Microsoft Intune ile e-posta profilleri kullanarak şirket e-postasına erişimi yapılandırmaConfigure access to corporate email using email profiles with Microsoft Intune

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Birçok mobil platformda, işletim sisteminin parçası olarak gönderilen bir yerel e-posta istemcisi bulunur.Many mobile platforms include a native email client that ships as part of the operating system. Bu istemcilerden bazıları, bu konu başlığı altında açıklandığı gibi e-posta profilleri kullanılarak ayarlanabilir.Some of these clients can be set up by using email profiles, as described in this topic.

E-posta profili ayarları, mobil cihazlarda belirli e-posta istemcilerinin e-posta erişim ayarlarını belirlemek için kullanılır.Email profile settings can be used to set up email access settings for specific email clients on mobile devices. Desteklenen platformlarda, kullanıcıların başka bir kurulum yapmadan kişisel cihazlarda şirket e-postasına erişebilmelerini sağlamak için, yerel e-posta istemcileri Microsoft Intune tarafından ayarlanabilir.On supported platforms, the native email clients can be set up by Microsoft Intune to let users access their corporate email on their personal devices, without any additional setup.

Veri kaybını önlemek için ek önlemler almaya gerek duyuyorsanız, yerel e-posta istemcileri de dahil olmak üzere tüm e-posta istemcileri için kullanıcının posta kutusuna erişimi denetleyen Koşullu erişim’i kullanın.If you need to take additional measures for data loss prevention, use Conditional access, which controls access to the user's mailbox for any email client, including native email clients.

BT yöneticileri veya kullanıcılar, Android ve iOS için Microsoft Outlook gibi alternatif e-posta istemcileri yüklemeyi de seçebilirler.IT admins or users may also choose to install alternative email clients (for example, Microsoft Outlook for Android or iOS). Bu e-posta istemcileri e-posta profillerini destekleyemeyebilir ve Intune e-posta profilleri kullanılarak ayarlanamaz.These email clients may not support email profiles, and can't be set up by using Intune email profiles.

Aşağıdaki cihaz türlerinde yerel e-posta istemcisini yapılandırmak için e-posta profillerini kullanabilirsiniz:You can use email profiles to configure the native email client on the following device types:

 • Windows Phone 8.1 ve üzeriWindows Phone 8.1 and later
 • Windows 10 (masaüstü için), Windows 10 Mobile ve üzeriWindows 10 (for the desktop), Windows 10 Mobile, and later
 • iOS 8.0 ve üzeriiOS 8.0 and later
 • Samsung KNOX Standard (4.0 ve üzeri)Samsung KNOX Standard (4.0 and later)
 • Android for Work (üçüncü taraf e-posta uygulamaları, yerel e-posta uygulaması yalnızca kişisel profildir)Android for Work (third-party email apps, native email app is personal-profile only)

Cihazda bir e-posta hesabı ayarlamaya ek olarak, ne kadar e-postanın eşitleneceğini ve cihaz türüne bağlı olarak eşitlenecek içerik türlerini de ayarlayabilirsiniz.In addition to setting up an email account on the device, you can set up how much email to synchronize, and depending on the device type, which content types to synchronize.

Intune tarafından profil ayarlanmadan önce kullanıcı bir e-posta profili yüklediyse, Intune e-posta profili dağıtımının sonucu cihaz platformuna bağlıdır:If the user has installed an email profile prior to set up of a profile by Intune, the result of the Intune email profile deployment depends on the device platform:

