Exchange Server 2013 ' te posta kutuları karantinaya alındı ve veritabanları beklenmedik şekilde başarısız oluyor

Özgün KB numarası:   3095369

Belirtiler

Exchange Server 2013 ortamında, posta kutuları beklenmedik bir şekilde karantinaya alınır ve veritabanı çıkarıldı. Veya sunucu bir veritabanı kullanılabilirlik grubunun üyesiyse, başka bir üye sunucuda yerine geçer. Ayrıca, uygulama günlüğüne aşağıdaki olaylar yazılır:

ID: 1014
Level: Warning
Source: MSExchangeIS
Machine: exchangeserver.contoso.com
Message: The mailbox with mailboxguid "3d488bd9-cfe0-493e-907a-2aa299885f45" has been quarantined. Access to this mailbox will be restricted to administrative logons for 1.00:00:00 since the last report.

ID: 1002
Level: Error
Source: MSExchangeIS
Machine: exchangeserver.contoso.com
Message: Unhandled exception (System.Threading.LockRecursionException: Recursive read lock acquisitions not allowed in this mode.
at System.Threading.ReaderWriterLockSlim.TryEnterReadLockCore(TimeoutTracker timeout)
at System.Threading.ReaderWriterLockSlim.TryEnterReadLock(TimeoutTracker timeout)
at Microsoft.Exchange.Server.Storage.Common.LockManager.NamedLockObject.TryGetLock(LockType lockType, TimeSpan timeout, ILockStatistics lockStats)
at Microsoft.Exchange.Server.Storage.Common.LockManager.GetNamedLockImpl(NamedLockObject lockObject, LockType lockType, TimeSpan timeout, ILockStatistics lockStats)
at Microsoft.Exchange.Server.Storage.StoreCommonServices.Context.StartMailboxComponentReadOperation(LockableMailboxComponent component)
at Microsoft.Exchange.Server.Storage.StoreCommonServices.ReplidGuidMap.GetGuidFromReplid(Context context, UInt16 replid)
at Microsoft.Exchange.Protocols.MAPI.RcaTypeHelpers.StoreIdToExchangeId(StoreId storeId, Mailbox mailbox)
at Microsoft.Exchange.Server.Storage.MapiDisp.RopHandlerBase.OpenFolder(IServerObject serverObject, StoreId folderId, OpenMode openMode, OpenFolderResultFactory resultFactory)
at Microsoft.Exchange.RpcClientAccess.Parser.RopOpenFolder.InternalExecute(IServerObject serverObject, IRopHandler ropHandler, ArraySegment`1 outputBuffer)
at Microsoft.Exchange.RpcClientAccess.Parser.InputOutputRop.Execute(IConnectionInformation connection, IRopDriver ropDriver, ServerObjectHandleTable handleTable, ArraySegment`1 outputBuffer)
at Microsoft.Exchange.RpcClientAccess.Parser.RopDriver.ExecuteRops(List`1 inputArraySegmentList, ServerObjectHandleTable serverObjectHandleTable, ArraySegment`1 outputBuffer, Int32 outputIndex, Int32 maxOutputSize, Boolean isOutputBufferMaxSize, Int32& outputSize, AuxiliaryData auxiliaryData, Boolean isFake, Byte[]& fakeOut)
at Microsoft.Exchange.RpcClientAccess.Parser.RopDriver.Execute(IList`1 inputBufferArray, ArraySegment`1 outputBuffer, Int32& outputSize, AuxiliaryData auxiliaryData, Boolean isFake, Byte[]& fakeOut)
at Microsoft.Exchange.Server.Storage.MapiDisp.MapiRpc.<>c__DisplayClass9.<DoRpc>b__6(MapiContext operationContext, MapiSession& session, Boolean& deregisterSession, AuxiliaryData auxiliaryData)
at Microsoft.Exchange.Server.Storage.MapiDisp.MapiRpc.Execute(IExecutionDiagnostics executionDiagnostics, MapiContext outerContext, String functionName, Boolean isRpc, IntPtr& contextHandle, Boolean tryLockSession, String userDn, IList`1 dataIn, Int32 sizeInMegabytes, ArraySegment`1 auxIn, ArraySegment`1 auxOut, Int32& sizeAuxOut, ExecuteDelegate executeDelegate)
at Microsoft.Exchange.Server.Storage.MapiDisp.MapiRpc.DoRpc(IExecutionDiagnostics executionDiagnostics, IntPtr& contextHandle, IList`1 ropInArraySegments, ArraySegment`1 ropOut, Int32& sizeRopOut, Boolean internalAccessPrivileges, ArraySegment`1 auxIn, ArraySegment`1 auxOut, Int32& sizeAuxOut, Boolean fakeRequest, Byte[]& fakeOut)
at Microsoft.Exchange.Server.Storage.MapiDisp.PoolRpcServer.EcDoRpc(MapiExecutionDiagnostics executionDiagnostics, IntPtr& sessionHandle, UInt32 flags, UInt32 maximumResponseSize, ArraySegment`1 request, ArraySegment`1 auxiliaryIn, IPoolSessionDoRpcCompletion completion)
at Microsoft.Exchange.Server.Storage.MapiDisp.PoolRpcServer.EcPoolSessionDoRpc_Unwrapped(MapiExecutionDiagnostics executionDiagnostics, IntPtr contextHandle, UInt32 sessionHandle, UInt32 flags, UInt32 maximumResponseSize, ArraySegment`1 request, ArraySegment`1 auxiliaryIn, IPoolSessionDoRpcCompletion completion)
at Microsoft.Exchange.Server.Storage.MapiDisp.PoolRpcServer.<>c__DisplayClassf.<EcPoolSessionDoRpc>b__c()
at Microsoft.Exchange.Common.IL.ILUtil.DoTryFilterCatch[T](TryDelegate tryDelegate, GenericFilterDelegate filterDelegate, GenericCatchDelegate catchDelegate, T state)).

