saatlik bir saatte gece yarısı ile öğleden önce arasındaki saatleri belirten dizeyi tanımlar.Defines the string that indicates times from midnight to before noon in a 12-hour clock.
PMDesignator 12 saatlik bir saatte öğleden önce ile gece yarısı arasındaki saatleri belirten dizeyi tanımlar.Defines the string that indicates times from noon to before midnight in a 12-hour clock.

Aşağıdaki örnek bir tarih ve saat değerini görüntülemek için "G" biçim tanımlayıcısını kullanır.The following example uses the "G" format specifier to display a date and time value.

DateTime date1 = new DateTime(2008, 4, 10, 6, 30, 0);
Console.WriteLine(date1.ToString("G", 
         DateTimeFormatInfo.InvariantInfo));
// Displays 04/10/2008 06:30:00
Console.WriteLine(date1.ToString("G", 
         CultureInfo.CreateSpecificCulture("en-us")));
// Displays 4/10/2008 6:30:00 AM            
Console.WriteLine(date1.ToString("G", 
         CultureInfo.CreateSpecificCulture("nl-BE")));
// Displays 10/04/2008 6:30:00            
Dim date1 As Date = #4/10/2008 6:30AM#
Console.WriteLine(date1.ToString("G", _
         DateTimeFormatInfo.InvariantInfo))
' Displays 04/10/2008 06:30:00
Console.WriteLine(date1.ToString("G", _
         CultureInfo.CreateSpecificCulture("en-us")))
' Displays 4/10/2008 6:30:00 AM            
Console.WriteLine(date1.ToString("G", _
         CultureInfo.CreateSpecificCulture("nl-BE")))
' Displays 10/04/2008 6:30:00            

Tabloya geri dönBack to table

Ay ("M", "m") Biçim TanımlayıcısıThe Month ("M", "m") Format Specifier

"M" veya "m" standart biçim belirtimi, geçerli DateTimeFormatInfo.MonthDayPattern özellik tarafından tanımlanan özel bir tarih ve saat biçimi dizesini temsil eder.The "M" or "m" standard format specifier represents a custom date and time format string that is defined by the current DateTimeFormatInfo.MonthDayPattern property. Örneğin, sabit kültür için özel biçim dizesi "MMMM dd" değeridir.For example, the custom format string for the invariant culture is "MMMM dd".

Aşağıdaki tabloda DateTimeFormatInfo döndürülen dize biçimlendirmeyi denetleyen nesne özellikleri listelenmektedir.The following table lists the DateTimeFormatInfo object properties that control the formatting of the returned string.

ÖzellikProperty AçıklamaDescription
MonthDayPattern Sonuç dizesinin genel biçimini tanımlar.Defines the overall format of the result string.
MonthNames Sonuç dizesinde görünebilen yerelleştirilmiş ay adlarını tanımlar.Defines the localized month names that can appear in the result string.

Aşağıdaki örnek bir tarih ve saat değerini görüntülemek için "m" biçim tanımlayıcısını kullanır.The following example uses the "m" format specifier to display a date and time value.

DateTime date1 = new DateTime(2008, 4, 10, 6, 30, 0);
Console.WriteLine(date1.ToString("m", 
         CultureInfo.CreateSpecificCulture("en-us")));
// Displays April 10            
Console.WriteLine(date1.ToString("m", 
         CultureInfo.CreateSpecificCulture("ms-MY")));
// Displays 10 April            
Dim date1 As Date = #4/10/2008 6:30AM#
Console.WriteLine(date1.ToString("m", _
         CultureInfo.CreateSpecificCulture("en-us")))
' Displays April 10            
Console.WriteLine(date1.ToString("m", _
         CultureInfo.CreateSpecificCulture("ms-MY")))
' Displays 10 April            

Tabloya geri dönBack to table

Gidiş Dönüş ("O", "o") Biçim TanımlayıcısıThe Round-trip ("O", "o") Format Specifier

"O" veya "o" standart biçim belirtimi, saat dilimi bilgilerini koruyan ve ISO 8601'e uygun bir sonuç dizesi yayar bir desen kullanarak özel bir tarih ve saat biçimi dizesini temsil eder.The "O" or "o" standard format specifier represents a custom date and time format string using a pattern that preserves time zone information and emits a result string that complies with ISO 8601. Değerler DateTime için, bu biçim belirtimi metindeki DateTime.Kind özellik ile birlikte tarih ve saat değerlerini korumak için tasarlanmıştır.For DateTime values, this format specifier is designed to preserve date and time values along with the DateTime.Kind property in text. DateTime.Parse(String, IFormatProvider, DateTimeStyles) Biçimlendirilmiş DateTime.ParseExact styles dize, parametre DateTimeStyles.RoundtripKind.The formatted string can be parsed back by using the DateTime.Parse(String, IFormatProvider, DateTimeStyles) or DateTime.ParseExact method if the styles parameter is set to DateTimeStyles.RoundtripKind.

