Intune yazılım istemcisi çalıştıran Windows bilgisayarlarına uygulama eklemeAdd apps for Windows PCs that run the Intune software client

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Uygulamaları dağıtmadan önce Intune’a eklemeyi öğrenmek için bu konu başlığı altında verilen bilgileri kullanın.Use the information in this topic to learn how to add apps to Intune before you deploy them.

Important

Bu konu başlığı altında sağlanan bilgiler, Intune yazılım istemcisi kullanarak yönettiğiniz Windows bilgisayarlarına uygulama eklemenize yardımcı olur.The information in this topic helps you add apps for Windows PCs that you manage by using the Intune software client. Kayıtlı Windows bilgisayarları ve diğer mobil cihazlar için uygulama eklemek istiyorsanız, bkz. Microsoft Intune’da mobil cihazlar için uygulama ekleme.If you want to add apps for enrolled Windows PCs and other mobile devices, see Add apps for mobile devices in Microsoft Intune.

Uygulamaların bilgisayarlara yüklenebilmesi için, hiçbir kullanıcı etkileşimi olmadan sessiz bir şekilde yüklenmeleri gerekir.To install apps to PCs, they must be capable of being installed silently, with no user interaction. Eğer böyle yapılmazsa yükleme başarısız olur.If this is not the case, the installation will fail.

Uygulama eklemeAdd the app

Aşağıdaki yordamı izleyerek uygulamanın özelliklerini yapılandırmak ve uygulamayı bulut depolama alanınıza yüklemek için Intune Yazılım Yayımcısı’nı kullanacaksınız.You use the Intune Software Publisher to configure the properties of the app and upload it to your cloud storage space by using the following procedure:

 1. Intune Yazılım Yayımcısını başlatmak için Microsoft Intune yönetim konsolu’nda Uygulamalar > Uygulama Ekle‘yi seçin.In the Microsoft Intune administrator console, choose Apps > Add Apps to start the Intune Software Publisher.

  Tip

  Yayımcının başlatılması için önce Intune kullanıcı adınızı ve parolanızı girmeniz gerekebilir.You might need to enter your Intune user name and password before the publisher starts.

 2. Yayımcının Yazılım kurulumu sayfasında, bu yazılımın cihazlar için kullanılabilir duruma nasıl getirileceğini seçin alanının altında Yazılım yükleyicisini seçin ve aşağıdakileri belirtin:On the Software setup page of the publisher, under Select how this software is made available to devices, choose Software installer, and then specify:

  • Yazılım yükleyicisi dosya türünü seçin.Select the software installer file type. Bu, dağıtmak istediğiniz yazılım türünü belirtir.This indicates the type of software that you want to deploy. Windows bilgisayarları için, Windows Installer’ı seçin.For a Windows PC, choose Windows Installer.
  • Yazılım kurulum dosyalarının konumunu belirtin.Specify the location of the software setup files. Yükleme dosyalarının konumunu girin veya Gözat’ı seçerek bir listeden konumu seçin.Enter the location of the installation files, or choose Browse to select the location from a list.
  • Aynı klasörden başka dosya ve alt klasör ekleme.Include additional files and subfolders from the same folder. Windows Installer kullanan bazı yazılımlar destekleme dosyaları gerektirir.Some software that uses Windows Installer requires supporting files. Bu dosyalar yükleme dosyası ile aynı klasörde bulunmalıdır.These must be located in the same folder as the installation file. Bu destek dosyalarını dağıtmak istiyorsanız bu seçeneği belirtin.Select this option if you also want to deploy these supporting files.

  Örneğin, Intune’a Application.msi adlı bir uygulama yüklemek isterseniz sayfa şöyle görünür: Yayımcının yazılım kurulum sayfasıFor example, if you want to publish an app named Application.msi to Intune, the page would look like this: Software setup page of the publisher

  Bu yükleme türünde, bulut depolama alanınızın bir bölümü kullanılır.This installation type uses some of your cloud storage space.

 3. Yazılım açıklaması sayfasında aşağıdakileri yapılandırın.On the Software description page, configure the following.

  Note

  Kullanmakta olduğunuz yükleyici dosyasına bağlı olarak bu değerlerden bazıları otomatik olarak girilmiş olabilir veya gösterilmeyebilir.Depending on the installer file that you are using, some of these values might have been automatically entered, or they might not appear.

