Microsoft Intune’da Android for Work ilke ayarlarıAndroid for Work policy settings in Microsoft Intune

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Intune, Android for Work cihazlarda yapılandırabileceğiniz bir dizi yerleşik genel ayar sunar.Intune supplies a range of built-in general settings that you can configure on Android for Work devices.

Genel yapılandırma ilkesiGeneral configuration policy

Android for Work cihazlarınızda güvenlik ve iş profili ayarlarını yapılandırmak için Intune Android for Work genel yapılandırma ilkesi kullanın.Use the Intune Android for Work general configuration policy to configure security and work profile settings for your Android for Work devices.

Aradığınız ayar bu konuda çıkmıyorsa, cihazı denetlemek için OMA-URI ayarları kullanmanıza izin veren bir Android özel ilkesi kullanarak ayar oluşturabilirsiniz.If the setting you are looking for does not appear in this topic, you might be able to create it by using an Android custom policy that lets you use OMA-URI settings to control the device. Daha fazla bilgi için bu konunun devamındaki Özel ilke ayarları’na gidin.For more information, go to Custom policy settings later in this topic.

Tip

Bir iş profili sağlarken, cihazlar otomatik olarak şifrelenir.Devices are automatically encrypted when you provision a work profile. Bu ayarı değiştiremezsiniz.You cannot change this setting.

Parola ayarlarıPassword settings

Ayar adıSetting name AyrıntılarDetails
Mobil cihazların kilidini açmak için bir parola isteRequire a password to unlock mobile devices Yönetilen cihazlarda parola gerekip gerekmediğini belirtir.Specifies whether a password is required on managed devices. Aşağıdakilerden birini seçin:Choose from:

- Karmaşık – en az bir harf, rakam ve simge gerektirir- Complex – requires at least one letter, number, and symbol
- Alfasayısal – en az bir rakam ve alfabetik bir karakter gerektirir- Alphanumeric – requires at least one number and one alphabetic character
- Alfabetik – en az harf veya semboller gerektirir- Alphabetic – requires at least letters or symbols
- Sayısal karmaşık – Yinelenen veya ardışık olmayan sayısal karakterler gerektirir- Numeric complex – Requires numeric characters that are not repeating or consecutive
- Sayısal- Numeric

Bu ayar etkin değilse, karmaşıklık gereksinimleri yoktur.If this setting is not enabled, there are no complexity requirements.
En düşük parola uzunluğuMinimum password length Parolada bulunacak en düşük karakter veya rakam sayısını belirtir.Specifies the minimum number of characters or numbers in the password.
Cihaz kilitlenmeden önce herhangi bir işlem yapılmadan geçen dakika sayısıMinutes of inactivity before device locks Cihaz otomatik olarak kilitlenmeden önce kullanıcının işlem yapmadığı dakika sayısını belirtir.Specifies the number of minutes without user activity before the device automatically locks.
Akıllı Kilit ve diğer güven aracılarına izin verAllow Smart Lock and other trust agents
(Android 6 ve üzeri)(Android 6 and later)
Uyumlu Android cihazlarda Akıllı Kilitleme özelliğini denetlemenize izin verir.Lets you control the Smart Lock feature on compatible Android devices. Güven aracısı olarak da bilinen bu telefon özelliği, cihaz güvenilir bir konumdayken (örneğin, belirli bir Bluetooth cihazına bağlı ya da bir NFC etiketinin yakınında olduğunda) cihazın kilitleme ekranı parolasını devre dışı bırakmanıza veya atlamanıza izin verir. Bu ayarı kullanıcıların Akıllı Kilitleme’yi yapılandırmasını önlemek için kullanabilirsiniz.This phone capability, sometimes known as a trust agent, lets you disable or bypass the device lock screen password if the device is in a trusted location (for example, when it's connected to a specific Bluetooth device, or when it's close to an NFC tag.) You can use this setting to prevent users from configuring Smart Lock.
İş profili kaldırılmadan önce yinelenen oturum açma hatası sayısıNumber of repeated sign-in failures before the work profile is removed Cihazdaki iş profili kaldırılmadan önce izin verilen başarısız oturum açma sayısını belirtir.Specifies the number of sign-in failures allowed before the work profile on the device is removed. Bu, cihazı tamamen silme işlemi gerçekleştirmez.This does not perform a full device wipe.
Parola geçmişini anımsaRemember password history Daha önce kullanılan parolaların yeniden kullanılmasını engeller.Prevents the reuse of previously used passwords.
Parola geçmişini anımsa - Önceki parolaların yeniden kullanılmasını önleRemember password history - Prevent reuse of previous passwords Daha önce kullanılan parolalardan kaç tanesinin hatırlanacağını belirtir.Specifies the number of previously used passwords to remember.
Parola kullanım süresi (gün)Password expiration (days) Cihaz parolasının değiştirilmesi gerekmeden önce geçmesi gereken gün sayısını belirtir.Specifies the number of days before the device password must be changed.
Parmak izi ile kilit açmaya izin verAllow fingerprint unlock
(Android 6 ve üzeri)(Android 6 and later)
Bu özelliğe sahip cihazların kilidini açmak için parmak izi kullanmanıza olanak sağlar.Lets you use a fingerprint to unlock devices with this capability.