AndroidiOS
Konak adına ve e-posta adresine bağlı olarak var olan ve yinelenen bir e-posta profili olduğu algılanır.An existing, duplicate email profile is detected based on host name and email address. Kullanıcı tarafından oluşturulmuş yinelenen e-posta profili, Intune yöneticisinin oluşturduğu profilin dağıtımını engeller.The duplicate email profile created by the user blocks the deployment of an Intune admin-created profile. iOS kullanıcıları normalde e-posta profili oluşturduğundan ve ardından kaydolduğundan, bu yaygın görülen bir sorundur.This is a common problem, as iOS users typically create an email profile, then enroll. Şirket portalı, el ile yapılandırılan e-posta profilinden dolayı uyumlu olmadığını kullanıcıya bildirir ve kullanıcıdan söz konusu profili kaldırmasını ister.The company portal informs the user that they are not compliant due to their manually-configured email profile, and prompts the user to remove that profile. Intune profilinin ayarlanabilmesi için, kullanıcının e-posta profilini kaldırması gerekir.The user should remove their email profile, so the Intune profile can be set up. Bu sorunun önüne geçmek için, kullanıcılarınızdan bir e-posta profilini yüklemeden önce kaydolmalarını ve Intune’un profili ayarlamasına izin vermelerini isteyin.To prevent the problem, instruct your users to enroll before installing an email profile, and to allow Intune to set up the profile.

WindowsWindows
Konak adına ve e-posta adresine bağlı olarak var olan ve yinelenen bir e-posta profili olduğu algılanır.An existing, duplicate email profile is detected based on host name and email address. Intune kullanıcı tarafından oluşturulmuş, var olan e-posta profilinin üzerine yazar.Intune overwrites the existing email profile created by the user.

Samsung KNOXSamsung KNOX
E-posta adresine bağlı olarak var olan ve yinelenen bir e-posta profili algılanır ve Intune profili bunun üzerine yazılır.An existing, duplicate email profile is detected based on the email address, and overwrites it with the Intune profile. Kullanıcı bu hesabı ayarlarsa, Intune profili tarafından hesabın üzerine yeniden yazılır.If the user sets up that account, it is overwritten again by the Intune profile. Bu durumun kullanıcıda kafa karışıklığına neden olabileceğini unutmayın.Note that this may cause some confusion to the user.

Samsung KNOX’un profili algılamak için konak adını kullanmaması nedeniyle, farklı konaklarda aynı e-posta adresinde kullanmak üzere birden çok e-posta profili oluşturursanız bunlar birbirinin üzerine yazılacağından, bunu yapmamanızı öneririz.Since Samsung KNOX does not use host name to identify the profile, we recommend that you not create multiple email profiles to use on the same email address on different hosts, as these overwrite each other.

Android for WorkAndroid for Work
Intune; Gmail ve Nine Work e-posta uygulamaları için birer tane olmak üzere iki Android for Work profili sağlar.Intune provides two Android for Work email profiles, one for each of the Gmail and Nine Work email apps. Bu uygulamalar Google Play Store’da mevcuttur, cihaz iş profiline yüklenir ve bu yüzden yinelenen profiller oluşturmazlar.These apps are available in the Google Play Store, and install in the device work profile, so they can't result in duplicate profiles. Her iki uygulama da Exchange bağlantılarını destekler.Both apps support connections to Exchange. E-posta bağlantısını etkinleştirmek için bu e-posta uygulamalarından birini kullanıcılarınızın cihazlarına dağıtın ve ardından uygun e-posta profilini oluşturup dağıtın.To enable the email connectivity, deploy one of these email apps to your users' devices, and then create and deploy the appropriate email profile. Nine Work gibi e-posta uygulamaları ücretsiz olmayabilir.Email apps such as Nine Work might not be free. Uygulamanın lisanslama ayrıntılarını gözden geçirin veya sorunuz varsa uygulama şirketine başvurun.Review the app’s licensing details or contact the app company with any questions.

E-posta profillerinin güvenliğini sağlamaSecure email profiles

E-posta profillerinin güvenliğini sertifika veya parola kullanarak sağlayabilirsiniz.You can secure email profiles using either a certificate or a password.

