MDM yetkilisini değiştirmeChange the MDM authority

Configuration Manager’ın 1610 sürümünden başlayarak MDM yetkilinizi, Microsoft Desteği ile iletişim kurmaya ve mevcut yönetilen cihazlarınızın kaydını silip tekrar kaydetmeye gerek kalmadan değiştirebilirsiniz.Beginning in Configuration Manager version 1610, you can change your MDM authority without having to contact Microsoft Support, and without having to unenroll and reenroll your existing managed devices. Bu bölüm, Intune’dan yapılandırılmış ve MDM yetkilisi Microsoft Intune’dan (tek başına) Configuration Manager’a (karma MDM) ayarlanmış mevcut bir Microsoft Intune kiracısını mevcut yönetilen cihazların kaydını silip yeniden kaydetmeye gerek kalmadan değiştirme adımları sağlar.This topic provides the steps to change an existing Microsoft Intune tenant configured from Intune and with the MDM authority set to Microsoft Intune (standalone) to Configuration Manager (hybrid MDM) without having to unenroll and reenroll existing managed devices.

Note

Configuration Manager konsolundan (karma) yapılandırılmış ve MDM yetkilisi Configuration Manager’dan (karma) tek başına Microsoft Intune’a ayarlanmış mevcut bir Microsoft Intune kiracısını mevcut yönetilen cihazların kaydını silip yeniden kaydetmeye gerek kalmadan değiştirmek istiyorsanız bkz. MDM yetkilisini Configuration Manager’dan (karma MDM) tek başına Intune’a değiştirme.If you want to change an existing Microsoft Intune tenant configured from the Configuration Manager console (hybrid) and with the MDM authority set to Configuration Manager (hybrid) to Microsoft Intune standalone, see Change the MDM authority from Configuration Manager (hybrid MDM) to Intune standalone.

Dikkat Edilmesi Gereken Önemli NoktalarKey Considerations

Yeni MDM yetkilisine geçtikten sonra cihazın iade edilmesi ve hizmetle eşitlenmesi için bir geçiş süresi (sekiz saate kadar) olması olasıdır.After you switch to the new MDM authority, there will likely be transition time (up to eight hours) before the device checks in and synchronizes with the service. Kayıtlı cihazların değişiklikten sonra yönetilmeye ve korunmaya devam edeceğinden emin olmak için yeni MDM yetkilisinde (karma) ayarları yapılandırmanız gerekir.You are required to configure settings in the new MDM authority (hybrid) to ensure that enrolled devices will continue to be managed and protected after the change.

