EF Core Bellek Veritabanı SağlayıcısıEF Core In-Memory Database Provider

Bu veritabanı sağlayıcısı, Entity Framework Core'un bellek içi bir veritabanıyla kullanılmasına izin verir.This database provider allows Entity Framework Core to be used with an in-memory database. Bellek modundaSQLite sağlayıcısı ilişkisel veritabanları için daha uygun bir test yerine olabilir, ancak bu sınama için yararlı olabilir.This can be useful for testing, although the SQLite provider in in-memory mode may be a more appropriate test replacement for relational databases. Sağlayıcı, Varlık Çerçeve Çekirdek Projesi'ninbir parçası olarak korunur.The provider is maintained as part of the Entity Framework Core Project.

YüklemeInstall

Microsoft.EntityFrameworkCore.InMemory NuGet paketiniyükleyin.Install the Microsoft.EntityFrameworkCore.InMemory NuGet package.

dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore.InMemory

BaşlarkenGet Started

Aşağıdaki kaynaklar, bu sağlayıcıyla işe başlamanıza yardımcı olur.The following resources will help you get started with this provider.

Desteklenen Veritabanı MotorlarıSupported Database Engines

İşlem içi bellek veritabanı (yalnızca sınama amacıyla tasarlanmıştır)In-process memory database (designed for testing purposes only)