"O" veya "o" standart biçim belirtimi "yyyy'-'MM'-'dd'T'HH':'mm':'ss'' anlamına gelir. fffffffK" değerler için DateTime özel biçim dizesi ve "yyyy'-'MM'-'dd'T'HH':'mm':'ss'. değerler için DateTimeOffset fffffffzzz" özel biçim dizesi.The "O" or "o" standard format specifier corresponds to the "yyyy'-'MM'-'dd'T'HH':'mm':'ss'.'fffffffK" custom format string for DateTime values and to the "yyyy'-'MM'-'dd'T'HH':'mm':'ss'.'fffffffzzz" custom format string for DateTimeOffset values. Bu dizede; kısa çizgiler, iki nokta üst üste ve "T" harfi gibi tek karakterleri sınırlayan tek soru işareti çiftleri, tek karakterin değiştirilemeyen bir değişmez değer olduğunu belirtir.In this string, the pairs of single quotation marks that delimit individual characters, such as the hyphens, the colons, and the letter "T", indicate that the individual character is a literal that cannot be changed. Kesme işaretleri çıktı dizesinde görünmez.The apostrophes do not appear in the output string.

"O" veya "o" standart biçim belirtimi (ve "yyyy'-'MM'-'dd'T'HH':'mm':'ss'. fffffffK" özel biçim dizesi) ISO 8601 Kind DateTime değerlerin özelliğini korumak için saat dilimi bilgilerini temsil eden üç şekilde yararlanır:The "O" or "o" standard format specifier (and the "yyyy'-'MM'-'dd'T'HH':'mm':'ss'.'fffffffK" custom format string) takes advantage of the three ways that ISO 8601 represents time zone information to preserve the Kind property of DateTime values:

 • Tarih ve saat DateTimeKind.Local değerlerinin saat dilimi bileşeni UTC'den bir mahsuptur (örneğin, +01:00, -07:00).The time zone component of DateTimeKind.Local date and time values is an offset from UTC (for example, +01:00, -07:00). Tüm DateTimeOffset değerler de bu biçimde temsil edilir.All DateTimeOffset values are also represented in this format.

 • Tarih ve saat DateTimeKind.Utc değerlerinin saat dilimi bileşeni UTC'yi temsil etmek için "Z" (sıfır ofset anlamına gelir) kullanır.The time zone component of DateTimeKind.Utc date and time values uses "Z" (which stands for zero offset) to represent UTC.

 • DateTimeKind.Unspecifiedtarih ve saat değerlerinde saat dilimi bilgisi yoktur.DateTimeKind.Unspecified date and time values have no time zone information.

"O" veya "o" standart biçim belirtici uluslararası bir standarda uygun olduğundan, belirteci kullanan biçimlendirme veya ayrıştırma işlemi her zaman değişmez kültürü ve Gregoryen takvimini kullanır.Because the "O" or "o" standard format specifier conforms to an international standard, the formatting or parsing operation that uses the specifier always uses the invariant culture and the Gregorian calendar.

"O" veya "o" ParseExactbiçimi TryParseExact kullanılarak DateTime DateTimeOffset ayrıştırılabilen Parse TryParseve bu biçimlerden birinde olan dizeleri ayrıştırılabilir.Strings that are passed to the Parse, TryParse, ParseExact, and TryParseExact methods of DateTime and DateTimeOffset can be parsed by using the "O" or "o" format specifier if they are in one of these formats. Nesneler söz DateTime konusu olduğunda, aradığınız ayrıştma aşırı yükü styles de DateTimeStyles.RoundtripKinddeğeri olan bir parametre içermelidir.In the case of DateTime objects, the parsing overload that you call should also include a styles parameter with a value of DateTimeStyles.RoundtripKind. "O" veya "o" biçim belirticisine karşılık gelen özel biçim dizesiyle ayrıştırma yöntemi çağırırsanız, "O" veya "o" ile aynı sonuçları almazsınız.Note that if you call a parsing method with the custom format string that corresponds to the "O" or "o" format specifier, you won't get the same results as "O" or "o". Bunun nedeni, özel biçim dizesi kullanan ayrıştırma yöntemlerinin saat dilimi bileşeni olmayan tarih ve saat değerlerinin dize temsilini ayrıştıramaması veya UTC'yi belirtmek için "Z" kullanmasıdır.This is because parsing methods that use a custom format string can't parse the string representation of date and time values that lack a time zone component or use "Z" to indicate UTC.

Aşağıdaki örnek, ABD Pasifik Saat dilimindeki bir sistemde DateTime bir DateTimeOffset dizi değer ve bir değer görüntülemek için "o" biçim belirtimini kullanır.The following example uses the "o" format specifier to display a series of DateTime values and a DateTimeOffset value on a system in the U.S. Pacific Time zone.

using System;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
    DateTime dat = new DateTime(2009, 6, 15, 13, 45, 30, 
                  DateTimeKind.Unspecified);
    Console.WriteLine("{0} ({1}) --> {0:O}", dat, dat.Kind); 
  
    DateTime uDat = new DateTime(2009, 6, 15, 13, 45, 30, 
                  DateTimeKind.Utc);
    Console.WriteLine("{0} ({1}) --> {0:O}", uDat, uDat.Kind);
    
    DateTime lDat = new DateTime(2009, 6, 15, 13, 45, 30, 
                  DateTimeKind.Local);
    Console.WriteLine("{0} ({1}) --> {0:O}\n", lDat, lDat.Kind);
    
