Visual Basic KılavuzuVisual Basic Guide

Visual Basic üretken tür kullanımı uyumlu ve nesne yönelimli uygulamalar oluşturmak için tasarlanmıştır.Visual Basic is engineered for productively building type-safe and object-oriented applications. Visual Basic, geliştiricilerin Windows, Web ve mobil cihazları hedeflemesini sağlar.Visual Basic enables developers to target Windows, Web, and mobile devices. Microsoft .NET Framework, güvenlik ve dil çalışabilirliğinden Visual Basic avantaj olarak yazılan programlar hedefleyen tüm dillerde olduğu gibi.As with all languages targeting the Microsoft .NET Framework, programs written in Visual Basic benefit from security and language interoperability.

Bu oluşturma Visual Basic'in .NET Framework tabanlı uygulamalar oluşturmak için hızlı ve kolay bir yol vererek geleneğini devam eder.This generation of Visual Basic continues the tradition of giving you a fast and easy way to create .NET Framework-based applications.

Visual Basic zaten yoksa, ücretsiz bir Visual Basic içeren Visual Studio sürümünü indirebilirsiniz Visual Studio site.If you don't already have Visual Basic, you can download a free version of Visual Studio that includes Visual Basic from the Visual Studio site.

Bu BölümdeIn This Section

Çalışmaya başlama\Getting Started\ Yeni olanı ve çeşitli ürün sürümlerinde kullanılabilir listeleyerek çalışmaya başlamak yardımcı olur.Helps you begin working by listing what is new and what is available in various editions of the product.

Programlama Kavramları\Programming Concepts\ Visual Basic programcıları için en faydalı dil kavramlarını sunar.Presents the language concepts that are most useful to Visual Basic programmers.

Program yapısı ve kod kuralları\Program Structure and Code Conventions\ Visual Basic adlandırma kuralları gibi kod ve Visual Basic içindeki sınırlamalar açıklamalarda temel yapısı ve kod kuralları hakkında belgeleri içerir.Contains documentation on the basic structure and code conventions of Visual Basic such as naming conventions, comments in code, and limitations within Visual Basic.

Visual Basic dil özellikleri\Visual Basic Language Features\ Tanıtacak ve Visual Basic'te, LINQ ve XML değişmez değerleri dahil olmak üzere önemli özellikleri ele konulara bağlantılar sağlar.Provides links to topics that introduce and discuss important features of Visual Basic, including LINQ and XML literals.

Visual Basic başvurusu\Visual Basic Reference\ Visual Basic dili ve derleyici bilgileri içerir.Contains the Visual Basic language and compiler information.

Visual Basic ile uygulama geliştirme\Developing Applications with Visual Basic\ Güvenlik, özel durum işleme ve .NET Framework sınıf kitaplığı kullanma gibi Visual Basic'te, geliştirmenin çeşitli yönlerini açıklar.Discusses various aspects of development in Visual Basic, such as security, exception handling, and using the .NET Framework class library.

COM birlikte çalışma\COM Interop\ Oluşturma ve Visual Basic ile Bileşen Nesne Modeli (COM) nesnelerini kullanma ile ilgili birlikte çalışabilirlik sorunları açıklar.Explains the interoperability issues associated with creating and using component object model (COM) objects with Visual Basic.

Örnekleri\Samples\ Örnekler hakkında bilgi içerir.Contains information about samples.

İzlenecek yollar\Walkthroughs\ Yaygın senaryolar için adım adım yönergeler için bağlantılar sağlar.Provides links to step-by-step instructions for common scenarios.

Visual Studio ile geliştirmeye başlayın\Get Started Developing with Visual Studio\ Yardımcı olacak konulara bağlantılar Visual Studio temelleri hakkında bilgi sağlar.Provides links to topics that help you learn about the basics of Visual Studio.

.NET API tarayıcısı\.NET API Browser\ Sınıfları, arabirimleri ve Microsoft .NET Framework SDK içinde bulunan değer türleri kitaplığına giriş sağlar.Provides entry to the library of classes, interfaces, and value types that are included in the Microsoft .NET Framework SDK.