Veri Türü Özeti (Visual Basic)

Aşağıdaki tabloda Visual Basic veri türleri, bunların destekleyici ortak dil çalışma zamanı türleri, nominal depolama ayırması ve bunların değer aralıkları gösterilmektedir.

Visual Basic türü Ortak dil çalışma zamanı türü yapısı Nominal depolama ayırması Değer aralığı
Boole Boolean Uygulama platformuna bağlıdır True veya False
Bayt Byte 1 bayt 0 ila 255 (işaretsiz)
Char (tek karakter) Char 2 bayt 0 ila 65535 (işaretsiz)
Date DateTime 8 bayt 1 Ocak 0:00:00 ' de (gece yarısı), 31 Aralık 9999 tarihinde 11:59:59 PM
Kategori Decimal 16 bayt 0-+/-79228162514264337593543950335 (+/-7.9...E + 28) ile ondalık noktası yok; 0 ile +/-7.9228162514264337593543950335, Decimal 'ın sağında 28 yer arasında;

sıfır olmayan en küçük sayı +/-0,0000000000000000000000000001 (+/-1E-28)
Double (çift duyarlıklı kayan nokta) Double 8 bayt -1.79769313486231570 e + 308 ile-4.94065645841246544 E-324 -negatif değerler için;

4.94065645841246544 e-324-1.79769313486231570 E + 308 pozitif değerler için
Tamsayı Int32 4 bayt -2.147.483.648-2.147.483.647 (imzalı)
Long (uzun tamsayı) Int64 8 bayt -9223372036854775808 ila 9.223.372.036.854.775.807 (9.2... E + 18 ) (imzalı)
Nesne Object sınıfı 32 bit platformda 4 bayt

64 bit platformda 8 bayt
Herhangi bir tür, türünde bir değişkende depolanabilir Object
SByte SByte 1 bayt -128-127 (imzalı)
Short (kısa tamsayı) Int16 2 bayt -32.768-32.767 (imzalı)
Tek (tek duyarlıklı kayan nokta) Single 4 bayt -3.4028235 e + 38 ila-1.401298 E-45 -negatif değerler için;

1.401298 e-45 ile 3.4028235 E + 38 pozitif değerler için
Dize (değişken uzunlukta) String sınıfı Uygulama platformuna bağlıdır 0 ile yaklaşık 2.000.000.000 Unicode karakter
UInteger UInt32 4 bayt 0 ila 4.294.967.295 (işaretsiz)
'Tur UInt64 8 bayt 0 ile 18446744073709551615 (1.8... E + 19 ) (imzasız)
Kullanıcı tanımlı (yapı) (öğesinden devralır ValueType ) Uygulama platformuna bağlıdır Yapının her üyesi, veri türü ve diğer üyelerin aralıklarından bağımsız olarak belirlenen aralığa sahiptir
UShort UInt16 2 bayt 0 ila 65.535 (işaretsiz)

Bilimsel gösterimde, "E" 10 ' un bir kuvvetinin anlamına gelir. Bu nedenle, 3.56 E + 2 3,56 x 102 veya 356 olduğunu ve 3.56 e-2 ' nin 3,56/102 veya 0,0356 olduğunu belirtir.

Not

Metin içeren dizeler için, StrConv bir metin biçiminden diğerine dönüştürmek için işlevini kullanın.

Bir bildirim bildiriminde bir veri türü belirtmenin yanı sıra, bazı programlama öğelerinin veri türünü bir tür karakteri kullanarak zorlayabilirsiniz. Bkz. tür karakterleri.

Bellek Tüketimi

Bir Öğesel veri türü bildirdiğinizde, bellek tüketiminin nominal depolama ayırması ile aynı olduğunu varsaymak güvenli değildir. Bunun nedeni aşağıdaki noktalara dikkat edin:

  • Depolama ataması. Ortak dil çalışma zamanı, uygulamanızın yürütüldüğü platformun geçerli özelliklerine göre depolama alanı atayabilir. Bellek dolmak üzere ise, belirtilen öğeleri mümkün olduğunca yakından paketleyebilir. Diğer durumlarda, performansı iyileştirmek için bellek adreslerini doğal donanım sınırlarına göre hizalayabilirsiniz.

  • Platform genişliği. 64 bitlik bir platformda depolama ataması, 32 bit platformun atamasından farklıdır.

Bileşik Veri Türleri

Aynı noktalar, bir yapı veya dizi gibi bileşik veri türünün her üyesi için de geçerlidir. Türün üyelerinin nominal depolama ayırmalarını bir araya ekleme ' ye güvenebilirsiniz. Ayrıca, aşağıdakiler gibi başka hususlar de vardır:

  • Giderlerini. Bazı bileşik türlerin ek bellek gereksinimleri vardır. Örneğin, bir dizi, dizinin kendisi için ve ayrıca her boyut için ek bellek kullanır. 32 bitlik bir platformda bu ek yük, her boyut için şu anda 12 bayt ve 8 bayttır. 64 bitlik bir platformda bu gereksinim iki katına çıkar.

  • Depolama düzeni. Bellekteki depolama sırasının, bildirim sıralamayla aynı olduğunu güvenli bir şekilde varsayamaz. 2 baytlık veya 4 baytlık sınır gibi, bayt hizalaması hakkında de varsayımlar yapamazsınız. Bir sınıf veya yapı tanımlıyorsanız ve üyelerinin depolama yerleşimini kontrol etmeniz gerekiyorsa, bu StructLayoutAttribute özniteliği sınıfa veya yapıya uygulayabilirsiniz.

Nesne ek yükü

ObjectHerhangi bir öğesel veya bileşik veri türüne başvuran, veri türünde bulunan verilere ek olarak 4 bayt kullanır.

Ayrıca bkz.