    DateTimeOffset dto = new DateTimeOffset(lDat);
    Console.WriteLine("{0} --> {0:O}", dto);
  }
}
// The example displays the following output:
//  6/15/2009 1:45:30 PM (Unspecified) --> 2009-06-15T13:45:30.0000000
//  6/15/2009 1:45:30 PM (Utc) --> 2009-06-15T13:45:30.0000000Z
//  6/15/2009 1:45:30 PM (Local) --> 2009-06-15T13:45:30.0000000-07:00
//  
//  6/15/2009 1:45:30 PM -07:00 --> 2009-06-15T13:45:30.0000000-07:00
Module Example
  Public Sub Main()
    Dim dat As New Date(2009, 6, 15, 13, 45, 30, 
              DateTimeKind.Unspecified)
    Console.WriteLine("{0} ({1}) --> {0:O}", dat, dat.Kind) 
  
    Dim uDat As New Date(2009, 6, 15, 13, 45, 30, DateTimeKind.Utc)
    Console.WriteLine("{0} ({1}) --> {0:O}", uDat, uDat.Kind)
    
    Dim lDat As New Date(2009, 6, 15, 13, 45, 30, DateTimeKind.Local)
    Console.WriteLine("{0} ({1}) --> {0:O}", lDat, lDat.Kind)
    Console.WriteLine()
    
    Dim dto As New DateTimeOffset(lDat)
    Console.WriteLine("{0} --> {0:O}", dto)
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'  6/15/2009 1:45:30 PM (Unspecified) --> 2009-06-15T13:45:30.0000000
'  6/15/2009 1:45:30 PM (Utc) --> 2009-06-15T13:45:30.0000000Z
'  6/15/2009 1:45:30 PM (Local) --> 2009-06-15T13:45:30.0000000-07:00
'  
'  6/15/2009 1:45:30 PM -07:00 --> 2009-06-15T13:45:30.0000000-07:00

Aşağıdaki örnek, biçimlendirilmiş bir dize oluşturmak için "o" biçimbelirtirini kullanır ve ardından tarih Parse ve saat yöntemini çağırarak özgün tarih ve saat değerini geri yükler.The following example uses the "o" format specifier to create a formatted string, and then restores the original date and time value by calling a date and time Parse method.

// Round-trip DateTime values.
DateTime originalDate, newDate;
string dateString;
// Round-trip a local time.
originalDate = DateTime.SpecifyKind(new DateTime(2008, 4, 10, 6, 30, 0), DateTimeKind.Local);
dateString = originalDate.ToString("o");
newDate = DateTime.Parse(dateString, null, DateTimeStyles.RoundtripKind);
Console.WriteLine("Round-tripped {0} {1} to {2} {3}.", originalDate, originalDate.Kind, 
         newDate, newDate.Kind);
// Round-trip a UTC time.
originalDate = DateTime.SpecifyKind(new DateTime(2008, 4, 12, 9, 30, 0), DateTimeKind.Utc);         
dateString = originalDate.ToString("o");
newDate = DateTime.Parse(dateString, null, DateTimeStyles.RoundtripKind);
Console.WriteLine("Round-tripped {0} {1} to {2} {3}.", originalDate, originalDate.Kind, 
         newDate, newDate.Kind);
// Round-trip time in an unspecified time zone.
originalDate = DateTime.SpecifyKind(new DateTime(2008, 4, 13, 12, 30, 0), DateTimeKind.Unspecified);         
dateString = originalDate.ToString("o");
newDate = DateTime.Parse(dateString, null, DateTimeStyles.RoundtripKind);
Console.WriteLine("Round-tripped {0} {1} to {2} {3}.", originalDate, originalDate.Kind, 
         newDate, newDate.Kind);

// Round-trip a DateTimeOffset value.
DateTimeOffset originalDTO = new DateTimeOffset(2008, 4, 12, 9, 30, 0, new TimeSpan(-8, 0, 0));
dateString = originalDTO.ToString("o");
DateTimeOffset newDTO = DateTimeOffset.Parse(dateString, null, DateTimeStyles.RoundtripKind);
Console.WriteLine("Round-tripped {0} to {1}.", originalDTO, newDTO);
// The example displays the following output:
//  Round-tripped 4/10/2008 6:30:00 AM Local to 4/10/2008 6:30:00 AM Local.
//  Round-tripped 4/12/2008 9:30:00 AM Utc to 4/12/2008 9:30:00 AM Utc.
//  Round-tripped 4/13/2008 12:30:00 PM Unspecified to 4/13/2008 12:30:00 PM Unspecified.
//  Round-tripped 4/12/2008 9:30:00 AM -08:00 to 4/12/2008 9:30:00 AM -08:00.
' Round-trip DateTime values.
Dim originalDate, newDate As Date
Dim dateString As String
' Round-trip a local time.
originalDate = Date.SpecifyKind(#4/10/2008 6:30AM#, DateTimeKind.Local)
dateString = originalDate.ToString("o")
newDate = Date.Parse(dateString, Nothing, DateTimeStyles.RoundtripKind)
Console.WriteLine("Round-tripped {0} {1} to {2} {3}.", originalDate, originalDate.Kind, _
         newDate, newDate.Kind)
' Round-trip a UTC time.
originalDate = Date.SpecifyKind(#4/12/2008 9:30AM#, DateTimeKind.Utc)         
dateString = originalDate.ToString("o")
newDate = Date.Parse(dateString, Nothing, DateTimeStyles.RoundtripKind)
Console.WriteLine("Round-tripped {0} {1} to {2} {3}.", originalDate, originalDate.Kind, _
         newDate, newDate.Kind)
' Round-trip time in an unspecified time zone.
originalDate = Date.SpecifyKind(#4/13/2008 12:30PM#, DateTimeKind.Unspecified)         
dateString = originalDate.ToString("o")
newDate = Date.Parse(dateString, Nothing, DateTimeStyles.RoundtripKind)
Console.WriteLine("Round-tripped {0} {1} to {2} {3}.", originalDate, originalDate.Kind, _
         newDate, newDate.Kind)

