Intune ile Android for Work cihazlara uygulama dağıtmaHow to deploy apps to Android for Work devices with Intune

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Android for Work cihazlara uygulama dağıtma işlemi, standart Android cihazlara dağıtmaktan farklı bir yolla yapılır.You deploy apps to Android for Work devices in a different way than you deploy them to standard Android devices. Android for Work için yüklediğiniz tüm uygulamalar Google Play for Work mağazasından gelir.All apps you install for Android for Work come from the Google Play for Work store. Mağazada oturum açar, istediğiniz uygulamalara göz atar ve bunları onaylarsınız.You log on to the store, browse for the apps you want, and approve them. Uygulama daha sonra Intune konsolunun Toplu Satın Alınan Uygulamalar düğümünde görünür.The app then appears in the Volume-Purchased Apps node of the Intune console. Buradan, uygulamanın dağıtımını, herhangi başka bir uygulamanın dağıtımıyla aynı şekilde yönetebilirsiniz.From here, you can manage deployment of the app in the same way you would deploy any other app.

Ayrıca, kendi iş kolu (LOB) uygulamalarınızı oluşturduysanız onları aşağıdaki gibi dağıtabilirsiniz:Additionally, if you have created your own line of business (LOB) apps, you can deploy them as follows:

 • Google Play Store'daki özel bir alanda uygulama yayımlamanıza olanak tanıyan bir Google Developer hesabı için kaydolun.Sign up for a Google Developer account, which lets you publish apps to a private area in the Google Play store.
 • Uygulamaları Intune ile eşitleyin.Synchronize the apps with Intune.

Başlamadan önceBefore you start

Intune ve Android for Work’ü Intune konsolunun Yönetici sekmesinde birlikte çalışacak şekilde yapılandırdığınızdan emin olun.Make sure you have configured Intune and Android for Work to work together in the Admin tab of the Intune console.

Google Play for Work mağazasından uygulama eşitlemeSynchronize an app from the Google Play for Work store

 1. Google Play for Work mağazasına gidin.Go to the Google Play for Work store. Intune ve Android for Work arasındaki bağlantıyı yapılandırmak için kullandığınız hesapla oturum açın.Sign in with the same account you used to configure the connection between Intune and Android for Work.
 2. Intune kullanarak dağıtmak istediğiniz uygulamayı mağazada arayın.Search the store for the app you want to deploy using Intune.
 3. Seçtiğiniz uygulamanın sayfasında Onayla’yı seçin.On the page for the app you chose, choose Approve. Bu örnekte, Microsoft Excel uygulamasını seçtiniz.In this example, you have chosen the Microsoft Excel app.
  Uygulama onaylama örneğiApprove app example
 4. Uygulamada bir pencere açılır ve çeşitli işlemler gerçekleştirmek için izin vermenizi ister.A window for the app opens asking you to give permissions for the app to perform various operations. Devam etmek için Onayla'yı seçin.Choose Approve to continue.
  Uygulama izinlerini onaylama örneğiApprove app permissions example
 5. Uygulama onaylanır ve BT yönetim konsolunda görüntülenir.The app is approved and displays in your IT admin console.

Google Play for Work mağazasından bir iş kolu uygulaması yayımlama ve eşitlemePublish, then synchronize, a line-of-business app from the Google Play for Work store