SertifikalarCertificates

E-posta profilini oluştururken, daha önce Intune’da oluşturduğunuz SCEP sertifika profilini seçersiniz.When you create the email profile, you choose a certificate profile that you have previously created in Intune. Bu, kimlik sertifikası olarak bilinir ve kullanıcının cihazının bağlanmasına izin verildiğini belirtmek için güvenilir bir sertifika profiline (veya kök sertifikaya) göre kimlik doğrulaması yapmak için kullanılır.This is known as the identity certificate, and is used to authenticate against a trusted certificate profile (or a root certificate) to establish that the user’s device is allowed to connect. Güvenilir sertifika, e-posta bağlantısı kimliğini doğrulayan bilgisayara (genellikle yerel posta sunucusu) dağıtılır.The trusted certificate is deployed to the computer that authenticates the email connection, typically, the native mail server.

Intune’da sertifika profillerini oluşturma ve kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Sertifika profillerini kullanarak kaynak erişiminin güvenliğini sağlama.For more information about how to create and use certificate profiles in Intune, see Secure resource access with certificate profiles.

Kullanıcı adı ve parolaUser name and password

Kullanıcı, kullanıcı adını ve parolasını sağlayarak yerel posta sunucusunda kimliğini doğrular.The user authenticates to the native mail server by providing their user name and password.

E-posta profilinde parola bulunmadığından, e-postaya bağlanırken kullanıcı tarafından belirtilmesi gerekir.The password is not contained in the email profile, so the user needs to supply this when they connect to email.

E-posta profili oluşturCreate an email profile

 1. Microsoft Intune yönetim konsolunda İlke > İlke Ekle’yi seçin.In the Microsoft Intune administration console, choose Policy > Add Policy.

 2. Aşağıdaki ilke türlerinden birini ayarlayın:Set up one of the following policy types:

  • Samsung KNOX Standard (4.0 ve üzeri) için E-posta ProfiliEmail Profile for Samsung KNOX Standard (4.0 and later)

  • E-posta Profili (iOS 8.0 ve üzeri)Email Profile (iOS 8.0 and later)

  • E-posta Profili (Windows Phone 8.1 ve üzeri)Email Profile (Windows Phone 8.1 and later)

  • E-posta Profili (Windows 10 Masaüstü ile Mobile ve üzeri)Email Profile (Windows 10 Desktop and Mobile and later)

  • E-posta Profili (Android for Work - Gmail)Email Profile (Android for Work - Gmail)

  • E-posta Profili (Android for Work - Nine Work)Email Profile (Android for Work - Nine Work)

  Yalnızca özel bir e-posta profili ilkesi oluşturup dağıtabilirsiniz.You can only create and deploy a custom email profile policy. Önerilen ayarlar kullanılamaz.Recommended settings are not available.

 3. E-posta profili ayarlarını belirlemenize yardımcı olması için aşağıdaki tabloyu kullanın:Use the following table to help you set up email profile settings:

