Eylemler kullanmaUse actions

Eylemler, iş mantığı kurmak için bir dizi olanak sunar.Actions open a range of possibilities for composing business logic. Eylemler ile; Oluşturma, Güncelleştirme, Silme, Atama veya Eylem Gerçekleştirme gibi işlemleri uygulayabilirsiniz.With Actions, you can perform operations, such as Create, Update, Delete, Assign, or Perform Action. İçsel olarak bir eylem özel bir ileti oluşturur.Internally, an action creates a custom message. Geliştiriciler bu eylemleri "ileti" olarak adlandırır.Developers refer to these actions as ”messages”. Bu iletilerin her biri bir varlık kaydı üzerinde gerçekleştirilen eylemleri temel alır.Each of these messages is based on actions taken on an entity record. Bir işlemin amacı bir kayıt oluşturmak, sonra bu kaydı güncelleştirmek ve daha sonra da atamak ise, bu, üç ayrı adımdan oluşur.If the goal of a process is to create a record, then update it, and then assign it, there are three separate steps. Her adım zorunlu olarak iş süreçlerinizle değil varlığın yapabilecekleriyle tanımlanır.Each step is defined by the capabilities of the entity – not necessarily your business process.

Eylemler, işletmeniz için yapmanız gereken bir işlemle eşleşen tek bir fiil (yani ileti) tanımlama olanağı sunar.Actions provide the ability to define a single verb (or message) that matches an operation you need to perform for your business. Bu yeni iletiler, bir varlıkla yapılabilecek şeylerden çok bir süreç veya davranış tarafından yönlendirilir.These new messages are driven by a process or behavior rather than what can be done with an entity. Bu iletiler Yükselt, Dönüştür, Zamanla, Yönlendir veya Onayla veya ihtiyacınız olan başka bir şey gibi fiillere karşılık gelir.These messages can correspond to verbs like Escalate, Convert, Schedule, Route, or Approve – whatever you need. Bu fiillerin eklenmesi, işletme süreçlerinizi akıcı bir şekilde tanımlamanız için daha zengin bir kavram dağarcığı sunmaya yardımcı olur.The addition of these verbs helps provide a richer vocabulary for you to fluently define your business processes. Bu daha zengin kavram dağarcığını, eylemi istemciler içinde yazmak zorunda kalmak yerine istemcilerden veya tümleştirmelerden uygulayabilirsiniz.You can apply this richer vocabulary from clients or integrations rather than having to write the action within clients. Bu, tüm eylemin tek bir birimdeki başarısını ya da başarısızlığını yönetip günlüğe kaydedebileceğiniz için kolaylık sağlar.This also makes it easier because you can manage and log the success or failure of the entire action as a single unit.

Yapılandırılabilir iletilerConfigurable messages

Bir eylem bir kez tanımlanıp etkinleştirildikten sonra bir geliştirici bu iletiyi platformun sunduğu diğer iletiler gibi kullanabilir.Once an action is defined and activated, a developer can use that message like any of the other messages provided by the platform. Burada önemli bir fark, artık geliştirici olmayan birisinin de bir ileti kullanılırken yapılması gerekenlerde değişiklik yapabilmesidir.However, a significant difference is that now someone who is not a developer can apply changes to what should be done when that message is used. İşletme süreciniz değiştikçe eylemi adımları değiştirmek üzere yapılandırabilirsiniz.You can configure the action to modify steps as your business processes change. Süreç bağımsız değişkenleri değişmediği sürece iletiyi kullanan herhangi bir özel kodda değişiklik yapılması gerekmez.Any custom code that uses that message does not need to be changed as long as the process arguments do not change.

İş akışı süreçleri ve eklentiler de otomasyon tanımlamak için benzer olanaklar sunmaya devam eder.Workflow processes and plug-ins continue to provide similar capabilities for defining automation. İş akışı süreçleri hala geliştirici olmayan birisinin de değişiklik yapabilmesi olanağını sunmaktadır.Workflow processes still provide the capability for a non-developer to apply changes. Ancak buradaki fark, işletme süreçlerinin nasıl birleştirildiği ve bir geliştiricinin kodunu nasıl yazabileceğidir.But the difference is in how the business processes are composed and how a developer can write their code. Bir eylem, platform tarafından sunulan herhangi bir ileti ile aynı düzeyde işlem gören bir iletidir.An action is a message that operates on the same level as any of the messages provided by the platform. Geliştiriciler Eylemler için eklentiler kaydedebilir.Developers can register plug-ins for Actions.

Genel iletilerGlobal messages

Bir eylem, Common Data Service iş akışlarından ya da eklentilerden farklı olarak belirli bir varlıkla ilişkilendirilmek zorunda değildir.Unlike Common Data Service workflows or plug-ins, an action doesn’t have to be associated with a specific entity. Kendi başlarına çağrılabilen "genel" eylemler tanımlayabilirsiniz.You can define ”global” Actions that can be called on their own.

Sonraki adımlarNext steps

Özel eylem oluşturmaCreate a custom action