Microsoft Intune’la uygulamaları eklemeAdd apps with Microsoft Intune

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Microsoft Intune’la uygulamaları dağıtmaya başlamadan önce, biraz zaman ayırın ve bu konu başlığı altında tanıtılan kavramları öğrenin.Before you start deploying apps with Microsoft Intune, take some time to familiarize yourself with the concepts introduced in this topic. Bu kavramlar hangi uygulamaları hangi platforma dağıtabileceğinizi anlamanıza yardımcı olur.These concepts help you understand which apps you can deploy to which platform. Ayrıca uygulamaları dağıtmadan önce karşılanması gereken önkoşulları anlamanıza da yardımcı olur.They also help you understand the prerequisites that must be in place before you deploy the apps.

Dağıtabileceğiniz uygulama türleriApp types that you can deploy

Yazılım yükleyicisiSoftware installer

Uygulama türüApp type AyrıntılarDetails
Windows Installer (*.exe, *.msi)Windows Installer (*.exe, *.msi) Bu uygulama türü, kullanıcı girişi gerektirmeyen sessiz yüklemeyi desteklemelidir.This type of app must support silent installation with no user input. Uygulama belgelerinizde, uygulamayı sessiz yüklemek için uygun komut satırı seçenekleri verilmiş olmalıdır (örneğin, /q).Your app documentation should include the relevant command-line options to silently install the app (for example, /q). Microsoft Windows Installer Aracı için Komut Satırı Anahtarları bölümünde sık kullanılan komut satırı seçeneklerinin bir listesini bulabilirsiniz.You can find a list of common command-line options in Command-Line Switches for the Microsoft Windows Installer Tool.

Uygulamanın kurulum programının gerektirdiği tüm ek dosya ve klasörler, uygulama kurulum dosyaları için belirttiğiniz konumda bulunmalıdır.Any additional files and folders that the app’s setup program requires must be available from the location that you specify for the app setup files.

Genellikle Windows Installer (.msi) ve Windows Installer Düzeltme Eki (.msp) dosyaları, Intune tarafından herhangi bir komut satırı bağımsız değişkeni yüklenmesini gerektirmez.In most cases, Windows Installer (.msi) and Windows Installer Patch (.msp) files do not require Intune to install any command-line arguments. Uygulama belgelerinize bakın.Check your app documentation.

Komut satırı bağımsız değişkenleri gerekiyorsa, bu bağımsız değişkenler Ad=Değer çiftleri halinde girilmelidir (örneğin, TRANSFORMS=custom_transform.mst).If command-line arguments are required, they must be entered as Name=Value pairs (such as TRANSFORMS=custom_transform.mst).

Bu uygulama türü yalnızca Intune istemci yazılımı çalıştıran bilgisayarlar için geçerlidir.This app type applies only to PCs that run the Intune software client.
Android için Uygulama Paketi (*.apk)App Package for Android (*.apk) Android uygulamalarını dağıtmak için geçerli bir .apk paketiniz olmalıdır.To deploy Android apps, you must have a valid .apk package.
iOS için Uygulama Paketi (*.ipa)App Package for iOS (*.ipa) iOS uygulamalarını dağıtmak için geçerli bir .ipa paketiniz olmalıdır.To deploy iOS apps, you must have a valid .ipa package.

.ipa paketi Apple tarafından imzalanmalı ve sağlama profilinde belirtilen sona erme tarihi geçerli olmalıdır.The .ipa package must be signed by Apple, and the expiration date in the provisioning profile must be valid. Intune, kuruluş sertifikası iOS uygulamalarını dağıtabilir.Intune can distribute enterprise certificate iOS applications.

Tüm Apple geliştirici sertifikası uygulamaları desteklenmez.Not all Apple developer certificate apps are supported.

Şirketiniz iOS Geliştirici Kurumsal Programı'na kayıtlı olmalıdır.Your company must be registered for the iOS Developer Enterprise Program.