Ayar adıSetting name Daha fazla bilgiMore information
AdName E-posta profili için benzersiz bir ad.Unique name for the email profile.
AçıklamaDescription Bu profili tanımlamanıza yardımcı olacak bir açıklama.A description that helps you identify this profile.
KonakHost Yerel e-posta hizmetinizi barındıran şirket sunucunuzun konak adı.The host name of your company server that hosts your native email service.
Hesap adıAccount name E-posta hesabının, cihazlarda kullanıcılara gösterilecek olan görünen adı.The display name for the email account as it will appear to users on their devices.
Kullanıcı adıUsername Bu öznitelik, bu e-posta profili için kullanıcı adını oluşturmak üzere kullanılacak Active Directory (AD) veya Azure AD özniteliğidir.This is the attribute in Active Directory (AD) or Azure AD, that will be used to generate the username for this email profile. Birincil SMTP Adresi için user1@contoso.com gibi bir değer seçin veya Kullanıcı Birincil Adı için user1 ya da user1@contoso.com yazın.Select Primary SMTP Address, such as user1@contoso.com or User Principal Name, such as user1 or user1@contoso.com.
E-posta adresiEmail address E-posta adresinin her cihazdaki kullanıcı için nasıl oluşturulacağı.How the email address for the user on each device is generated. Exchange’de oturum açarken birincil SMTP adresini kullanmak için Birincil SMTP Adresi’ni veya e-posta adresi olarak tam asıl adı kullanmak için Kullanıcı Asıl Adı’nı seçin.Select Primary SMTP Address to use the primary SMTP address to log into Exchange or use User Principal Name to use the full principal name as the email address.
Kimlik doğrulama yöntemi (Android for Work, Samsung KNOX ve iOS)Authentication method (Android for Work, Samsung KNOX and iOS) E-posta profili tarafından kullanılan kimlik doğrulama yöntemi olarak Kullanıcı Adı ve Parola’yı veya Sertifikalar’ı seçin.Select either Username and Password or Certificates as the authentication method used by the email profile.
İstemci kimlik doğrulaması (Kimlik Sertifikası) için bir istemci sertifikası seçin (Android for Work, Samsung KNOX ve iOS)Select a client certificate for client authentication (Identity Certificate) (Android for Work, Samsung KNOX and iOS) Exchange bağlantısının kimliğini doğrulamak için kullanılacak, daha önce oluşturduğunuz istemci SCEP sertifikasını seçin.Select the client SCEP certificate that you previously created that will be used to authenticate the Exchange connection. Intune’da sertifika profillerini kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Sertifika profillerini kullanarak kaynak erişiminin güvenliğini sağlama.For more information about how to use certificate profiles in Intune, see Secure resource access with certificate profiles. Bu seçenek yalnızca kimlik doğrulama yöntemi Sertifikalar olduğunda görüntülenir.This option is displayed only when the authentication method is Certificates.
S/MIME kullan (Samsung KNOX ve iOS)Use S/MIME (Samsung KNOX and iOS) S/MIME imzalama kullanarak giden e-posta gönderin.Send outgoing email using S/MIME signing.
İmzalama sertifikası (Samsung KNOX ve iOS)Signing certificate (Samsung KNOX and iOS) Giden e-postayı imzalamak için kullanılan imzalama sertifikasını seçin.Select the signing certificate that will be used to sign outgoing email. Bu seçenek yalnızca S/MIME kullan’ı seçtiğinizde görüntülenir.This option is displayed only when you select Use S/MIME.
E-posta eşitlemek için gün sayısıNumber of days of email to synchronize Eşitlemek istediğiniz e-posta sayısı; tüm kullanılabilir e-postaları eşitlemek için Sınırsız’ı seçin.The number of days of email that you want to synchronize, or select Unlimited to synchronize all available email.
Eşitleme zamanlaması (Android for Work, Samsung KNOX, Windows Phone 8 ve üzeri, Windows 10)Sync schedule (Android for Work, Samsung KNOX, Windows Phone 8 and later, Windows 10) Cihazların Exchange sunucusundan verileri eşitleyeceği zamanlamayı seçin.Select the schedule by which devices will synchronize data from the Exchange server. Ayrıca, verileri ulaşır ulaşmaz eşitleyen İletiler geldiğinde seçeneğini veya eşitlemenin cihaz kullanıcısı tarafından başlatılmasını gerektiren El ile seçeneğini belirleyebilirsiniz.You can also select As Messages arrive, which synchronizes data as soon as it arrives, or Manual, where the user of the device must initiate the synchronization.
SSL KullanUse SSL E-posta gönderirken, e-posta alırken ve Exchange sunucusuyla iletişim kurarken Güvenli Yuva Katmanı (SSL) iletişimini kullanın.Use Secure Sockets Layer (SSL) communication when sending emails, receiving emails, and communicating with the Exchange server. Samsung KNOX 4.0 veya üzeri bir sürümü çalıştıran cihazlarda Exchange Server SSL sertifikasını dışarı aktarmanız ve Intune’da bunu Android Güvenilir Sertifika Profili olarak dağıtmanız gerekir.For devices that run Samsung KNOX 4.0 or later, you must export your Exchange Server SSL certificate, and deploy it as an Android Trusted Certificate Profile in Intune. Intune, Exchange sunucusuna başka yollarla yüklenirse bu sertifikaya erişimi desteklemez.Intune does not support accessing this certificate if it is installed on the Exchange server by other means.
Eşitlenecek içerik türü (Android for Work Gmail harici tüm platformlar)Content type to synchronize (all platforms except Android for Work Gmail) Cihazlara eşitlemek için istediğiniz içerik türlerini seçin.Select the content types that you want to synchronize to devices.
Üçüncü taraf uygulamalardan e-posta gönderilmesine izin ver (yalnızca iOS)Allow email to be sent from third party applications (iOS only) Kullanıcının, bu profili, e-posta göndermek için varsayılan hesap olarak seçmesini sağlayın ve üçüncü taraf uygulamalarının, yerel e-posta uygulamasında e-postayı açmasına izin verin (örneğin e-postaya dosya eklemek için).Allow the user to select this profile as the default account for sending email, and allow third-party applications to open email in the native email app, for example, to attach files to email.

