Intune ile Android for Work cihazları yönetmeManage Android for Work devices with Intune

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Android for Work kişisel uygulamaları ve verileri, uygulama ve veri içeren bir iş profilinden ayıran Android cihazı özellik ve hizmet kümesidir.Android for Work is a set of Android device features and services that separate personal apps and data from a work profile containing work apps and data. Android for Work, kullanıcılar Android cihazlarını iş için kullandıklarında ek yönetim özellikleri ve gizlilik sağlar.Android for Work provides additional management capabilities and privacy when people use their Android devices for work. Intune, iş bilgileri ve kişisel bilgilerin ayrı olmasını sağlamak için Android for Work cihazlara uygulamalar ve şirket kaynakları dağıtmanıza yardımcı olur.Intune helps you deploy apps and company resources to Android for Work devices to ensure work and personal information is separate. Başarıyla dağıtıldığında, uygulamalar ve bunların eriştiği veriler özel olarak cihazdaki Android for Work ortamında kalır.When successfully deployed, apps and the data they access remain exclusively within the Android for Work environment on the device.

Desteklenen cihazlarSupported devices

Android for Work yönetim özellikleri, daha yeni Android işletim sisteminin parçası olan özelliklerden faydalanır.Android for Work management capabilities rely upon features that are part of newer Android operating system. Android for Work şu anda Android 5.0 Lollipop ve üzeri sürümleri çalıştıran ve iş profili desteği olan cihazlarda desteklenir.Android for Work is currently supported on devices running Android 5.0 Lollipop and later that support a work profile. Android for Work desteği olmayan cihazlarda geleneksel Android yönetimi kullanılmaya devam edilebilir.For devices that do not support Android for Work, conventional Android management remains available. Android for Work gereksinimleri hakkında daha fazla bilgi edinin.Learn more about Android for Work requirements.

EklemeOnboarding

Android for Work cihazları kaydetmeden önce bazı ekleme adımlarını tamamlamanız gerekir.Before enrolling Android for Work devices, you must complete some onboarding steps. Bu adımlar, Android for Work uygulama dağıtımı ve yönetimi sürecinin en önemli parçalarından biri olan Intune kiracınız ve Google Play for Work hizmeti arasında bağlantıyı kurar.These steps establish a connection between your Intune tenant and Google’s Play for Work service, which is an integral part of the Android for Work app distribution and management process. Android for Work kaydını etkinleştirme hakkında daha fazla bilgi edinin.Learn more about Enabling Android for Work enrollment.

İş profili yönetimiWork profile management

Intune ile bir Android for Work cihaz yönettiğinizde, tüm cihazı yönetmezsiniz.When you manage an Android for Work device with Intune, you don’t manage the entire device. Yönetim yetenekleri yalnızca kayıt sırasında cihazda oluşturulan iş profilini etkiler.Management capabilities only affect the work profile that is created on the device during enrollment. Intune ile cihaza dağıtılan tüm uygulamalar, iş profiline yüklenir.Any apps deployed to the device with Intune get installed in the work profile. Cihazdaki iş uygulamalarının kişisel uygulamalardan ayrılabilmesi için iş profilindeki uygulamaların yanında turuncu renkli evrak çantası görüntülenir.App icons in the work profile display an orange briefcase to differentiate work apps from personal apps on the device. Tüm Android uygulamaları ve cihazın Android for Work bölümü dışındaki veriler kişisel ve son kullanıcının denetimi altında kalır.All Android apps and data outside the Android for Work portion of the device remain personal and under the control of the end user. Kullanıcılar cihazın kişisel kısmına istedikleri uygulamayı yükleyebilirken, yöneticiler iş profilinin kapsamındaki uygulamaları ve eylemleri yönetip izleyebilir.Users can install any app they choose to the personal side of the device, while administrators can manage and monitor apps and actions scoped to the work profile.

Intune, Android for Work cihazlarda yapılandırabileceğiniz bir dizi yerleşik genel ayar sunar.Intune supplies a range of built-in general settings that you can configure on Android for Work devices. Android for Work ilke ayarları hakkında daha fazla bilgi edininLearn more about Android for Work policy settings