' Round-trip a DateTimeOffset value.
Dim originalDTO As New DateTimeOffset(#4/12/2008 9:30AM#, New TimeSpan(-8, 0, 0))
dateString = originalDTO.ToString("o")
Dim newDTO As DateTimeOffset = DateTimeOffset.Parse(dateString, Nothing, DateTimeStyles.RoundtripKind)
Console.WriteLine("Round-tripped {0} to {1}.", originalDTO, newDTO)
' The example displays the following output:
'  Round-tripped 4/10/2008 6:30:00 AM Local to 4/10/2008 6:30:00 AM Local.
'  Round-tripped 4/12/2008 9:30:00 AM Utc to 4/12/2008 9:30:00 AM Utc.
'  Round-tripped 4/13/2008 12:30:00 PM Unspecified to 4/13/2008 12:30:00 PM Unspecified.
'  Round-tripped 4/12/2008 9:30:00 AM -08:00 to 4/12/2008 9:30:00 AM -08:00.

Tabloya geri dönBack to table

RFC1123 ("R", "r") Biçim TanımlayıcısıThe RFC1123 ("R", "r") Format Specifier

"R" veya "r" standart biçim belirtimi özelliği tarafından DateTimeFormatInfo.RFC1123Pattern tanımlanan özel bir tarih ve saat biçimi dizesini temsil eder.The "R" or "r" standard format specifier represents a custom date and time format string that is defined by the DateTimeFormatInfo.RFC1123Pattern property. Desen tanımlı bir standardı yansıtır ve özellik salt okunurdur.The pattern reflects a defined standard, and the property is read-only. Bu nedenle, kullanılan kültür veya sağlanan biçim sağlayıcısından bağımsız olarak her zaman aynıdır.Therefore, it is always the same, regardless of the culture used or the format provider supplied. Özel biçim dizesi "ddd, dd MMM yyyy HH':'mm':'ss 'GMT'" değeridir.The custom format string is "ddd, dd MMM yyyy HH':'mm':'ss 'GMT'". Bu standart biçim tanımlayıcısı kullanıldığında biçimlendirme ve ayrıştırma işlemi her zaman sabit kültürü kullanır.When this standard format specifier is used, the formatting or parsing operation always uses the invariant culture.

Sonuç dizesi değişmez kültürü temsil DateTimeFormatInfo eden DateTimeFormatInfo.InvariantInfo özellik tarafından döndürülen nesnenin aşağıdaki özelliklerinden etkilenir.The result string is affected by the following properties of the DateTimeFormatInfo object returned by the DateTimeFormatInfo.InvariantInfo property that represents the invariant culture.

ÖzellikProperty AçıklamaDescription
RFC1123Pattern Sonuç dizesinin biçimini tanımlar.Defines the format of the result string.
AbbreviatedDayNames Sonuç dizesinde görünebilen kısaltılmış gün adlarını tanımlar.Defines the abbreviated day names that can appear in the result string.
AbbreviatedMonthNames Sonuç dizesinde görünebilen kısaltılmış ay adlarını tanımlar.Defines the abbreviated month names that can appear in the result string.

RFC 1123 standardı Eşgüdümlü Evrensel Zaman (UTC) olarak bir zamanı ifade etse de, biçimlendirme işlemi biçimlendirilmekte olan DateTime nesnenin değerini değiştirmez.Although the RFC 1123 standard expresses a time as Coordinated Universal Time (UTC), the formatting operation does not modify the value of the DateTime object that is being formatted. Bu nedenle, biçimlendirme işlemini DateTime gerçekleştirmeden DateTime.ToUniversalTime önce yöntemi arayarak değeri UTC'ye dönüştürmeniz gerekir.Therefore, you must convert the DateTime value to UTC by calling the DateTime.ToUniversalTime method before you perform the formatting operation. Buna karşılık, DateTimeOffset değerler bu dönüştürmeyi otomatik olarak gerçekleştirir; biçimlendirme işleminden DateTimeOffset.ToUniversalTime önce yöntemi aramaya gerek yoktur.In contrast, DateTimeOffset values perform this conversion automatically; there is no need to call the DateTimeOffset.ToUniversalTime method before the formatting operation.

Aşağıdaki örnek, ABD Pasifik Saat dilimindeki bir DateTime sistemde DateTimeOffset bir ve bir değer görüntülemek için "r" biçim belirticisini kullanır.The following example uses the "r" format specifier to display a DateTime and a DateTimeOffset value on a system in the U.S. Pacific Time zone.

