Veri SorgulamaQuerying Data

Entity Framework Core, veritabanındaki verileri sorgulamak için dil ile tümleşik sorgu (LINQ) kullanır.Entity Framework Core uses Language Integrated Query (LINQ) to query data from the database. LINQ, türü kesin belirlenmiş sorgular yazmak için C# (veya .NET dilinizi tercih ettiğiniz) kullanmanıza olanak tanır.LINQ allows you to use C# (or your .NET language of choice) to write strongly typed queries. Veritabanı nesnelerine başvurmak için türetilmiş bağlam ve varlık sınıflarınızı kullanır.It uses your derived context and entity classes to reference database objects. EF Core, LINQ sorgusunun bir gösterimini veritabanı sağlayıcısına geçirir.EF Core passes a representation of the LINQ query to the database provider. İçindeki veritabanı sağlayıcıları sırasıyla veritabanına özgü sorgu diline (örneğin, bir ilişkisel veritabanı için SQL) çevirir.Database providers in turn translate it to database-specific query language (for example, SQL for a relational database).

İpucu

Bu makalenin örneğini GitHub ' da görebilirsiniz.You can view this article's sample on GitHub.

Aşağıdaki kod parçacıklarında Entity Framework Core ortak görevlerin nasıl elde edilebilmesi için birkaç örnek gösterilmektedir.The following snippets show a few examples of how to achieve common tasks with Entity Framework Core.

Tüm veriler yükleniyorLoading all data

using (var context = new BloggingContext())
{
  var blogs = context.Blogs.ToList();
}

Tek bir varlık yüklemeLoading a single entity

using (var context = new BloggingContext())
{
  var blog = context.Blogs
    .Single(b => b.BlogId == 1);
}

FiltrelemeFiltering

using (var context = new BloggingContext())
{
  var blogs = context.Blogs
    .Where(b => b.Url.Contains("dotnet"))
    .ToList();
}

Daha fazla okumaFurther readings