Kuruluşunuzun güvenlik duvarının iOS sağlama ve sertifika web sitelerine erişim izni verdiğinden emin olun.Make sure that your organization’s firewall allows access to the iOS provisioning and certification websites.

Uygulamayla birlikte bildirim dosyası (.plist) dağıtmanız gerekmez.You don't need to deploy a manifest file (.plist) with the app.
Windows Phone uygulama paketi (*.xap, .appx, .appxbundle)Windows Phone app package (*.xap, .appx, .appxbundle) Uygulamaları dağıtmak için, bir kurumsal mobil kod imzalama sertifikası gerekir.To deploy apps, you need an enterprise mobile code-signing certificate. Ayrıntılar için bkz. Microsoft Intune ile Windows Phone yönetimini ayarlama.For details, see Set up Windows Phone management with Microsoft Intune.
Windows uygulama paketi (.appx, .appxbundle)Windows app package (.appx, .appxbundle) Uygulamaları dağıtmak için, bir kurumsal mobil kod imzalama sertifikası gerekir.To deploy apps, you need an enterprise mobile code-signing certificate. Ayrıntılar için bkz. Microsoft Intune ile Windows cihazı yönetimini ayarlama.For details, see Set up Windows device management with Microsoft Intune.
MDM aracılığıyla Windows Installer (*.msi)Windows Installer through MDM (*.msi) Bu uygulamayı Windows Installer tabanlı uygulamalar oluşturmak ve Windows 10 çalıştıran kayıtlı bilgisayarlara dağıtmak için kullanırsınız.You use this app to create and deploy Windows Installer-based apps to enrolled PCs that run Windows 10. Bu bilgisayarlar, mobil cihaz yönetimi (MDM) üzerinden yönetilir.These PCs are managed through mobile device management (MDM).

Yalnızca .msi uzantılı tek bir dosyayı karşıya yükleyebilirsiniz.You can upload only a single file with the extension .msi.

Dosyanın ürün kodu ve ürün sürümü, uygulama algılama için kullanılır.The file's product code and product version are used for app detection.

Uygulamanın varsayılan yeniden başlatma davranışı kullanılır.The default restart behavior of the app is used. Intune bu davranışı denetlemez.Intune does not control this behavior.

Tek bir kullanıcı için kullanıcı başına MSI paketleri yüklenir.Per-user MSI packages are installed for a single user.

Cihazdaki tüm kullanıcılar için makine başına MSI paketleri yüklenir.Per-machine MSI packages are installed for all users on the device.

Çift modlu MSI paketleri şu anda yalnızca cihazdaki tüm kullanıcılar için yüklenir.Dual-mode MSI packages are currently installed only for all users on the device.

Her sürümün MSI ürün kodu aynı olduğunda uygulama güncelleştirmeleri desteklenir.App updates are supported when the MSI product code of each version is the same.

Tüm yazılım yükleyicisi uygulama türleri bulut depolama alanınıza yüklenir.All software installer app types are uploaded to your cloud storage space.

Aşağıdakilere sahipseniz dış bağlantı kullanın:Use an external link when you have a:

  • Kullanıcıların uygulama mağazasından bir uygulama indirmesini sağlayan URL.URL that lets users download an app from an app store.
  • Web tarayıcısından çalıştırılan web tabanlı bir uygulamanın bağlantısı.Link to a web-based app that runs from the web browser.

Dış bağlantılara dayalı uygulamalar, Intune bulut depolama alanınızda depolanmaz.Apps based on external links are not stored in your Intune cloud storage space.