DateTime date1 = new DateTime(2008, 4, 10, 6, 30, 0);
DateTimeOffset dateOffset = new DateTimeOffset(date1, 
              TimeZoneInfo.Local.GetUtcOffset(date1));
Console.WriteLine(date1.ToUniversalTime().ToString("r"));
// Displays Thu, 10 Apr 2008 13:30:00 GMT            
Console.WriteLine(dateOffset.ToUniversalTime().ToString("r"));
// Displays Thu, 10 Apr 2008 13:30:00 GMT            
Dim date1 As Date = #4/10/2008 6:30AM#
Dim dateOffset As New DateTimeOffset(date1, TimeZoneInfo.Local.GetUtcOFfset(date1))
Console.WriteLine(date1.ToUniversalTime.ToString("r"))
' Displays Thu, 10 Apr 2008 13:30:00 GMT            
Console.WriteLine(dateOffset.ToUniversalTime.ToString("r"))
' Displays Thu, 10 Apr 2008 13:30:00 GMT            

Tabloya geri dönBack to table

Sıralanabilir ("s") Biçim TanımlayıcısıThe Sortable ("s") Format Specifier

"s" standart biçim belirtimi özelliği tarafından DateTimeFormatInfo.SortableDateTimePattern tanımlanan özel bir tarih ve saat biçimi dizesini temsil eder.The "s" standard format specifier represents a custom date and time format string that is defined by the DateTimeFormatInfo.SortableDateTimePattern property. Desen tanımlı bir standardı (ISO 8601) yansıtır ve özellik salt okunurdur.The pattern reflects a defined standard (ISO 8601), and the property is read-only. Bu nedenle, kullanılan kültür veya sağlanan biçim sağlayıcısından bağımsız olarak her zaman aynıdır.Therefore, it is always the same, regardless of the culture used or the format provider supplied. Özel biçim dizesi "yyyy'-'MM'-'dd'T'HH':'mm':'ss" değeridir.The custom format string is "yyyy'-'MM'-'dd'T'HH':'mm':'ss".

"s" biçim belirticisinin amacı, tarih ve saat değerlerine göre artan veya azalan sırada tutarlı bir şekilde sıralanan sonuç dizeleri üretmektir.The purpose of the "s" format specifier is to produce result strings that sort consistently in ascending or descending order based on date and time values. Sonuç olarak, "s" standart biçim belirtimi tutarlı bir biçimde bir tarih ve saat değerini temsil etse de, biçimlendirme DateTime.Kind işlemi, özelliğini veya DateTimeOffset.Offset değerini yansıtacak şekilde biçimlendirilmekte olan tarih ve saat nesnesinin değerini değiştirmez.As a result, although the "s" standard format specifier represents a date and time value in a consistent format, the formatting operation does not modify the value of the date and time object that is being formatted to reflect its DateTime.Kind property or its DateTimeOffset.Offset value. Örneğin, tarih ve saat değerleri 2014-11-15T18:32:17+00:00 ve 2014-11-15T18:32:17+08:00 biçimlendirme tarafından üretilen sonuç dizeleri aynıdır.For example, the result strings produced by formatting the date and time values 2014-11-15T18:32:17+00:00 and 2014-11-15T18:32:17+08:00 are identical.

Bu standart biçim tanımlayıcısı kullanıldığında biçimlendirme ve ayrıştırma işlemi her zaman sabit kültürü kullanır.When this standard format specifier is used, the formatting or parsing operation always uses the invariant culture.

Aşağıdaki örnek, ABD Pasifik Saat dilimindeki bir DateTime sistemde DateTimeOffset bir ve bir değer görüntülemek için "s" biçim belirticisini kullanır.The following example uses the "s" format specifier to display a DateTime and a DateTimeOffset value on a system in the U.S. Pacific Time zone.

DateTime date1 = new DateTime(2008, 4, 10, 6, 30, 0);
Console.WriteLine(date1.ToString("s"));
// Displays 2008-04-10T06:30:00            
Dim date1 As Date = #4/10/2008 6:30AM#
Console.WriteLine(date1.ToString("s"))
' Displays 2008-04-10T06:30:00            

Tabloya geri dönBack to table

Kısa Saat ("t") Biçim TanımlayıcısıThe Short Time ("t") Format Specifier

"t" standart biçim belirtimi, geçerli DateTimeFormatInfo.ShortTimePattern özellik tarafından tanımlanan özel bir tarih ve saat biçimi dizesini temsil eder.The "t" standard format specifier represents a custom date and time format string that is defined by the current DateTimeFormatInfo.ShortTimePattern property. Örneğin, sabit kültür için özel biçim dizesi "HH:mm" değeridir.For example, the custom format string for the invariant culture is "HH:mm".

Sonuç dizesi belirli bir DateTimeFormatInfo nesnenin biçimlendirme bilgietkilenir.The result string is affected by the formatting information of a specific DateTimeFormatInfo object. Aşağıdaki tabloda DateTimeFormatInfo döndürülen dize biçimlendirmeyi denetleyebilecek nesne özellikleri listelenmektedir.The following table lists the DateTimeFormatInfo object properties that may control the formatting of the returned string. Bazı kültürlerin DateTimeFormatInfo.ShortTimePattern özelliği tarafından döndürülen özel biçim belirtimi tüm özellikleri kullanmayabilir.The custom format specifier that is returned by the DateTimeFormatInfo.ShortTimePattern property of some cultures may not make use of all properties.

ÖzellikProperty AçıklamaDescription
ShortTimePattern Sonuç dizesinin saat bileşeninin biçimini tanımlar.Defines the format of the time component of the result string.
TimeSeparator Bir saatin saat, dakika ve saniye bileşenlerini ayıran dizeyi tanımlar.Defines the string that separates the hour, minute, and second components of a time.
AMDesignator 12 saatlik bir saatte gece yarısı ile öğleden önce arasındaki saatleri belirten dizeyi tanımlar.Defines the string that indicates times from midnight to before noon in a 12-hour clock.
PMDesignator 12 saatlik bir saatte öğleden önce ile gece yarısı arasındaki saatleri belirten dizeyi tanımlar.Defines the string that indicates times from noon to before midnight in a 12-hour clock.

