Windows cihazlar için toplu kayıtBulk enrollment for Windows devices

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Bir yönetici olarak çok sayıda yeni Windows cihazını Azure Active Directory ve Intune’a dahil edebilirsiniz.As an administrator, you can join large numbers of new Windows devices to Azure Active Directory and Intune. Azure AD kiracınıza cihazları toplu kaydetmek için Windows Yapılandırma Tasarımcısı (WCD) uygulaması ile bir sağlama paketi oluşturursunuz.To bulk enroll devices for your Azure AD tenant, you create a provisioning package with the Windows Configuration Designer (WCD) app. Sağlama paketini şirkete ait cihazlara uygulamak, cihazları Azure AD kiracınıza dahil eder ve Intune yönetimine kaydeder.Applying the provisioning package to corporate-owned devices joins the devices to your Azure AD tenant and enrolls them for Intune management. Paket uygulandıktan sonra, Azure AD kullanıcılarınızın oturum açması için hazır hale gelir.Once the package is applied, it's ready for your Azure AD users to log on.

Azure AD kullanıcıları, bu cihazlarda standart kullanıcılardır ve atanan Intune ilkelerini ve gerekli uygulamaları alırlar.Azure AD users are standard users on these devices and receive assigned Intune policies and required apps. Self Servis ve Şirket Portalı senaryoları şu anda desteklenmiyor.Self-service and Company Portal scenarios are not supported at this time.

Windows cihazları toplu kaydetme önkoşullarıPrerequisites for Windows devices bulk enrollment

Windows cihazları toplu kaydetmek için aşağıdakiler gereklidir:Bulk enrollment for Window devices requires the following:

Sağlama paketi oluşturmaCreate a provisioning package

 1. Microsoft Mağazası'ndan Windows Yapılandırma Tasarımcısı (WCD) uygulamasını indirin.Download Windows Configuration Designer (WCD) from the Microsoft Store. Windows Yapılandırma Tasarımcısı uygulamasının Mağaza ekran görüntüleri ve açıklamasının ekran görüntüsüScreenshot of the Windows Configuration Designer app Store screenshots and description

 2. Windows Yapılandırma Tasarımcısı uygulamasını açın ve Masaüstü cihazları sağla seçeneğini belirleyin.Open the Windows Configuration Designer app and select Provision desktop devices. Windows Yapılandırma Tasarımcısı uygulamasında Masaüstü cihazları sağla seçeneğini belirlemenin ekran görüntüsüScreenshot of selecting Provision desktop devices in the Windows Configuration Designer app

 3. Aşağıdakileri belirttiğiniz Yeni proje penceresi açılır:A New project window opens where you specify the following:

  • Ad - Projenizin adıName - A name for your project
  • Proje klasörü - Yeni projenizin kaydedileceği yerProject folder - Where your new project will be saved
  • Açıklama - Proje için isteğe bağlı bir açıklama Windows Yapılandırma Tasarımcısı uygulamasında ad, proje klasörü ve açıklama belirtilen ekran görüntüsüDescription - An optional description of the project Screenshot of specifying name, project folder, and description in the Windows Configuration Designer app
 4. Cihazlarınız için benzersiz bir ad girin.Enter a unique name for your devices. Adlar bir seri numarası (%%SERIAL%%) veya rastgele bir karakter kümesi içerebilir.Names can include a serial number (%%SERIAL%%) or a random set of characters. İsteğe bağlı olarak Windows sürümünü yükseltiyor, cihazı paylaşımlı kullanım için yapılandırıyor ve önceden yüklenmiş yazılımları kaldırıyorsanız bir ürün anahtarı girebilirsiniz.Optionally, you can also enter a product key if you are upgrading the edition of Windows, configure the device for shared use, and remove pre-installed software.
  Windows Yapılandırma Tasarımcısı uygulamasında ad, proje klasörü ve açıklama belirtilen ekran görüntüsü Screenshot of specifying name, project folder, and description in the Windows Configuration Designer app

 5. İsteğe bağlı olarak, cihazları ilk kez başlattığınızda bağlanacakları Wi-Fi ağını yapılandırabilirsiniz.Optionally, you can configure the Wi-Fi network devices connect to when they first start. Yapılandırılmadıysa, cihaz ilk başlatıldığında kablolu bir ağ bağlantısı gerekir.If this isn’t configured, a wired network connection is required when the device is first started. Windows Yapılandırma Tasarımcısı uygulamasında Ağ SSID’si ve Ağ türü seçeneklerini içeren Wi-Fi etkinleştirme ekran görüntüsüScreenshot of enabling Wi-Fi including Network SSID and Network type options in the Windows Configuration Designer app

 6. Azure AD'ye Kaydet’i seçin, bir Toplu Belirteç Süre Sonu tarihi girin ve ardından Toplu Belirteç Al’ı seçin.Select Enroll in Azure AD, enter a Bulk Token Expiry date, and then select Get Bulk Token. Windows Yapılandırma Tasarımcısı uygulamasında ad, proje klasörü ve açıklama belirtilen ekran görüntüsüScreenshot of specifying name, project folder, and description in the Windows Configuration Designer app