Uygulama yayımlama ve dağıtmaApp publishing and distribution

Google Play for Work hizmeti, Android for Work uygulama dağıtımı ve yönetiminin önemli bir parçasıdır.The Google Play for Work service is an integral part of Android for Work app distribution and management. İş profilinde Android for Work cihazlara dağıtılan tüm uygulamalar Play for Work hizmetinden gelir.All apps deployed to Android for Work devices in the work profile come from Play for Work service. Play Store’daki uygulamaları yönetmek ve dağıtmak için, Google Play web sitesinde şirketinizin Google yönetimi için yönetici kimlik bilgileriyle oturum açarsınız.To manage and deploy apps in the Play Store, you log in to the Google Play website with your company's administrator credentials for Google management. Cihazlarınızın iş profillerinde gösterilmeleri için, Android for Work dağıtımının uygulamalarını onaylayabilirsiniz.You can approve apps for Android for Work deployment to have them appear in devices' work profiles. Ardından bu uygulamalar Intune konsoluna eşitlenir ve burada Intune kullanılarak dağıtılıp yönetilebilir.These apps then sync to the Intune console where they can then be deployed and managed using Intune. Kuruluşunuz tarafından geliştirilen iş kolu (LOB) uygulamalarının Google’ın Android uygulama yayımlama konsolu kullanılarak Play for Work’te yayımlanması gerekir.Line of business (LOB) apps developed by your organization must be published to Play for Work using Google’s Android app publishing console. İş kolu uygulamalarının, kuruluşunuza erişimi kısıtlamak için Android uygulama yayımlama konsolunda yapılandırılması gerekir.Line-of-business apps must be configured in the Android app publishing console to restrict access to your organization.

Uygulamalar kullanıcı etkileşimi olmadan ve kullanıcının Bilinmeyen Kaynaklardan Yükleme'ye izin vermesine gerek kalmadan yüklenebilir.Apps can be installed without user interaction and without requiring that the user allow Installation from Unknown Sources. İsteğe bağlı veya kullanılabilir uygulamalara göz atmak ve onları yüklemek için kullanıcı cihazındaki Play for Work mağazasını gözden geçirebilir.To browse and install optional or available apps, the user can browse the Play for Work store on their device. Android for Work için uygulama dağıtma hakkında daha fazla bilgi edinin.Learn more about Deploying apps for Android for Work.

Uygulama yapılandırmasıApp configuration

Android for Work, uygulama yapılandırma değerlerini bunları destekleyen uygulamalara dağıtmak için bir altyapı sağlar.Android for Work provides infrastructure for deploying app configuration values to apps that support them. İş uygulamaları için yapılandırma değerlerini belirterek, kullanıcılar uygulamayı ilk kez başlattığında bunların düzgün ayarlandığından emin olursunuz.By specifying configuration values for work apps, you ensure they are properly set when users launch the app for the first time. Uygulama yapılandırması desteği için uygulama geliştiricilerinin kendi Android uygulamalarını yönetilen yapılandırma değerlerini spesifik olarak destekleyecek şekilde oluşturmaları gerekir.Support for app configuration requires that app developers create their Android apps specifically to support managed configuration values. Eğer öyleyse, bu yapılandırma ayarlarını belirtmek ve uygulamak için Intune kullanabilirsiniz.If they do, then you can use Intune to specify and apply these configuration settings. Android for Work uygulama yapılandırma ayarları hakkında daha fazla bilgi edinin.Learn more about Android for Work app configuration settings.

E-posta yapılandırmasıEmail configuration

Android for Work, iOS gibi varsayılan bir e-posta uygulaması veya yerel e-posta profili nesnesi sağlamaz.Android for Work doesn’t provide a default email app or native email profile object like that which is provided by iOS. Bunun yerine, e-posta yapılandırmaları kendilerini destekleyen e-posta uygulamalarına uygulama yapılandırma ayarları uygulayarak ayarlanabilir.Instead, email configurations can be set by applying app configuration settings to email apps that support them. Gmail ve Nine Work, Play Store’da bulunan ve Android for Work uygulama yapılandırması ile yapılandırmayı destekleyen iki Exchange ActiveSync (EAS) istemci uygulamasıdır.Gmail and Nine Work are two Exchange ActiveSync (EAS) client apps in the Play Store that support configuration with Android for Work app configuration.

Intune, iş uygulamaları olarak yönetildiklerinde Gmail ve Nine Work uygulamaları için yapılandırma şablonları sağlar.Intune provides configuration templates for Gmail and Nine Work apps when managed as work apps. Uygulama yapılandırma profillerini destekleyen diğer e-posta uygulamaları mobil uygulama yapılandırma ilkeleriyle yapılandırılabilir.Other email apps that supports app configuration profiles can be configured with mobile app configuration policies.

Android for Work cihazlar için Exchange ActiveSync koşullu erişim kullanıyorsanız, Gmail veya Nine Work e-posta uygulamasını kullanmanız gerekir.If you are using Exchange ActiveSync conditional access for an Android for Work devices, you must use either the Gmail or Nine Work email app. Android için Microsoft Outlook uygulaması veya ADAL ile modern kimlik doğrulaması kullanan herhangi bir e-posta uygulaması da desteklenir.The Microsoft Outlook for Android app, or any other email app that uses modern authentication via ADAL, is also supported. Şirket e-postası için e-posta profilleri hakkında daha fazla bilgi edinin.Learn more about Email profiles for company email.