 1. Google Play Geliştirici Konsolu’na gidin, play.google.com/apps/publish.Go to the Google Play Developer Console, play.google.com/apps/publish.
 2. Intune ve Android for Work arasındaki bağlantıyı yapılandırmak için kullandığınız hesapla oturum açın.Sign in with the same account you used to configure the connection between Intune and Android for Work. İlk kez oturum açıyorsanız, Google Geliştirici programının üyesi olmak için kaydolmanız ve bir ücret ödemeniz gerekir.If you are signing in for the first time, you must register, and pay a fee to become a member of the Google Developer program.
 3. Konsolda, Yeni uygulama ekle’yi seçin.In the console, choose Add new application.
 4. Uygulamanızı karşıya yüklemek ve hakkında bilgi sağlamak, Google Play mağazasında herhangi bir uygulama yayımlamak ile aynı şekilde yapılır.You upload and provide information about your app in the same way as you publish any app to the Google Play store. Ancak, Bu uygulama yalnızca kuruluşum tarafından kullanılabilsin (<kuruluş adı>) ayarını seçmeniz gerekir:However, you must select the setting Only make this application available to my organization (<organization name>):
  Uygulamayı yalnızca kuruluşunuz tarafından kullanılabilir hale getirme seçeneğiOption to only make app available to your organization
  Bu işlem, uygulamanın yalnızca kuruluşunuz tarafından kullanılabilmesini, genel Google Play mağazasında bulunmamasını sağlar.This operation ensures that the app is only available to your organization, and is not available in the public Google Play store. Android uygulamalarını karşıya yükleme ve yayımlama hakkında daha fazla bilgi için bkz. Google Geliştirici Konsolu Yardımı.For more information about how to upload and publish Android apps, see the Google Developer Console Help.
 5. Uygulamanızı yayımladıktan sonra, Google Play for Work mağazası’na gidin.Once you have published your app, go to the Google Play for Work store. Intune ve Android for Work arasındaki bağlantıyı yapılandırmak için kullandığınız hesapla oturum açın.Sign in with the same account you used to configure the connection between Intune and Android for Work.
 6. Mağazanın Uygulamalar düğümünde, yayımladığınız uygulamayı görebildiğinizi onaylayın.In the Apps node of the store, verify you can see the app you have published. Intune ile eşitlenmesi için otomatik olarak onaylanır.It is automatically approved to synchronize with Intune.

Bir Android for Work uygulaması dağıtmaDeploy an Android for Work app

Mağazada bir uygulamayı onayladıysanız ve Uygulamalar çalışma alanının Toplu Satın Alınan Uygulamalar düğümünde göremiyorsanız aşağıdaki gibi anında eşitlemeye zorlayın:If you approved an app from the store and don't see it in the Volume-Purchased Apps node of the Apps workspace, force an immediate sync as follows:

 1. Intune yönetim konsolunda, Yönetici > Mobil Cihaz Yönetimi > Android for Work’ü seçin.In the Intune administrator console, choose Admin > Mobile Device Management > Android for Work.
 2. Android for Work Mobil Cihaz Yönetimi Kurulumu sayfasında, Şimdi Eşitle’yi seçin.On the Android for Work Mobile Device Management Setup page, choose Sync Now.
 3. Bu sayfa son eşitlemenin saatini ve durumunu da gösterir.The page also displays the time and status of the last sync.

Uygulama Uygulamalar çalışma alanının Toplu Satın Alınan Uygulamalar düğümünde görüntülendiğinde, uygulamayı diğer uygulamalarla aynı şekilde dağıtabilirsiniz.When the app is displayed in the Volume-Purchased Apps node of the Apps workspace, you can deploy it just like you would do with any other app. Uygulamayı yalnızca kullanıcı gruplarına dağıtabilirsiniz.You can deploy the app to groups of users only. Şu anda yalnızca Gerekli ve Kaldır eylemlerini seçebilirsiniz.Currently, you can only select the Required and Uninstall actions.

Bir uygulamayı Kullanılabilir olarak dağıtmak, yeni gruplandırma ve hedefleme deneyiminde geçerlidir.The ability to deploy an app as Available applies the new grouping and targeting experience. Yeni sağlanan Intune hizmet hesapları, bu özelliği yayınlandığı andan itibaren kullanabilir.Newly provisioned Intune service accounts can use this feature upon release. Mevcut Intune müşterileri, kiracılarının Intune Azure portalına geçişi yapıldıktan sonra bu özelliği kullanabilir.Existing Intune customers can use this feature once their tenant has been migrated to the Intune Azure portal. Mevcut müşteriler, kiracılarının geçişi yapılana kadar planlama ve bu özelliği sınama amacıyla bir Intune deneme hesabı oluşturabilir.Existing customers can create a trial Intune account to plan for and test this feature until their tenant has been migrated.