ID: 1013
Level: Error
Source: MSExchangeIS
Machine: exchangeserver.contoso.com
Message: The mailbox with mailboxguid "a5ec8237-d1b3-4ffb-9bca-9047258cfd87" caused crash or resource outage on database (GUID="daf144bc-eafb-46dc-a290-d375898a5829")

ID: 126
Level: Error
Source: ExchangeStoreDB
Machine: exchangeserver.contoso.com
Message: At '8/24/2015 8:37:03 PM' the Exchange store database 'DAG2-DB2048' copy on this server encountered an error that caused the database to be dismounted. For more detail about the failure, consult the Event log on the server for other "ExchangeStoreDb" or "msexchangerepl" events. A successful failover restored service.

Neden

Bu sorun, sunucuda .NET Framework 4,6 yüklüyse oluşur. Exchange Server 2013 ortamında, .NET Framework 'ün bu sürümü desteklenmez.

Çözüm

Bu sorunu çözmek için, .NET Framework 4,6 güncelleştirmesini sunucudan kaldırın.

.NET Framework 4,6 'in yüklü olup olmadığını belirleme

Bilgisayarınızda .NET Framework 4,6 'in yüklü olup olmadığını belirlemek için aşağıdakileri denetleyin:

 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2) veya Windows Server 2008 R2 SP1'DE, .NET Framework 4,6, Denetim Masası 'ndaki Programlar ve Özellikler 'in altında bir ürün olarak yüklenir.
 • Windows Server 2012, Microsoft Windows için güncelleştirme (KB3045562), Denetim Masası 'ndaki yüklü güncelleştirmeler altında görüntülenir.
 • Windows Server 2012 R2'de, Microsoft Windows için güncelleştirme (KB3045563), Denetim Masası 'ndaki yüklü güncelleştirmeler altında görüntülenir.

.NET Framework 4,5, 4.5.1, 4.5.2 veya 4,6 'in yüklü olup olmadığını belirlemek için aşağıdaki PowerShell komut dosyasını da kullanabilirsiniz:

$Reg = [Microsoft.Win32.RegistryKey]::OpenRemoteBaseKey('LocalMachine', $Server)
$RegKey= $Reg.OpenSubKey("SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v4\Full")
[int]$NetVersionKey= $RegKey.GetValue("Release")

if($NetVersionKey -ge 381029)
{
  "4.6 or later"
  return
}
switch ($NetVersionKey)
{
  {($_ -ge 378389) -and ($_ -lt 378675)} {"4.5"}
  {($_ -ge 378675) -and ($_ -lt 379893)} {"4.5.1"}
  {$_ -ge 379893} {"4.5.2"}
  default {"Unable to Determine"}
}