Kaydolmuş cihazlar için Intune’a uygulamalar eklemeAdd apps for enrolled devices to Intune

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Bir uygulamayı dağıtabilmeniz veya yönetebilmeniz için, onu önce Microsoft Intune’a eklemeniz gerekir.Before you can deploy or manage an app, you must add it to Microsoft Intune. Bu konuda, kayıtlı cihazlar için nasıl uygulama ekleyeceğiniz gösterilir.This topic shows you how to add apps for enrolled devices.

Önemli

Bu konu başlığı altında verilen bilgiler, kayıtlı cihazlara ve kayıtlı Windows bilgisayarlarına dağıtmak istediğiniz uygulamaları eklemenize yardımcı olur.The information in this topic helps you add apps that you want to deploy to enrolled devices and enrolled Windows PCs. Uygulamaları, Intune istemci yazılımını kullanarak yönettiğiniz Windows bilgisayarlarına eklemek istiyorsanız, Microsoft Intune’da Windows bilgisayarları için uygulama ekleme konusuna göz atın.If you want to add apps for Windows PCs that you manage by using the Intune client software, see Add apps for Windows PCs in Microsoft Intune.

Uygulama eklemeAdd the app

Uygulamanın özelliklerini yapılandırmak ve uygulamayı bulut depolama alanınıza yüklemek için (uygunsa) Intune Yazılım Yayımcısı’nı kullanacaksınız.You use the Intune Software Publisher to configure the properties of the app and, where applicable, upload it to your cloud storage space. Aşağıdaki yordamı kullanın:Use the following procedure:

 1. Intune Yazılım Yayımcısını başlatmak için Microsoft Intune yönetim konsolu’nda Uygulamalar > Uygulama Ekle‘yi seçin.In the Microsoft Intune administrator console, choose Apps > Add Apps to start the Intune Software Publisher.

  İpucu

  Yayımcının başlatılması için önce Intune kullanıcı adınızı ve parolanızı girmeniz gerekebilir.You might need to enter your Intune user name and password before the publisher starts.

 2. Yayımcının Yazılım kurulumu sayfasında, Bu yazılımın cihazlar için kullanılabilir duruma nasıl getirileceğini seçin alanında aşağıdaki seçeneklerden birini belirtin:On the Software setup page of the publisher, choose one of the following options for Select how this software is made available to devices:

  • Yazılım yükleyicisi, uzantısı .msi olan uygulamalar için:Software installer, for apps with the extension .msi:

   • Yazılım yükleyicisi dosya türünü seçin.Select the software installer file type. Bu, dağıtmak istediğiniz yazılım türünü belirtir.This indicates the type of software that you want to deploy. Örneğin bir iOS uygulamasını yüklemek istiyorsanız, iOS için Uygulama Paketi (*.ipa dosyası) öğesini seçin.For example, if you want to install an iOS app, choose App Package for iOS (*.ipa file).
   • Yazılım kurulum dosyalarının konumunu belirtin.Specify the location of the software setup files. Yükleme dosyalarının konumunu girin veya Gözat’ı seçerek bir listeden konumu seçin.Enter the location of the installation files, or choose Browse to select the location from a list.
   • Aynı klasörden başka dosya ve alt klasör ekleme.Include additional files and subfolders from the same folder. Bu seçenek yalnızca Windows Installer dosya türü içindir.This option is for the Windows Installer file type only.
    Windows Installer’ı kullanan bazı yazılımlar için genellikle yükleme dosyalarıyla aynı klasörde yer alan destek dosyaları gerekir.Some software that uses Windows Installer requires supporting files that are typically found in the same folder as the installation files. Bu dosyaları dağıtmak istiyorsanız bu seçeneği belirtin.Select this option if you also want to deploy these files.
    Bu yükleme türünde, bulut depolama alanınızın bir bölümü kullanılır.This installation type uses some of your cloud storage space.
  • Dış bağlantı; uygulama mağazasının bağlantısını belirterek oluşturmak istediğiniz uygulamalar için:External link, for apps that you want to create by specifying a link to an app store:

   • URL’yi belirtin.Specify the URL. Aşağıdakilerden birinin URL'sini belirtin:Specify the URL of one of the following:
    • Dağıtmak istediğiniz uygulamanın uygulama mağazası URL’si.The app store URL of the app that you want to deploy. Örneğin Android için Microsoft Uzak Masaüstü uygulamasını dağıtmak istiyorsanız, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.rdc.android seçeneğini belirtin.For example, if you want to deploy the Microsoft Remote Desktop app for Android, specify https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.rdc.android.
     Uygulamanın URL’sini bulmak için bir arama motoru kullanarak uygulamayı içeren mağaza sayfasını bulun.To find the URL of the app, use a search engine to find the store page that contains the app. Örneğin, Uzak Masaüstü uygulamasını bulmak için Microsoft Uzak Masaüstü Android araması yapabilirsiniz.For example, to find the Remote Desktop app, you can search for Microsoft Remote Desktop Android.
    • Bir web sitesi.A website. Intune, cihaza sitenin bir kısayol simgesini (web klibi olarak bilinir) dağıtır.Intune will deploy a shortcut icon to the site on the device (known as a web clip).
    • Web üzerinde bir uygulama.An app on the web. Intune, cihaza uygulamanın bir kısayol simgesini dağıtır.Intune will deploy a shortcut icon to the app on the device.
   • Bu bağlantıyı açmak için yönetilen bir tarayıcı isteyin (yalnızca Android ve iOS için).Require a managed browser to open this link (Android and iOS only). Kullanıcılara bir web sitesi veya web uygulamasının bağlantısını dağıttığınızda bunu yalnızca Intune ile yönetilen tarayıcıda açabilirler.When you deploy a link to a website or web app to users, they will be able to open it only in the Intune managed browser. Bu tarayıcı cihazlarında yüklü olmalıdır.This browser must be installed on their device.
    Yönetilen tarayıcı hakkında daha fazla bilgi için bkz. Microsoft Intune'la yönetilen tarayıcı ilkelerini kullanarak İnternet erişimini yönetme.For more details about the managed browser, see Manage Internet access using managed browser policies with Microsoft Intune.
    Bu yükleme türünde, bulut depolama alanınızın hiçbir bölümü kullanılmaz.This installation type does not use any of your cloud storage space.
  • Uygulama mağazasından yönetilen iOS uygulaması; iTunes mağazasından ücretsiz sağlanan ve mobil uygulama yönetimi MAM ilkeleriyle yönetmek istediğiniz uygulamalar için aşağıdakileri belirtin:Managed iOS app from the app store, for free apps from the iTunes store that you want to manage with mobile application management (MAM) policies:

   • URL’yi belirtin.Specify the URL. Dağıtmak istediğiniz uygulamanın uygulama mağazası URL’sini girin.Enter the app store URL of the app that you want to deploy. Örneğin iOS için Microsoft Çalışma Klasörleri uygulamasını dağıtmak istiyorsanız, https://itunes.apple.com/us/app/work-folders/id950878067?mt=8 seçeneğini belirtin.For example, if you want to deploy the Microsoft Work Folders app for iOS, specify https://itunes.apple.com/us/app/work-folders/id950878067?mt=8.
    Bu yükleme türünde, bulut depolama alanınızın hiçbir bölümü kullanılmaz.This installation type does not use any of your cloud storage space.

   Örneğin, cihazlara iTunes mağazasından Microsoft Word uygulamasını dağıtmak istiyorsanız, sayfa şuna benzer görünür:For example, if you want to deploy the Microsoft Word app from the iTunes store to devices, the page would look like this:

   Intune Software Publisher

Not

Bir mağazadan uygulama eklediğinizde ve dağıttığınızda, son kullanıcıların uygulamayı yükleyebilmesi için o mağazada bir hesapları olması gerekir.When you add and deploy an app from a store, end users must have an account with that store in order to be able to install the app.

 1. Yazılım açıklaması sayfasında aşağıdakileri yapılandırın:On the Software description page, configure the following:

  İpucu

  Kullanmakta olduğunuz yükleyici türüne bağlı olarak, bu değerlerden bazıları otomatik olarak girilmiş olabilir.Depending on the installer type that you are using, some of these values might have been automatically entered.

  • Yayımcı.Publisher. Uygulama yayımcısının adını girin.Enter the name of the publisher of the app.

  • Ad.Name. Uygulamanın şirket portalında görüntülenecek olan adını girin.Enter the name of the app as it will be displayed in the company portal.
   Kullandığınız tüm uygulama adlarının benzersiz olduğundan emin olun.Make sure all app names that you use are unique. Aynı uygulama adı iki kez kullanılmışsa, uygulamalardan yalnızca biri şirket portalında kullanıcılara görüntülenir.If the same app name exists twice, only one of the apps will be displayed to users in the company portal.

  • Açıklama.Description. Uygulama için bir açıklama girin.Enter a description for the app. Bu, şirket portalında kullanıcılara görüntülenir.This will be displayed to users in the company portal.

