Cihazları Microsoft Intune’da cihaz grubu eşleme ile kategorilere ayırmaCategorize devices with device group mapping in Microsoft Intune

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Cihazların yönetimini kolaylaştırmak için cihazları kendi tanımladığınız kategorilere göre otomatik olarak gruplara eklemek için Microsoft Intune cihaz grubu eşleme kullanın.Use Microsoft Intune device group mapping to automatically add devices to groups based on categories that you define, in order to make it easier for you to manage those devices.

Cihaz grubu eşleme aşağıdaki iş akışını kullanır:Device group mapping uses the following workflow:

 1. Kullanıcıların cihazlarını kaydederken arasından seçim yapacağı kategoriler oluşturmaCreate categories that users will choose from when they enroll their device
 2. Kullanmak istediğiniz her kategori için gruplar oluşturur veya var olan grupları kullanırsınız.You create groups, or use existing groups for each category you want to use. Kullanmakta olduğunuz Intune sürümüne bağlı olarak, bunlar ya Intune grupları ya da Azure Active Directory güvenlik grupları olacaktır.Depending on the version of Intune you are using, these will either be Intune groups, or Azure Active Directory security groups.
 3. Seçtiğiniz kategoriyi oluşturduğunuz cihaz grubuna eşleyen kurallar yapılandırırsınız.You configure rules that map the category you choose to the device group you created.
 4. iOS ve Android cihazlarının son kullanıcıları cihazlarını kaydettiklerinde, yapılandırdığınız kategori listesinden bir kategori seçmeleri gerekir.When end users of iOS and Android devices enroll their device, they must choose a category from the list of categories you configured. Bir Windows cihazına bir kategori atamak için, son kullanıcıların Şirket Portalı web sitesini kullanmaları gerekir (ayrıntılar için bu konu başlığındaki Cihaz gruplarını yapılandırdıktan sonra bölümüne bakın).To assign a category to a Windows device, end users must use the Company Portal website (see After you configure device groups in this topic for more details).
 5. Ardından bu gruplara ilkeler ve uygulamalar dağıtabilirsiniz.You can then deploy policies and apps to these groups.

İstediğiniz herhangi bir cihaz kategori oluşturabilirsiniz, örneğin:You can create any device categories you want, for example:

 • Satış noktası cihazıPoint of sale device
 • Tanıtım cihazıDemonstration device
 • SatışSales
 • MuhasebeAccounting
 • ManagerManager

Intune için grup yönetimindeki bir değişiklik hakkında önemli bilgilerImportant information about a change in group management for Intune

Geri bildiriminize dayalı olarak, Enterprise Mobility + Security genelinde gruplandırma ve hedefleme deneyimini birleştirme sürecindeyiz.Based on your feedback, we are in the process of unifying the grouping and targeting experience across Enterprise Mobility + Security. Bu nedenle, yakında Intune gruplarını Azure Active Directory tabanlı güvenlik gruplarına dönüştüreceğiz.For this reason, we will soon be converting Intune groups to Azure Active Directory-based security groups. Bu değişiklikten sonra, artık Intune kullanarak grup oluşturmayacaksınız.After this change, you will no longer create groups using Intune. Bunun yerine, bunları Azure portalında oluşturacaksınız.Instead, you'll create them in the Azure portal. Bu değişiklik kademeli olarak yapılacaktır ve bu değişiklik hakkındaki tüm ayrıntıları bu konuda okuyabilirsiniz.This change will happen on a gradual basis and you can read full details about this change, and its timeline in this topic.

Cihaz grubu eşlemeyi yapılandırmak için bu konudaki hangi yordamı kullanmalısınız?Which procedure in this topic should you use to configure device group mapping?

Azure Active Directory tabanlı güvenlik gruplarının aşamalı olarak uygulanması nedeniyle, hangi yordamı kullanacağınızı belirlemek için Intune yönetici konsolunda Gruplar çalışma alanını açmanız gerekir:Due to the phased implementation of Azure Active Directory-based security groups, you must open the Groups workspace in the Intune administration console to identify which procedure to use:

Intune grupları için cihaz grubu eşlemeyi yapılandırmaHow to configure device group mapping for Intune groups

 1. Kullanmak istediğiniz her cihaz kategorisi için bir Intune cihaz grubu oluşturun veya var olan bir grup tanımlayın.For each device category you want to use, create an Intune device group, or identify an existing group. Grupları oluşturma hakkında bilgi için bkz. Microsoft Intune'la kullanıcı ve cihazları yönetmek için grupları kullanma.For information about how to create groups, see Use groups to manage users and devices with Microsoft Intune.
 2. Microsoft Intune yönetim konsolunda Yönetici’yi seçin.In the Microsoft Intune administration console, choose Admin.
 3. Yönetim çalışma alanında, Mobil Cihaz Yönetimi’ni genişletin ve ardından Cihaz Grubu Eşleme’yi seçin.In the Administration workspace, expand Mobile Device Management, and then choose Device Group Mapping.
 4. Cihaz Grubu Eşleme sayfasında cihaz grubu eşlemeyi etkinleştirin.On the Device Group Mapping page, enable device group mapping.
 5. Yeni eşleme kuralı oluşturmak için Ekle’yi seçin.Choose Add to create a new mapping rule.
 6. Cihaz grubu eşleme kuralı ekle iletişim kutusunda, oluşturmak istediğiniz kategorinin adını girin ve ardından açılan listede bu kategoriyi eşlemek istediğiniz cihaz koleksiyonunu seçin.In the Add device group mapping rule dialog box, enter the name of the category you want to create and then, from the drop-down list, choose the device collection you want to map this category to. Bitirdiğinizde, Ekle’yi seçin.Choose Add when you are done.
 7. Kategorileri ve grupları eklemeyi tamamladığınızda Kaydet’i seçin.When you have finished adding categories and groups, choose Save.

