Nasıl yapılır: dosyadan metin okumaHow to: Read text from a file

Aşağıdaki örnek, masaüstü uygulamaları için .NET kullanılarak bir metin dosyasındaki metnin nasıl zaman uyumlu ve zaman uyumsuz olarak okunacağını gösterir.The following examples show how to read text synchronously and asynchronously from a text file using .NET for desktop apps. Her iki örnekte de, StreamReader sınıfının örneğini oluşturduğunuzda, dosyanın göreli veya mutlak yolunu sağlarsınız.In both examples, when you create the instance of the StreamReader class, you provide the relative or absolute path to the file.

Not

Bu kod örnekleri, Evrensel Windows (UWP) uygulamaları için geliştirilmez, çünkü Windows Çalışma Zamanı dosyalara okuma ve yazma için farklı akış türleri sağlar.These code examples do not apply to developing for Universal Windows (UWP) apps, because the Windows Runtime provides different stream types for reading and writing to files. UWP uygulamasında bir dosyadaki metnin nasıl okunacağını gösteren bir örnek için bkz. hızlı başlangıç: dosya okuma ve yazma.For an example that shows how to read text from a file in a UWP app, see Quickstart: Reading and writing files. .NET Framework akışlar ve Windows Çalışma Zamanı akışları arasında nasıl dönüştürme yapılacağını gösteren örnekler için bkz. nasıl yapılır: .NET Framework akışlar ve Windows çalışma zamanı akışları arasında dönüştürme.For examples that show how to convert between .NET Framework streams and Windows Runtime streams, see How to: Convert between .NET Framework streams and Windows Runtime streams.

Örnek: konsol uygulamasında zaman uyumlu okumaExample: Synchronous read in a console app

Aşağıdaki örnek, bir konsol uygulaması içinde zaman uyumlu okuma işlemini gösterir.The following example shows a synchronous read operation within a console app. Bu örnek, bir akış okuyucusu kullanarak metin dosyasını açar, içeriği bir dizeye kopyalar ve dizeyi konsola verir.This example opens the text file using a stream reader, copies the contents to a string, and outputs the string to the console.

Önemli

Örnek, Testfile. txt adlı bir dosyanın uygulamayla aynı klasörde zaten bulunduğunu varsayar.The example assumes that a file named TestFile.txt already exists in the same folder as the app.

using System;
using System.IO;

class Test
{
  public static void Main()
  {
    try
    {  // Open the text file using a stream reader.
      using (StreamReader sr = new StreamReader("TestFile.txt"))
      {
      // Read the stream to a string, and write the string to the console.
        String line = sr.ReadToEnd();
        Console.WriteLine(line);
      }
    }
    catch (IOException e)
    {
      Console.WriteLine("The file could not be read:");
      Console.WriteLine(e.Message);
    }
  }
}
Imports System.IO

Class Test
  Public Shared Sub Main()
    Try
      ' Open the file using a stream reader.
      Using sr As New StreamReader("TestFile.txt")
        ' Read the stream to a string and write the string to the console.
        Dim line = sr.ReadToEnd()
        Console.WriteLine(line)
      End Using
    Catch e As IOException
      Console.WriteLine("The file could not be read:")
      Console.WriteLine(e.Message)
    End Try
  End Sub
End Class

Örnek: WPF uygulamasında zaman uyumsuz okumaExample: Asynchronous read in a WPF app

Aşağıdaki örnek, bir Windows Presentation Foundation (WPF) uygulamasında zaman uyumsuz okuma işlemini gösterir.The following example shows an asynchronous read operation in a Windows Presentation Foundation (WPF) app.

Önemli

Örnek, Testfile. txt adlı bir dosyanın uygulamayla aynı klasörde zaten bulunduğunu varsayar.The example assumes that a file named TestFile.txt already exists in the same folder as the app.

using System;
using System.IO;
using System.Windows;

namespace TextFiles
{
  /// <summary>
  /// Interaction logic for MainWindow.xaml
  /// </summary>
  public partial class MainWindow : Window
  {
    public MainWindow()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private async void MainWindow_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      try
      {
        using (StreamReader sr = new StreamReader("TestFile.txt"))
        {
          string line = await sr.ReadToEndAsync();
          ResultBlock.Text = line;
        }
      }
      catch (FileNotFoundException ex)
      {
        ResultBlock.Text = ex.Message;
      }
    }
  }
}
Imports System.IO
Imports System.Windows

''' <summary>
''' Interaction logic for MainWindow.xaml
''' </summary>

Partial Public Class MainWindow
  Inherits Window
  Public Sub New()
    InitializeComponent()
  End Sub

  Private Async Sub MainWindow_Loaded(sender As Object, e As RoutedEventArgs)
    Try
      Using sr As StreamReader = New StreamReader("TestFile.txt")
        Dim line = Await sr.ReadToEndAsync()
        ResultBlock.Text = line
      End Using
    Catch ex As FileNotFoundException
      ResultBlock.Text = ex.Message
    End Try
  End Sub
End Class

Ayrıca bkz.See also