 • Yeni MDM yetkilisinden (tek başına Intune) gelen ayarların cihazdaki mevcut ayarların yerini alması için değişiklik sonrasında cihazların hizmete bağlanması gerekir.Devices must connect with the service after the change so that the settings from the new MDM authority (Intune standalone) replace the existing settings on the device.
 • MDM yetkilisini değiştirdikten sonra önceki MDM yetkilisine ait (tek başına Intune) bazı temel ayarlar (profiller gibi) yedi güne kadar veya cihaz hizmete ilk kez bağlanana kadar cihazda kalır.After you change the MDM authority, some of the basic settings (such as profiles) from the previous MDM authority (Intune standalone) will remain on the device for up to seven days or until the device connects to the service for the first time. Yeni MDM yetkilisinde (karma) uygulama ve ayarları (ilkeler, profiller, uygulamalar vb.) mümkün olduğunca çabuk yapılandırmanız ve mevcut kayıtlı cihazları olan kullanıcıları barındıran gruplara bu ayarları dağıtmanız önerilir.It is recommended that you configure apps and settings (policies, profiles, apps, etc.) in the new MDM authority (hybrid) as soon as possible and deploy the setting to the user groups that contains users who have existing enrolled devices. MDM yetkilisindeki değişiklikten sonra cihaz hizmete ilk bağlandığı zaman, yeni MDM yetkilisinden yeni ayarları alacaktır, böylece yönetim ve korumada boşluk oluşması önlenecektir.As soon as a device connects to the service after the change in MDM authority, it will receive the new settings from the new MDM authority and prevent gaps in management and protection.
 • Aynı cihaz kategorileri hem Intune hem de Configuration Manager’da mevcutsa, yeni MDM yetkilisine geçtiğinizde cihazların cihaz kategorisi atamaları taşınmaz.When the same device categories exist in both Intune and Configuration Manager, any device category assignments for devices are not carried over after you switch to the new MDM authority. Cihaz kategorilerini kullanmaya devam etmek için MDM yetkilisi değiştirildikten ve cihazlar Configuration Manager konsolunda gösterilmeye başladıktan sonra aktarılan cihazların uygun koleksiyonlara el ile eklenmesi gerekir.To continue using device categories, migrated devices have to be manually added to the appropriate collections after the MDM authority is changed and the devices display in the Configuration Manager console.
 • İlişkili kullanıcısı olmayan cihazlar (genellikle iOS Aygıt Kayıt Programı veya toplu kayıt senaryoları kullandığınızda ortaya çıkar), yeni MDM yetkilisine geçirilmez.Devices that don't have associated users (typically when you have iOS Device Enrollment Program or bulk enrollment scenarios) are not migrated to the new MDM authority. Bu cihazları yeni MDM yetkilisine taşımak için destek ile iletişime geçip yardım almanız gerekir.For those devices, you need to call support for assistance to move them to the new MDM authority.

MDM yetkilisini Configuration Manager (karma) olarak değiştirmeye hazırlanmaPrepare to change the MDM authority to Configuration Manager (hybrid)

MDM yetkilisindeki değişikliğe hazırlanmak için aşağıdaki bilgileri gözden geçirin:Review the following information to prepare for the change to the MDM authority:

 • MDM yetkilisini değiştirme seçeneğinin açılması için Configuration Manager sürüm 1610 veya üzerine sahip olmanız gerekir.You must have Configuration Manager version 1610 or higher for the option to change the MDM authority to be available.
 • Yeni MDM yetkilisine geçtikten sonra bir cihazın hizmete bağlanması sekiz saati bulabilir.It can take up to eight hours for a device to connect to the service after you change to the new MDM authority.
 • Configuration Manager konsolunda Intune aboneliğini ayarladığınızda kullanacağınız ve tek Başına Intune tarafından yönetilen tüm kullanıcıları içeren bir Configuration Manager kullanıcı koleksiyonu oluşturun.Create a Configuration Manager user collection with all users currently managed by Intune standalone that you will use when you set up the Intune subscription in the Configuration Manager console. Böylece MDM yetkilisindeki değişiklikten sonra kullanıcılar ve cihazlarının kendilerine atanmış bir Configuration Manager lisansı olduğundan ve karma ortamda yönetilebileceklerinden emin olursunuz.This helps to ensure that the user and their devices will have a Configuration Manager license assigned and be managed in the hybrid environment after the change to the MDM authority.
 • BT Yöneticisi kullanıcısının da bu koleksiyonda olduğundan emin olun.Make sure that the IT Admin user is in this user collection too.
 • Değişiklikten önce MDM Yetkilisi, Intune yönetim konsolunda Microsoft Intune olarak ayarlı (tek başına) şeklinde görünecektir.Before the change, the MDM Authority will show as Set to Microsoft Intune (standalone) in the Intune administration console.
 • MDM yetkilisindeki değişiklikten önce MDM Yetkilisi, Microsoft Intune yönetim konsolunda Microsoft Intune olarak ayarlı (tek başına kiracı) olarak görüntülenmelidir.The MDM authority should display Set to Microsoft Intune (standalone tenant) in the Microsoft Intune administration console prior to the change in MDM authority.