Aşağıdaki örnek bir tarih ve saat değerini görüntülemek için "t" biçim tanımlayıcısını kullanır.The following example uses the "t" format specifier to display a date and time value.

DateTime date1 = new DateTime(2008, 4, 10, 6, 30, 0);
Console.WriteLine(date1.ToString("t", 
         CultureInfo.CreateSpecificCulture("en-us")));
// Displays 6:30 AM            
Console.WriteLine(date1.ToString("t", 
         CultureInfo.CreateSpecificCulture("es-ES")));
// Displays 6:30           
Dim date1 As Date = #4/10/2008 6:30AM#
Console.WriteLine(date1.ToString("t", _
         CultureInfo.CreateSpecificCulture("en-us")))
' Displays 6:30 AM            
Console.WriteLine(date1.ToString("t", _
         CultureInfo.CreateSpecificCulture("es-ES")))
' Displays 6:30           

Tabloya geri dönBack to table

Uzun Saat ("T") Biçim TanımlayıcısıThe Long Time ("T") Format Specifier

"T" standart biçim belirtimi, belirli bir kültürün DateTimeFormatInfo.LongTimePattern özelliği tarafından tanımlanan özel bir tarih ve saat biçimi dizesini temsil eder.The "T" standard format specifier represents a custom date and time format string that is defined by a specific culture's DateTimeFormatInfo.LongTimePattern property. Örneğin, sabit kültür için özel biçim dizesi "HH:mm:ss" değeridir.For example, the custom format string for the invariant culture is "HH:mm:ss".

Aşağıdaki tabloda DateTimeFormatInfo döndürülen dize biçimlendirmeyi denetleyebilecek nesne özellikleri listelenmektedir.The following table lists the DateTimeFormatInfo object properties that may control the formatting of the returned string. Bazı kültürlerin DateTimeFormatInfo.LongTimePattern özelliği tarafından döndürülen özel biçim belirtimi tüm özellikleri kullanmayabilir.The custom format specifier that is returned by the DateTimeFormatInfo.LongTimePattern property of some cultures may not make use of all properties.

ÖzellikProperty AçıklamaDescription
LongTimePattern Sonuç dizesinin saat bileşeninin biçimini tanımlar.Defines the format of the time component of the result string.
TimeSeparator Bir saatin saat, dakika ve saniye bileşenlerini ayıran dizeyi tanımlar.Defines the string that separates the hour, minute, and second components of a time.
AMDesignator 12 saatlik bir saatte gece yarısı ile öğleden önce arasındaki saatleri belirten dizeyi tanımlar.Defines the string that indicates times from midnight to before noon in a 12-hour clock.
PMDesignator 12 saatlik bir saatte öğleden önce ile gece yarısı arasındaki saatleri belirten dizeyi tanımlar.Defines the string that indicates times from noon to before midnight in a 12-hour clock.

Aşağıdaki örnek bir tarih ve saat değerini görüntülemek için "T" biçim tanımlayıcısını kullanır.The following example uses the "T" format specifier to display a date and time value.

DateTime date1 = new DateTime(2008, 4, 10, 6, 30, 0);
Console.WriteLine(date1.ToString("T", 
         CultureInfo.CreateSpecificCulture("en-us")));
// Displays 6:30:00 AM            
Console.WriteLine(date1.ToString("T", 
         CultureInfo.CreateSpecificCulture("es-ES")));
// Displays 6:30:00           
Dim date1 As Date = #4/10/2008 6:30AM#
Console.WriteLine(date1.ToString("T", _
         CultureInfo.CreateSpecificCulture("en-us")))
' Displays 6:30:00 AM            
Console.WriteLine(date1.ToString("T", _
         CultureInfo.CreateSpecificCulture("es-ES")))
' Displays 6:30:00           

Tabloya geri dönBack to table

Evrensel Sıralanabilir ("u") Biçim TanımlayıcısıThe Universal Sortable ("u") Format Specifier

"u" standart biçim belirtici DateTimeFormatInfo.UniversalSortableDateTimePattern özelliği tarafından tanımlanan özel bir tarih ve saat biçimi dizesini temsil eder.The "u" standard format specifier represents a custom date and time format string that is defined by the DateTimeFormatInfo.UniversalSortableDateTimePattern property. Desen tanımlı bir standardı yansıtır ve özellik salt okunurdur.The pattern reflects a defined standard, and the property is read-only. Bu nedenle, kullanılan kültür veya sağlanan biçim sağlayıcısından bağımsız olarak her zaman aynıdır.Therefore, it is always the same, regardless of the culture used or the format provider supplied. Özel biçim dizesi "yyyy'-'MM'-'dd HH':'mm':'ss'Z'" değeridir.The custom format string is "yyyy'-'MM'-'dd HH':'mm':'ss'Z'". Bu standart biçim tanımlayıcısı kullanıldığında biçimlendirme ve ayrıştırma işlemi her zaman sabit kültürü kullanır.When this standard format specifier is used, the formatting or parsing operation always uses the invariant culture.

