Nasıl yapılır: Paralel İşlemleri Yürütmek için parallel_invoke Kullanma

Bu örnek Invoke , görev paralel kitaplığı 'nda kullanarak nasıl paralel hale getirmek işlem yapılacağını gösterir. Paylaşılan bir veri kaynağında üç işlem gerçekleştirilir. İşlemler, kaynağı değiştirmediği için doğrudan paralel şekilde yürütülebilir.

Not

TPL'de temsilciler tanımlamak için bu belgede lambda ifadeleri kullanılır. C# veya Visual Basic lambda ifadeleriyle ilgili bilgi sahibi değilseniz bkz. plınq ve TPL içindeki lambda ifadeleri.

Örnek

namespace ParallelTasks
{
  using System;
  using System.IO;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  using System.Threading;
  using System.Threading.Tasks;
  using System.Net;

  class ParallelInvoke
  {
    static void Main()
    {
      // Retrieve Goncharov's "Oblomov" from Gutenberg.org.
      string[] words = CreateWordArray(@"http://www.gutenberg.org/files/54700/54700-0.txt");

      #region ParallelTasks
      // Perform three tasks in parallel on the source array
      Parallel.Invoke(() =>
               {
                 Console.WriteLine("Begin first task...");
                 GetLongestWord(words);
               }, // close first Action

               () =>
               {
                 Console.WriteLine("Begin second task...");
                 GetMostCommonWords(words);
               }, //close second Action

               () =>
               {
                 Console.WriteLine("Begin third task...");
                 GetCountForWord(words, "sleep");
               } //close third Action
             ); //close parallel.invoke

      Console.WriteLine("Returned from Parallel.Invoke");
      #endregion

      Console.WriteLine("Press any key to exit");
      Console.ReadKey();
    }

    #region HelperMethods
    private static void GetCountForWord(string[] words, string term)
    {
      var findWord = from word in words
              where word.ToUpper().Contains(term.ToUpper())
              select word;

      Console.WriteLine($@"Task 3 -- The word ""{term}"" occurs {findWord.Count()} times.");
    }

    private static void GetMostCommonWords(string[] words)
    {
      var frequencyOrder = from word in words
                 where word.Length > 6
                 group word by word into g
                 orderby g.Count() descending
                 select g.Key;

      var commonWords = frequencyOrder.Take(10);

      StringBuilder sb = new StringBuilder();
      sb.AppendLine("Task 2 -- The most common words are:");
      foreach (var v in commonWords)
      {
        sb.AppendLine(" " + v);
      }
      Console.WriteLine(sb.ToString());
    }

    private static string GetLongestWord(string[] words)
    {
      var longestWord = (from w in words
                orderby w.Length descending
                select w).First();

      Console.WriteLine($"Task 1 -- The longest word is {longestWord}.");
      return longestWord;
    }

    // An http request performed synchronously for simplicity.
    static string[] CreateWordArray(string uri)
    {
      Console.WriteLine($"Retrieving from {uri}");

      // Download a web page the easy way.
      string s = new WebClient().DownloadString(uri);

      // Separate string into an array of words, removing some common punctuation.
      return s.Split(
        new char[] { ' ', '\u000A', ',', '.', ';', ':', '-', '_', '/' },
        StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
    }
    #endregion
  }
}
//    The example displays output like the following:
//       Retrieving from http://www.gutenberg.org/files/54700/54700-0.txt
//       Begin first task...
//       Begin second task...
//       Begin third task...
//       Task 2 -- The most common words are:
//       Oblomov
//       himself
//       Schtoltz
//       Gutenberg
//       Project
//       another
//       thought
//       Oblomov's
//       nothing
//       replied
//
//       Task 1 -- The longest word is incomprehensible.
//       Task 3 -- The word "sleep" occurs 57 times.
//       Returned from Parallel.Invoke
//       Press any key to exit
Imports System.Net
Imports System.Threading.Tasks

Module ParallelTasks
  Sub Main()
    ' Retrieve Goncharov's "Oblomov" from Gutenberg.org.
    Dim words As String() = CreateWordArray("http://www.gutenberg.org/files/54700/54700-0.txt")

