Microsoft SQL Server EF Çekirdek Veritabanı SağlayıcısıMicrosoft SQL Server EF Core Database Provider

Bu veritabanı sağlayıcısı, Entity Framework Core'un Microsoft SQL Server (Azure SQL Veritabanı dahil) ile kullanılmasına izin verir.This database provider allows Entity Framework Core to be used with Microsoft SQL Server (including Azure SQL Database). Sağlayıcı, Varlık Çerçeve Çekirdek Projesi'ninbir parçası olarak korunur.The provider is maintained as part of the Entity Framework Core Project.

YüklemeInstall

Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer NuGet paketiniyükleyin.Install the Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer NuGet package.

dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer

Not

Sürüm 3.0.0'dan bu yana sağlayıcı Microsoft.Data.SqlClient'a başvurur (önceki sürümler System.Data.SqlClient'a bağlıdır).Since version 3.0.0, the provider references Microsoft.Data.SqlClient (previous versions depended on System.Data.SqlClient). Projeniz SqlClient'a doğrudan bağımlı hale alıyorsa, Microsoft.Data.SqlClient paketine başvuruldığından emin olun.If your project takes a direct dependency on SqlClient, make sure it references the Microsoft.Data.SqlClient package.

Desteklenen Veritabanı MotorlarıSupported Database Engines

  • Microsoft SQL Server (2012'den itibaren)Microsoft SQL Server (2012 onwards)