Sonuç dizesi Eşgüdümlü Evrensel Zaman (UTC) olarak bir DateTime süre ifade etmelidir, ancak biçimlendirme işlemi sırasında özgün değerin dönüşümü yapılmaz.Although the result string should express a time as Coordinated Universal Time (UTC), no conversion of the original DateTime value is performed during the formatting operation. Bu nedenle, bir DateTime değeri biçimlendirmeden DateTime.ToUniversalTime önce yöntemi arayarak UTC'ye dönüştürmeniz gerekir.Therefore, you must convert a DateTime value to UTC by calling the DateTime.ToUniversalTime method before formatting it. Buna karşılık, DateTimeOffset değerler bu dönüştürmeyi otomatik olarak gerçekleştirir; biçimlendirme işleminden DateTimeOffset.ToUniversalTime önce yöntemi aramaya gerek yoktur.In contrast, DateTimeOffset values perform this conversion automatically; there is no need to call the DateTimeOffset.ToUniversalTime method before the formatting operation.

Aşağıdaki örnek bir tarih ve saat değerini görüntülemek için "u" biçim tanımlayıcısını kullanır.The following example uses the "u" format specifier to display a date and time value.

DateTime date1 = new DateTime(2008, 4, 10, 6, 30, 0);
Console.WriteLine(date1.ToUniversalTime().ToString("u"));
// Displays 2008-04-10 13:30:00Z            
Dim date1 As Date = #4/10/2008 6:30AM#
Console.WriteLine(date1.ToUniversalTime.ToString("u"))
' Displays 2008-04-10 13:30:00Z            

Tabloya geri dönBack to table

Evrensel Tam ("U") Biçim TanımlayıcısıThe Universal Full ("U") Format Specifier

"U" standart biçim belirtimi, belirli bir kültürün DateTimeFormatInfo.FullDateTimePattern özelliği tarafından tanımlanan özel bir tarih ve saat biçimi dizesini temsil eder.The "U" standard format specifier represents a custom date and time format string that is defined by a specified culture's DateTimeFormatInfo.FullDateTimePattern property. Desen "F" deseni ile aynıdır.The pattern is the same as the "F" pattern. Ancak, DateTime değer biçimlendirilmeden önce otomatik olarak UTC'ye dönüştürülür.However, the DateTime value is automatically converted to UTC before it is formatted.

Aşağıdaki tabloda DateTimeFormatInfo döndürülen dize biçimlendirmeyi denetleyebilecek nesne özellikleri listelenmektedir.The following table lists the DateTimeFormatInfo object properties that may control the formatting of the returned string. Bazı kültürlerin FullDateTimePattern özelliği tarafından döndürülen özel biçim belirtimi tüm özellikleri kullanmayabilir.The custom format specifier that is returned by the FullDateTimePattern property of some cultures may not make use of all properties.

ÖzellikProperty AçıklamaDescription
FullDateTimePattern Sonuç dizesinin genel biçimini tanımlar.Defines the overall format of the result string.
DayNames Sonuç dizesinde görünebilen yerelleştirilmiş gün adlarını tanımlar.Defines the localized day names that can appear in the result string.
MonthNames Sonuç dizesinde görünebilen yerelleştirilmiş ay adlarını tanımlar.Defines the localized month names that can appear in the result string.
TimeSeparator Bir saatin saat, dakika ve saniye bileşenlerini ayıran dizeyi tanımlar.Defines the string that separates the hour, minute, and second components of a time.
AMDesignator 12 saatlik bir saatte gece yarısı ile öğleden önce arasındaki saatleri belirten dizeyi tanımlar.Defines the string that indicates times from midnight to before noon in a 12-hour clock.
PMDesignator 12 saatlik bir saatte öğleden önce ile gece yarısı arasındaki saatleri belirten dizeyi tanımlar.Defines the string that indicates times from noon to before midnight in a 12-hour clock.

"U" biçimi belirtimi DateTimeOffset türü tarafından desteklenmez ve FormatException bir DateTimeOffset değeri biçimlendirmek için kullanılırsa a atar.The "U" format specifier is not supported by the DateTimeOffset type and throws a FormatException if it is used to format a DateTimeOffset value.

Aşağıdaki örnek bir tarih ve saat değerini görüntülemek için "U" biçim tanımlayıcısını kullanır.The following example uses the "U" format specifier to display a date and time value.

DateTime date1 = new DateTime(2008, 4, 10, 6, 30, 0);
Console.WriteLine(date1.ToString("U", 
         CultureInfo.CreateSpecificCulture("en-US")));
// Displays Thursday, April 10, 2008 1:30:00 PM            
Console.WriteLine(date1.ToString("U", 
         CultureInfo.CreateSpecificCulture("sv-FI")));
// Displays den 10 april 2008 13:30:00            
Dim date1 As Date = #4/10/2008 6:30AM#
Console.WriteLine(date1.ToString("U", CultureInfo.CreateSpecificCulture("en-US")))
' Displays Thursday, April 10, 2008 1:30:00 PM            
Console.WriteLine(date1.ToString("U", CultureInfo.CreateSpecificCulture("sv-FI")))
' Displays den 10 april 2008 13:30:00            

Tabloya geri dönBack to table

Yıl Ay ("Y", "y") Biçim TanımlayıcısıThe Year Month ("Y", "y") Format Specifier

"Y" veya "y" standart biçim belirtimi, belirli bir kültürün DateTimeFormatInfo.YearMonthPattern özelliği tarafından tanımlanan özel bir tarih ve saat biçimi dizesini temsil eder.The "Y" or "y" standard format specifier represents a custom date and time format string that is defined by the DateTimeFormatInfo.YearMonthPattern property of a specified culture. Örneğin, sabit kültür için özel biçim dizesi "yyyy MMMM" değeridir.For example, the custom format string for the invariant culture is "yyyy MMMM".