  Note

  MDM yetkiliniz Intune ve Office 365 tarafından yönetiliyor olarak görünüyorsa MDM yetkilinizi Configuration Manager (karma) olarak değiştirdiğinizde, Office 365 tarafından yönetilen MDM cihazlarınız artık yönetilmez.If your MDM authority displays Managed by Intune and Office 365, then your Office 365 managed MDM devices are no longer be managed when you change your MDM authority to Configuration Manager (hybrid). MDM yetkilisini değiştirmeden önce bu kullanıcılara Intune veya Enterprise Mobility Suite lisansı atamanızı öneririz.We recommend that you license those users for Intune or Enterprise Mobility Suite before you change the MDM authority.

 • Microsoft Intune yönetim konsolunda Cihaz Kayıt Yöneticisi rolünü kaldırın.In the Microsoft Intune administration console, remove the Device Enrollment Manager role. Ayrıntılar için bkz. Intune’dan bir cihaz kayıt yöneticisini silme.For details, see Delete a device enrollment manager from Intune.

 • Yapılandırılmış tüm cihaz grup eşlemelerini kapatın.Turn off any device group mappings that are configured. Ayrıntılar için bkz. Microsoft Intune’da cihazları cihaz grubu eşleme ile kategorilere ayırma.For details, see Categorize devices with device group mapping in Microsoft Intune.
 • MDM yetkilisindeki değişiklik sırasında son kullanıcılar etkilenmeyecektir.There should be no noticeable impact to end users during the change in MDM authority. Ancak, cihazlarının açık olduğundan ve değişiklikten hemen sonra hizmete bağlandıklarından emin olmak için son kullanıcılara bu değişikliği bildirmek isteyebilirsiniz.However, you might want to communicate this change to users to make sure that their devices are powered on and that they connect with the service soon after the change. Böylece, olabildiğince çabuk bir şekilde olabildiğince fazla cihazın değişiklik sonrasında hizmete bağlandığından ve kaydolduğundan emin olursunuz.This ensures that as many devices as possible connect and register with the service through the new authority as soon as possible.
 • MDM yetkilisindeki değişiklikten önce iOS cihazları yönetmek için tek başına Intune kullanıyorsanız, Intune’da önceden kullanılan bu Apple Anında İletilen Bildirim servisinin (APNs) Configuration Manager’da (karma) yenilendiğinden ve kiracıyı ayarlamak için kullanıldığından emin olmalısınız.If you are using Intune standalone to manage iOS devices prior to the change in MDM authority, you must make sure that the same Apple Push Notification service (APNs) certificate that was previously used in Intune is renewed and used to set up the tenant again in Configuration Manager (hybrid).

  Important

  Karma için farklı bir APNs kullanılırsa önceden kaydedilen TÜM iOS cihazların kaydı silinir ve bunlar için yeniden kayıt işlemi yapmanız gerekir.If a different APNs certificate is used for hybrid, then ALL previously enrolled iOS devices become unenrolled and you have to go through the process to reenroll them. MDM yetkilisindeki değişiklikten önce, Intune’da iOS cihazları yönetmek için tam olarak hangi APNs sertifikasının kullanıldığını öğrenin.Prior to making the MDM authority change, make sure that you know exactly what APNs certificate was used to manage iOS devices in Intune. Apple Anında İletme Sertifikası Portalı’ndaki (https://identity.apple.com) listede aynı sertifikayı bulun, daha sonra asıl APNs sertifikasını oluştururken Apple Kimliği kullanılan kullanıcının belirlendiğinden ve MDM yetkilisindeki değişikliğin parçası olarak bu APNs sertifikasını yenilemek için kullanıcının uygun olduğundan emin olun.Find the same certificate listed in Apple Push Certificates Portal (https://identity.apple.com) and make sure the user whose Apple ID was used to create the original APNs certificate is identified and available to renew the same APNs certificate as part of the change to the new MDM authority.