Uygulama koruma ilkeleriApp protection policies

Uygulaman uygulama koruma ilkeleri, iş profilinde ve kişisel profilde tümüyle desteklenir.App protection policies applied are fully supported in the work profile and in the personal profile. İş kolu uygulamalarını, https://play.google.com/apps/publish adresindeki Android uygulama yayımlama konsolunda yayımlayabilirsiniz.You can publish line-of-business apps in the Android app publishing console at https://play.google.com/apps/publish. Bu konsol, uygulamaları kuruluşunuza özel hale getirme seçeneğine sahiptir.This console includes an option to make apps private to your organization. Android for Work uyumluluk ilkesi ayarları hakkında daha fazla bilgi edinin.Learn more about Android for Work compliance policy settings. Uygulama koruma ilkeleri hakkındaki genel bilgiler için bkz. uygulama ilkeleri.For general information about app protectino policies, see app policies.

VPN profilleriVPN profiles

VPN desteği, Android VPN profillerine benzerdir.VPN support is similar to Android VPN profiles. Android for Work yönetimi için aynı VPN sağlayıcıları ve temel yapılandırma mevcuttur ancak iki fark vardır:The same VPN providers and basic configuration options are available for Android for Work management with two differences:

  • İş profili kapsamlı VPN – VPN bağlantıları yalnızca iş profiline dağıtılan uygulamalarla sınırlıdır.Work profile-scoped VPN – VPN connections are limited to just the apps deployed to the work profile. Yalnızca Android for Work tarafından yönetilen uygulamalar VPN bağlantısını kullanabilir.Only Android for Work-managed apps can use the VPN connection. Cihazdaki kişisel uygulamalar bir yönetilen VPN bağlantısı kullanamaz.Personal apps on the device cannot use a managed VPN connection.

  • Uygulamaya özel VPN – Bir VPN sağlayıcı uygulamaya özel VPN destekliyorsa ve Android for Work uygulama yapılandırma profili aracılığıyla uygulama başına VPN yapılandırma yeteneği sağlıyorsa, Intune’da uygulamaya özel VPN yapılandırılabilir.App-specific VPN – If a VPN provider supports configuration for app-specific VPN and provides the capability to configure per-app VPN via the Android for Work app configuration profile, then a app-specific VPN can be configured in Intune. Bu yeteneğin desteklenip desteklenmediğini öğrenmek için VPN sağlayıcıya danışın.Check with the VPN provider to see if they support this capability. VPN bağlantı profilleri hakkında daha fazla bilgi edinin.Learn more about VPN connection profiles.

Sertifika profilleriCertificate profiles

Android yönetimi için kullanılabilir olan sertifika profili yapılandırma seçenekleri Android for Work cihazlar için de kullanılabilir.The same certificate profile configuration options that are available to Android management are available on Android for Work devices. Android for Work gelişmiş sertifika yönetimi API'leri sağlar.Android for Work provides enhanced certificate management APIs. Gelişmiş sertifika yönetimi aşağıdaki işlevleri sağlar:Enhanced certificate management provides the following functionality:

  • Sertifika dağıtımının sessiz ve kullanıcı için sorunsuz olmasını sağlar.Ensures that cert deployment is silent and seamless for the user.
  • Bir cihaz Intune’da kullanımdan kaldırıldığında ve iş profili kaldırıldığında dağıtılan sertifikaların tamamen kaldırılmasını sağlar.Ensures that deployed certs are completely removed when a device is retired from Intune and the work profile is removed.
  • BT departmanı tarafından yönetim hizmeti aracılığıyla sertifikanın dağıtıldığını ve yapılandırıldığını kullanıcılara bildiren gelişmiş iletiler sağlar.Provides improved messaging that informs users that the certificate was deployed and configured by their IT department via their management service.

Sertifika profilleri hakkında daha fazla bilgi edinin.Learn more about Certificate profiles.

Wi-Fi profilleriWi-Fi profiles

Cihaz devre dışı bırakıldığında ve iş profili silindiğinde Android for Work tarafından yönetilen Wi-Fi profilleri kaldırılır.Wi-Fi profiles managed by Android for Work are removed when the device is retired from Intune and the work profile is deleted. Wi-Fi profilleri hakkında daha fazla bilgi edinin.Learn more about Wi-Fi profiles.

Sonraki adımlarNext steps

İş için Android kaydını etkinleştirmeEnabling Android for Work enrollment

Android for Work için uygulama dağıtmaDeploying apps for Android for Work