  • Yazılım bilgileri URL'si.URL for software information. Yalnızca Yazılım yükleyicisini seçtiğinizde kullanılabilir.This is available only if you selected Software installer. İsteğe bağlı olarak, bu uygulama hakkında bilgi içeren bir web sitesinin URL’sini girin.Optionally, enter the URL of a website that contains information about this app. URL, şirket portalında kullanıcılara görüntülenir.The URL will be displayed to users in the company portal.

  • Gizlilik URL’si.Privacy URL. Yalnızca Yazılım yükleyicisini seçtiğinizde kullanılabilir.This is available only if you selected Software installer. İsteğe bağlı olarak, bu uygulamayla ilgili gizlilik bilgilerini içeren bir web sitesinin URL’sini girin.Optionally, enter the URL of a website that contains privacy information for this app. URL, şirket portalında kullanıcılara görüntülenir.The URL will be displayed to users in the company portal.

  • Kategori (isteğe bağlı).Category (optional). Yerleşik uygulama kategorilerinden birini seçin.Select one of the built-in app categories. Bu, kullanıcıların şirket portalına göz atarken uygulamaları daha kolay bulabilmesini sağlar.This will make it easier for users to find the app when they browse the company portal.

  • Şirket portalında bu uygulamayı öne çıkan uygulama olarak görüntüleyin ve vurgulayın.Display this as a featured app and highlight it in the company portal. Kullanıcılar uygulamalara göz attığında, uygulamayı şirket portalının ana sayfasında önce çıkacak şekilde görüntüleyin.Display the app prominently on the main page of the company portal when users browse for apps.

  • Simge (isteğe bağlı).Icon (optional). Uygulamayla ilişkilendirilecek bir simgeyi karşıya yükleyin.Upload an icon that will be associated with the app. Bu, kullanıcılar şirket portalına göz atarken uygulamayla birlikte görüntülenecek olan simgedir.This is the icon that will be displayed with the app when users browse the company portal.

   Bu örnekte, iOS için Microsoft Word uygulamasının açıklamasını yapılandırdınız:In this example, you configured a description for the Microsoft Word app for iOS:

   Yazılım açıklaması örneği

 2. Gereksinimler sayfasında uygulamanın cihaza yüklenmesinden önce karşılanması gereken gereksinimleri belirtin.On the Requirements page, select the requirements that must be met before the app can be installed on a device. Örneğin, iOS uygulama paketi için gerekli en düşük iOS sürümünü seçebilirsiniz.For example, for an app package for iOS, you can select the minimum version of iOS required. Ayrıca uygulamanın yükleneceği cihazı seçebilirsiniz (iPhone ya da iPad gibi).Additionally, you can select the type of device that it must be, like an iPhone or an iPad.

  İpucu

  Gereksinimler sayfası tüm uygulama türleri için görüntülenmez.The Requirements page is not displayed for all types of apps.

 3. Windows Installer dosya türünü seçtiğinizde başka sihirbaz sayfaları da görüntülenir.Further wizard pages are displayed when you choose the Windows Installer file type. Windows 10 veya sonrasını çalıştıran ve Intune’a kayıtlı bilgisayarlara yazılım dağıttığınızda bu dosya türü kullanılır.This file type is used when you deploy software to PCs running Windows 10 or later that are enrolled with Intune.

 4. Özet sayfasında, belirttiğiniz bilgileri gözden geçirin.On the Summary page, review the information that you specified. Hazır olduğunuzda Karşıya Yükle’yi seçin.When you are ready, choose Upload.

 5. Bitirmek için Kapat’a tıklayın.Choose Close to finish.

Uygulama, Uygulamalar çalışma alanının Uygulamalar düğümünde görüntülenir.The app is displayed on the Apps node of the Apps workspace.

Örnek - Windows 10 cihazlarına .msi uygulamalarını dağıtmaExample - Deploying .msi applications to Windows 10 devices

Bu dört dakikalık videoda, Windows 10 çalıştıran kayıtlı cihazlar için Windows Installer (.msi) uygulamaların nasıl dağıtılacağı hakkında bilgi edineceksiniz.In this four-minute video, you'll learn about how to deploy Windows Installer (.msi) applications to enrolled devices that run Windows 10.

Sonraki adımlarNext steps

Bir uygulama oluşturduktan sonra, sonraki adım uygulamayı dağıtmaktır.After you've created an app, the next step is to deploy it. Daha fazlası için Microsoft Intune’da uygulamaları dağıtma konusuna göz atın.To find out more, see Deploy apps in Microsoft Intune.