MDM yetkilisini Configuration Manager olarak değiştirmeChange the MDM authority to Configuration Manager

MDM yetkilisini Configuration Manager olarak değiştirme işlemi, aşağıdaki yüksek düzey adımları içerir:The process to change the MDM authority to Configuration Manager (hybrid) includes the following high-level steps:

 • Configuration Manager konsolunda Microsoft Intune aboneliğini ekleyin.In the Configuration Manager console, add the Microsoft Intune subscription.
 • Yenilediğiniz APNs sertifikasını kullanarak Apple APNs sertifikasını yapılandırın.Configure the Apple APNs certificate by using the same APNs certificate that you renewed.
 • Configuration Manager konsolunda yeni MDM yetkilisinden (karma) gelen ayarları ve uygulamaları yapılandırın ve dağıtın.In the Configuration Manager console, configure and deploy new settings and apps from the new MDM authority (hybrid).
 • Cihazlar hizmete bağlandığı zaman, yeni MDM yetkilisinden yeni ayarlar eşitlenir ve alınır.The next time devices connect to the service, it synchronizes and receives the new settings from the new MDM authority.

MDM yetkilisini Configuration Manager olarak değiştirmek içinTo change the MDM authority to Configuration Manager

 1. Configuration Manager konsolunda Yönetim > Genel Bakış > Bulut Hizmetleri > Microsoft Intune Aboneliği’ne gidin ve bir Intune aboneliği eklemeyi seçin.In the Configuration Manager console, go to Administration > Overview > Cloud Services > Microsoft Intune Subscription, and select to add an Intune subscription.
 2. Intune’da MDM yetkilisini ayarlarken kullandığınız Intune kiracısında oturum açın ve İleri’ye tıklayın.Sign in to the Intune tenant that you originally used when you set the MDM authority in Intune, and click Next.
 3. MDM Yetkilimi Configuration Manager olarak değiştir’i seçin ve İleri’ye tıklayın.Select Change my MDM Authority to Configuration Manager, and click Next.
 4. Yeni karma MDM yetkilisi tarafından yönetilmeye devam eden tüm kullanıcıları içerecek şekilde kullanıcı koleksiyonunu ayarlayın.Select the user collection to contain all of the users that continue to be managed by the new hybrid MDM authority.
 5. İleri 'yi tıklatın ve sihirbazı tamamlayın.Click Next and complete the wizard. Artık MDM yetkilisi, Configuration Manager olarak değiştirildi.The MDM authority is now changed to Configuration Manager.
 6. Aynı Intune kiracısını kullanarak Microsoft Intune yönetim konsolunda oturum açın ve MDM yetkilisinin Configuration Manager’a ayarla şeklinde değiştirildiğini doğrulayın.Log in to the Microsoft Intune administration console using the same Intune tenant and confirm that the MDM authority has been changed to Set to Configuration Manager.

iOS kaydını etkinleştirmeEnable iOS enrollment

iOS cihazlarınız varsa Configuration Manager’da APNs sertifikalarını yapılandırmanız gerekir.When you have iOS devices, you must configure the APNs certificate in Configuration Manager.

iOS kaydını etkinleştirmek ve APNs sertifikasını yapılandırmak içinTo enable iOS enrollment and configure the APNs certificate

 1. Sertifika imzalama isteği indirmeDownload a certificate signing request

  1. Configuration Manager konsolunda Yönetim > Bulut Hizmetleri > Microsoft Intune Abonelikleri’ne gidin ve APNs sertifika isteği oluştur’u seçerek Apple Anında İletilen Bildirim Servisi Sertifika İmzalama İsteği İste iletişim kutusunu açın.In the Configuration Manager console, go to Administration > Cloud Services > Microsoft Intune Subscriptions, and select Create APNs certificate request to open the Request Apple Push Notification Service Certificate Signing Request dialog box.
  2. Gözat ile yeni sertifika imzalama isteği (.csr) dosyasını kaydetmek istediğiniz yola gözatın.Browse to the path to save the new certificate signing request (.csr) file. Sertifika imzalama isteği (.csr) dosyasını yerel olarak kaydedin.Save the certificate signing request (.csr) file locally.
  3. İndir'e tıklayın.Click Download. Yeni Microsoft Intune .csr dosyası indirilir ve Configuration Manager tarafından kaydedilir.The new Microsoft Intune .csr file downloads and is saved by Configuration Manager.