Important

Bir e-posta profilini dağıttıktan sonra konak veya E-posta adresi değerlerini değiştirmek isterseniz mevcut e-posta profilini silmeniz ve gerekli değerlerle yeni bir tane oluşturmanız gerekir.If you have deployed an email profile and then wish to change the values for host or Email address, you must delete the existing email profile and create a new one with the required values.

 1. İşiniz bittiğinde İlkeyi Kaydet'e tıklayın.When you are finished, click Save Policy.

Yeni ilke, İlke çalışma alanının Yapılandırma İlkeleri düğümünde görüntülenir.The new policy displays in the Configuration Policies node of the Policy workspace.

İlkeyi dağıtmaDeploy the policy

 1. İlke çalışma alanında, dağıtmak istediğiniz ilkeyi ve ardından Dağıtımı Yönet’i seçin.In the Policy workspace, select the policy you want to deploy, and then choose Manage Deployment.

 2. Dağıtımı Yönet iletişim kutusunda:In the Manage Deployment dialog box:

  • İlkeyi dağıtmak için - İlkeyi dağıtmak istediğiniz bir veya daha fazla grup seçin ve ardından Ekle > Tamam'ı seçin.To deploy the policy - Select one or more groups to which you want to deploy the policy, and then choose Add > OK.

  • Dağıtmadan iletişim kutusunu kapatmak için - İptal’i seçin.To close the dialog box without deploying it - Choose Cancel.

İlke çalışma alanının Genel Bakış sayfasında, bir durum özeti ve uyarılar ilkeyle ilgili işlem yapmanız gereken durumları tanımlar.A status summary and alerts on the Overview page of the Policy workspace identify issues with the policy that require your attention. Ayrıca, Pano çalışma alanında bir durum özeti görüntülenir.Additionally, a status summary appears in the Dashboard workspace.

Note

 • Android for Work için uygun e-posta profilinin yanı sıra Gmail veya Nine Works uygulamalarını da dağıttığınızdan emin olun.For Android for Work, make sure you also deploy the Gmail or Nine Work apps in addition to the appropriate email profile.
 • Bir cihazdan e-posta profilini kaldırmak isterseniz, dağıtımı düzenleyin ve cihazın üye olduğu tüm grupları kaldırın.If you want to remove an email profile from a device, edit the deployment and remove any groups of which the device is a member. Cihazda yalnızca bir e-posta profili olduğunda, bu e-posta profilini bu yöntemle kaldıramayacağınızı unutmayın.Note that you cannot remove an email profile in this way if it is the only email profile on a device.
 • Önceden dağıttığınız bir e-posta profilinde değişiklik yaparsanız son kullanıcılardan e-posta ayarları yeniden yapılandırma işlemini onaylanmasını isteyen bir ileti görüntülenebilir.If you make changes to an email profile you previously deployed, end users might see a message asking them to approve the reconfiguration of their email settings.