Azure Active Directory grupları için cihaz grubu eşlemeyi yapılandırmaHow to configure device group mapping for Azure Active Directory groups

1. Adım - Intune yönetim konsolunda cihaz kategorileri oluşturmaStep 1 - Create device categories in the Intune administration console

 1. Microsoft Intune yönetim konsolunda Yönetici’yi seçin.In the Microsoft Intune administration console, choose Admin.
 2. Yönetim çalışma alanında, Mobil Cihaz Yönetimi’ni genişletin ve ardından Cihaz Kategorileri’ni seçin.In the Administration workspace, expand Mobile Device Management, and then choose Device Categories.
 3. Cihaz Kategorileri sayfasında, cihaz kategorilerini yapılandırabileceğiniz bir liste göreceksiniz:On the Device Categories page, you'll see a list where you can configure device categories:
 4. Bir ad girip, ardından Ekle’ye tıklayarak bunu yeni bir cihaz kategorisi olarak ekleyebilirsiniz.You can enter a name, then click Add, to add it as a new device category.
 5. Ayrıca, bir kategori seçip ardından Silebilirsiniz.Additionally, you can select a category and then Delete it.

Adımda 2 Azure Active Directory güvenlik grupları oluştururken cihaz kategorisi adını kullanacaksınız.You'll use the device category name when you create Azure Active Directory security groups in step 2.

2. Adım - Active Directory güvenlik grupları oluşturmaStep 2 - Create Azure Active Directory security groups

Bu adımda, Azure portalında cihaz kategorisi ve cihaz kategorisi adına dayalı dinamik gruplar oluşturacaksınız.In this step, you'll create dynamic groups in the Azure portal based on the device category and device category name.

Devam etmek için Azure Active Directory belgelerindeki Gelişmiş kurallar oluşturmak için öznitelikleri kullanma konusuna bakın.To continue, refer to the topic Using attributes to create advanced rules in the Azure Active Directory documentation. deviceCategory özniteliğini kullanarak gelişmiş bir kural ile bir cihaz grubu oluşturmak için bu konudaki bilgilerden yararlanın.Use the information in this topic to create a device group with an advanced rule using the deviceCategory attribute. Örneğin (device.deviceCategory -eq "<Intune yönetici konsolundan aldığınız cihaz kategorisi adı>")For example (device.deviceCategory -eq "<the device category name you got from the Intune administration console>")

Cihaz gruplarını yapılandırdıktan sonraAfter you configure device groups

iOS ve Android cihazlarının son kullanıcıları cihazlarını kaydettiklerinde, yapılandırdığınız kategori listesinden bir kategori seçmeleri gerekir.When end users of iOS and Android devices enroll their device, they must choose a category from the list of categories you configured. Kategoriyi seçip kaydı tamamladıktan sonra, cihazları seçtikleri kategoriye karşılık gelen Intune cihaz grubuna veya Active Directory güvenlik grubuna eklenir.After they choose a category and finish enrollment, their device is added to the Intune device group, or Active Directory security group that corresponds with the category they chose.

Bir Windows cihazına bir kategori atamak için, cihazı kaydettikten sonra son kullanıcıların Şirket Portalı web sitesini (portal.manage.microsoft.com) kullanmaları gerekir.To assign a category to a Windows device, end users must use the Company Portal website (portal.manage.microsoft.com) after enrolling the device. Bir Windows cihazında, web sitesine erişin ve Menü > Cihazlarım'a gidin.On a Windows device, access the website and go to Menu > My Devices. Sayfada listelenen kayıtlı bir cihazı seçin, sonra bir kategori seçin.Choose an enrolled device listed on the page, then select a category.

Bir kategori seçtikten sonra cihaz, oluşturduğunuz karşılık gelen gruba otomatik olarak eklenir.After choosing a category, the device is automatically added to the corresponding group you created. Cihaz siz kategorileri yapılandırmadan önce kaydedildiyse, son kullanıcı Şirket Portalı web sitesinde cihaz hakkında bir bildirim görür ve Şirket Portalı uygulamasına iOS veya Android üzerinde bir daha eriştiğinde kendisinden bir kategori seçmesi istenir.If a device is already enrolled before you configure categories, the end user will see a notification about the device on the Company Portal website, and will be asked to select a category the next time they access the Company Portal app on iOS or Android.

Ayrıca bkz:See also

Microsoft Intune'la kullanıcı ve cihazları yönetmek için grupları kullanmaUse groups to manage users and devices with Microsoft Intune