Uygulama mağazasından yönetilen iOS uygulamasıManaged iOS app from the app store

Uygulama mağazasından ücretsiz olarak sağlanan iOS uygulamalarını yönetebilir ve dağıtabilirsiniz.You can use managed iOS apps to manage and deploy iOS apps that are free of charge from the app store. Ayrıca, yönetilen iOS uygulamalarını mobil uygulama yönetim ilkelerini uyumlu uygulamalar ile ilişkilendirmek ve yönetici konsolundaki durumlarını gözden geçirmek için kullanabilirsiniz.You can also use managed iOS apps to associate mobile application management policies with compatible apps and review their status in the administrator console.

Yönetilen iOS uygulamaları Intune bulut depolama alanınızda depolanmaz.Managed iOS apps are not stored in your Intune cloud storage space.

İpucu

Intune’u MDM yetkilisi olarak ayarlamadığınız sürece, mobil cihazlara yönelik seçenekler kullanılamaz.Options for mobile devices are not available until you set the MDM authority to Intune.

Intune yazılım yayımcısıIntune software publisher

Microsoft Intune Yazılım Yayımcısı, Intune yönetici konsolundan uygulama eklediğinizde veya değiştirdiğinizde başlatılır.The Microsoft Intune Software Publisher starts when you add or modify apps from the Intune administrator console. Yayımcıdan şunlardan birini yapacak bir yazılım yükleyicisi türü seçin ve yapılandırın:From the publisher, you select and configure a software installer type that will either:

  • Intune bulut depolama hizmetinde depolanacak uygulamaları (bilgisayarlar için programlar veya mobil cihazlar için uygulamalar) karşıya yükleyin.Upload apps (programs for computers or apps for mobile devices) to be stored in Intune cloud storage.
  • Bir çevrimiçi mağaza ya da web uygulaması bağlantısı kurun.Link to an online store or web application.

Yazılım yayımcısını kullanmaya başlamadan önce Microsoft .NET Framework 4.0'ın tam sürümünü yüklemeniz gerekir.Before you begin to use the software publisher, you must install the full version of Microsoft .NET Framework 4.0. Yüklemeden sonra yazılım yayımcısının doğru şekilde açılması için bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekebilir.After installation, you might have to restart your computer before the software publisher will open correctly.

Bulut depolama alanıCloud storage space

Yazılım yükleyicisi yükleme türünü kullanarak oluşturduğunuz tüm uygulamalar, Microsoft Intune bulut depolama alanına yüklenir.All apps that you create by using the software installer installation type are uploaded to Microsoft Intune cloud storage. Intune deneme aboneliği, yönetilen uygulamaları ve güncelleştirmeleri depolamak için kullanılan 2 gigabayt (GB) bulut tabanlı depolama alanı içerir.A trial subscription of Intune includes 2 gigabytes (GB) of cloud-based storage that is used to store managed apps and updates. Tam aboneliğiniz 20 GB depolama alanı içerir.Your full subscription includes 20 GB of storage space.

Yönetici çalışma alanının Depolama Kullanımı düğümünde ne kadar alan kullandığınızı görebilirsiniz.You can see how much space you are using in the Storage Use node of the Admin workspace. Orijinal satın alma metodunuzu kullanarak Intune için ek depolama alanı satın alabilirsiniz.You can purchase additional storage for Intune using your original purchase method. Fatura veya kredi kartıyla ödeme yaptıysanız Abonelik Yönetim portalını ziyaret edin.If you paid by invoice or credit card, visit the Subscription Management portal. Başka bir satın alma yöntemi kullandıysanız iş ortağınız veya satış yardımcınızla iletişime geçin.Otherwise, contact your partner or sales associate.

Bulut depolama alanı gereksinimleri aşağıda belirtilmiştir:Requirements for cloud storage space are as follows:

  • Tüm uygulama yükleme dosyaları aynı klasörde olmalıdır.All app installation files must be in the same folder.
  • Karşıya yüklediğiniz her dosya için dosya boyutu üst sınırı 2 GB'dir.The maximum file size for any file that you upload is 2 GB.