İş profili ayarlarıWork profile settings

Ayar adıSetting name AyrıntılarDetails
İş profili ve kişisel profil arasında veri paylaşımına izin verAllow data sharing between work and personal profiles İş profilindeki uygulamaların kullanıcıların kişisel profiliyle veri paylaşmasına izin verir.Lets apps in the work profile share data with apps in the users personal profile. Aşağıdakilerden birini seçin:Choose from:

- Sınırlar arasında tüm paylaşımları engelle- Prevent any sharing across boundaries
- İş profilindeki uygulamalar kişisel profilden gelen paylaşım isteklerini işleyebilir- Apps in work profile can handle sharing request from personal profile
- Paylaşım kısıtlaması yok- No restrictions on sharing
Cihaz kilitliyken iş profili bildirimlerini gizleHide work profile notifications when the device is locked
(Android 6 ve üzeri)(Android 6 and later)
Cihaz kilitliyken iş profilinde herhangi bir bildirim gösterilip gösterilmeyeceğini denetler.Control whether to show any notifications from the work profile when the device is locked.
Varsayılan uygulama izni ilkesini ayarlaSet default app permission policy
(Android 6 ve üzeri)(Android 6 and later)
İş profilindeki tüm uygulamalar için varsayılan izin ilkesini ayarlar.Sets the default permission policy for all apps in the work profile. Android 6'dan başlayarak, uygulamaların gerektirdiği bazı izinler çalışma zamanında son kullanıcıdan istenir.Starting in Android 6, some permissions required by apps are prompted to the end user at runtime. Bu ilke ayarı, iş profilinde kullanıcılardan izin vermelerinin istenip istenmeyeceğine veya nasıl isteneceğine BT’nin karar vermesine olanak tanır.This policy setting allows IT to decide how or if users are prompted to grant permissions for apps in the work profile.

Örneğin, BT, iş profiline konum erişimi gerektiren bir uygulama gönderebilir.For example, IT may push an app to the work profile that requires location access. Normalde bu uygulama, kullanıcıya konum erişimi izni vermek isteyip istemediğini sorar ve kullanıcı bunu kabul edebilir veya reddedebilir.Normally that app would pop up a dialog to the user asking if they wanted to grant location access to the app, and the user could approve it or deny it. Bu ilke, tüm izinlerin istem olmadan otomatik olarak verilip verilmeyeceğine, istem olmadan otomatik olarak reddedilip reddedilmeyeceğine veya son kullanıcının karar vermesine BT’nin karar vermesine olanak tanır.This policy allows IT to decide whether all permissions should be auto-granted without a prompt, auto-denied without a prompt, or let the end user decide.

Özel ilke ayarlarıCustom policy settings

Android for Work cihazlardaki özellikleri denetlemek için kullanılabilen OMA-URI ayarlarını dağıtmak için Microsoft Intune Android for Work özel yapılandırma ilkesini kullanın.Use the Microsoft Intune Android for Work custom configuration policy to deploy OMA-URI settings that can be used to control features on Android for Work devices. Bunlar, birçok mobil cihaz üreticisinin, cihaz özelliklerini denetlemek için kullandığı standart ayarlardır.These are standard settings that many mobile device manufacturers use to control device features.

Bu özellik, Intune ilkeleri ile yapılandırılabilir olmayan Android ayarlarını dağıtmanıza olanak sağlamak için tasarlanmıştır.This capability is intended to allow you to deploy Android settings that are not configurable with Intune policies. Intune, şu anda sınırlı sayıda Android özel ilkesi destekler.Intune supports a limited number of Android custom policies at present. Hangi ilkeleri yapılandırabileceğinizi öğrenmek için bu konu başlığındaki örneklere bakın.See the examples in this topic to find out which policies you can configure.

Genel ayarlarGeneral settings

Ayar adıSetting name AyrıntılarDetails
AdName Intune konsolunda tanımlamanıza yardımcı olması için Android özel ilkesine benzersiz bir ad girin.Enter a unique name for the Android custom policy to help you identify it in the Intune console.
AçıklamaDescription Android özel ilkesine genel bakış ve onu bulmanıza yardımcı olacak diğer ilgili bilgileri sunan bir açıklama sağlayın.Provide a description that gives an overview of the Android custom policy and other relevant information that helps you to locate it.

OMA-URI ayarlarıOMA-URI settings

Ayar adıSetting name AyrıntılarDetails
Ayar AdıSetting name Ayarlar listesinde tanımanıza yardımcı olması için OMA-URI ayarı için benzersiz bir ad girin.Enter a unique name for the OMA-URI setting to help you identify it in the list of settings.
Ayar açıklamasıSetting description Ayara genel bir bakış ve ayarı bulmanıza yardımcı olacak diğer ek bilgileri içeren bir açıklama sağlayın.Provide a description that gives an overview of the setting and other relevant information to help you locate it.
Veri türüData type Bu OMA-URI ayarını belirteceğiniz veri türünü seçin.Select the data type in which you will specify this OMA-URI setting. Dize, Dize (XML), Tarih ve saat, Tamsayı, Kayan nokta veya Boole değeri seçeneklerinden birini belirleyin.Choose from String, String (XML), Date and time, Integer, Floating point, or Boolean.
OMA-URI (büyük küçük harfe duyarlı)OMA-URI (case sensitive) Bir ayar için sağlamak istediğiniz OMA-URI’yi belirtin.Specify the OMA-URI you want to supply a setting for.
DeğerValue Önceden belirttiğiniz OMA-URI ile ilişkilendirilecek değeri belirtin.Specify the value to associate with the OMA-URI that you specified previously.

ÖrneklerExamples

Ayrıca bkz.See also

Microsoft Intune ilkeleriyle cihazlarınızda ayarları ve özellikleri yönetmeManage settings and features on your devices with Microsoft Intune policies