Aşağıdaki tabloda DateTimeFormatInfo döndürülen dize biçimlendirmeyi denetleyen nesne özellikleri listelenmektedir.The following table lists the DateTimeFormatInfo object properties that control the formatting of the returned string.

ÖzellikProperty AçıklamaDescription
YearMonthPattern Sonuç dizesinin genel biçimini tanımlar.Defines the overall format of the result string.
MonthNames Sonuç dizesinde görünebilen yerelleştirilmiş ay adlarını tanımlar.Defines the localized month names that can appear in the result string.

Aşağıdaki örnek bir tarih ve saat değerini görüntülemek için "y" biçim tanımlayıcısını kullanır.The following example uses the "y" format specifier to display a date and time value.

DateTime date1 = new DateTime(2008, 4, 10, 6, 30, 0);
Console.WriteLine(date1.ToString("Y", 
         CultureInfo.CreateSpecificCulture("en-US")));
// Displays April, 2008            
Console.WriteLine(date1.ToString("y", 
         CultureInfo.CreateSpecificCulture("af-ZA")));
// Displays April 2008            
Dim date1 As Date = #4/10/2008 6:30AM#
Console.WriteLine(date1.ToString("Y", CultureInfo.CreateSpecificCulture("en-US")))
' Displays April, 2008            
Console.WriteLine(date1.ToString("y", CultureInfo.CreateSpecificCulture("af-ZA")))
' Displays April 2008            

Tabloya geri dönBack to table

NotlarNotes

Denetim Masası AyarlarıControl Panel Settings

Denetim Masası'ndaki Bölgesel ve Dil Seçenekleri öğesindeki ayarlar, bir biçimlendirme işlemi yle üretilen sonuç dizesini etkiler.The settings in the Regional and Language Options item in Control Panel influence the result string produced by a formatting operation. Bu ayarlar, biçimlendirmeyi DateTimeFormatInfo yönetmek için kullanılan değerleri sağlayan geçerli iş parçacığı kültürüyle ilişkili nesneyi başlatmaya kullanılır.These settings are used to initialize the DateTimeFormatInfo object associated with the current thread culture, which provides values used to govern formatting. Farklı ayarları kullanan bilgisayarlar farklı sonuç dizeleri üretir.Computers that use different settings generate different result strings.

Ayrıca, CultureInfo.CultureInfo(String) kurucuyu geçerli sistem kültürüyle aynı kültürü CultureInfo temsil eden yeni bir nesneyi anında kullanmak için kullanırsanız, Denetim Masası'ndaki Bölgesel ve Dil CultureInfo Seçenekleri öğesi tarafından oluşturulan özelleştirmeler yeni nesneye uygulanır.In addition, if you use the CultureInfo.CultureInfo(String) constructor to instantiate a new CultureInfo object that represents the same culture as the current system culture, any customizations established by the Regional and Language Options item in Control Panel will be applied to the new CultureInfo object. CultureInfo.CultureInfo(String, Boolean) Bir sistemin özelleştirmelerini yansıtmayan CultureInfo bir nesne oluşturmak için oluşturucuyu kullanabilirsiniz.You can use the CultureInfo.CultureInfo(String, Boolean) constructor to create a CultureInfo object that does not reflect a system's customizations.

DateTimeFormatInfo ÖzellikleriDateTimeFormatInfo Properties

Biçimlendirme, geçerli iş parçacığı DateTimeFormatInfo kültürü tarafından dolaylı olarak sağlanan geçerli nesnenin özelliklerinden IFormatProvider veya biçimlendirmeyi çağıran yöntemin parametresi tarafından açıkça etkilenir.Formatting is influenced by properties of the current DateTimeFormatInfo object, which is provided implicitly by the current thread culture or explicitly by the IFormatProvider parameter of the method that invokes formatting. Parametre için, uygulamanızın bir kültürü veya belirli bir DateTimeFormatInfo kültürün tarih ve saat biçimlendirme kurallarını temsil eden bir nesneyi belirtmesi gerekir. CultureInfo IFormatProviderFor the IFormatProvider parameter, your application should specify a CultureInfo object, which represents a culture, or a DateTimeFormatInfo object, which represents a particular culture's date and time formatting conventions. Standart tarih ve saat biçimi belirtecilerin çoğu, geçerli DateTimeFormatInfo nesnenin özellikleriyle tanımlanan desenleri biçimlendirmek için diğer adlardır.Many of the standard date and time format specifiers are aliases for formatting patterns defined by properties of the current DateTimeFormatInfo object. Uygulamanız, ilgili DateTimeFormatInfo özelliğin ilgili tarih ve saat biçimi desenlerini değiştirerek, bazı standart tarih ve saat biçimi belirteciler tarafından üretilen sonucu değiştirebilir.Your application can change the result produced by some standard date and time format specifiers by changing the corresponding date and time format patterns of the corresponding DateTimeFormatInfo property.

Ayrıca bkz.See also