   Important

   Yeni bir sertifika imzalama isteği indirmeniz gerekir.You must download a new certificate signing request. Mevcut bir dosyayı kullanırsanız başarısız olursunuz.Do not use an existing file or it fails.

 2. Apple Anında İletme Sertifikası Portalı’na gidin ve tek başına Intune’da kullandığınız APNs sertifikasını oluşturmak ve yenilemek için kullanılmış aynı Apple Kimliği ile oturum açın.Go to the Apple Push Certificates Portal, and sign-in with the same Apple ID that was used to previously create and renew the APNs certificate that you used in Intune standalone.

  Apple Anında İletme Sertifikaları Portalı oturum açma sayfası

 3. Tek başına Intune’da kullandığınız APNs sertifikasını seçin ve daha sonra Yenile’ye tıklayın.Select the APNs certificate that you used in Intune standalone, and then click Renew.

  APNs Yenile iletişim kutusu

 4. Yerel olarak indirdiğiniz APNs sertifika imzalama isteği (.csr) dosyasını seçin ve ardından Karşıya Yükle’ye tıklayın.Select the APNs certificate signing request (.csr) file that you downloaded locally, and then click Upload.

  Apple Anında İletme Sertifikaları Portalı oturum açma sayfası

 5. Aynı APNs’yi seçin ve ardından İndir’e tıklayın.Select the same APNs, and then click Download. APNs (.pem) sertifikasını indirin ve dosyayı yerel olarak kaydedin.Download the APNs (.pem) certificate, and save the file locally.

  Apple Anında İletme Sertifikaları Portalı oturum açma sayfası

 6. Aynı Apple Kimliğini kullanarak, yenilenmiş APNs sertifikasını karma kiracıya yükleyin.Upload the renewed APNs certificate to the hybrid tenant using the same Apple ID as before.

  1. Configuration Manager konsolunda Yönetim > Bulut Hizmetleri > Microsoft Intune Aboneliği’ne gidin ve Bulut Platformları > iOS’u seçin.In the Configuration Manager console, go to Administration > Cloud Services > Microsoft Intune Subscription, and choose Configure Platforms > iOS.
  2. Microsoft Intune Abonelik Özellikleri iletişim kutusunda APNs Sertifikası sekmesini seçin ve iOS ve MAC OS X (MDM) kaydını etkinleştir onay kutusunu seçmek üzere tıklayın.In the Microsoft Intune Subscription Properties dialog box, select the APNs Certificate tab and click to select the Enable iOS and MAC OS X (MDM) enrollment checkbox.
  3. Gözat’a tıklayın ve Apple'dan indirilen APN sertifika (.cer) dosyasına gidin.Click Browse, and go to the APNs certificate (.cer) file downloaded from Apple. Configuration Manager, APNs sertifikası bilgilerini görüntüler.Configuration Manager displays the APNs certificate information. APNs sertifikasını Intune'a kaydetmek için Tamam 'a tıklayın.Click OK to save the APNs certificate to Intune.

   Intune Abonelik özellikleri sayfası - iOS

Android kaydını etkinleştirmeEnable Android enrollment

 1. Configuration Manager konsolunda Yönetim > Bulut Hizmetleri > Microsoft Intune Aboneliği’ne gidin ve Bulut Platformları > Android’i seçin.In the Configuration Manager console, go to Administration > Cloud Services > Microsoft Intune Subscription, and choose Configure Platforms > Android.
 2. Android kaydını etkinleştir’i seçin ve Tamam’a tıklayın.Select Enable Android enrollment and click OK.

Windows kaydını etkinleştirmeEnable Windows enrollment

 1. Configuration Manager konsolunda Yönetim > Bulut Hizmetleri > Microsoft Intune Aboneliği’ne gidin ve Bulut Platformları > Windows’u seçin.In the Configuration Manager console, go to Administration > Cloud Services > Microsoft Intune Subscription, and choose Configure Platforms > Windows.
 2. Windows kaydını etkinleştir’i seçin ve Tamam’a tıklayın.Select Enable Windows enrollment and click OK.