    '#Region "ParallelTasks"
    ' Perform three tasks in parallel on the source array
    Parallel.Invoke(Sub()
              Console.WriteLine("Begin first task...")
              GetLongestWord(words)
              ' close first Action
            End Sub,
      Sub()
        Console.WriteLine("Begin second task...")
        GetMostCommonWords(words)
        'close second Action
      End Sub,
      Sub()
        Console.WriteLine("Begin third task...")
        GetCountForWord(words, "sleep")
        'close third Action
      End Sub)
    'close parallel.invoke
    Console.WriteLine("Returned from Parallel.Invoke")
    '#End Region

    Console.WriteLine("Press any key to exit")
    Console.ReadKey()
  End Sub

#Region "HelperMethods"
  Sub GetCountForWord(ByVal words As String(), ByVal term As String)
    Dim findWord = From word In words
            Where word.ToUpper().Contains(term.ToUpper())
            Select word

    Console.WriteLine($"Task 3 -- The word ""{term}"" occurs {findWord.Count()} times.")
  End Sub

  Sub GetMostCommonWords(ByVal words As String())
    Dim frequencyOrder = From word In words
               Where word.Length > 6
               Group By word
               Into wordGroup = Group, Count()
               Order By wordGroup.Count() Descending
               Select wordGroup

    Dim commonWords = From grp In frequencyOrder
             Select grp
             Take (10)

    Dim s As String
    s = "Task 2 -- The most common words are:" & vbCrLf
    For Each v In commonWords
      s = s & v(0) & vbCrLf
    Next
    Console.WriteLine(s)
  End Sub

  Function GetLongestWord(ByVal words As String()) As String
    Dim longestWord = (From w In words
              Order By w.Length Descending
              Select w).First()

    Console.WriteLine($"Task 1 -- The longest word is {longestWord}.")
    Return longestWord
  End Function


  ' An http request performed synchronously for simplicity.
  Function CreateWordArray(ByVal uri As String) As String()
    Console.WriteLine($"Retrieving from {uri}")

    ' Download a web page the easy way.
    Dim s As String = New WebClient().DownloadString(uri)

    ' Separate string into an array of words, removing some common punctuation.
    Return s.Split(New Char() {" "c, ControlChars.Lf, ","c, "."c, ";"c, ":"c,
    "-"c, "_"c, "/"c}, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries)
  End Function
#End Region
End Module
' The exmaple displays output like the following:
'    Retrieving from http://www.gutenberg.org/files/54700/54700-0.txt
'    Begin first task...
'    Begin second task...
'    Begin third task...
'    Task 2 -- The most common words are:
'    Oblomov
'    himself
'    Schtoltz
'    Gutenberg
'    Project
'    another
'    thought
'    Oblomov's
'    nothing
'    replied
'
'    Task 1 -- The longest word is incomprehensible.
'    Task 3 -- The word "sleep" occurs 57 times.
'    Returned from Parallel.Invoke
'    Press any key to exit

İle Invoke , aynı anda hangi eylemleri çalıştırmak istediğinizi ifade edersiniz ve çalışma zamanı, ana bilgisayardaki çekirdek sayısına otomatik olarak ölçekleme de dahil olmak üzere tüm iş parçacığı zamanlama ayrıntılarını işler.

Bu örnek, verileri değil, işlemleri paralelleştirin. Alternatif bir yaklaşım olarak, PLıNQ kullanarak LINQ sorgularını paralel hale getirmek yapabilir ve sorguları sırayla çalıştırabilirsiniz. Alternatif olarak, PLıNQ kullanarak verileri paralel hale getirmek yapabilirsiniz. Diğer bir seçenek de sorguları ve görevleri paralel hale getirmek. Elde edilen ek yükün görece az işlemcili konak bilgisayarlarda performansı düşürebilse de, çok işlemcili bilgisayarlarda daha iyi ölçeklendirme yapar.

Kodu derle

tüm örneği kopyalayıp bir Microsoft Visual Studio projesine yapıştırın ve F5 tuşuna basın.

Ayrıca bkz.