Microsoft Intune’da Android for Work uygulamalarını mobil uygulama yapılandırma ilkeleri ile yapılandırmaConfigure Android for Work apps with mobile app configuration policies in Microsoft Intune

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Kullanıcılar bir iOS uygulamasını çalıştırdığında gerekebilecek ayarları sağlamak için Intune’daki mobil uygulama yapılandırma ilkelerini kullanın.Use mobile app configuration policies in Microsoft Intune to supply settings that might be required when users run an app. Örneğin, bir uygulama kullanıcıların şunları belirtmesini gerektirebilir:For example, an app might require users to specify:

 • Özel bağlantı noktası numarasıA custom port number
 • Dil ayarlarıLanguage settings
 • Bir şirket logosu gibi marka ayarlarıBranding settings such as a company logo

Ayarlar kullanıcılar tarafından hatalı girildiği takdirde, yardım masanız üzerindeki yük artabilir ve uygulamalara geçiş yavaşlayabilir.If users enter settings incorrectly, it can increase the burden on your help desk and slow the adoption of new apps.

Mobil uygulama yapılandırma ilkeleri, bu ayarları kullanıcılar uygulamayı çalıştırmadan önce cihazlara dağıtmanızı sağlar.Mobile app configuration policies let you deploy these settings to devices before users run the app. Ayarlar otomatik olarak sağlanır ve kullanıcıların herhangi bir eylem yapması gerekmez.The settings are supplied automatically, and users need to take no action.

Uygulama yapılandırma ilkelerinden yararlanmak için uygulama geliştiricisinin kurumsal uygulama yapılandırmalarını, bunları oluşturduğunda kullanıma sunması gerekir.To utilize app configuration policies, the app developer must have exposed enterprise app configurations when they created it. Örneğin, Google Chrome varsayılan yer işaretlerini, izin verilen ve verilmeyen siteleri ve daha fazlasını ayarlamanıza olanak tanıyan ayarları kullanıma sunar.For example, Google Chrome exposes settings that let you set default bookmarks, allowed and denied sites, and more. Bu ayarların desteklenip desteklenmediğini görmek ve bunların ilkede nasıl belirtileceğini öğrenmek için uygulama geliştiricisine başvurun.Contact the developer of the app to see if these settings are supported and how to specify them in the policy.

Yapılandırmak istediğiniz uygulamayı dağıttığınız kullanıcılara uygulama yapılandırma ilkesini de dağıtırsınız.You deploy the app configuration policy to the same users to whom you have deployed the app you want to configure. Uygulama ayarları, uygulama çalıştırıldığında uygulanır.App settings are applied when the app is run.

Mobil uygulama yapılandırma ilkesi yapılandırmaConfigure a mobile app configuration policy

 1. Microsoft Intune yönetim konsolunda, İlke > Genel Bakış > İlke Ekle’yi seçin.In the Microsoft Intune administration console, choose Policy > Overview > Add Policy.

 2. İlkeler listesinde, Android for Work’ü genişletin, Mobil Uygulama Yapılandırma İlkesi (Android for Work) seçin ve İlke Oluştur seçeneğini belirleyin.In the list of policies, expand Android for Work, choose Mobile App Configuration Policy (Android for Work), and then choose Create Policy.

  Tip

  Bu ilke türü için yalnızca özel ayarlar yapılandırabilirsiniz.You can configure only custom settings for this policy type. Önerilen ayarlar kullanılamaz.Recommended settings are not available.

 3. İlke Oluştur sayfasının Genel bölümünde, mobil uygulama yapılandırma ilkesi için bir ad ve isteğe bağlı bir açıklama sağlayın.In the General section of the Create Policy page, supply a name and an optional description for the mobile app configuration policy.

 4. Sayfanın Mobil Uygulama Yapılandırma İlkesi kısmında, aşağıdaki bilgileri belirtin:In the Mobile App Configuration Policy section of the page, specify the following information:

  • Bu yapılandırmanın geçerli olduğu uygulamanın Paket Kimliği - Paket Kimliği uygulama URL’sinin Google Play sayfasındaki “id=” bölümünde bulunabilir.Package ID for the application that this configuration applies to - The package ID can be found in the 'id=' section of the app URL on it's Google Play page. Örneğin, Microsoft Excel uygulamasının paket kimliği com.microsoft.office.excel’dir.For example, the package ID for the Microsoft Excel app is com.microsoft.office.excel.
  • Metin kutusunda, yapılandırmak istediğiniz uygulama ayarlarına yönelik verileri girin.In the text box, enter the data for the app settings you want to configure. Bu ayarları uygulama tedarikçisinden alırsınız.You get these settings from the supplier of the app. Bu ayarları tüm uygulamalar desteklemez.Not all apps support these settings.
 5. Girdiğiniz verilerin geçerli bir özellik listesi biçiminde olduğundan emin olmak için Doğrula’ya tıklayın.Click Validate to ensure that the data that you entered is in a valid property list format.

  Important

  Doğrula’ya tıkladığınızda, Intune girdiğiniz yapılandırma verilerinin geçerli bir biçimde olup olmadığını denetler.When you click Validate, Intune checks that the configuration data you entered is in a valid format. Verilerin, ilişkilendirildiği uygulama ile çalışıp çalışmayacağını denetlemez.It does not check that the data will work with the app that it is associated with.

 6. İşiniz bittiğinde İlkeyi Kaydet‘e tıklayın.When you are done, click Save Policy.

Yeni ilke Yapılandırma İlkeleri düğümünde görüntülenir.The new policy is displayed in the Configuration Policies node.

Uygulama yapılandırma ilkesini dağıtmaDeploy the app configuration policy

Bir mobil uygulama yapılandırma ilkesi oluşturduktan sonra, bunu ayarların geçerli olacağı uygulamanın kullanıcılarına dağıtmanız gerekir.After you have created a mobile app configuration policy, you must deploy it to the same users to whom you deploy the app to which the settings will apply.

İlke dağıtma hakkında bilgi edinmek için bkz. yapılandırma ilkesi dağıtmaFor information about how to deploy policies, see deploy a configuration policy

Android for Work cihazlara uygulama dağıtma hakkında bilgi edinmek için bkz. Intune ile Android for Work uygulamaları dağıtma.For information about how to deploy apps to Android for Work devices, see How to deploy Android for Work apps with Intune.

Dağıtılan uygulama bir cihazda çalıştırıldığında, mobil uygulama yapılandırma ilkesinde yapılandırdığınız ayarlarla çalışır.When the deployed app is run on a device, it will run with the settings that you configured in the mobile app configuration policy.

Tip

Her uygulama için bir kullanıcıya yalnızca bir uygulama yapılandırma ilkesi dağıtın.Only deploy one app configuration policy for each app to a user.