Windows Phone kaydını etkinleştirmeEnable Windows Phone enrollment

 1. Configuration Manager konsolunda Yönetim > Bulut Hizmetleri > Microsoft Intune Aboneliği’ne gidin ve Bulut Platformları > Windows Phone’u seçin.In the Configuration Manager console, go to Administration > Cloud Services > Microsoft Intune Subscription, and choose Configure Platforms > Windows Phone.
 2. Etkinleştirmek istediğiniz platformu seçin ve Tamam’a tıklayın.Select the platform that you want to enable, and click OK.

Sonraki adımlarNext steps

MDM yetkilisindeki değişiklik tamamlandıktan sonra aşağıdaki adımları gözden geçirin:After the change in MDM authority is complete, review the following steps:

 • Intune hizmeti; bir kiracının MDM yetkilisinin değiştiğini algıladığında, kayıtlı tüm cihazlara hizmete giriş yapmaları ve eşitlenmeleri için bir bildirim iletisi gönderir (bu, düzenli olarak zamanlanmış girişin dışındadır).When the Intune service detects that a tenant’s MDM authority has changed, it sends out a notification message to all the enrolled devices to check in and synchronize with the service (this is outside of the regularly scheduled check-in). Böylece MDM yetkilisi tek başına Intune’dan karmaya değiştirildikten sonra, açık ve çevrimiçi olan cihazlar hizmete bağlanır, yeni MDM yetkilisini alır ve karma tarafından yönetilmeye başlar.Therefore, after the MDM authority for the tenant has been changed from Intune standalone to hybrid, all the devices that are powered on and online will connect with the service, receive the new MDM authority, and be managed by hybrid. Bu cihazların yönetiminde ve korunmasında bir kesinti olmaz.There is no interruption to the management and protection of these devices.
 • MDM yetkilisindeki değişiklik sırasında (veya hemen sonrasında) açık ve çevrimiçi olan cihazlarda bile, cihazlar yeni MDM yetkilisi altında hizmete kaydolmadan önce sekiz saate kadar (bir sonraki zamanlanmış düzenli iadenin zamanına bağlı olarak) bir gecikme olur.Even for devices that are powered on and online during (or shortly after) the change in MDM authority, there will be a delay of up to eight hours (depending on the timing of the next scheduled regular check in) before devices are registered with the service under the new MDM authority.

  Important

  MDM yetkilisini değiştirmeniz ve yeni yetkiliye yenilenmiş APNs sertifikasının yüklenmesi arasında geçen sürede, yeni iOS cihazların kaydı ve bildirimi başarısız olacaktır.Between the time when you change the MDM authority and when the renewed APNs certificate is uploaded to the new authority, new device enrollments and device check-in for iOS devices fail. Bu nedenle, MDM yetkilisindeki değişiklikten hemen sonra APNs sertifikasını gözden geçirmeniz ve yeni yetkiliye yüklemeniz önemlidir.Therefore, it is important that you review and upload the APNs certificate to the new authority as soon as possible after the change in MDM authority.

 • Kullanıcılar, el ile cihazdan hizmete iadeyi başlatarak hızlıca yeni MDM yetkilisine geçebilir.Users can quickly change to the new MDM authority by manually starting a check in from the device to the service. Bunu, Şirket Portalı uygulamasını kullanarak ve bir cihaz uyumluluk denetimi başlatarak kolaylıkla yapabilir.Users can easily do this by using the Company Portal app and initiating a device compliance check.