Evrensel Windows Platformu (UWP) uygulamaları desteğiSupport for Universal Windows Platform (UWP) apps

Windows 10 bilgisayarları, iş kolu uygulamalarını yüklemek için dışarıdan yükleme anahtarı gerektirmez.Windows 10 PCs do not require a sideloading key to install line-of-business apps. Bununla birlikte, dışarıdan yüklemeyi etkinleştirmek için, HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Appx\AllowAllTrustedApps kayıt defteri anahtarının değeri 1 olmalıdır.However, the registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Appx\AllowAllTrustedApps must have a value of to 1 to enable sideloading.

Bu kayıt defteri anahtarı yapılandırılmazsa cihaza ilk kez uygulama dağıttığınızda Intune bu değeri otomatik olarak 1’e ayarlar.If this registry key is not configured, Intune automatically sets this value to 1 the first time you deploy an app to the device. Bu değeri 0 olarak ayarlarsanız, Intune değeri otomatik olarak değiştiremez ve iş kolu uygulamalarının dağıtımı başarısız olur.If you set this value to 0, Intune cannot automatically change the value, and the deployment of line-of-business apps fails.

Evrensel Windows Platformu iş kolu uygulamaları, uygulamanın dağıtıldığı her cihazda güvenilen bir kod imzalama sertifikasıyla imzalanmalıdır.Universal Windows Platform line-of-business apps must be signed with a code-signing certificate that is trusted on each device to which the app is deployed. Şirket içi ortak anahtar altyapısından (PKI) bir sertifika veya cihaza yüklenmiş üçüncü taraf genel kök sertifikasından bir sertifika kullanabilirsiniz.You can use a certificate from an in-house public key infrastructure (PKI), or a certificate from a third-party public root certificate installed on the device.

Windows 10 Mobile cihazlarında, evrensel .appx uygulamalarını imzalamak için Symantec dışında bir kod imzalama sertifikası kullanabilirsiniz.On Windows 10 Mobile devices, you can use a non-Symantec code-signing certificate to sign universal .appx apps. .xap uygulamaları ve aynı zamanda Windows 10 Mobile cihazlarının üzerine yüklemek istediğiniz Windows Phone 8.1 için oluşturulmuş .appx paketleri için, Symantec kod imzalama sertifikası kullanmalısınız.For .xap apps, and also .appx packages built for Windows Phone 8.1 that you want to install on Windows 10 Mobile devices, you must use a Symantec code-signing certificate.

UWP uygulamaları için bağımlılıklarDependencies for UWP apps

Intune’a bir Windows 10 Evrensel appxbundle paketi eklediğinizde, uygulama için tüm bağımlılıkların karşıya yüklendiğinden emin olmalısınız.When you add a Windows 10 Universal appxbundle package to Intune, you must also ensure that any dependencies for the app are uploaded. Bağımlılıkları karşıya yüklemek için, uygulama oluşturulduğunda oluşturulan Bağımlılıklar klasörünün .appxbundle dosyası ile aynı klasörde olduğundan emin olun.To upload dependencies, ensure that the Dependencies folder that was created when the app was built is in the same folder as the .appxbundle file itself. Bu şekilde, uygulamayı Intune’a yüklediğinizde Bağımlılıklar klasöründeki tüm dosyalar da karşıya yüklenir.That way, when you upload the app to Intune, any files in the Dependencies folder are also uploaded. Aşağıdaki ekran görüntüsü bu işlemi göstermektedir:The following screen shot illustrates this process:

Windows 10 UWP appxbundle bağımlılıklarını seçme

Sonraki adımlarNext steps

Uygulamaları dağıtabilmek için önce Intune konsoluna eklemeniz gerekir.You add apps in the Intune console before you can deploy them. Kayıtlı cihazlar için veya Intune istemci yazılımıyla yönettiğiniz Windows bilgisayarları için uygulamalar ekleyebilirsiniz.You can add apps for enrolled devices or for Windows PCs that you manage with the Intune client software.