Uygulama dağıtıldıktan sonra, hedeflenen cihazlara yüklenir.After you deploy the app, it will be installed on the devices you targeted. Cihazın kullanıcısından onay istenmez.The user of the device is not asked for approval.

Uygulama izinlerini yönetmeManage app permissions

İş için Android, uygulamaları Intune’a eşitlemeden ve kullanıcılarınıza dağıtmadan önce, Google’ın yönetilen Play web konsolunda onaylamanızı gerektirir.Android for Work requires you approve apps in Google's managed Play web console before syncing them to Intune and deploying them to your users. İş için Android bu uygulamaları sessizce ve otomatik olarak kullanıcıların cihazlarına göndermenize izin verdiğinden, uygulamanın izinlerini tüm kullanıcılarınız adına kabul etmeniz gerekir.Because Android for Work allows you to silently and automatically push these apps to users' devices, you must accept the app's permissions on behalf of all your users. Son kullanıcılar yüklediklerinde herhangi bir uygulama izni görmeyeceğinden, bu izinleri okumanız ve anlamanız önemlidir.End users do not see any app permissions when they install, so it's important that you read and understand these permissions.

Bir uygulama geliştiricisi güncelleştirilmiş izinler ile bir uygulamanın yeni bir sürümünü yayınladığında, önceki izinleri kabul etmiş olsanız bile bu izinler otomatik olarak kabul edilmez.When an app developer publishes a new version of the app with updated permissions, those permissions are not automatically accepted, even if you've approved the previous permissions. Uygulamanın eski sürümünü çalıştıran cihazlar bunu kullanmaya devam edebilir ancak yeni izinler onaylanana kadar uygulama yükseltilmez.Devices that run the old version of the app can still use it, but the app is not upgraded until the new permissions are approved. Uygulamanın yüklü olmadığı cihazlarda, yeni izinler onaylanana kadar uygulama yüklenemez.Devices without the app installed cannot install the app until you approve the app's new permissions.

Uygulama izinlerini güncelleştirmeHow to update app permissions

Yeni izinleri denetlemek için yönetilen Google Play konsolunu düzenli aralıklarla ziyaret edin.Periodically visit the managed Google Play console to check for new permissions. Google Play'i onaylanmış bir uygulama için yeni izinler gerekli olduğunda, size veya başkalarına e-posta göndermesi için yapılandırabilirsiniz.You can configure Google Play to send you or others an e-mail when new permissions are required for an approved app. Bir uygulamayı atar ve cihazlarda yüklü olmadığını görürseniz, aşağıdaki adımlarla yeni izinleri denetleyin:If you assign an app and observe it isn't installed on devices, check for new permissions with the following steps:

 1. http://play.google.com/work adresini ziyaret edinVisit http://play.google.com/work
 2. Uygulamaları yayınlamak ve onaylamak için kullandığınız Google hesabıyla oturum açın.Sign in with the Google account you used to publish and approve the apps.
 3. Herhangi bir uygulamanın güncelleştirme gerektirip gerektirmediğini görmek için Güncelleştirmeler sekmesini ziyaret edin.Visit the Updates tab to see if any apps require an update. Listelenen tüm uygulamalar yeni izinler gerektirir ve bunlar uygulanana kadar atanmaz.Any listed apps require new permissions and do not assign until they are applied.

Alternatif olarak, Google Play'i uygulama izinlerini uygulama başına otomatik olarak yeniden onaylamak üzere yapılandırabilirsiniz.Alternatively, you can configure Google Play to automatically reapprove app permissions on a per app basis.