 • Cihazlar, MDM yetkilisindeki değişikliği takiben hizmete iade edildikten ve hizmetle eşitlendikten sonra her şeyin düzgün çalıştığını doğrulamak için Configuration Manager konsolunda cihazları arayın.To validate that things are working correctly after devices have checked-in and synchronized with the service after the change in MDM authority, look for the devices the Configuration Manager console. Önceden Intune tarafından yönetilen cihazlar artık Configuration Manager konsolunda yönetilen cihazlar olarak görüntülenir.The devices that were previously managed by Intune are now displayed as managed devices in the Configuration Manager console.
 • Cihaz MDM yetkilisindeki değişiklik sırasında çevrimdışı olduğu zaman ile hizmete giriş yaptığı zaman arasında bir ara dönem vardır.There is an interim period when a device is offline during the change in MDM authority and when that device checks in to the service. Bu ara dönemde cihazın korunduğundan ve işlevsel olduğundan emin olmak için aşağıdaki profiller yedi güne kadar (veya cihaz yeni MDM yetkilisine bağlanıp mevcut ayarları yenileriyle değiştirene kadar) cihazda kalır:To help ensure that the device remains protected and functional during this interim period, the following profiles remain on the device for up to seven days (or until the device connects with the new MDM authority and receives new settings that overwrite the existing ones):
  • E-posta profiliE-mail profile
  • VPN profiliVPN profile
  • Sertifika profiliCert profile
  • Wi-Fi profiliWi-Fi profile
  • Yapılandırma profilleriConfiguration profiles
 • Yeni MDM yetkilisine geçtikten sonra, Microsoft Intune yönetim konsolunda doğru uyumluluk verilerinin gösterilmesi bir haftayı bulabilir.After you change to the new MDM authority, the compliance data in the Microsoft Intune administration console can take up to a week to accurately report. Ancak Azure Active Directory’deki ve cihazdaki uyumluluk durumları doğru olacaktır, böylece cihaz korunmaya devam eder.However, the compliance states in Azure Active Directory and on the device will be accurate so the device is still be protected.
 • Mevcut ayarların üzerine yazılması amaçlanan yeni ayarların, öncekilerle aynı ada sahip olduğundan emin olun. Aksi takdirde eski ayarların üzerine yazılmaz.Make sure the new settings that are intended to overwrite existing settings have the same name as the previous ones to ensure that the old settings are overwritten. Ve cihazlarda gereksiz profiller ve ilkeler ortaya çıkabilir.Otherwise, the devices might end up with redundant profiles and policies.

  Tip

  En iyi uygulama olarak, tüm yönetim ayarları ve yapılandırmaları ile dağıtımları, MDM yetkilisindeki değişiklik tamamlandıktan hemen sonra oluşturmalısınız.As a best practice, you should create all management settings and configurations, as well as deployments, shortly after the change to the MDM authority has completed. Böylece, ara dönemde cihazların korunduğundan ve etkin olarak yönetildiğinden emin olursunuz.This helps ensure that devices are protected and actively managed during the interim period.

 • MDM yetkilisini değiştirdikten sonra cihazların yeni yetkiliye başarılı bir şekilde kaydedildiğini doğrulamak için aşağıdaki adımları gerçekleştirin:After you change the MDM authority, perform the following steps to validate that new devices are enrolled successfully to the new authority:

  • Yeni cihaz kaydetmeEnroll a new device
  • Yeni kaydedilen cihazın Configuration Manager’da görüntülendiğinden emin olun.Make sure the newly enrolled device shows up in the Configuration Manager console.
  • Yönetim konsolunu kullanarak cihazda Uzaktan Kilitleme gibi bir eylem gerçekleştirin.Perform an action, such as Remote Lock, from the administration console to the device. Bu eylem başarılı olursa cihaz yeni MDM yetkilisi tarafından yönetiliyor demektir.If it is successful, the device is being managed by the new MDM authority.
 • Belirli cihazlarla sorun yaşıyorsanız bu cihazları kaldırıp yeniden kaydederek cihazların yeni yetkiliye bağlanması ve yönetilmeye devam etmesini sağlayabilirsiniz.If you have issues with specific devices, you can unenroll and reenroll the devices to get them connected to the new authority and managed as quickly as possible.