 7. Bir toplu belirteç almak için Azure AD kimlik bilgilerinizi sağlayın.Provide your Azure AD credentials to get a bulk token. Windows Yapılandırma Tasarımcısı uygulamasında ad, proje klasörü ve açıklama belirtilen ekran görüntüsüScreenshot of specifying name, project folder, and description in the Windows Configuration Designer app

 8. Toplu Belirteç başarıyla alındığında İleri’ye tıklayın.Click Next when Bulk Token is fetched successfully.

 9. İsteğe bağlı olarak, Uygulama ekleyebilir ve Sertifika ekleyebilirsiniz.Optionally, you can Add applications and Add certificates. Bu uygulamalar ve sertifikalar cihazda sağlanır.These apps and certificates are provisioned on the device.

 10. İsteğe bağlı olarak, sağlama paketinizi parola ile koruyabilirsiniz.Optionally, you can password protect your provisioning package. Oluştur'a tıklayın.Click Create. Windows Yapılandırma Tasarımcısı uygulamasında ad, proje klasörü ve açıklama belirtilen ekran görüntüsüScreenshot of specifying name, project folder, and description in the Windows Configuration Designer app

Cihaz sağlamaProvision devices

 1. Uygulamada belirtilen Proje klasörü içinde belirtilen konumdaki sağlama paketine erişin.Access the provisioning package in the location specified in Project folder specified in the app.

 2. Sağlama paketini cihaza nasıl uygulayacağınızı seçin.Choose how you’re going to apply the provisioning package to the device. Sağlama paketi bir cihaza aşağıdaki yollardan biriyle uygulanabilir:A provisioning package can be applied to a device one of the following ways:

  • Sağlama paketini bir USB sürücüsüne kaydedin, USB sürücüsünü toplu kaydetmek istediğiniz cihaza yerleştirin ve ilk kurulum sırasında uygulayınPlace the provisioning package on a USB drive, insert the USB drive into the device you’d like to bulk enroll, and apply it during initial setup
  • Sağlama paketini bir ağ klasörüne yerleştirin ve ilk kurulum sonrasında toplu kaydetmek istediğiniz cihaza uygulayınPlace the provisioning package on a network folder, and apply it insert on the device you’d like to bulk enroll after initial setup

  Sağlama paketi uygulama ile ilgili adım adım yönergeler için bkz. Sağlama paketi uygulama.For step-by-step instruction on applying a provisioning package, see Apply a provisioning package.

 3. Paketi uyguladıktan sonra, cihaz 1 dakika içinde otomatik olarak yeniden başlatılır.After you apply the package, the device will automatically restart in 1 minute. Windows Yapılandırma Tasarımcısı uygulamasında ad, proje klasörü ve açıklama belirtilen ekran görüntüsüScreenshot of specifying name, project folder, and description in the Windows Configuration Designer app

 4. Cihaz yeniden başlatıldığında, Azure Active Directory'ye bağlanır ve Microsoft Intune’a kaydedilir.When the device restarts, it connects to the Azure Active Directory and enrolls in Microsoft Intune.

Windows toplu kayıt için sorun gidermeTroubleshooting Windows bulk enrollment

Sağlama, yeni Windows cihazlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.Provisioning is intended to be used on new Windows devices. Sağlama hataları cihazın fabrika ayarlarına sıfırlanmasını veya bir önyükleme görüntüsünden kurtarılmasını gerektirebilir.Provisioning failures might require a factory reset of the device or device recovery from a boot image. Bu örneklerde sağlama hatalarının bazı nedenleri açıklanır:These examples describe some reasons for provisioning failures:

 • Yerel bir hesap oluşturmayan bir Active Directory etki alanına veya Azure Active Directory kiracısına katılmayı deneyen bir sağlama paketinin, ağ bağlantısı olmaması nedeniyle etki alanına katılma işlemi başarısız olursa cihaza ulaşılamayabilir.A provisioning package that attempts to join an Active Directory domain or Azure Active Directory tenant that does not create a local account could make the device unreachable if the domain-join process fails due to lack of network connectivity.
 • Sağlama paketi tarafından çalıştırılan betikler sistem bağlamında çalışır ve cihazın dosya sistemi ve yapılandırmalarında rastgele değişiklikler yapabilir.Scripts run by the provisioning package are run in system context, and are able to make arbitrary changes to the device file system and configurations. Kötü amaçlı veya hatalı bir betik, cihazın yalnızca yeniden görüntü oluşturma veya fabrika ayarlarına sıfırlama yollarıyla kurtarılabilecek bir duruma gelmesine neden olabilir.A malicious or bad script could put the device in a state that can only be recovered by reimaging or factory resetting the device.