SQLite EF Çekirdek Veritabanı SağlayıcısıSQLite EF Core Database Provider

Bu veritabanı sağlayıcısı Entity Framework Core'un SQLite ile kullanılmasına izin verir.This database provider allows Entity Framework Core to be used with SQLite. Sağlayıcı, Entity Framework Core projesininbir parçası olarak korunur.The provider is maintained as part of the Entity Framework Core project.

YüklemeInstall

Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite NuGet paketiniyükleyin.Install the Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite NuGet package.

dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite

Desteklenen Veritabanı MotorlarıSupported Database Engines

  • SQLite (3.7'den itibaren)SQLite (3.7 onwards)

SınırlamalarLimitations

SQLite sağlayıcısının bazı önemli sınırlamaları için SQLite Sınırlamalarına bakın.See SQLite Limitations for some important limitations of the SQLite provider.