EF Core tarafından desteklenen .NET uygulamaları.NET implementations supported by EF Core

EF Core tüm modern .NET uygulamalarındaki geliştiriciler için kullanılabilir olmasını istiyoruz ve bu hedefle çalışmaya devam ediyoruz.We want EF Core to be available to developers on all modern .NET implementations, and we're still working towards that goal. EF Core .NET Core üzerinde destek, otomatik test ve başarıyla kullanılması bilinen birçok uygulama tarafından ele alınmıştır, mono, Xamarin ve UWP bazı sorunlar yaşıyor.While EF Core's support on .NET Core is covered by automated testing and many applications known to be using it successfully, Mono, Xamarin and UWP have some issues.

Genel BakışOverview

Aşağıdaki tabloda her .NET uygulamasına yönelik rehberlik sunulmaktadır:The following table provides guidance for each .NET implementation:

EF CoreEF Core 2,1 ve 3,12.1 and 3.1 5.05.0
.NET Standard.NET Standard 2.02.0 2.12.1
.NET Core.NET Core 2.02.0 3.03.0
.NET Framework(1).NET Framework(1) 4.7.24.7.2 (desteklenmiyor)(not supported)
MonoMono 5.45.4 6.46.4
Xamarin. iOS(2)Xamarin.iOS(2) 10,1410.14 12,1612.16
Xamarin. Mac(2)Xamarin.Mac(2) 3,83.8 5,165.16
Xamarin. Android(2)Xamarin.Android(2) 8.08.0 10,010.0
UWP(3)UWP(3) 10.0.1629910.0.16299 TBDTBD
Unity(4)Unity(4) 2018,12018.1 TBDTBD

(1) aşağıdaki .NET Framework bölümüne bakın.(1) See the .NET Framework section below.

(2) Xamarin ile ilgili sorunlar ve bilinen sınırlamalar vardır ve EF Core kullanılarak geliştirilen bazı uygulamaların doğru şekilde çalışmasını engelleyebilir.(2) There are issues and known limitations with Xamarin which may prevent some applications developed using EF Core from working correctly. Geçici çözümler için etkin sorunlar listesini denetleyin.Check the list of active issues for workarounds.

(3) EF Core 2.0.1 ve daha yeni önerilir.(3) EF Core 2.0.1 and newer recommended. .NET Core UWP 6. x paketiniyükler.Install the .NET Core UWP 6.x package. Bu makalenin Evrensel Windows platformu bölümüne bakın.See the Universal Windows Platform section of this article.

(4) Unity ile ilgili sorunlar ve bilinen sınırlamalar vardır.(4) There are issues and known limitations with Unity. Etkin sorunlarlistesini denetleyin.Check the list of active issues.

.NET Framework.NET Framework

.NET Framework hedef uygulamaların .NET Standard kitaplıklarıyla çalışması için değişiklikler gerekebilir:Applications that target .NET Framework may need changes to work with .NET Standard libraries:

Proje dosyasını düzenleyin ve aşağıdaki girdinin ilk özellik grubunda göründüğünden emin olun:Edit the project file and make sure the following entry appears in the initial property group:

<AutoGenerateBindingRedirects>true</AutoGenerateBindingRedirects>

Test projeleri için aşağıdaki girişin mevcut olduğundan da emin olun:For test projects, also make sure the following entry is present:

<GenerateBindingRedirectsOutputType>true</GenerateBindingRedirectsOutputType>

Visual Studio 'nun eski bir sürümünü kullanmak istiyorsanız, NuGet istemcisini .NET Standard 2,0 kitaplıklarıyla çalışmak üzere 3.6.0 sürümüne yükseltdiğinizden emin olun.If you want to use an older version of Visual Studio, make sure you upgrade the NuGet client to version 3.6.0 to work with .NET Standard 2.0 libraries.

Ayrıca, NuGet packages.config mümkünse PackageReference 'a geçiş yapmanızı öneririz.We also recommend migrating from NuGet packages.config to PackageReference if possible. Aşağıdaki özelliği proje dosyanıza ekleyin:Add the following property to your project file:

<RestoreProjectStyle>PackageReference</RestoreProjectStyle>

Evrensel Windows PlatformuUniversal Windows Platform

EF Core ve .NET UWP 'nin önceki sürümlerinde, özellikle .NET Native araç zinciri ile derlenen uygulamalarla çok sayıda uyumluluk sorunu vardı.Earlier versions of EF Core and .NET UWP had numerous compatibility issues, especially with applications compiled with the .NET Native toolchain. Yeni .NET UWP sürümü, .NET Standard 2,0 için destek ekler ve daha önce bildirilen uyumluluk sorunlarının çoğunu düzelten .NET Native 2,0 içerir.The new .NET UWP version adds support for .NET Standard 2.0 and contains .NET Native 2.0, which fixes most of the compatibility issues previously reported. EF Core 2.0.1 UWP ile daha kapsamlı bir şekilde sınanmıştır ancak test otomatik değildir.EF Core 2.0.1 has been tested more thoroughly with UWP but testing is not automated.

UWP üzerinde EF Core kullanırken:When using EF Core on UWP:

Sorun bildirmeReport issues

Beklendiği gibi çalışmayan hiçbir birleşim için EF Core sorunu izleyicideyeni sorunlar oluşturulmasını öneririz.For any combination that doesn't work as expected, we encourage creating new issues on the EF Core issue tracker. Xamarin 'e özgü sorunlarda, Xamarin. Android veya Xamarin. iOSiçin sorun izleyicisini kullanın.For Xamarin-specific issues use the issue tracker for Xamarin.Android or Xamarin.iOS.