  • Yayımcı.Publisher. Uygulama yayımcısının adını girin.Enter the name of the publisher of the app.
  • Ad.Name. Uygulamanın şirket portalında görüntülenecek olan adını girin.Enter the name of the app as it will be displayed in the company portal.
   Kullandığınız tüm uygulama adlarının benzersiz olduğundan emin olun.Make sure all app names that you use are unique. Aynı uygulama adı iki kez kullanılmışsa, uygulamalardan yalnızca biri şirket portalında kullanıcılara görüntülenir.If the same app name exists twice, only one of the apps will be displayed to users in the company portal.
  • Açıklama.Description. Uygulama için bir açıklama girin.Enter a description for the app. Bu, şirket portalında kullanıcılara görüntülenir.This will be displayed to users in the company portal.
  • Yazılım bilgileri URL’si (isteğe bağlı).URL for software information (optional). Bu uygulama hakkında bilgi içeren bir web sitesinin URL’sini girin.Enter the URL of a website that contains information about this app. URL, şirket portalında kullanıcılara görüntülenir.The URL will be displayed to users in the company portal.
  • Gizlilik URL’si (isteğe bağlı).Privacy URL (optional). Bu uygulamayla ilgili gizlilik bilgilerini içeren bir web sitesinin URL’sini girin.Enter the URL of a website that contains privacy information for this app. URL, şirket portalında kullanıcılara görüntülenir.The URL will be displayed to users in the company portal.
  • Kategori (isteğe bağlı).Category (optional). Yerleşik uygulama kategorilerinden birini seçin.Select one of the built-in app categories. Bu, kullanıcıların şirket portalına göz atarken uygulamaları daha kolay bulabilmesini sağlar.This will make it easier for users to find the app when they browse the company portal.
  • Simge (isteğe bağlı).Icon (optional). Uygulamayla ilişkilendirilecek bir simgeyi karşıya yükleyin.Upload an icon that will be associated with the app. Bu, kullanıcılar şirket portalına göz atarken uygulamayla birlikte görüntülenecek olan simgedir.This is the icon that will be displayed with the app when users browse the company portal.
 4. Gereksinimler sayfasında uygulamanın cihaza yüklenmesinden önce karşılanması gereken gereksinimleri belirtin.On the Requirements page, select the requirements that must be met before the app can be installed. Aşağıdakilerden birini seçin:Choose from:

  • Mimari.Architecture. Bu uygulamanın 32 bit işletim sistemlerine, 64 bit işletim sistemlerine veya ikisine de yüklenebileceğini belirtin.Select whether this app can be installed on 32-bit, 64-bit, or both operating systems.
  • İşletim Sistemi.Operating System. Bu uygulamanın üzerine yüklenebileceği en düşük işletim sistemini seçin.Select the minimum operating system on which this app can be installed.
 5. Algılama kuralları sayfasında yapılandırmakta olduğunuz uygulamanın bir bilgisayarda zaten yüklü olup olmadığını algılamak için kurallar yapılandırabilirsiniz.On the Detection rules page, you can configure rules to detect whether the app that you are configuring is already installed on a PC. Veya varsayılan algılama kurallarını, önceden yüklenmiş tüm uygulama sürümlerinin otomatik olarak üzerine yazılması için kullanabilirsiniz.Or, you can use the default detection rules to automatically overwrite any previously installed versions of the app. Bu seçenek Windows Installer içindir (yalnızca .exe dosyaları).This option is for Windows Installer (.exe files only).

  Yapılandırabileceğiniz kurallar şunlardır:The rules that you can configure are:

  • Dosya var.File exists. Algılanmasını istediğiniz dosyanın yolunu belirtin.Specify the path to the file that you want to detect. Bu yolu bilgisayarda %ProgramFiles% altında arayabileceğiniz gibi (Program Files<path> ve Program Files (x86)<path> altında arar), ya da%SystemDrive% altında da arayabilirsiniz (bilgisayarın kök sürücüsünde, genellikle C sürücüsü altında arar).You can search under %ProgramFiles% (which searches Program Files<path> and Program Files (x86)<path>) on the PC or %SystemDrive% (which searches from the root drive of the PC, typically drive C).
  • MSI ürün kodu var.MSI product code exists. Gözat’ı seçerek algılamak istediğiniz Windows Installer (.msi) dosyasını seçin.Choose Browse to choose the Windows Installer (.msi) file that you want to detect.
  • Kayıt defteri anahtarı var.Registry key exists. HKEY_LOCAL_MACHINE\ ile başlayan bir kayıt defteri anahtarı belirtin.Specify a registry key that begins with HKEY_LOCAL_MACHINE\. Hem 32 bit hem de 64 bit kayıt defteri yollarında arama yapılır.Both 32-bit and 64-bit registry paths are searched. Belirttiğiniz anahtar iki konumdan birinde varsa, algılama kuralına uyulmuş olur.If the key that you specified exists in either location, the detection rule is satisfied.

  Uygulama yapılandırdığınız kurallardan herhangi birine uyuyorsa, yüklenmez.If the app satisfies any of the rules that you have configured, it will not be installed.

 6. Yalnızca Windows Installer dosya türü için (msi ve exe): Komut satırı bağımsız değişkenleri sayfasında, yükleyici için isteğe bağlı komut satırı bağımsız değişkenleri eklemek isteyip istemediğinizi belirtin.For the Windows Installer file type only (.msi and .exe): On the Command line arguments page, choose whether you want to supply optional command-line arguments for the installer. Aşağıdaki parametreler, Intune tarafından otomatik olarak eklenmiştir:The following parameters are added automatically by Intune:

  • .exe dosyaları için, /install eklenmiştir.For .exe files, /install is added.
  • .msi dosyaları için, /quiet eklenmiştir.For .msi files, /quiet is added. Bu ayarların, yalnızca uygulama paketini oluşturan kişinin bu işlevi etkinleştirdiğinde çalışacağını unutmayın.Note that these options will only work if the creator of the app package enabled functionality for this.
 7. Yalnızca Windows Installer dosya türü için (yalnızca exe): Dönüş kodları sayfasında, uygulama yönetilen bir Windows bilgisayarına yüklenirken Intune tarafından yorumlanacak yeni hata kodları ekleyebilirsiniz.For the Windows Installer file type only (.exe only): On the Return codes page, you can add new error codes that Intune interprets when the app is installed on a managed Windows PC.

  Intune, varsayılan olarak, bir uygulama paketi yüklemesinin başarılı veya başarısız olduğunu raporlamak için sektör standardı dönüş kodlarını kullanır: 0 (Başarılı) veya 3010 (Yeniden başlatma ile başarılı).By default, Intune uses industry-standard return codes to report the failure or success of an app package installation: 0 (Success) or 3010 (Success with restart). Listeye kendi dönüş kodlarınızı da ekleyebilirsiniz.You can also add your own return codes to this list. Dönüş kodları listesini belirtirseniz ve uygulama yüklemesi listede olmayan bir kod döndürürse, bu kod hata olarak yorumlanır.If you specify a list of return codes and the app installation returns a code that isn't on the list, it is interpreted as a failure.

 8. Özet sayfasında, belirttiğiniz bilgileri gözden geçirin.On the Summary page, review the information that you specified. Hazır olduğunuzda Karşıya Yükle’yi seçin.When you are ready, choose Upload.

 9. Bitirmek için Kapat’a tıklayın.Choose Close to finish.

Uygulama, Uygulamalar çalışma alanının Uygulamalar düğümünde görüntülenir.The app is displayed on the Apps node of the Apps workspace.

Sonraki adımlarNext steps

Bir uygulama oluşturduktan sonra, sonraki adım uygulamayı dağıtmaktır.After you've created an app, the next step is to deploy it. Daha fazlası için Microsoft Intune’da uygulamaları dağıtma konusuna göz atın.To find out more, see Deploy apps in Microsoft Intune.

Windows bilgisayarlara yazılım dağıtmak için ipuçları ve püf noktaları hakkında daha fazla edinmek isterseniz Destek İpucu: Intune Yazılımının Bilgisayarlara Dağıtımı için En İyi Uygulamalar blog gönderisini inceleyin.If you want to read more information about tips and tricks to deploy software to Windows PCs, see the blog post Support Tip: Best Practices for Intune Software Distribution to PC’s.